لیست کتب

شماره مدرکسرشناسهعنوانعنوان فرعيمترجمگردآورندهمحل انتشارناشرسال انتشارصفحه شماررده کنگرهشماره ثبت
۱اب‍ن‌ م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌ل‍س‍ان‌ ال‍ع‍رب‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۹م‌.=۱۴۱۹ ق‌.=۱۳۷۸۱۸ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲۸ل۵۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱
۲ش‍رت‍ون‍ی‌، س‍ع‍ی‍داق‍رب‌ ال‍م‍وارد ف‍ی‌ ف‍ص‍ح‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و ال‍ش‍وارد[ت‍ه‍ران‌]م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌، دارالاس‍وه‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۵ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/ش۴فلا۷,‭۱۳۷۴۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹
۳راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ف‍ردات‌ ال‍ف‍اظ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌طل‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ور۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۱۲۴۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۸۲/۳,‭/ر۲م۷,‭۱۳۸۴۲۴
۴زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ف‍ائ‍ق‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۹۶م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۵۴ج‌.‭BP,‭۱۰۶/۲,‭/ز۸ف۲,‭۱۳۷۵۲۸-۲۷-۲۶-۲۵
۵طری‍ح‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ت‍ه‍ران‌م‍رت‍ض‍وی‌۱۳۷۵-ج‌.‭BP,‭۶۷,‭/ط۴م۳۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹
۶اب‍ن‌ دری‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ج‍م‍ه‍ره‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۳ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲ج۸,‭۱۳۸۴۳۶-۳۵-۳۴
۷اب‍و ع‍م‍ر، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ال‍ق‍ام‍وس‌ ال‍واف‍ی‌ع‍رب‍ی‌- ع‍رب‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۲۱۲۴۴ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲۹ق۲,‭۱۳۸۲۳۷
۸اب‍ن‌ ف‍ارس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ف‍ارس‌م‍ع‍ج‍م‌ م‍ق‍ای‍ی‍س‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۶ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲۷م۶۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸
۹اب‍ن‌ ف‍ارس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ف‍ارس‌م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍ق‍ای‍ی‍س‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۹۹۴م‌.=۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۷۳[۱۱۲۴]ص‌‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲۷م۶,‭۱۳۷۳۴۴
۱۰ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ف‍روق‌ ال‍ل‍غ‍وی‍ه‌ال‍ح‍اوی‌ ل‍ک‍ت‍اب‌ اب‍ی‌ ه‍لال‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌ و ج‍زءا م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍س‍ی‍د ن‍ورال‍دی‍ن‌ ال‍ج‍زای‍ری‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۶۳۰ص‌.‭PJ,‭۶۱۹۰,‭/ع۵ف۴۴۵
۱۱ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ال‍ق‍ام‍وس‌ ال‍م‍ح‍ی‍طب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ف۹ق۲,‭۱۳۷۶۴۷-۴۶
۱۲ج‍وه‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍م‍ادم‍خ‍ت‍ار ال‍ص‍ح‍اح‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌۲۰۰۷م‌.=۱۳۸۶ل‌،۳۱۱ ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ج۹،ص۳۰۱۴,‭۱۳۸۶۴۸
۱۳ازه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍ل‍غ‍ه‌[م‍ص‍ر][ال‍دار ال‍م‍ص‍ری‍ه‌][۱۹۶۴م‌.=۱۳۸۴ ق‌.=۱۳۴۳ ]۱۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۴ت۹۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹
۱۴خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د... ال‍ع‍ی‍ن‌ق‍م‌دار ال‍ه‍ج‍ره‌۱۴۰۹-۱۴۱۰ ق‌.=۱۳۶۷ -۱۳۶۸۹ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/خ۸ع۹۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶
۱۵خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د... ال‍ع‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۲۰۰۱م‌.=۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۸۰۱۱۱۹ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/خ۸ع۹,‭۱۳۸۰۷۵
۱۶ف‍ی‍وم‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍م‍ن‍ی‍ر ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ل‍ل‍راف‍ع‍ی‌ق‍م‌دار ال‍ه‍ج‍ره‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د‭BP,‭۱۷۵/۵,‭/غ۴،و۳۰۲۴۷۷۶
۱۷اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، م‍ب‍ارک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ و الاث‍رق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۱۳۶۴۵ج‌.‭BP,‭۱۰۶/۲,‭/فلا۲ن۹۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷
۱۸ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ف‍روق‌ ال‍ل‍غ‍وی‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ب‍ص‍ی‍رت‍ی‌۱۳۵۳ق‌.=۱۳۱۰د،۲۵۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭PJ,‭۶۱۹۰,‭/ع۵ف۴,‭۱۳۱۰۸۲
۱۹اس‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دل‍غ‍ت‌ ف‍رس‌ب‍ا ح‍واش‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ه‍ارس‌ت‍ه‍ران‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌۱۳۳۶۲۱۰ص‌‭PIR,‭۲۹۴۵,‭/فلا۵ل۷,‭۱۳۳۶۸۳
۲۰م‍ب‍رد، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍زی‍دال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و الادب‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌۲۰۰۲م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۱۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د‭PJA,‭۳۷۵۸,‭/ک۲,‭۱۳۸۱۸۴
۲۱م‍ع‍ل‍وف‌، ل‍وی‍س‌ال‍م‍ن‍ج‍دع‍رب‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‍در ری‍گ‍ی‌ت‍ه‍ران‌ای‍ران‌۱۳۸۰۲ج‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/م۶،م۸۰۴۱۸۶-۸۵
۲۲م‍ع‍ل‍وف‌، ل‍وی‍س‌ال‍م‍ن‍ج‍د ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌[ق‍م‌]ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۱۰۱۴ص‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ج‍دول‌.‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/م۶م۸۸۷
۲۳ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍وس‍ی‍طاس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۹۷۲م‌.=۱۳۹۲ ق‌.=۱۳۵۱۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: م‍ص‍ور‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/م۶,‭۱۳۵۱۸۸
۲۴ف‍اراب‍ی‌، اس‍ح‍ق‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌دی‍وان‌ الادب‌اول‌ م‍ع‍ج‍م‌ ع‍رب‍ی‌ م‍رت‍ب‌ ب‍ح‍س‍ب‌ الاب‍ن‍ی‍ه‌ق‍اه‍ره‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍م‍راق‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍م‍ع‍ج‍م‍ات‌ و اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۹۷۴-۱۹۷۸ م‌.=۱۳۵۳ -۱۳۵۷۴ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ف۲د۹۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹
۲۵اب‍ن‌ ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ب‍ری‌... ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ و الای‍ض‍اح‌ ع‍م‍ا وق‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ق‍اه‍ره‌ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌۱۹۸۰-۱۹۸۱ م‌.=۱۳۵۹ -۱۳۶۰۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ج۹،ص۳۰۳۲,‭۱۳۶۰۹۵-۹۴
۲۶ج‍وه‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍م‍ادال‍ص‍ح‍اح‌ت‍اج‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و ص‍ح‍اح‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌۱۳۷۶ق‌.=۱۹۵۶ م‌.=۱۳۳۴۶ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ج۹ص۳۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶
۲۷ح‍م‍ی‍ری‌، ن‍ش‍وان‌ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍دش‍م‍س‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ و دواء ک‍لام‌ ال‍ع‍رب‌ م‍ن‌ ال‍ک‍ل‍وم‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ح۸ش۸۱۰۴-۱۰۳
۲۸دح‍داح‌، اب‍وف‍ارس‌م‍ع‍ج‍م‌ اع‍راب‌ الال‍ف‍اظ وال‍ج‍م‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌اع‍داد و ت‍ن‍س‍ی‍ق‌ اب‍وف‍ارس‌ ال‍دح‍داح‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌۱۹۹۹م‌.=۱۳۷۸م‌، [۸۳۲]ص‌.: ج‍دول‌‭BP,‭۸۲/۸,‭/د۳م۶,‭۱۳۷۸۱۰۵
۲۹اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌... ع‍ی‍ون‌ الاخ‍ب‍ارق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭AE,‭۱۰/۵۵,‭/فلا۲ع۹,‭۱۳۷۳۱۰۷-۱۰۶
۳۰ب‍دری‌، ع‍ادل‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ن‍زه‍ه‌ ال‍ن‍ظر ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ن‍ه‍ج‌ و الاث‍رم‍ع‍ج‍م‌ ی‍ب‍ی‍ن‌ الال‍ف‍اظ ال‍غ‍رب‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و ال‍ک‍ت‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۹۴۸ص‌‭BP,‭۱۰۶/۲,‭/ب۴ن۴,‭۱۳۷۹۱۱۱
۳۱ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاس‍م‍اء و ال‍ل‍غ‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ج‌.‭BP,‭۲۱,‭/ن۹ت۹۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸
۳۲آب‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ث‍ر ال‍در ف‍ی‌ ال‍م‍ح‍اض‍رات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۷ج‌. در چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌‭PJA,‭۳۷۷۹,‭/ن۲,‭۱۳۸۳۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲
۳۳س‍رق‍س‍طی‌، ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ ث‍اب‍ت‌... ال‍دلائ‍ل‌ ف‍ی‌ غ‍ری‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ی‍ک‍ان‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳ج‌.(۱۵۱۸ص‌.).: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۰۶/۲,‭/س۴د۸,‭۱۳۸۰۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶
۳۴اب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ال‍ح‍دود و ال‍ف‍روق‌ب‍ی‍روت‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۱۹۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BBR,‭۶۰۲,‭/ی۸,‭۱۳۷۴۱۱۹
۳۵ان‍طاک‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍س‍ی‍ح‌م‍ل‍ح‍م‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌، او، ال‍ق‍ص‍ی‍ده‌ ال‍ع‍ل‍وی‍ه‌ ال‍م‍ب‍ارک‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۷۵۹ص‌.‭PJA,‭۴۸۴۸,‭/ن۶م۷۱۲۰
۳۶م‍وس‍وی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ن‍زه‍ه‌ ال‍ج‍ل‍ی‍س‌ و م‍ن‍ی‍ه‌ الادی‍ب‌ الان‍ی‍س‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۲ج‌.‭AC,‭۱۰۶,‭/م۸ن۴,‭۱۳۷۵۱۲۲-۱۲۱
۳۷ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍ج‍ازات‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۴۶۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۱۲/۸,‭/ش۴م۳,‭۱۳۸۰۱۲۳
۳۸اب‍ن‌ خ‍لاد رام‍ه‍رم‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌... ام‍ث‍ال‌ ال‍ح‍دی‍ث‌اس‍ت‍ان‍ب‍ول‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌[۲۷۰]، XXXVIص‌.‭BP,‭۱۱۲/۷,‭/فلا۲فلا۸۱۲۴
۳۹ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دث‍م‍ار ال‍ق‍ل‍وب‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ض‍اف‌ و ال‍م‍ن‍س‍وب‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۶۶۴ص‌.‭PJA,‭۲۵۲۲,‭/ث۷ث۸,‭۱۳۸۲۱۲۵
۴۰م‍ی‍دان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ج‍م‍ع‌ الام‍ث‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲ج‌.‭PJA,‭۲۵۲۲,‭/م۹م۳۱۲۷-۱۲۶
۴۱اب‍ن‌ اب‍ی‌ طاه‍ر، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ طاه‍ر... ب‍لاغ‍ات‌ ال‍ن‍س‍اءق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۳۷۸۲۷۹ص‌.‭PJA,‭۲۵۴۸,‭/ز۹فلا۲۱۲۸
۴۲اب‍ن‌ س‍م‍اک‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍م‍اک‌ال‍زه‍رات‌ ال‍م‍ن‍ث‍وره‌ ف‍ی‌ ن‍ک‍ت‌ الاخ‍ب‍ار ال‍م‍اث‍وره‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌۱۴۲۴م‌.=۲۰۰۴ ق‌.=۱۳۸۳۱۹۰ص‌.‭PJA,‭۴۳۲۸,‭/ز۹,‭۱۳۸۳۱۲۹
۴۳رض‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ش‍رح‌ ال‍رض‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ک‍اف‍ی‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌۱۳۸۴۴ج‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،ک۲۰۲۴۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰
۴۴رض‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ش‍رح‌ ش‍اف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ ال‍ح‍اج‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۴ج‌.‭PJ,‭۶۱۳۱,‭/فلا۲،ش۲۰۲۴۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴
۴۵ی‍ع‍ق‍وب‌، ام‍ی‍ل‌م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍ن‍ح‍و و ال‍ص‍رف‌ و الاع‍راب‌ت‍ه‍ران‌اس‍ت‍ق‍لال‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۷۲۲ص‌.: ج‍دول‌.‭PJ,‭۶۱۴۱,‭/ی۷م۸۱۳۸
۴۶اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ل‍ب‍ی‍ب‌ ع‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ الاع‍اری‍ب‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌[۱۴۰۴ق‌.=۱۳۶۲ ]۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (۷۰۰، ۵۵ ص‌.)‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲م۶۱۳۹
۴۷ف‍س‍وی‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دش‍رح‌ ش‍اف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ ح‍اج‍ب‌ ال‍م‍ش‍ه‍ور ب‍ک‍م‍ال‌ت‍ه‍ران‌اح‍س‍ان‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۸۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۱۳۱,‭/فلا۲،ش۲۰۲۷,‭۱۳۸۱۱۴۰
۴۸ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌، رووف‌ال‍م‍ع‍ج‍ب‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ت‍ض‍م‍ن‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ن‍ح‍و و ال‍ح‍روف‌ وف‍ق‌ ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ الاص‍ی‍ک‌ق‍م‌دارال‍ه‍ج‍ره‌[۱۳۹۷ق‌.=۱۳۵۶ ]۲۲۸ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ج۸م۶۱۴۱
۴۹اب‍ن‌ ان‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌... ال‍اض‍دادب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷ح‌،۵۱۷ ص‌.‭PJ,‭۶۱۹۰,‭/فلا۲فلا۶,‭۱۳۷۷۱۴۲
۵۰ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... ال‍ت‍ع‍ری‍ف‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۷۴۳۶۴ص‌.‭BP,‭۵/۱,‭/ج۴ت۷,‭۱۳۷۴۱۴۳
۵۱ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ح‍س‍ی‍ن‌دراس‍ه‌ اوزان‌ ال‍م‍وش‍ح‍ات‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ن‍ض‍ال‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۴۲۶ص‌.‭PJA,‭۲۱۹۴,‭/ح۵د۴,‭۱۳۷۰۱۴۴
۵۲ف‍اض‍ل‌ ه‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍لال‍ی‌ ال‍ع‍ب‍ق‍ری‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ع‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ال‍ح‍م‍ی‍ری‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۶۰۰ص‌.‭PJA,‭۳۵۵۰,‭/ق۶۸۸ف۲,‭۱۳۷۹۱۴۵
۵۳ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ادب‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌دراس‍ه‌ ج‍دی‍ده‌ ف‍ی‌ ب‍لاغ‍ه‌ ن‍ص‍وص‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و ن‍ص‍وص‌ الارب‍ع‍ه‌ ع‍ش‍ر م‍ع‍ص‍وم‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍س‍ب‍طی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۳۸۴ص‌.‭BP,‭۸۳,‭/ب۵فلا۴,‭۱۳۸۲۱۴۶
۵۴ت‍ف‍ت‍ازان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍رش‍رح‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ع‍ل‍ی‌ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍م‍ف‍ت‍اح‌ ل‍ل‍خ‍طی‍ب‌ ال‍ق‍زوی‍ن‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و ال‍ب‍ی‍ان‌ و ال‍ب‍دی‍ع‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۶۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د‭PJA,‭۲۰۲۸,‭/س۸،م۷۰۱۳۲۱۴۷
۵۵اب‍ن‌ ح‍م‍دون‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍اش‍ی‍ه‌ اب‍ی‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ س‍ی‍د اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اب‍ن‌ ح‍م‍دون‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍اج‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍رح‌ الام‍ام‌ اب‍ی‌ زی‍د س‍ی‍دی‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ال‍م‍ک‍ودی‌ و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ال‍ن‍اش‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،فلا۷۰۲۸۲,‭۱۳۸۰۱۴۸
۵۶م‍ک‍ودی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ش‍رح‌ ال‍م‍ک‍ودی‌ ع‍ل‍ی‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ال‍ص‍رف‌ و ال‍ن‍ح‍و ل‍لام‍ام‌ ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ال‍ک‌ ال‍طائ‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۳۸۴ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،فلا۷۰۲۸,‭۱۳۷۷۱۴۹
۵۷ص‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ح‍اش‍ی‍ه‌ ال‍ص‍ب‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍رح‌ الاش‍م‍ون‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌ و م‍ع‍ه‌ ش‍رح‌ ال‍ش‍واه‍د ل‍ل‍ع‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‌رض‍ی‌؛ زاه‍دی‌۱۳۶۳ج‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،فلا۷۰۲۲۵,‭۱۳۶۳۱۵۰
۵۸اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌اوض‍ح‌ ال‍م‍س‍ال‍ک‌ ال‍ی‌ ال‍ف‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ م‍ال‍ک‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،فلا۷۰۲۲,‭۱۳۸۰۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱
۵۹س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ق‍م‌دار ال‍ح‍ک‍م‍ه‌۱۳۸۱۴۴۰ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،فلا۷۰۲۵۱۵۵
۶۰س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر... الاش‍ب‍اه‌ و ال‍ن‍ظائ‍ر ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍وم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ات‌ الازه‍ری‍ه‌۱۳۹۵ق‌.=۱۹۷۵ م‌.=۱۳۵۳۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/س۹۵فلا۵,‭۱۳۵۳۱۵۷-۱۵۶
۶۱ن‍ص‌، اح‍س‍ان‌ال‍ع‍ص‍ب‍ی‍ه‌ ال‍ق‍ب‍ل‍ی‍ه‌ واث‍ره‍ا ف‍ی‌ ال‍ش‍ع‍ر الام‍وی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ی‍ق‍ظه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۹۶۴م‌.=۱۳۴۳[۶۶۲]ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌ (ت‍اش‍ده‌)، ن‍م‍ودار( ت‍اش‍ده‌.)‭PJA,‭۲۲۳۵,‭/ن۶ع۶,‭۱۳۴۳۱۵۸
۶۲اب‍ن‌ ان‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌... ال‍م‍ذک‍ر و ال‍م‍ون‍ث‌ب‍غ‍دادم‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ان‍ی‌۱۹۷۸م‌.=۱۳۵۷۹۱۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۱۴۱,‭/فلا۲م۴,‭۱۳۵۷۱۵۹
۶۳اب‍ن‌ س‍ک‍ی‍ت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌اص‍لاح‌ ال‍م‍ن‍طق‌ق‍اه‍ره‌دارال‍م‍ع‍ارف‌۱۹۸۷م‌.=۱۳۶۶۵۱۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/فلا۲۴فلا۶۱۶۰
۶۴طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍اص‍رف‌ س‍اده‌ ب‍ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ص‍رف‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دارال‍ع‍ل‍م‌۱۳۷۳۳۰۷ص‌.: ج‍دول‌.‭PJ,‭۶۲۰۳,‭/ط۲ص۴۱۶۱
۶۵ع‍زاوی‌، ن‍ع‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍ب‍ح‍ث‌ ال‍ل‍غ‍وی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ت‍راث‌ و ال‍م‍ع‍اص‍ره‌ب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۲۰۰۱م‌.=۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۸۰۲۴۲ص‌.‭PJ,‭۶۰۷۱,‭/ع۴م۸,‭۱۳۸۰۱۶۲
۶۶م‍ب‍ارک‌، ع‍ب‍د ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ال‍زج‍اج‍ی‌ و م‍ذه‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و و ال‍ل‍غ‍ه‌[ع‍راق‌]ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ب‍ص‍ره‌۱۹۸۰م‌.=۱۳۵۹[۲۲۱]ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/م۲ز۳,‭۱۳۵۹۱۶۳
۶۷ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍دال‍وج‍ی‍ز ال‍م‍ت‍رج‍م‌ال‍ف‍اظ و م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ع‍ص‍ری‍ه‌ ع‍رب‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌، ف‍ارس‍ی‌- ع‍رب‍ی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۱۸۹ص‌.: م‍ص‍ور.‭PJ,‭۶۶۳۶,‭/ف۲ح۹,‭۱۳۷۶۱۶۴
۶۸ب‍ک‍اء، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍د ال‍م‍طل‍ب‌ال‍م‍دخ‍ل‌ ال‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍ب‍وی‍ه‌ و ش‍روح‍ه‌ب‍غ‍داددارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۱م‌.=۱۳۸۰۲۶۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/س۹،ک۲۰۲۲,‭۱۳۸۰۱۶۵
۶۹ش‍ع‍ی‍ب‌، ع‍م‍ران‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌م‍ن‍ه‍ج‌ اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌ م‍ن‌ خ‍لال‌ ک‍ت‍اب‍ه‌ "ال‍م‍غ‍ن‍ی‌"ل‍ی‍ب‍ی‌دار ال‍ج‍م‍اه‍ی‍ری‍ه‌۱۹۸۶م‌.=۱۳۹۵ ق‌.=۱۳۶۴۳۸۸ ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،م۶۰۹۵,‭۱۳۶۴۱۶۶
۷۰ج‍ب‍وری‌، ت‍رک‍ی‌ ع‍طی‍ه‌ال‍ک‍ت‍اب‍ات‌ و ال‍خ‍طوط ال‍ق‍دی‍م‍ه‌ب‍غ‍دادم‍طب‍ع‍ه‌ ب‍غ‍داد۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۳۱۵۲ص‌.:ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، م‍ص‍ور.‭P,‭۲۱۱,‭/ج۲ک۲,‭۱۳۶۳۱۶۷
۷۱ش‍واب‍ک‍ه‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ع‍ج‍م‌ م‍ص‍طل‍ح‍ات‌ ال‍ع‍روض‌ و ال‍ق‍اف‍ی‍ه‌ع‍م‍ان‌دارال‍ب‍ش‍ی‍ر۱۹۹۱م‌.=۱۴۱۲ ق‌.=۱۳۷۰۳۴۸ص‌.‭PJ,‭۲۱۹۴,‭/ش۹م۶,‭۱۳۷۰۱۶۸
۷۲س‍وی‍دان‌، س‍ام‍ی‌ف‍ی‌ ال‍ن‍ص‌ ال‍ش‍ع‍ری‌ ال‍ع‍رب‍ی‌م‍ق‍ارن‍ات‌ م‍ن‍ه‍ج‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارالادب‌۱۹۸۹م‌.=۱۳۶۸۳۴۳ص‌.‭PJA,‭۲۲۲۵,‭/س۹ف۹,‭۱۳۶۸۱۶۹
۷۳ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ن‍ی‍ر۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱ج‌.: م‍ص‍ور.‭PJ,‭۶۱۴۱,‭/ت۷,‭۱۳۸۱۱۷۰
۷۴ت‍ن‍وخ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌... ال‍ق‍واف‍ی‌م‍ص‍رم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌۱۹۷۸م‌.=۱۳۵۷۲۴۸ص‌.‭PJA,‭۲۲۰۲,‭/ت۹ق۹۱۷۱
۷۵ض‍ی‍ف‌، ش‍وق‍ی‌ال‍ت‍طور و ال‍ت‍ج‍دی‍د ف‍ی‌ ال‍ش‍ع‍ر الام‍وی‌ق‍اه‍ره‌دار ال‍م‍ع‍ارف‌[۱۹۸۷م‌.=۱۳۶۶ ][۳۴۰]ص‌.‭PJA,‭۲۲۳۵,‭/ض۹ت۶۱۷۲
۷۶واع‍ظی‌، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ال‍ک‍ش‍ف‌ ال‍ج‍ل‍ی‌ ف‍ی‍م‍ا روی‌ ع‍ن‌ اب‍ی‌ الاس‍ود ال‍دول‍ی‌ق‍م‌دارال‍ب‍ی‍ان‌۱۴۱۳ق‌. =۱۳۷۱۱۳۸ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/و۲ک۵,‭۱۳۷۱۱۷۳
۷۷اب‍و راش‍د، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍خ‍ط ال‍ع‍رب‍ی‌دم‍ش‍ق‌م‍ن‍ش‍ورات‌ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌۲۰۰۲م‌.=۱۳۸۱۱۸۲ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭PJ,‭۶۱۲۳,‭/فلا۲و۳,‭۱۳۸۱۱۷۴
۷۸ف‍وک‌، ی‍وه‍ان‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و ال‍ل‍ه‍ج‍ات‌ و الاس‍ال‍ی‍ب‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌ ب‍م‍ص‍ر۱۴۰۰ق‌.=۱۹۸۰ م‌.=۱۳۵۹۳۳۱ص‌.‭PJ,‭۶۰۷۵,‭/ف۹ع۶,‭۱۳۵۹۱۷۵
۷۹ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودم‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍اری‍خ‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ف‍ی‌ ض‍وء ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ الاس‍لام‍ی‌م‍ش‍ه‍د، ت‍ه‍ران‌آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌؛ س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)۱۳۸۱ه‍ف‍ت‌،۳۰۲ ص‌.‭PJ,‭۲۰۵۳,‭/ب۵ت۲,‭۱۳۸۱۱۷۶
۸۰غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... م‍ق‍ام‍ات‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء ب‍ی‍ن‌ ی‍دی‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اء و الام‍راءب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دائ‍ره‌ الاث‍ار و ال‍ت‍راث‌؛ دارال‍ح‍ری‍ه‌۱۹۸۸م‌.=۱۴۰۹ ق‌.=۱۳۶۷۲۹۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴,‭/غ۴م۷,‭۱۳۶۷۱۷۷
۸۱اص‍م‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ق‍ری‍ب‌... الام‍ث‍ال‌ ل‍لاص‍م‍ع‍ی‌ (ج‍م‍ع‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ا ت‍ب‍ق‍ی‌ م‍ن‌ ت‍راث‍ه‌ ف‍ی‌ الام‍ث‍ال‌)ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۰م‌.=۱۳۷۹[۴۰۰]ص‌.‭PJA,‭۲۵۲۲,‭/فلا۶فلا۸,‭۱۳۷۹۱۷۸
۸۲ق‍دام‍ه‌ ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر... ن‍ق‍د ال‍ن‍ث‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۸۲م‌.=۱۴۰۲ ق‌.=۱۳۶۱۱۵۳ص‌.‭PJA,‭۲۳۴۰,‭/ق۴ن۷,‭۱۳۶۱۱۸۰
۸۳ی‍ع‍ق‍وب‌، ام‍ی‍ل‌ ب‍دی‍ع‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و الادب‌ن‍ح‍و- ص‍رف‌- ب‍لاغ‍ه‌- ع‍روض‌- ام‍لاء- ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌- ادب‌- ن‍ق‍د- ف‍ک‍ر ادب‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌۱۹۸۷م‌.=۱۳۶۶۲ج‌. (۱۳۲۴ص‌).‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/ی۷م۶,‭۱۳۶۶۱۸۲-۱۸۱
۸۴ع‍م‍ر، ف‍ائ‍ز طه‌ال‍ن‍ث‍ر ال‍ف‍ن‍ی‌ ع‍ن‍د اب‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ال‍ت‍وح‍ی‍دی‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۰م‌.=۱۳۷۹۲۶۱ص‌.‭PJA,‭۳۸۶۶,‭/ع۸ن۲,‭۱۳۷۹۱۸۳
۸۵ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌الاوائ‍ل‌ت‍ه‍ران‌وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌)۱۳۷۲[۵۳۶]ص‌.‭AG,‭۲۴۱,‭/ش۹فلا۸,‭۱۳۷۲۱۸۴
۸۶ه‍لال‌، اح‍م‍د ه‍ن‍داوی‌اس‍ت‍دراک‍ات‌ ال‍س‍ع‍د ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍طی‍ب‌ ف‍ی‌ ال‍م‍طول‌دراس‍ه‌ ب‍لاغ‍ی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ وه‍ب‍ه‌۲۰۰۱م‌.=۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۸۰۲۸۴ص‌.‭PJA,‭۲۰۲۸,‭/س۸،م۷۰۱۳۲۹,‭۱۳۸۰۱۸۵
۸۸ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ف‍روق‌ ف‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌م‍ص‍ح‍ح‍ه‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ده‌ م‍خ‍طوطات‌ و ن‍س‍خ‌ م‍ع‍ت‍م‍ده‌[ل‍ی‍ب‍ی‌]ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌۱۹۸۳م‌.=۱۴۰۳ ق‌.=۱۳۶۲۳۱۲ص‌.‭PJ,‭۶۱۹۰,‭/ع۵ف۴۱۸۷
۸۹ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍دال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍م‍ع‍اص‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍ح‍دث‌ و ال‍م‍ح‍ادث‍ه‌اع‍داد م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر۱۳۷۳ح‌، ۵۵۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌.‭PJ,‭۶۱۱۵,‭/ح۹ع۴۱۸۸
۹۰ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و س‍ر ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۲۷ ،۴۳۲ ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ث۷ف۷۱۸۹
۹۱زی‍ن‍ی‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د... م‍ع‍رب‌ الاظه‍اراس‍ت‍ان‍ب‍ول‌۲۷۱ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ز۹م۶۱۹۰
۹۲ب‍غ‍دادی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍م‍رخ‍زان‍ه‌ الادب‌ و ل‍ب‌ ل‍ب‍اب‌ ل‍س‍ان‌ ال‍ع‍رب‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۱ -۱۴۰۶ ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۴۱۳ج‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲،ک۲۰۲۴۲۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱-۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۷-۱۹۶-۱۹۵-۱۹۴-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۱
۹۳س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍م‍زه‍ر ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و ان‍واع‍ه‍اق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ت‍راث‌۲ج‌.‭PJ,‭۶۰۷۰,‭/س۹م۴۲۰۴-۱۷۹
۹۴ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍ر... ال‍ح‍ی‍وان‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۶۹م‌.=۱۳۸۸ ق‌.=۱۳۴۷۷ج‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ح۹۵۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۸-۲۰۷-۲۰۶-۲۰۵
۹۵ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ام‍ال‍ی‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌غ‍رر ال‍ف‍وائ‍د و دررال‍ق‍وائ‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۳۸۷ق‌.=۱۹۶۷ م‌.=۱۳۴۵۲ج‌.‭BP,‭۴/۶,‭/ع۸فلا۸۲۱۳-۲۱۲
۹۶ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ص‍ب‍ح‌ الاع‍ش‍ی‌ ف‍ی‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ الان‍ش‍اق‍اه‍ره‌وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌، ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌[۱۳۸۳ق‌.=۱۹۶۳ م‌.=۱۳۴۲ ]۱۵ج‌.‭AE,‭۱۰/۵۵,‭/ق۸ص۲,‭۱۳۴۲۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶-۲۲۵-۲۲۴-۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹-۲۱۸-۲۱۷-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۴
۹۷طی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍م‍رش‍د ال‍ی‌ ف‍ه‍م‌ اش‍ع‍ار ال‍ع‍رب‌ و ص‍ن‍اع‍ت‍ه‍اق‍اه‍ره‌؛ ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۹۵۵م‌.=۱۳۷۴۳ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۲۱۶۲,‭/ط۹م۴۲۳۰-۲۲۹
۹۸اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌، وان‍س‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و ش‍ح‍ذ ال‍ذاه‍ن‌ و ال‍ه‍اج‍س‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌[۱۹۸۱م‌.=۱۳۶۰ ]۲ج‌.:در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۸۳۶,‭/ب۹۲۳۳-۲۳۲-۲۳۱
۹۹ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍رال‍ب‍ی‍ان‌ و ال‍ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ب۹,‭۱۳۸۲۲۳۵-۲۳۴
۱۰۰اب‍و ح‍ی‍ان‌ ت‍وح‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... الام‍ت‍اع‌ و ال‍م‍وان‍س‍ه‌و ه‍و م‍ج‍م‍وع‌ م‍س‍ام‍رات‌ ف‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ ش‍ت‍ی‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‍ا ال‍وزی‍ر اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ارض‌ ف‍ی‌ ن‍ح‍و ارب‍ع‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ل‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌۳ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۳۸۶۶,‭/فلا۸۲۳۶
۱۰۱م‍رزب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ران‌ال‍م‍وش‍ح‌م‍اخ‍ذ ال‍ع‍ل‍م‍اء ع‍ل‍ی‌ ال‍ش‍ع‍راء ف‍ی‌ ع‍ده‌ ان‍واع‌ م‍ن‌ ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ش‍ع‍رم‍ص‍رن‍ه‍ض‍ه‌ م‍ص‍ر۵۶۹ص‌.‭PJA,‭۲۲۱۵,‭/م۴م۸۲۳۷
۱۰۲ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍ررس‍ائ‍ل‌ ال‍ج‍اح‍ظب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ر۵,‭۱۳۷۹۲۳۹-۲۳۸
۱۰۳ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍ررس‍ائ‍ل‌ ال‍ج‍اح‍ظ[ال‍رس‍ائ‍ل‌ الادب‍ی‍ه‌]ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۱۴ق‌.= ۱۳۵۱۹ص‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ر۵۲۴۰
۱۰۴اب‍ن‌ ص‍ائ‍غ‌، ی‍ع‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ش‍رح‌ ال‍م‍ف‍ص‍ل‌دار ص‍ادر۱۰ج‌. در ۵ م‍ج‍ل‍د.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ز۸،م۷۰۲۲۲۴۵-۲۴۴-۲۴۳-۲۴۲-۲۴۱
۱۰۵غ‍رن‍اطی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍دائ‍ق‌ الازاه‍رب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۹۹۸م‌.=۱۴۱۹ ق‌.=۱۳۷۷۴۶۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۴۴۸۳,‭/ح۴,‭۱۳۷۷۲۴۶
۱۰۶ح‍م‍ی‍ری‌، ن‍ش‍وان‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍دال‍ح‍ور ال‍ع‍ی‍ن‌ت‍ه‍ران‌۱۹۷۲م‌.=۱۳۵۱۳۷۵ص‌.‭BP,‭۲۳۶,‭/ح۸ح۹,‭۱۳۵۱۲۴۷
۱۰۷ج‍ازم‌، ع‍ل‍ی‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ال‍واض‍ح‍ه‌ال‍ب‍ی‍ان‌ و ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و ال‍ب‍دی‍ع‌ ل‍ل‍م‍دارس‌ ال‍ث‍ان‍وی‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۷۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ج‍دول‌.‭PJA,‭۲۰۲۸,‭/ج۲ب۸,‭۱۳۷۷۲۴۸
۱۰۸م‍ج‍م‍وع‌ م‍ه‍م‍ات‌ ال‍م‍ت‍ون‌ی‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ت‍ه‌ و س‍ت‍ی‍ن‌ م‍ت‍ن‍ا ف‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ال‍ف‍ن‍ون‌ و ال‍ع‍ل‍وم‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۸۲۴ص‌.‭AC,‭۱۰۵,‭/م۳۲۴۹
۱۰۹اب‍ن‌ ع‍ب‍درب‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... ال‍ع‍ق‍د ال‍ف‍ری‍دب‍ی‍روت‌دار الارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۶۶۷,‭/ع۷,‭۱۳۷۸۲۵۵-۲۵۴-۲۵۳-۲۵۲-۲۵۱-۲۵۰
۱۱۰اب‍ن‌ ع‍ب‍درب‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ع‍ق‍د ال‍ف‍ری‍دب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۷ج‌.‭PJA,‭۳۶۶۷,‭/ع۷۲۶۲-۲۶۱-۲۶۰-۲۵۹-۲۵۸-۲۵۷-۲۵۶
۱۱۱اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌...ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ف‍ی‌ اب‍ی‍ات‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۸۴م‌.=۱۴۰۵ ق‌.=۱۳۷۳۳ج‌.‭PJA,‭۲۱۶۲,‭/فلا۲م۶,‭۱۳۷۳۲۶۵-۲۶۴-۲۶۳
۱۱۲ح‍ل‍ی‌، ح‍ی‍در... ال‍ع‍ق‍د ال‍م‍ف‍ص‍ل‌و ه‍و اث‍ر ادب‍ی‌ ل‍غ‍وی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۳۷۹۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۴۷۰۶,‭/ع۷,‭۱۳۷۹۲۶۶
۱۱۳م‍ب‍رد، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍زی‍دال‍ک‍ام‍ل‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۷۵۸,‭/ک۲۲۷۰-۲۶۹-۲۶۸-۲۶۷
۱۱۴ق‍ال‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌... الام‍ال‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۳۹۷۴,‭/فلا۸,‭۱۳۸۱۲۷۲-۲۷۱
۱۱۵اب‍وع‍ب‍ی‍د، ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ س‍لام‌غ‍ری‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۵۲ج‌.‭BP,‭۱۱۰/۷,‭/فلا۲غ۴,‭۱۳۶۵۲۷۴-۲۷۳
۱۱۶ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌غ‍ری‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ف‍ی‌ ب‍ح‍ارالان‍وارت‍ه‍ران‌الام‍ان‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍م‍وت‍م‍ر ت‍ک‍ری‍م‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌، ق‍س‍م‌ ال‍ن‍ش‍ر؛ وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۳۷۸-۱۳۷۹۴ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۶۳,‭۱۳۷۸۲۷۸-۲۷۷-۲۷۶-۲۷۵
۱۱۷اب‍ش‍ی‍ه‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍س‍ت‍طرف‌ ف‍ی‌ ک‍ل‌ ف‍ن‌ م‍س‍ت‍ظرف‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۸۲ج‌.‭PJA,‭۴۴۳۲,‭/م۵,‭۱۳۶۸۲۸۰-۲۷۹
۱۱۸غ‍روی‌، م‍ح‍م‍دالام‍ث‍ال‌ و ال‍ح‍ک‍م‌ ال‍م‍س‍ت‍خ‍رج‍ه‌ م‍ن‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌م‍ش‍ه‍دال‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۶۱۶ص‌.‭BP,‭۴۷/۲,‭/غ۴فلا۸,‭۱۳۶۷۲۸۱
۱۱۹اب‍ن‌ رش‍ی‍ق‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ رش‍ی‍ق‌ال‍ع‍م‍ده‌ ف‍ی‌ م‍ح‍اس‍ن‌ ال‍ش‍ع‍ر و آداب‍ه‌ و ن‍ق‍ده‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۱۹۹۶م‌.=۱۴۱۶ ق‌.=۱۳۷۵۲ج‌.‭PJA,‭۳۸۰۷,‭/ع۸,‭۱۳۷۵۲۸۳-۲۸۲
۱۲۰اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ش‍رح‌ الام‍ام‌ ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍ه‍م‍زی‍ه‌ ف‍ی‌ م‍دح‌ خ‍ی‍رال‍ب‍ری‍ه‌[ب‍ی‍روت‌]دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳۵۵ص‌.‭PJA,‭۴۳۷۷,‭/ق۶۸۸،فلا۲۲۸۴
۱۲۱ازدی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ظاف‍رب‍دائ‍ع‌ ال‍ب‍دائ‍ه‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و۱۹۷۰م‌.=۱۳۴۹ک‌،۲۹۴ ص‌.‭PJA,‭۴۱۴۶,‭/ب۴,‭۱۳۴۹۲۸۵
۱۲۲ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍دال‍ق‍واع‍د الاس‍اس‍ی‍ه‌ ل‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ح‍س‍ب‌ م‍ن‍ه‍ج‌ "م‍ت‍ن‌ ال‍ف‍ی‍ه‌" لاب‍ن‌ م‍ال‍ک‌ و خ‍لاص‍ه‌ ال‍ش‍راح‌ لاب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌ و اب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ و الاش‍م‍ون‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲۹۴ص‌.: ج‍دول‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ه۲ق۹۲۸۶
۱۲۳ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍رال‍ب‍خ‍لاءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲۷۹ص‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ب۳,‭۱۳۸۰۲۸۷
۱۲۴ج‍اح‍ظ، ع‍م‍رو ب‍ن‌ ب‍ح‍رال‍م‍ح‍اس‍ن‌ و الاض‍دادق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱[۴۳۰]ص‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/م۳,‭۱۳۸۱۲۸۸
۱۲۵ی‍وس‍ف‌، ح‍س‍ن‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌الادب‌ ال‍ج‍اه‍ل‍ی‌ق‍ض‍ای‍ا، و ف‍ن‍ون‌، و ن‍ص‍وص‌ق‍اه‍ره‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴۹۰ص‌.‭PJA,‭۲۰۹۰,‭/ی۹فلا۴۲۸۹
۱۲۶اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌ادب‌ ال‍ک‍ات‍ب‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۰۴ص‌.‭PJ,‭۶۱۸۴,‭/فلا۲فلا۴,‭۱۳۸۱۲۹۰
۱۲۷س‍م‍ع‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دادب‌ الام‍لاء و الاس‍ت‍م‍لاءب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌[۱۹۹]ص‌.‭BP,‭۱۱۳/۸,‭/س۸فلا۴۲۹۱
۱۲۸ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍دج‍واه‍ر ال‍ادب‌ ف‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ و ان‍ش‍اء ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‌ت‍ه‍ران‌اس‍ت‍ق‍لال‌۱۴۱۰ق‌. =۱۳۶۸۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۲۰۵۳,‭/ه۲ج۹۲۹۲
۱۲۹س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌ال‍راح‌ ال‍ق‍راح‌ت‍ه‍ران‌ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌۱۳۸۱ص‍د و ی‍ک‌، [۵۲۸]، ۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۰۳۸,‭/س۲ر۲,‭۱۳۸۱۲۹۳
۱۳۰ص‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌اخ‍ب‍ار ال‍ش‍ع‍راء ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ الاوراق‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍م‍س‍ی‍ره‌۱۳۹۹ق‌.=۱۹۷۹ م‌.=۱۳۵۷ی‌،۲۷۴ ص‌.‭PJA,‭۳۷۴۶,‭/فلا۸۱۲۹۴
۱۳۱ح‍م‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ض‍اری‌ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ن‍ب‍وی‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ و اث‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ل‍غ‍وی‍ه‌ و ال‍ن‍ح‍وی‍ه‌[ب‍غ‍داد]ال‍ل‍ج‍ن‍ة ال‍وطن‍ی‍ة ل‍لاح‍ت‍ف‍ال‌۱۴۰۲ق‌.=۱۹۸۲ م‌.=۱۳۶۰۵۰۸، ۲ص‌.‭BP,‭۱۱۲/۷,‭/ح۸ح۴,‭۱۳۶۰۲۹۵
۱۳۲م‍ب‍رد، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍زی‍دال‍م‍ق‍ت‍ض‍ب‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۹۶۳م‌.=۱۳۸۲ ق‌.=۱۳۴۲۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۱۴۱,‭/م۲م۷,‭۱۳۴۲۲۹۹-۲۹۸-۲۹۷-۲۹۶
۱۳۳راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ح‍اض‍رات‌ الادب‍اء و م‍ح‍اورات‌ ال‍ش‍ع‍راء وال‍ب‍ل‍غ‍اءب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۴م‌.=۱۴۲۵ ق‌.=۱۳۸۳۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۹۳۲,‭/م۳,‭۱۳۸۳۳۰۴-۳۰۳-۳۰۲-۳۰۱-۳۰۰
۱۳۴س‍خ‍اوی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دس‍ف‍ر ال‍س‍ع‍اده‌ و س‍ف‍ی‍ر الاف‍اده‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۳۳ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/س۳س۷,‭۱۳۷۳۳۰۷-۳۰۶-۳۰۵
۱۳۵آل‍وس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ش‍ک‍ری‌ب‍ل‍وغ‌ ال‍ارب‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ اح‍وال‌ ال‍ع‍رب‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۲۰۰۹م‌.=۱۴۳۰ ق‌.=۱۳۸۸۳ج‌.‭DS,‭۲۲۳,‭/آ۷ب۸,‭۱۳۸۸۳۱۰-۳۰۹-۳۰۸
۱۳۶اب‍ن‌ ان‍ب‍اری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دالان‍ص‍اف‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍خ‍لاف‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ی‍ن‌: ال‍ب‍ص‍ری‍ی‍ن‌ و ال‍ک‍وف‍ی‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۲۰۰۷م‌.=۱۴۲۸ ق‌.=۱۳۸۶۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/فلا۲فلا۸,‭۱۳۸۶۳۱۱
۱۳۷زج‍اج‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌الام‍ال‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ش‍ک‍لات‌ ال‍ق‍رآن‍ی‍ه‌ و ال‍ح‍ک‍م‌ و الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۲۱۴۰ص‌.‭BP,‭۸۲/۳,‭/ز۳فلا۸۳۱۲
۱۳۸ت‍ف‍ت‍ازان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍م‍طول‌ش‍رح‌ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍م‍ف‍ت‍اح‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۲۰۰۴م‌.=۱۴۲۵ ق‌.=۱۳۸۳۷۴۱ص‌.‭PJA,‭۲۰۲۸,‭/س۸،م۷۰۱۳۲,‭۱۳۸۳۳۱۳
۱۳۹زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍راس‍اس‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۸۴۷ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ز۸فلا۵,‭۱۳۸۰۳۱۴
۱۴۰ش‍اک‍ر، م‍ح‍م‍ود م‍ح‍م‍دال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍طری‍ق‌ ال‍ی‌ ث‍ق‍اف‍ت‍ن‍اج‍ده‌دارال‍م‍دن‍ی‌؛ م‍ص‍ر: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌۱۹۸۷م‌.=۱۴۰۷ ق‌.=۱۳۶۵۷۵۵ص‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹۸ش۲,‭۱۳۶۵۳۱۵
۱۴۱اس‍ف‍زاری‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار و اب‍ی‍ات‌ و ام‍ث‍ال‌ ع‍رب‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۰۷۹۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PIR,‭۵۰۹۲,‭/فلا۵ش۴,‭۱۳۸۰۳۱۶
۱۴۲م‍ی‍ب‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ع‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ش‍رح‌ دی‍وان‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۷۹ش‍ص‍ت‌ و ش‍ش‌،۹۳۲ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۱۰۶,‭/د۹۸م۹,‭۱۳۷۹۳۱۷
۱۴۳ب‍ک‍ر، ی‍ع‍ق‍وب‌ن‍ص‍وص‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و ال‍ع‍رب‍ی‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ال‍ی‌ ال‍راب‍ع‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۹۸۰م‌.=۱۳۶۹۵۶۷ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ب۸ن۶,‭۱۳۶۹۳۱۸
۱۴۴ع‍زاوی‌، ن‍ع‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌م‍ع‍ج‍م‌ الاوه‍ام‌ و الاخ‍طاء ف‍ی‌ ص‍ی‍غ‌ الاس‍م‍اءب‍غ‍دادم‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳ج‌.‭PJ,‭۶۱۴۱,‭/ع۴م۶۳۱۹
۱۴۵ج‍ب‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍ج‍م‍ی‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ل‍غ‍وی‌ب‍غ‍دادم‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲۱۶ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/ج۲ب۳,‭۱۳۸۳۳۲۰
۱۴۶ه‍لال‍ی‌، ه‍ادی‌ ع‍طی‍ه‌ م‍طرن‍ش‍اه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ه‌ و ال‍ل‍غ‍وی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ی‍م‍ن‌ و ت‍طوره‍اب‍غ‍داددار آف‍اق‌ ع‍رب‍ی‍ه‌۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۳[۳۷۳]ص‌.‭PJ,‭۶۸۷۴,‭/ه۸ن۵,‭۱۳۶۳۳۲۱
۱۴۷اب‍ن‌ وه‍ب‌ ک‍ات‍ب‌، اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ وج‍وه‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ب‍غ‍دادج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍غ‍داد۱۹۶۷م‌.=۱۳۸۷ ق‌.=۱۳۴۶۴۷۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۰۳۲,‭/فلا۲ب۴,‭۱۳۴۶۳۲۲
۱۴۸ع‍ب‍اس‌، اح‍س‍ان‌ت‍اری‍خ‌ الادب‌ الان‍دل‍س‍ی‌ ع‍ص‍ر ال‍طوائ‍ف‌ و ال‍م‍راب‍طی‍ن‌ع‍م‍ان‌دارال‍ش‍روق‌۱۹۹۷م‌.=۱۳۷۶۲۲۸ص‌.‭PJA,‭۵۳۵۸,‭/فلا۸ع۲,‭۱۳۷۶۳۲۳
۱۴۹ع‍زاوی‌، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ ث‍ام‍رت‍اری‍خ‌ الادب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍راق‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍ون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۹۹۶م‌.=۱۳۷۵۲ج‌.‭PJA,‭۵۰۴۱,‭/ع۴ت۲,‭۱۳۷۵۳۲۵-۳۲۴
۱۵۱س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ی‍دال‍ش‍ع‍ر ف‍ی‌ ع‍ه‍د ال‍م‍راب‍طی‍ن‌ و ال‍م‍وح‍دی‍ن‌ ب‍الان‍دل‍س‌ب‍ی‍روت‌ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌۱۹۸۵م‌.=۱۳۶۴۴۵۹ص‌.‭PJA,‭۵۳۵۸,‭/فلا۸س۷۳۲۷
۱۵۲ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ش‍ع‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌ ب‍خ‍راس‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍ص‍ر الام‍وی‌ع‍م‍ان‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ح‍ت‍س‍ب‌؛ ب‍ی‍روت‌: دار ال‍ج‍ی‍ل‌۱۹۷۴م‌.=۱۳۵۳[۳۴۲]ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭PJA,‭۵۲۹۶,‭/ع۶ش۷,‭۱۳۵۳۳۲۸
۱۵۳ع‍ب‍دال‍ع‍ال‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ف‍ی‍ظن‍ق‍د ال‍ش‍ع‍ر ب‍ی‍ن‌ اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌ و اب‍ن‌ طب‍اطب‍ا ال‍ع‍ل‍وی‌دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۷۸م‌.=۱۳۵۷۶۸۸ص‌.‭PJA,‭۲۱۶۲,‭/ع۲ن۷,‭۱۳۵۷۳۲۹
۱۵۴م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍ود ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍م‍درس‍ه‌ ال‍ب‍غ‍دادی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ن‍ح‍و ال‍ع‍رب‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌، دارع‍م‍ار۱۹۸۶م‌.=۱۴۰۷ ق‌.=۱۳۶۵۴۶۷ص‌.‭PJ,‭۶۸۲۴,‭/م۳م۴,‭۱۳۶۵۳۳۰
۱۵۵ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌... ال‍ص‍ن‍اع‍ت‍ی‍ن‌ال‍ک‍ت‍اب‍ه‌ و ال‍ش‍ع‍ر[ق‍اه‍ره‌]دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۷۱م‌.=۱۳۵۰۵۵۰ص‌.‭PJA,‭۲۰۲۸,‭/ع۵ص۹۳۳۱
۱۵۶خ‍طی‍ب‍ی‌ ش‍ه‍راب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرت‍ذک‍ره‌ ال‍ش‍ع‍راءش‍ع‍راء ب‍غ‍داد ف‍ی‌ ع‍ه‍د ال‍وزی‍ر داود ب‍اش‍ان‍ق‍ل‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ف‍واد ح‍م‍دی‌ب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۴۶۵ص‌.‭PJA,‭۵۰۴۱/۵,‭/خ۶ت۴,‭۱۳۸۱۳۳۲
۱۵۷ش‍ی‍خ‍و، ل‍وی‍س‌ال‍م‍ج‍ان‍ی‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ع‍ن‌ م‍ج‍ان‍ی‌ الاب‌ ش‍ی‍خ‍وق‍م‌دار ال‍ف‍ق‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۵ج‌.‭PJA,‭۲۰۶۶,‭/ش۹،م۳۰۱۲,‭۱۳۸۳۳۳۷-۳۳۶-۳۳۵-۳۳۴-۳۳۳
۱۵۸ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌دی‍وان‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌[ت‍ه‍ران‌]وزاره‌ [ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و] الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌۱۴۰۶ق‌.=۱۳۶۵۲ج‌.‭PJA,‭۳۹۴۷,‭/د۹,‭۱۳۶۵۳۳۹-۳۳۸
۱۵۹ک‍ث‍ی‍ر ع‍زه‌، ک‍ث‍ی‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌دی‍وان‌ ک‍ث‍ی‍ر ع‍زه‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۹۴م‌.=۱۳۷۳۳۵۸ص‌.‭PJA,‭۳۲۷۹,‭/د۹,‭۱۳۷۳۳۴۰
۱۶۰دروی‍ش‌، ع‍دن‍ان‌ زک‍ی‌دی‍وان‌ م‍ج‍ن‍ون‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۳۳۲۸ص‌.‭PJA,‭۳۲۹۵,‭/د۹۸د۴,‭۱۳۷۳۳۴۱
۱۶۱اب‍وال‍ع‍ت‍اه‍ی‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌دی‍وان‌ اب‍ی‌ ال‍ع‍ت‍اه‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۵۱۰ص‌.‭PJA,‭۳۴۰۴,‭/د۹,‭۱۳۷۷۳۴۲
۱۶۲اب‍ون‍واس‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍ان‍ی‌دی‍وان‌ اب‍ی‌ ن‍واس‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۱م‌.=۱۳۸۰۴۴۸ ص‌.‭PJA,‭۳۴۲۴,‭/د۹,‭۱۳۸۰۳۴۳
۱۶۳ذوال‍رم‍ه‌، غ‍ی‍لان‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌دی‍وان‌ ش‍ع‍ر ذی‌ ال‍رم‍ه‌، و ه‍و، غ‍ی‍لان‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌ ال‍ع‍دوی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۹۵م‌.=۱۳۷۴۶۰۵ص‌.‭PJA,‭۳۲۰۷,‭/د۹,‭۱۳۷۴۳۴۴
۱۶۴اص‍م‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ غ‍ری‍ب‌الاص‍م‍ع‍ی‍ات‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۲م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۱۳۰۴ص‌.‭PJA,‭۳۴۳۸,‭/فلا۶,‭۱۳۸۱۳۴۵
۱۶۵ع‍ج‍اج‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ روب‍ه‌دی‍وان‌ ال‍ع‍ج‍اج‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۹۷م‌.=۱۳۷۶۴۶۲ص‌.‭PJA,‭۳۲۳۹,‭/د۹,‭۱۳۷۶۳۴۶
۱۶۶ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌دی‍وان‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲۰۰۰م‌.=۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۹۴۷۲ص‌.‭PJA,‭۳۵۵۳,‭/د۹,‭۱۳۷۹۳۴۷
۱۶۷ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌دی‍وان‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۹۶م‌.=۱۳۷۵۱۱۱ص‌.‭PJA,‭۳۵۵۳,‭/د۹,‭۱۳۷۵۳۴۸
۱۶۸ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ج‍ه‍م‌دی‍وان‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ج‍ه‍م‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۴۹م‌.=۱۳۲۸۲۷۵ص‌.‭PJA,‭۳۵۶۵,‭/د۹,‭۱۳۲۸۳۴۹
۱۶۹اب‍ن‌ ف‍ارض‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌دی‍وان‌ اب‍ن‌ ال‍ف‍ارض‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۲۰ص‌.‭PJA,‭۴۲۴۴,‭/د۹۳۵۰
۱۷۰ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌دی‍وان‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ق‍دس‍ی‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۳۹۶۰,‭/د۹۳۵۱
۱۷۱ف‍رزدق‌، ه‍م‍ام‌ ب‍ن‌ غ‍ال‍ب‌دی‍وان‌ ال‍ف‍رزدق‌ب‍ی‍روت‌دارالارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۶۷۲۰ص‌.‭PJA,‭۳۲۶۷,‭/د۹,‭۱۳۷۶۳۵۲
۱۷۲ذو ال‍رم‍ه‌، غ‍ی‍لان‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌دی‍وان‌ ذی‌ ال‍رم‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارالارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴۸۷ص‌.‭PJA,‭۳۲۰۷,‭/د۹,‭۱۳۷۷۳۵۳
۱۷۳ک‍م‍ی‍ت‌ ب‍ن‌ زی‍ددی‍وان‌ ال‍ک‍م‍ی‍ت‌ ب‍ن‌ زی‍د الاس‍دی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۰م‌.=۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۹۶۸۸ص‌.‭PJA,‭۳۲۸۴,‭/د۹,‭۱۳۷۹۳۵۴
۱۷۴ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌دی‍وان‌ ح‍زی‍ن‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌ت‍ه‍ران‌س‍ای‍ه‌۱۳۷۸[۸۲۹]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PIR,‭۶۶۷۱,‭/د۹,‭۱۳۷۸۳۵۵
۱۷۵زوزن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دش‍رح‌ ال‍م‍ع‍ل‍ق‍ات‌ ال‍س‍ب‍ع‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۲۰۰۹م‌.=۱۴۳۰ ق‌.=۱۳۸۸۲۴۵ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۶,‭/م۶۰۲،ز۹,‭۱۳۸۸۳۵۶
۱۷۶ق‍م‍ی‍ح‍ه‌، م‍ف‍ی‍د م‍ح‍م‍دش‍رح‌ ال‍م‍ع‍ل‍ق‍ات‌ ال‍س‍ب‍ع‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۲۰۰۸م‌.=۱۴۲۹ ق‌.=۱۳۸۷۳۱۹ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۶,‭/م۶۰۲،ق۸,‭۱۳۸۷۳۵۷
۱۷۷خ‍طی‍ب‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ش‍رح‌ ال‍م‍ع‍ل‍ق‍ات‌ ال‍ع‍ش‍رب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۹م‌.=۱۴۳۰ ق‌.=۱۳۸۸۲۲۲ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۶,‭/م۶۷۰۲،خ۶۳۵۸
۱۷۸ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اددی‍وان‌ ال‍ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍ادب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲۴۷ص‌.‭PJA,‭۳۹۵۳,‭/د۹,‭۱۳۸۰۳۵۹
۱۷۹اب‍ن‌ اب‍ی‌ رب‍ی‍ع‍ه‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌دی‍وان‌ ع‍م‍ر ب‍ن‌ اب‍ی‌ رب‍ی‍ع‍ه‌ش‍اع‍ر ال‍ح‍ب‌ و ال‍ج‍م‍ال‌[ق‍اه‍ره‌]م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الازه‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ت‍راث‌[۲۰۰۷م‌.=۱۳۸۶ ][۲۹۴]ص‌.‭PJA,‭۳۱۴۷,‭/د۹۳۶۰
۱۸۰م‍ه‍ی‍ار دی‍ل‍م‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار ب‍ن‌ م‍رزوی‍ه‌دی‍وان‌ م‍ه‍ی‍ار ال‍دی‍ل‍م‍ی‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۳ق‌.=۱۳۷۲۴ج‌. در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۹۹۷,‭/د۹,‭۱۳۷۲۳۶۳-۳۶۲-۳۶۱
۱۸۱ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ س‍رای‍ادی‍وان‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹۷۸۲ص‌.‭PJA,‭۴۳۹۷,‭د۹,‭۱۳۶۹۳۶۴
۱۸۲واوا دم‍ش‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍ددی‍وان‌ ال‍واواء ال‍دم‍ش‍ق‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۵۰م‌.=۱۳۶۹ ق‌.=۱۳۲۷۳۶۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۴۰۰۹,‭/د۹,‭۱۳۲۷۳۶۵
۱۸۳م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌م‍ع‍ج‍م‌ اش‍ع‍ار ال‍م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ال‍وارده‌ ف‍ی‌ ب‍ح‍ارالان‍وار م‍ا ن‍ظم‍وه‌ و م‍ا ان‍ش‍دوه‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۳۷۸۵۷۶ص‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۱۳,‭۱۳۷۸۳۶۶
۱۸۴زوزن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دش‍رح‌ ال‍م‍ع‍ل‍ق‍ات‌ ال‍س‍ب‍ع‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۹۵۸م‌.=۱۳۳۷۱۷۱ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۶,‭/م۶۰۲،ز۹,‭۱۳۳۷۳۶۸-۳۶۷
۱۸۵ع‍ک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌دی‍وان‌ اب‍ی‌ ال‍طی‍ب‌ ال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ش‍رح‌ اب‍ی‌ ال‍ب‍ق‍اء ال‍ع‍ک‍ب‍ری‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍دی‍وان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۲۴ج‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹۸ع۸,‭۱۳۸۲۳۷۲-۳۷۱-۳۷۰-۳۶۹
۱۸۶ب‍رق‍وق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ش‍رح‌ دی‍وان‌ ال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲۰۰۲م‌.=۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۸۱۲ج‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹۸ب۴,‭۱۳۸۱۳۷۴-۳۷۳
۱۸۷م‍ت‍ن‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌دی‍وان‌ ال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۰م‌.=۱۳۷۹۳۸۲ص‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹,‭۱۳۷۹۳۷۵
۱۸۸ل‍ب‍ی‍د ب‍ن‌ رب‍ی‍ع‍ه‌دی‍وان‌ ل‍ب‍ی‍د ب‍ن‌ رب‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ری‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۲۴۷ص‌.‭PJA,‭۳۱۲۷,‭/د۹۳۷۶
۱۸۹زه‍ی‍رب‍ن‌ اب‍ی‌س‍ل‍م‍ی‌دی‍وان‌ زه‍ی‍ر ب‍ن‌ اب‍ی‌ س‍ل‍م‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷۱۱۱ص‌.‭PJA,‭۲۹۰۷,‭/د۹,‭۱۳۸۷۳۷۷
۱۹۰ن‍اب‍غ‍ه‌ ذب‍ی‍ان‍ی‌، زی‍اد ب‍ن‌ م‍ع‍اوی‍ه‌دی‍وان‌ ال‍ن‍اب‍غ‍ه‌ ال‍ذب‍ی‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۱۳۵ص‌.‭PJA,‭۳۰۲۲,‭/د۹۳۷۸
۱۹۱ج‍ری‍رب‍ن‌ ع‍طی‍ه‌دی‍وان‌ ج‍ری‍رق‍اه‍ره‌دار ال‍م‍ع‍ارف‌۱۹۸۶م‌.=۱۳۶۵۲ج‌. (۱۲۶۶ص‌).: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۱۹۲,‭/د۹,‭۱۳۶۵۳۸۰-۳۷۹
۱۹۲س‍ری‌ ال‍رف‍اء، س‍ری‌ ب‍ن‌ اح‍م‍ددی‍وان‌ ال‍س‍ری‌ ال‍رف‍اءب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍رش‍ی‍د۱۹۸۱م‌.=۱۳۶۰۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۹۳۷,‭/د۹,‭۱۳۶۰۳۸۲-۳۸۱
۱۹۳ع‍ب‍ی‍د ب‍ن‌ اب‍رص‌، -دی‍وان‌ ع‍ب‍ی‍د ب‍ن‌ الاب‍رص‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۵۵ص‌.‭PJA,‭۲۹۴۴,‭/د۹۳۸۳
۱۹۴اب‍ن‌ س‍ه‍ل‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ س‍ه‍ل‌دی‍وان‌ اب‍ن‌ س‍ه‍ل‌ الان‍دل‍س‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۱۴۰۰ق‌.=۱۹۸۰ م‌.=۱۳۵۹۳۸۰ص‌.‭PJA,‭۴۲۲۷,‭/د۹,‭۱۳۵۹۳۸۴
۱۹۵اب‍ن‌ م‍ع‍ت‍ز، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ددی‍وان‌ اب‍ن‌ ال‍م‍ع‍ت‍زب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر۵۲۲ص‌.‭PJA,‭۳۶۹۲,‭/د۹۳۸۵
۱۹۶ث‍ع‍ل‍ب‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌دی‍وان‌ ش‍ع‍ر ع‍دی‌ ب‍ن‌ ال‍رق‍اع‌ ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌ب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ال‍ع‍راق‍ی‌۱۹۸۷م‌.=۱۴۰۷ ق‌.=۱۳۶۶۳۶۶ص‌.‭PJA,‭۳۲۴۷,‭/د۹۸،ث۷,‭۱۳۶۶۳۸۶
۱۹۷ک‍واز ح‍ل‍ی‌، ص‍ال‍ح‌دی‍وان‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ص‍ال‍ح‌ ال‍ک‍واز ال‍ح‍ل‍ی‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۱۴۲ص‌.‭PJA,‭۴۷۸۰,‭/د۹,‭۱۳۶۸۳۸۷
۱۹۸اب‍وال‍ع‍لاء م‍ع‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ش‍رح‌ دی‍وان‌ اب‍ی‌ ال‍طی‍ب‌ ال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ق‍اه‍ره‌دارال‍م‍ع‍ارف‌۱۹۸۸م‌.=۱۴۰۹ ق‌.=۱۳۶۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹۸فلا۲,‭۱۳۶۷۳۹۰-۳۸۹-۳۸۸
۱۹۹اب‍ن‌ م‍ع‍ز ف‍اطم‍ی‌، ت‍م‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ع‍زدی‍وان‌ ت‍م‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ع‍ز ل‍دی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ف‍اطم‍ی‌ق‍اه‍ره‌ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ق‍ص‍ور ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌۲۰۰۲م‌.=۱۳۸۱۴۷۶ص‌.‭PJA,‭۳۹۰۸,‭/د۹,‭۱۳۸۱۳۹۱
۲۰۰اب‍ن‌ س‍ی‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ش‍رح‌ ال‍م‍ش‍ک‍ل‌ م‍ن‌ ش‍ع‍ر ال‍م‍ت‍ن‍ب‍ی‌ق‍اه‍ره‌وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌، ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌، ال‍ه‍ی‍ئ‍ه‌ ال‍م‍ص‍ری‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌۱۹۷۶م‌.=۱۳۵۵۳۳۷ص‌.‭PJA,‭۳۹۸۴,‭/د۹۸فلا۲,‭۱۳۵۵۳۹۲
۲۰۱ب‍طل‍ی‍وس‍ی‌، ع‍اص‍م‌ ب‍ن‌ ای‍وب‌ش‍رح‌ الاش‍ع‍ار ال‍س‍ت‍ه‌ ال‍ج‍اه‍ل‍ی‍ه‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۰م‌.=۱۳۷۹ج‌.‭PJA,‭۲۶۰۵,‭/ب۶ش۴۳۹۵-۳۹۴-۳۹۳
۲۰۲اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌الان‍وار ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌. ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ غ‍دی‍ری‍ه‌ ل‍م‌ ت‍طب‍ع‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۱۹۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۵۲۹۹,‭/فلا۶،فلا۸۳۹۶
۲۰۳ح‍دی‍ث‍ی‌، ب‍ه‍ج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍غ‍ف‍ورام‍ی‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ص‍ل‍ت‌ح‍ی‍ات‍ه‌ و ش‍ع‍ره‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۹۹۱م‌.=۱۳۷۰۴۴۶ص‌.‭PJA,‭۴۰۸۳,‭/ی۸ح۴۳۹۷
۲۰۴اس‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ب‍اس‌وت‍زودوا م‍ن‌ ح‍ب‌ آل‌ م‍ح‍م‍د(ص‌)ق‍ص‍ائ‍د خ‍ال‍دات‌ ف‍ی‌ ح‍ب‌ اه‍ل‌ ال‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌دار ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳[۱۶۰]ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۲,‭/م۴فلا۵,‭۱۳۸۳۳۹۸
۲۰۵ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ال‍در ال‍ن‍ض‍ی‍د ف‍ی‌ م‍راث‍ی‌ ال‍س‍ب‍ط ال‍ش‍ه‍ی‍دق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍داوری‌۳۶۰ص‌.‭PJA,‭۲۶۰۲,‭/م۴فلا۸۳۹۹
۲۰۶ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌م‍ث‍ن‍وی‌ م‍لاص‍دراق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۷ق‌. =۱۳۷۶۲۱۶ص‌.‭PIR,‭۶۳۹۱,‭/م۲,‭۱۳۷۶۴۰۰
۲۰۷ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌دی‍وان‌ ال‍ع‍ل‍وی‌ (م‍ل‍ح‍م‍ه‌ ال‍طف‌)ب‍غ‍داد,ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ج‍ام‍ع‌ ال‍ع‍ل‍وی‌,م‍س‍ج‍د ع‍ل‍وی‌۱۳۹۴ق‌.=۱۳۵۲[۴۲۸]ص‌.‭PJA,‭۴۸۸۲,‭/ل۸۶د۹,‭۱۳۵۲۴۰۱
۲۰۸ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍م‍ال‌م‍ع‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌) و آل‍ه‌ (ع‌)[ت‍ه‍ران‌]س‍پ‍ه‍ر۱۴۰۶ق‌.=۱۳۶۴[۳۲۸]ص‌.‭PJA,‭۴۹۰۰,‭/فلا۵۸،م۶,‭۱۳۶۴۴۰۲
۲۰۹ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍دره‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‍ه‌م‍ن‍ظوم‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ق‍م‌م‍ح‍لات‍ی‌۱۴۱۴ق‌. =۱۳۷۲۲۰۸ص‌.‭PJA,‭۴۵۸۲,‭/د۴۴۰۳
۲۱۰م‍وس‍وی‌ زن‍ج‍ان‍رودی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ب‍ح‍ر ب‍ی‌ ک‍ران‌س‍وگ‌ س‍روده‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ش‍اع‍ران‌ ت‍رک‌ زب‍ان‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌- ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اک‍ر۱۳۷۶۱۴۲ص‌.‭PIR,‭۴۰۳۹,‭/ت۴م۸,‭۱۳۷۶۴۰۴
۲۱۱ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ارق‍م‌ت‍ه‍ذی‍ب‌۱۳۸۳۱۸۳ص‌.‭PIR,‭۷۴۴۹,‭/د۹,‭۱۳۸۳۴۰۵
۲۱۲ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء، ع‍ب‍اس‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ف‍ائ‍ق‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ح‍و[ن‍ج‍ف‌]۶۷ص‌.‭PJ,‭۶۱۵۱,‭/ک۲ف۲۴۰۶
۲۱۳م‍رت‍ض‍ی‌ زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍اج‌ ال‍ع‍روس‌ م‍ن‌ ج‍واه‍ر ال‍ق‍ام‍وس‌[ب‍ی‍روت‌]دار م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌۱۰ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/م۴ت۲۴۱۶-۴۱۵-۴۱۴-۴۱۳-۴۱۲-۴۱۱-۴۱۰-۴۰۹-۴۰۸-۴۰۷
۲۱۴اب‍ن‌ س‍ودون‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ودون‌ ال‍ج‍رک‍س‍ی‌دی‍وان‌ ن‍زه‍ه‌ ال‍ن‍ف‍وس‌ و م‍ض‍ح‍ک‌ ال‍ع‍ب‍وس‌ق‍اه‍ره‌م‍طب‍ع‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍ب‌ و ال‍وث‍ائ‍ق‌ ال‍ق‍وم‍ی‍ه‌۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۴ ق‌.=۱۳۸۲۳۸۸ص‌.: ج‍دول‌.‭PJA,‭۴۴۴۲,‭/ن۴,‭۱۳۸۲۴۱۷
۲۱۵دزی‌، رای‍ن‍ه‍ارت‌ پ‍ی‍ت‍ر آن‌ت‍ک‍م‍ل‍ه‌ ال‍م‍ع‍اج‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۹۷۸م‌.=۱۳۵۹ -۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰ج‌.‭PJ,‭۶۶۲۲,‭/د۴ت۸۴۲۶-۴۲۵-۴۲۴-۴۲۳-۴۲۲-۴۲۱-۴۲۰-۴۱۹-۴۱۸
۲۱۶اص‍م‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ غ‍ری‍ب‌ث‍لاث‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ ف‍ی‌ الاض‍دادب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۲۸۲،XVIIIص‌.‭PJ,‭۶۱۹۰,‭/فلا۶،فلا۶۴۲۷
۲۱۷آل‌ ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍د طاه‍رب‍دای‍ه‌ ال‍وص‍ول‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌[ق‍م‌]اس‍ره‌ آل‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ راض‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۹ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/آ۳،ک۷۰۲۲,‭۱۳۸۳۴۳۶-۴۳۵-۴۳۴-۴۳۳-۴۳۲-۴۳۱-۴۳۰-۴۲۹-۴۲۸
۲۱۸ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ع‍ن‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌ق‍م‌ف‍ی‍روزآب‍ادی‌۱۴۰۰ق‌.=۱۳۵۸۶ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/آ۳،ک۷۰۲۳,‭۱۳۵۸۴۴۲-۴۴۱-۴۴۰-۴۳۹-۴۳۸-۴۳۷
۲۱۹آخ‍ون‍د خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌، لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۵۵۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/آ۳ک۷۴۴۳
۲۲۰اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍م‍دن‍ی‍ه‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۵۹۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۷,‭/فلا۵ف۹,‭۱۳۸۲۴۴۴
۲۲۱ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌... ال‍ت‍ع‍ارض‌ق‍م‌م‍دی‍ن‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۶۲۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۶/۶,‭/ی۴ت۷,‭۱۳۸۴۴۴۵
۲۲۲ف‍ی‍اض‌، م‍ح‍م‍د اس‍ح‍اق‌ال‍م‍ب‍اح‍ث‌ الاص‍ول‍ی‍ه‌دراس‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‍ه‌ م‍ع‍م‍ق‍ه‌ ت‍س‍ت‍وع‍ب‌ اح‍دث‌ م‍ا وص‍ل‌ ال‍ی‍ه‌ ...ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ س‍م‍اح‍ت‍ه‌۶ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ف۹م۲۴۵۱-۴۵۰-۴۴۹-۴۴۸-۴۴۷-۴۴۶
۲۲۳طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ع‍ده‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ق‍م‌م‍ح‍م‍د رض‍ا الان‍ص‍اری‌ ال‍ق‍م‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۶۲ج‌. (۸۳۰ص‌).: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۵,‭/ط۹ع۴,‭۱۳۷۶۴۵۳-۴۵۲
۲۲۴ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ داع‍ی‌ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ت‍ه‍ران‌دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۶,‭/ع۸ذ۴,‭۱۳۷۶۴۵۵-۴۵۴
۲۲۵ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۴ج‌.‭BP,‭۱۵۸/۸,‭/ع۸ن۹,‭۱۳۸۳۴۵۹-۴۵۸-۴۵۷-۴۵۶
۲۲۶اب‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌م‍ع‍ال‍م‌ ال‍دی‍ن‌ و م‍لاذ ال‍م‍ج‍ت‍ه‍دی‍ن‌ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۲۶۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۸۶,‭/فلا۲م۶۴۶۰
۲۲۷ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ل‍ن‍دن‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳۳۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۸,‭/ع۸ت۹,‭۱۳۸۰۴۶۱
۲۲۸ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌زب‍ده‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍رص‍اد۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۲۲۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۸۷,‭/ش۹ز۲,‭۱۳۸۱۴۶۲
۲۲۹ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۲۰۰۵م‌.=۱۳۸۴۳۳۰ص‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۱۵۸/۸,‭/ع۸ت۹,‭۱۳۸۴۴۶۳
۲۳۰م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌م‍ع‍ارج‌ الاص‍ول‌ل‍ن‍دن‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۲۳۳۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۷,‭/م۳م۶,‭۱۳۸۲۴۶۴
۲۳۱ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌غ‍ای‍ه‌ ال‍م‍س‍ئ‍ول‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌) لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۴۵۶ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ش۹غ۲۴۶۵
۲۳۲ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍راغ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ع‍ن‍اوی‍ن‌[ق‍م‌]ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳ج‌۲.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۹/۵,‭/ح۵ع۹۴۶۷-۴۶۶
۲۳۳ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌الاص‍ول‌ ال‍ع‍ام‍ه‌ ل‍ل‍ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍ق‍ارن‌م‍دخ‍ل‌ ال‍ی‌ دراس‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍ق‍ارن‌ب‍ی‍ک‌ ف‍دک‌۲۰۰۵م‌.=۱۴۲۶ ق‌.=۱۳۸۴۷۰۲ص‌.‭BP,‭۱۵۵,‭/ح۸فلا۶,‭۱۳۸۴۴۶۸
۲۳۴ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ودم‍ب‍اح‍ث‌ ال‍دل‍ی‍ل‌ ال‍ل‍ف‍ظی‌ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ال‍ص‍در[ق‍م‌]ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ص‍در۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۳ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ه۲م۲۴۷۱-۴۷۰-۴۶۹
۲۳۵ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ودم‍ب‍اح‍ث‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ و الاص‍ول‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ال‍ص‍در[ق‍م‌]ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ص‍در۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۴ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ه۲م۲۳,‭۱۳۶۳۴۷۵-۴۷۴-۴۷۳-۴۷۲
۲۳۶ص‍در، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ردروس‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ و ال‍دراس‍ات‌ ال‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ص‍در۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۳ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ص۴د۴۴۷۷-۴۷۶
۲۳۷رف‍اع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ارم‍ح‍اض‍رات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ش‍رح‌ ال‍ح‍ل‍ق‍ه‌ ال‍ث‍ان‍ی‍ه‌ق‍م‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۴ ق‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ص۴،د۴۰۲۳۴۴۷۹-۴۷۸
۲۳۸ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌م‍ب‍ادی‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ت‍ه‍ران‌ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۴ق‌. =۱۹۸۴ م‌ =۱۳۶۳۲۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۸,‭/ع۸م۲۴۸۰
۲۳۹رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍راص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ق‍ارن‌ (م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌)ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۳۸۷۴۱۶ص‌.‭BP,‭۱۵۵,‭/ر۶فلا۶,‭۱۳۸۷۴۸۱
۲۴۰ک‍اظم‍ی‌، اس‍د ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ک‍ش‍ف‌ ال‍ق‍ن‍اع‌ ع‍ن‌ وج‍وه‌ ح‍ج‍ی‍ه‌ الاج‍م‍اع‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۴۶۳ص‌.‭BP,‭۱۶۱/۴,‭/ک۲ک۵۴۸۲
۲۴۱ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌ال‍م‍دخ‍ل‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌دروس‌ ف‍ی‌ م‍ب‍ادی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‌، ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۱۱۰ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ح۸م۴,‭۱۳۷۹۴۸۳
۲۴۲ال‍ش‍ی‍خ‌ الان‍ص‍اری‌ و ت‍طور ال‍ب‍ح‍ث‌ الاص‍ول‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۱۵۵ص‌.‭BP,‭۱۵۳/۵,‭/فلا۸ش۹,‭۱۳۷۳۴۸۴
۲۴۳ع‍ب‍اس‌، ح‍ام‍د ک‍اظم‌ال‍دلال‍ه‌ ال‍ق‍رآن‍ی‍ه‌ ع‍ن‍د ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ (دراس‍ه‌ ل‍غ‍وی‍ه‌)ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۴م‌.=۱۳۸۳۴۲۶ص‌.‭BP,‭۸۲/۲,‭/ع۲د۸,‭۱۳۸۳۴۸۵
۲۴۴ج‍زائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رن‍ت‍ای‍ج‌ الاف‍ک‍ار ف‍ی‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍ر ال‍ب‍ح‍وث‌ م‍ح‍م‍ود ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ش‍اه‍رودی‌ق‍م‌آل‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌۱۳۷۹-۱۳۸۳۴ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ج۴ن۲۴۸۹-۴۸۸-۴۸۷-۴۸۶
۲۴۵ق‍راف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ال‍ع‍ق‍د ال‍م‍ن‍ظوم‌ ف‍ی‌ ال‍خ‍ص‍وص‌ و ال‍ع‍م‍وم‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۷۷۶ص‌.‭BP,‭۱۶۴/۳,‭/ق۴ع۷,‭۱۳۸۰۴۹۰
۲۴۶ح‍ر ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍طوس‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱ط،۵۶۲ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴ف۹۴۹۱
۲۴۷ای‍وان‌ ک‍ی‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ه‍دای‍ه‌ ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اص‍ول‌ م‍ع‍ال‍م‌ ال‍دی‍ن‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۰-۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۷۸ -۱۳۷۹۳ج‌.‭BP,‭۱۵۸/۸۶,‭/فلا۲،م۶۰۲۲,‭۱۳۷۹۴۹۴-۴۹۳-۴۹۲
۲۴۸ص‍در، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ ... م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ص‍درق‍م‌م‍ح‍ب‍ی‍ن‌، م‍دی‍ن‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۸ج‌. در ش‍ش‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ص۴ب۳,‭۱۳۸۱۵۰۰-۴۹۹-۴۹۸-۴۹۷-۴۹۶-۴۹۵
۲۴۹ه‍اش‍م‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌دراس‍ات‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍رک‍ز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ه۲د۴,‭۱۳۷۷۵۰۴-۵۰۳-۵۰۲-۵۰۱
۲۵۰خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌اج‍ود ال‍ت‍ق‍ری‍رات‌ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ال‍غ‍روی‌ ال‍ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ص‍اح‍ب‌ الام‍ر (ع‍ج‌)۱۴۱۹ق‌. =۱۳۷۷۴ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/خ۹فلا۳,‭۱۳۷۷۵۰۸-۵۰۷-۵۰۶-۵۰۵
۲۵۱س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رال‍رس‍ائ‍ل‌ الارب‍ع‌ق‍واع‍د اص‍ول‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌: ت‍ق‍ری‍را ل‍ب‍ح‍وث‌ ... ج‍ع‍ف‍ر ال‍س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۴ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۶۹/۵,‭/س۲ر۵,‭۱۳۷۳۵۰۹
۲۵۲س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ررس‍ائ‍ل‌ اص‍ول‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۸۰ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/س۲ر۵,‭۱۳۸۳۵۱۰
۲۵۳ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اک‍م‍ل‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ الاص‍ول‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ج‍دد ال‍وح‍ی‍د ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌۱۴۱۶ق‌. =۱۳۷۵۵۴۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۸/۸۸,‭/ب۹ر۵,‭۱۳۷۵۵۱۱
۲۵۴م‍وم‍ن‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍س‍دی‍د الاص‍ول‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/م۸۴ت۵,‭۱۳۷۷۵۱۳-۵۱۲
۲۵۵م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ودت‍ق‍ری‍رات‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍ج‍دد ال‍ش‍ی‍رازی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۰۹-۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۶۷ -۱۳۷۳۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۵۹,‭/م۹ت۷۱۴۰۷۷-۵۱۶-۵۱۵-۵۱۴
۲۵۶ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ق‍ری‍رات‌ ال‍ح‍ج‍ه‌ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌: ت‍ق‍ری‍را ال‍ب‍ح‍ث‌ ... م‍ح‍م‍د ال‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ک‍وه‌ ک‍م‍ری‌ ال‍ت‍ب‍ری‍زی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍س‍ی‍ده‌ ال‍م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‍لام‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا)۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ص۲۷م۳,‭۱۳۷۷۵۱۸-۵۱۷
۲۵۷طب‍اطب‍ائ‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍دال‍م‍ح‍ک‍م‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ن‍ار۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۶۶ج‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ط۲م۳۵۲۴-۵۲۳-۵۲۲-۵۲۱-۵۲۰-۵۱۹
۲۵۸ک‍اظم‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ف‍وائ‍د الاص‍ول‌م‍ن‌ اف‍ادات‌ ... م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍غ‍روی‌ ال‍ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۴ج‌. در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ک۲ف۹۵۲۷-۵۲۶-۵۲۵
۲۵۹ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌الاص‍ول‌م‍ن‌ ت‍ق‍ری‍رات‌ ب‍ح‍ث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ الای‍ت‍ی‍ن‌ ال‍ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ و ال‍ع‍راق‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍ب‍روج‍ردی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ن۳فلا۶,‭۱۳۸۱۱۰۷۴۶-۱۰۷۴۵-۱۰۷۴۴-۵۳۰-۵۲۹-۵۲۸
۲۶۰س‍ی‍ادت‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، ح‍س‍ن‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۹ق‌. =۱۳۷۷۸۳۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/س۹و۵,‭۱۳۷۷۵۳۱
۲۶۱ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث‌ ... اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۳۶۴ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ک۸و۵,‭۱۳۸۰۵۳۲
۲۶۲ش‍م‍س‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ش‍ک‍اه‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث‌ ال‍ع‍ل‍م‌ الاج‍م‍ال‍ی‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ الاش‍ت‍غ‍ال‌ ل‍س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ش‍م‍س‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر ال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۶[۵۲۸]ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ش۸م۵۲,‭۱۳۸۶۵۳۳
۲۶۳ش‍م‍س‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ش‍ک‍اه‌ الاص‍ول‌ت‍ق‍ری‍ر اب‍ح‍اث‌ اص‍ول‍ی‍ه‌ ح‍ول‌ م‍ب‍اح‍ث‌ الاس‍ت‍ص‍ح‍اب‌ ل‍س‍م‍اح‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍ع‍ظم‌ الاس‍ت‍اذ ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ش‍م‍س‌ ال‍خ‍راس‍ان‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر ال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۷[۶۶۰]ص‌.‭BP,‭۱۵۹/۸,‭/ش۸م۵,‭۱۳۸۷۵۳۴
۲۶۴ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍م‍ه‍ی‍د ال‍ق‍واع‍دق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۶۴۸ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۵,‭/ش۹ت۸,‭۱۳۷۴۵۳۵
۲۶۶ش‍اطب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ال‍م‍واف‍ق‍ات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۵۶,‭/ش۲م۸,‭۱۳۸۰۵۳۹-۵۳۸-۵۳۷-۵۳۶
۲۶۷زرک‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ب‍ه‍ادرال‍ب‍ح‍ر ال‍م‍ح‍ی‍ط ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۴ج‌.‭BP,‭۱۵۶,‭/ز۴ب۳۵۴۳-۵۴۲-۵۴۱-۵۴۰
۲۶۸ب‍دخ‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ش‍رح‌ ال‍ب‍دخ‍ش‍ی‌ م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍ع‍ق‍ول‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲۰۰۱م‌.=۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۸۰۳ج‌.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/ب۹،م۸۰۲۲,‭۱۳۸۰۵۴۶-۵۴۵-۵۴۴
۲۶۹س‍ب‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍اف‍ی‌الاب‍ه‍اج‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ه‍اج‌ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ ل‍ل‍ق‍اض‍ی‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اوی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/ب۹،م۸۰۲۵,‭۱۳۸۳۵۴۷
۲۷۰ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍م‍ح‍ص‍ول‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۹۹۹م‌.=۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۸۴ج‌.‭BP,‭۱۵۵/۷,‭/ف۳م۳۵۵۱-۵۵۰-۵۴۹-۵۴۸
۲۷۱اب‍ن‌ ح‍زم‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دالاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]۸ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۵/۶,‭/فلا۲فلا۳۵۵۳-۵۵۲
۲۷۲آم‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دالاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/آ۸فلا۳۵۵۶-۵۵۵
۲۷۳غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍س‍ت‍ص‍ف‍ی‌ م‍ن‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۵/۶,‭/غ۴م۵۵۵۷
۲۷۴ام‍ام‌ ال‍ح‍رم‍ی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ک‍اف‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ج‍دل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۹۹م‌.=۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۸۳۴۴ص‌.‭BP,‭۱۵۵/۶,‭/فلا۸ک۲,‭۱۳۷۸۵۵۸
۲۷۵ب‍خ‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ اح‍م‍دک‍ش‍ف‌ الاس‍رار ع‍ن‌ اص‍ول‌ ف‍خ‍ر الاس‍لام‌ ال‍ب‍زدوی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۶۴ج‌.‭BP,‭۱۵۵/۶,‭/ب۴،ک۹۰۲۲۵۶۲-۵۶۱-۵۶۰-۵۵۹
۲۷۶اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ی‍ان‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر و ه‍و ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر اب‍ن‌ ال‍ح‍اج‍ب‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ق‍اه‍ره‌دارال‍س‍لام‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/فلا۲،م۳۰۲۲,‭۱۳۸۳۵۶۴-۵۶۳
۲۷۷ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دک‍ش‍ف‌ الاس‍رارش‍رح‌ ال‍م‍ص‍ن‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ن‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۸۶م‌.=۱۴۰۶ ق‌.=۱۳۶۵۲ج‌.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/ن۵،م۸۰۲۸,‭۱۳۶۵۵۶۶-۵۶۵
۲۷۸اب‍ن‌ ن‍ج‍ی‍م‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ف‍ت‍ح‌ ال‍غ‍ف‍ار ب‍ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ار ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍م‍ش‍ک‍اه‌ الان‍وار ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍م‍ن‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۵۱۰ص‌.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/ن۵،م۸۰۲۲,‭۱۳۸۰۵۶۷
۲۷۹ش‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ارش‍اد ال‍ف‍ح‍ول‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ال‍ح‍ق‌ م‍ن‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.‭BP,‭۱۵۷,‭/ش۹فلا۴,‭۱۳۸۱۵۶۹-۵۶۸
۲۸۰اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍راع‍لام‌ ال‍م‍وق‍ع‍ی‍ن‌ ع‍ن‌ رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ج‍ی‍ل‌۴ج‌.‭BP,‭۱۶۷/۸,‭/فلا۲فلا۷۵۷۳-۵۷۲-۵۷۱-۵۷۰
۲۸۱خ‍ب‍ازی‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌م‍ک‍ه‌ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌، م‍ع‍ه‍د ال‍ب‍ح‍وث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴۸۶ص‌.‭BP,‭۱۵۵/۸,‭/خ۲م۶۵۷۴
۲۸۲ق‍راف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ش‍رح‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ال‍ف‍ص‍ول‌ ف‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍ار ال‍م‍ح‍ص‍ول‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الازه‍ری‍ه‌ ل‍ل‍ت‍راث‌۲۰۰۴م‌.=۱۳۸۳۴۴۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۵/۷,‭/ف۳،م۳۰۲۷۷,‭۱۳۸۳۵۷۵
۲۸۳اب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ال‍ج‍دل‌ ف‍ی‌ الاص‍ول‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۲۱۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۵/۷,‭/فلا۲۷ج۴,‭۱۳۸۸۵۷۶
۲۸۴ب‍ص‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ع‍ت‍م‍د ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۲ج‌.‭BP,‭۱۵۵/۶,‭/ب۶م۶۵۷۸-۵۷۷
۲۸۵ش‍اطب‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ال‍م‍واف‍ق‍ات‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۴ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۶,‭/ش۲م۸,‭۱۳۸۶۵۷۹
۲۸۶ق‍راف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ن‍ف‍ائ‍س‌ الاص‍ول‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ح‍ص‍ول‌ب‍ی‍روت‌,م‍ک‍ه‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌,م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ن‍زار م‍ص‍طف‍ی‌ ال‍ب‍ار۱۴۱۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۴۱۵-۱۳۸۴ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۹ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۵/۷,‭/ف۳،م۳۰۲۷۵۸۸-۵۸۷-۵۸۶-۵۸۵-۵۸۴-۵۸۳-۵۸۲-۵۸۱-۵۸۰
۲۸۷ت‍ف‍ت‍ازان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍رش‍رح‌ ال‍ت‍ل‍وی‍ح‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ت‍وض‍ی‍ح‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۵۶,‭/ص۴،ت۹۰۲۶۲,‭۱۳۸۴۵۸۹
۲۸۸اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... ال‍ه‍دای‍ه‌ [ف‍ی‌ الاص‍ول‌ و ال‍ف‍روع‌]ق‍م‌پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‌)۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶[۴۱۷]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۱۶,‭/فلا۲ه۴,‭۱۳۷۶۵۹۰
۲۸۹اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ق‍م‌پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‌)۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴[۱۶]،۶۱۲ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۱/۵,‭/فلا۲م۷۵۹۱
۲۹۰ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌رس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ق‍م‌دار ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌۱۴۰۵-۱۴۱۰ ق‌.=۱۳۶۳ -۱۳۶۸۴ج‌.‭BP,‭۴/۶,‭/ع۸ر۵,‭۱۳۶۳۵۹۵-۵۹۴-۵۹۳-۵۹۲
۲۹۲ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌الان‍ت‍ص‍ارق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۳۲۰ص‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ع۸فلا۸۵۹۶
۲۹۳طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌... ال‍خ‍لاف‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ط۹خ۸۶۰۲-۶۰۱-۶۰۰-۵۹۹-۵۹۸-۵۹۷
۲۹۴طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ت‍ه‍ران‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍وی‍ه‌[۱۳۴۵؟]-۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ط۹م۲۶۱۰-۶۰۹-۶۰۸-۶۰۷-۶۰۶-۶۰۵-۶۰۴-۶۰۳
۲۹۵طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۲- ق‌.=۱۳۸۰ -ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ط۹م۲۶۱۲-۶۱۱
۲۹۶طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ج‍رد ال‍ف‍ق‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍اوی‌ق‍م‌ق‍دس‌ م‍ح‍م‍دی‌اص‌،۷۸۹ ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ط۹ن۹۶۱۳
۲۹۷طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ و ن‍ک‍ت‍ه‍اق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ط۹ن۹۶۱۶-۶۱۵-۶۱۴
۲۹۸اب‍ن‌ ب‍راج‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ ن‍ح‍ری‍رال‍م‍ه‍ذب‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۰۶ق‌.=۱۳۶۴۲ج‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/فلا۲م۹,‭۱۳۶۴۶۱۸-۶۱۷
۲۹۹اب‍ن‌ ف‍ه‍د ح‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍ه‍ذب‌ ال‍ب‍ارع‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ [م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌]ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲,‭/م۳،م۳۰۲۲۶۲۳-۶۲۲-۶۲۱-۶۲۰-۶۱۹
۳۰۰اب‍ن‌ زه‍ره‌، ح‍م‍زه‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌غ‍ن‍ی‍ه‌ ال‍ن‍زوع‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ الاص‍ول‌ و ال‍ف‍روع‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۷-۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۵ -۱۳۷۶۲ج‌.‭BP,‭۱۸۱/۷,‭/فلا۲۴غ۹۶۲۵-۶۲۴
۳۰۲اب‍ن‌ س‍ع‍ی‍د، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍ل‍ش‍رائ‍ع‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ س‍ی‍د ال‍ش‍ه‍داء ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۶۴۸ص‌.‭BP,‭۱۸۲,‭/فلا۲ج۲,‭۱۳۶۳۶۲۷
۳۰۳اب‍ن‌ ادری‍س‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د...ال‍س‍رائ‍رال‍ح‍اوی‌ ل‍ت‍ح‍ری‍ر ال‍ف‍ت‍اوی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۱-۱۴۱۰ ق‌.=۱۳۶۹ -۱۳۶۸۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۷,‭/فلا۲س۴۶۳۰-۶۲۹-۶۲۸
۳۰۴اب‍ن‌ ح‍م‍زه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ی‌ ن‍ی‍ل‌ ال‍ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۸ق‌.=۱۳۶۶۵۰۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۷,‭/فلا۲۳و۵,‭۱۳۶۶۶۳۱
۳۰۵اب‍ن‌ ف‍ه‍د ح‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍ع‍ش‍رق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۴۵۶ص‌.‭BP,‭۱۸۲/۵,‭/فلا۲ر۵,‭۱۳۶۷۶۳۲
۳۰۶اب‍وال‍ص‍لاح‌ ح‍ل‍ب‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ج‍م‌ال‍ک‍اف‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌اص‍ف‍ه‍ان‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۳ق‌.=۱۳۶۲۵۴۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/فلا۲ک۲,‭۱۳۶۲۶۳۳
۳۰۷طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍خ‍لاف‌ و خ‍لاص‍ه‌ الاخ‍ت‍لاف‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۸ق‌. =۱۳۶۷۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ط۹،خ۸۰۱۵,‭۱۳۶۷۶۳۶-۶۳۵-۶۳۴
۳۱۰اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌ع‍ی‍ون‌ الاخ‍ب‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۲۰۰۳م‌.=۱۴۲۴ ق‌.=۱۳۸۲۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭AE,‭۱۰/۵۵,‭/فلا۲ع۹۸۴۲-۸۴۱
۳۱۱ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍م‍ل‍ی‍ه‌ ل‍ش‍رح‌ ال‍رس‍ال‍ه‌ ال‍ن‍ف‍ل‍ی‍ه‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸[۳۴]،۴۲۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۷/۲,‭/ش۹،ن۷۰۲۵,‭۱۳۷۸۸۴۳
۳۱۲ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ق‍اص‍د ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍رس‍ال‍ه‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ و ح‍اش‍ی‍ت‍ا الال‍ف‍ی‍ه‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸[۸۰]،۷۲۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۶,‭/ش۹،فلا۷۰۲۵,‭۱۳۷۸۸۴۴
۳۱۳ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ف‍وائ‍د ال‍ق‍واع‍دق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌[۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷ ][۴۰]،۷۰۴ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ع۸،ق۹۰۲۵۸۴۵
۳۱۴ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌روض‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ارش‍اد الاذه‍ان‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۲ج‌. (۱۱۷۶ص‌).: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ع۸،فلا۴۰۲۵۲,‭۱۳۸۰۸۴۷-۸۴۶
۳۲۰ن‍ج‍م‌ آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌... ال‍ق‍ض‍اءم‍ن‌ ت‍ق‍ری‍رات‌ ب‍ح‍ث‌ ... الاغ‍اض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌ ال‍ع‍راق‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۴۸۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۹۵/۱,‭/ن۳ق۶,‭۱۳۷۹۱۰۷۴۲-۸۵۶
۳۲۲ن‍راق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌م‍س‍ت‍ن‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌م‍ش‍ه‍دم‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۵-۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۳ -۱۳۷۸۱۹ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۳/۳,‭/ن۴م۵۸۷۶-۸۷۵-۸۷۴-۸۷۳-۸۷۲-۸۷۱-۸۷۰-۸۶۹-۸۶۸-۸۶۷-۸۶۶-۸۶۵-۸۶۴-۸۶۳-۸۶۲-۸۶۱-۸۶۰-۸۵۹-۸۵۸
۳۲۳ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ارش‍اد الاذه‍ان‌ ال‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ الای‍م‍ان‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ع۸فلا۴,‭۱۳۶۸۸۷۸-۸۷۷
۳۲۵ف‍ش‍ارک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍ف‍ش‍ارک‍ی‍ه‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۶۲۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۳/۳,‭/ف۵ر۵۸۹۲
۳۲۷م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ن‍ظم‌ ال‍ل‍ئ‍ال‍ی‌ م‍ع‍روف‌ ب‍س‍وال‌ و ج‍واب‌گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ق‍م‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۶۹۳۸۴ص‌.‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/م۳ن۶,‭۱۳۶۹۸۹۴
۳۲۸اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‍د اس‍ک‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ف‍ت‍اوی‌ لاب‍ن‌ ال‍ج‍ن‍ی‍د الاس‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌؛ ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ر ال‍م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍خ‍رم‍ش‍ه‍ری‌۱۴۱۲ق‌.=۱۳۷۱۳۷۶ص‌.‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/فلا۲۲،ف۲,‭۱۳۷۱۸۹۵
۳۲۹ش‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ی‍دآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌اق‍ام‍ه‌ ال‍ح‍دود ف‍ی‌ زم‍ن‌ ال‍غ‍ی‍ب‍ه‌اص‍ف‍ه‍ان‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍س‍ج‍د ال‍س‍ی‍د۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۳۶ص‌.‭BP,‭۱۹۵/۶,‭/ش۷فلا۷,‭۱۳۸۳۸۹۶
۳۳۰اح‍ق‍اق‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ن‌اح‍ک‍ام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍لاغ‌ ک‍وی‍ت‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۹۹۰م‌.=۱۴۱۰ ق‌.=۱۳۶۸۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.: ع‍ک‍س‌‭BP,‭۱۸۴/۴۵,‭/فلا۳فلا۳۸۹۹-۸۹۸
۳۳۱ع‍ل‍م‌ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ن‍اص‍ری‍ات‌ت‍ه‍ران‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۵۵۱۶ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۱/۶,‭/ع۸م۵,‭۱۳۷۵۹۰۰
۳۳۵م‍وس‍وی‌ ب‍ح‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌ف‍رائ‍د ال‍م‍رج‍ان‌ ال‍ج‍ی‍اد ف‍ی‌ ف‍ض‍ل‌ ال‍ص‍وم‌ و رم‍ض‍ان‌ و الاع‍ی‍ادم‍ن‍ام‍ه‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍دن‍ان‍ی‍ه‌ ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۹۸۵م‌.=۱۴۰۵ ق‌.=۱۳۶۳۳ج‌.: ج‍دول‌‭BP,‭۱۸۸,‭/م۸ف۴,‭۱۳۶۳۹۰۶-۹۰۵-۹۰۴
۳۳۹اب‍ن‌ اب‍ی‌ ج‍م‍ه‍ور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌الاق‍طاب‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۲۰۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۲/۵,‭/فلا۲،فلا۷,‭۱۳۶۸۶۵۲
۳۴۱ق‍م‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ام‍ع‌ ال‍خ‍لاف‌ و ال‍وف‍اق‌ ب‍ی‍ن‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ و ب‍ی‍ن‌ ائ‍م‍ه‌ ال‍ح‍ج‍از و ال‍ع‍راق‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازان‌ ظه‍ور ام‍ام‌ ع‍ص‍ر(ع‍ج‌)۱۳۷۹۶۳۲ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ق۸ج۲,‭۱۳۷۹۶۵۴
۳۴۳ش‍اذان‌ ق‍م‍ی‌، ش‍اذان‌ ب‍ن‌ ج‍ب‍ری‍ل‌ازاح‍ه‌ ال‍ع‍ل‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ق‍ب‍ل‍ه‌ق‍م‌ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۱۵۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۶/۶,‭/ش۲فلا۴,‭۱۳۸۶۶۵۸
۳۴۷ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‍ه‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۹۹۱۹ص‌.‭BP,‭۱۴۷/۲,‭/ف۴,‭۱۳۸۹۶۷۸
۳۴۸ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ذب‍ائ‍ح‌ اه‍ل‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و رس‍ال‍ه‌ م‍ا لا ت‍ت‍م‌ ال‍ص‍لاه‌ ف‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ح‍ری‍رق‍م‌م‍رک‍ز ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۶۱۲۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۹۴/۳,‭/ش۹ذ۲,‭۱۳۸۶۹۷۳۷-۶۷۹
۳۵۰ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌[ت‍راث‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ الاع‍ظم‌]ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۵- ق‌.=۱۳۷۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۳/۳,‭/فلا۸ت۴۷۰۸-۷۰۷-۷۰۶-۷۰۵-۷۰۴-۷۰۳-۷۰۲-۷۰۱-۷۰۰-۶۹۹-۶۹۸-۶۹۷-۶۹۶-۶۹۵-۶۹۴-۶۹۳-۶۹۲-۶۹۱-۶۹۰-۶۸۹-۶۸۸-۶۸۷-۶۸۶-۶۸۵-۶۸۴-۶۸۳-۶۸۲-۶۸۱
۳۶۴م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ش‍رائ‍ع‌ الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ح‍لال‌ و ال‍ح‍رام‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۴ج‌.‭BP,‭۱۸۲,‭/م۳ش۴۷۱۲-۷۱۱-۷۱۰-۷۰۹
۳۶۵م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍ت‍س‍ع‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۳ق‌.=۱۳۷۱۴۰۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۲,‭/م۳ر۵,‭۱۳۷۱۷۱۳
۳۷۱ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ت‍ح‍ری‍ر الاح‍ک‍ام‌ ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‍ی‍ه‌م‍وس‍وع‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ م‍ش‍ح‍ون‍ه‌ ب‍ال‍ت‍خ‍ری‍ج‌ و ال‍ت‍ف‍ری‍ع‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۰-۱۴۲۴ ق‌.=۱۳۷۸ -۱۳۸۲۶ج‌.‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ع۸ت۳,‭۱۳۸۲۷۳۸-۷۳۷-۷۳۶-۷۳۵-۷۳۴-۷۳۳
۳۷۳ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ت‍ذک‍ره‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۴- ق‌.=۱۳۷۲ -ج‌.‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ع۸ت۴۱۳۴۴۲-۱۳۴۴۱-۱۳۴۴۰-۱۳۴۳۹-۱۳۴۳۸-۱۳۴۳۷-۱۳۴۳۶-۷۶۷-۷۶۶-۷۶۵-۷۶۴-۷۶۳-۷۶۲-۷۶۱-۷۶۰-۷۵۹-۷۵۸-۷۵۷-۷۵۶-۷۵۵-۷۵۴-۷۵۳-۷۵۲-۷۵۱
۳۸۴ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌رس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍ث‍ان‍ی‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۴۲۱-۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۷۹ -۱۳۸۰۲ج‌.(۱۳۷۹ص‌.): ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۲/۶,‭/ش۹ر۵۸۳۲-۸۳۱
۳۸۵ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍روض‍ه‌ ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌ ال‍دم‍ش‍ق‍ی‍ه‌ق‍م‌دار ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر۱۳۸۱۳ج‌.‭BP,‭۱۸۲/۳,‭/ش۹،ل۸۰۲۵۸۴۰-۸۳۹-۸۲۲
۳۸۶ج‍ادال‍م‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍د اح‍م‍دق‍ص‍ص‌ ال‍ع‍رب‌ق‍م‌م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍رض‍ی‌۱۳۷۲۴ج‌.‭PJA,‭۲۶۵۸,‭/ج۲ق۶۸۳۶-۸۳۵-۸۳۴-۸۳۳
۳۸۷س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رادوار ال‍ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۳۴۶ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۹,‭/س۲فلا۴,‭۱۳۸۲۹۰۷
۳۸۸وردان‍ی‌، ص‍ال‍ح‌زواج‌ ال‍م‍ت‍ع‍ه‌ ح‍لال‌ ع‍ن‍د اه‍ل‌ ال‍س‍ن‍ه‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍دب‍ول‍ی‌ ال‍ص‍غ‍ی‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۱۸۷ص‌.‭BP,‭۱۸۹/۴,‭/و۴ز۹,‭۱۳۷۶۹۰۸
۳۹۰ه‍ارون‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ت‍ج‍ری‍د ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ن‌ الاع‍ظم‍ی‍ن‌ ال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ و ح‍ف‍ی‍ده‌ الام‍ام‌ ال‍ه‍ادی‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ع‍م‍ان‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۷۳ص‌.‭BP,‭۱۸۴,‭/ه۲ت۳,‭۱۳۸۱۹۱۴
۳۹۹ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍ج‍اع‌م‍ع‍ال‍م‌ ال‍دی‍ن‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ آل‌ ی‍اس‍ی‍ن‌دوره‌ ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ وف‍ق‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۱۸۲/۵,‭/فلا۸م۶,‭۱۳۸۲۹۵۴-۹۵۳
۴۰۰اب‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌م‍ع‍ال‍م‌ ال‍دی‍ن‌ و م‍لاذ ال‍م‍ج‍ت‍ه‍دی‍ن‌ق‍س‍م‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۵۸/۸۶,‭/فلا۲،م۶۰۱۲,‭۱۳۷۶۹۵۶-۹۵۵
۴۰۱ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍م‍زه‌الان‍ت‍ص‍ار ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‍اء الام‍ص‍ارف‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ر ال‍م‍خ‍ت‍ار م‍ن‌ م‍ذاه‍ب‌ الائ‍م‍ه‌ و اق‍اوی‍ل‌ ع‍ل‍م‍اء الائ‍م‍ه‌اردن‌، ی‍م‍ن‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۲- ق‌.=۲۰۰۲ - م‌.=۱۳۸۱ -ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۴,‭/ح۵فلا۸۹۵۷
۴۰۲ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌وض‍وء ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌)ال‍م‍دخ‍ل‌م‍ش‍ه‍دم‍وس‍س‍ه‌ ج‍واد الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۹۹۴م‌.=۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۷۳۵۱۰ص‌.‭BP,‭۱۸۵/۵,‭/ش۹و۶,‭۱۳۷۳۹۵۸
۴۰۳ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌وض‍وء ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌)ال‍ب‍ح‍ث‌ ال‍روائ‍ی‌ ال‍وض‍وء و ال‍س‍ن‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌م‍ش‍ه‍دم‍وس‍س‍ه‌ ج‍واد الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ =۱۳۷۸ج‌.‭BP,‭۱۸۵/۵,‭/ش۹و۶۹۵۹
۴۰۴ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ خ‍ض‍رک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ع‍ن‌ م‍ب‍ه‍م‍ات‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ ال‍غ‍راءق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۸۳/۳,‭/ک۲ک۵,‭۱۳۸۰۹۶۳-۹۶۲-۹۶۱-۹۶۰
۴۰۵ب‍ح‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ح‍ی‍اه‌ ال‍ق‍ل‍وب‌ و غ‍ای‍ه‌ ال‍م‍طل‍وب‌ق‍م‌دارال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۱۸۳/۳,‭/ب۳ح۹,‭۱۳۸۲۹۶۵-۹۶۴
۴۰۶ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌الاث‍ن‍ا ع‍ش‍ری‍ات‌ ال‍خ‍م‍س‌ال‍طه‍ارت‍ی‍ه‌، ال‍ص‍لات‍ی‍ه‌، ال‍زک‍ات‍ی‍ه‌، ال‍ص‍وم‍ی‍ه‌، ال‍ح‍ج‍ی‍ه‌ق‍م‌اع‍ج‍از۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۳۵۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲/۷,‭/ش۹فلا۲,‭۱۳۸۱۹۶۶
۴۰۸ف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌دروس‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌ ل‍ل‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۵- ق‌.=۱۹۹۵ - م‌.=۱۳۷۴ -ج‌.‭BP,‭۱۸۳/۵,‭/ف۶د۴۹۷۰-۹۶۹
۴۰۹ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌الاذان‌ ب‍ی‍ن‌ الاص‍ال‍ه‌ و ال‍ت‍ح‍ری‍ف‌ح‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍ی‍ر ال‍ع‍م‍ل‌: ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌ و ال‍ش‍ع‍اری‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ ق‌.=۱۳۸۳۴۹۶ص‌.‭BP,‭۱۸۶/۳,‭/ش۹فلا۴,‭۱۳۸۳۹۷۱
۴۱۰اب‍ن‌ م‍ف‍ت‍اح‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ال‍م‍ن‍ت‍زع‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار م‍ن‌ ال‍غ‍ی‍ث‌ ال‍م‍درار ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ش‍رح‌ الازه‍ارص‍ع‍ده‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۴,‭/م۹،فلا۴۰۲۸۲,‭۱۳۸۲۹۸۱-۹۸۰-۹۷۹-۹۷۸-۹۷۷-۹۷۶-۹۷۵-۹۷۴-۹۷۳-۹۷۲
۴۱۲ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌زواج‌ ال‍م‍ت‍ع‍ه‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و دراس‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳ج‌.‭BP,‭۱۸۹/۴,‭/ع۲ز۹,‭۱۳۸۱۹۹۱-۹۹۰-۹۸۹
۴۱۳ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اک‍م‍ل‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ج‍دد ال‍وح‍ی‍د ال‍ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۴۸، [۲۲]، [۳۴۵]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۸۳,‭/ب۹ر۵,‭۱۳۷۷۹۹۲
۴۱۴ش‍ک‍رج‍ی‌ ب‍غ‍دادی‌، ع‍ل‍ی‌ال‍ش‍ه‍اده‌ ال‍ث‍ال‍ث‍ه‌ت‍ق‍ری‍را لاب‍ح‍اث‌ ... م‍ح‍م‍د ال‍س‍ن‍د[ب‍ی‍روت‌]دارال‍ع‍ل‍وم‌۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۴۴۵ص‌.‭BP,‭۱۸۶/۳,‭/ش۸ش۹,‭۱۳۸۵۹۹۳
۴۱۵ح‍داد، ح‍اف‍ظل‍ولا ن‍ه‍ی‌ ع‍م‍ردارال‍ه‍دی‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۴۶۵ص‌.‭BP,‭۱۸۹/۴,‭/ح۴ل۹۹۹۴
۴۲۲رض‍وان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍رف‍ق‍ه‌ م‍ق‍ارن‌م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۳۸۷۸۳۸ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ر۶ف۷,‭۱۳۸۷۱۰۱۶
۴۲۴ج‍ع‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دت‍اری‍خ‌ ال‍ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍راح‍ل‌ ال‍ت‍ش‍ری‍ع‌ الاس‍لام‍ی‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۹۸۶م‌.=۱۴۰۶ ق‌.=۱۳۶۴۳۳۵ص‌.‭BP,‭۱۵۵,‭/ج۷ت۲,‭۱۳۶۴۱۰۱۸
۴۲۶وح‍ی‍د خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ق‍م‌م‍درس‍ه‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۷۸۴ص‌.‭BP,‭۱۸۳/۹,‭/و۳ت۹,‭۱۳۷۹۱۰۲۰
۴۲۷زه‍ر، ک‍م‍ال‌ال‍ه‍لال‌دراس‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ث‍ب‍وت‍ه‌ ب‍ال‍روی‍ه‌ب‍ی‍روت‌ام‍ج‍اد۲۰۰۹م‌.=۱۴۳۰ ق‌.=۱۳۸۸۷۱ص‌.‭BP,‭۱۸۸/۱۳,‭/ز۹ه۸۱۰۲۱
۴۳۰پ‍ورام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ص‍لاه‌ ال‍ت‍راوی‍ح‌دراس‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌- ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ش‍ی‍ر۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۳۱۳۵ص‌.‭BP,‭۱۸۷/۷,‭/پ۹ص۸,‭۱۳۸۳۱۰۲۴
۴۳۱ص‍اح‍ب‌ ج‍واه‍ر، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ب‍اق‍رج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ش‍رائ‍ع‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌، دارال‍م‍ورخ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۲م‌.=۱۴۱۲ ق‌.=۱۳۷۰۱۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۸۲,‭/م۳،ش۴۰۲۶,‭۱۳۷۰۱۰۳۹-۱۰۳۸-۱۰۳۷-۱۰۳۶-۱۰۳۵-۱۰۳۴-۱۰۳۳-۱۰۳۲-۱۰۳۱-۱۰۳۰-۱۰۲۹-۱۰۲۸-۱۰۲۷-۱۰۲۶-۱۰۲۵
۴۳۲ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ی‍ره‌اخ‍ت‍لاف‌ الائ‍م‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ش۹فلا۳,‭۱۳۸۱۱۰۴۱-۱۰۴۰
۴۳۳اب‍وع‍ب‍ی‍د، ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ س‍لام‌... الام‍وال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۶۷۴۹ص‌.‭BP,‭۲۳۰/۲,‭/فلا۲فلا۸۱۰۴۲
۴۳۶س‍اب‍ق‌، س‍ی‍دف‍ق‍ه‌ ال‍س‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۳ج‌.‭BP,‭۱۷۰,‭/س۲ف۷,‭۱۳۷۶۱۰۴۸-۱۰۴۷-۱۰۴۶
۴۳۷ش‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دح‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ م‍ذاه‍ب‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌؛ ع‍م‍ان‌: دارالارق‍م‌۱۹۸۰م‌.=۱۴۰۰ ق‌.=۱۳۵۸ج‌.‭BP,‭۱۷۰,‭/ش۲ح۸۱۰۵۱-۱۰۵۰-۱۰۴۹
۴۳۸ق‍راف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ال‍ف‍روق‌، او، ان‍وار ال‍ب‍روق‌ ف‍ی‌ ان‍واع‌ ال‍ف‍روق‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۹۸م‌.=۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۷۴ج‌.‭BP,‭۱۶۹/۵,‭/ق۴ف۴,‭۱۳۷۷۱۰۵۵-۱۰۵۴-۱۰۵۳-۱۰۵۲
۴۳۹ج‍زی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌... ال‍ف‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۹-۱۴۲۸ ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۵ج‌.‭BP,‭۱۷۰,‭/ج۴ف۷,‭۱۳۸۷۱۰۶۰-۱۰۵۹-۱۰۵۸-۱۰۵۷-۱۰۵۶
۴۴۰اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دب‍دای‍ه‌ ال‍م‍ج‍ت‍ه‍د و ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍م‍ق‍ت‍ص‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ج‍ی‍ل‌؛ ق‍اه‍ره‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ات‌ الازه‍ری‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۲ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۵۵,‭/فلا۲ب۴,‭۱۳۶۷۱۰۶۲-۱۰۶۱
۴۴۱اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌ال‍ف‍ت‍اوی‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍م‍ع‍رف‍ه‌[۱۹۶۶م‌.=۱۳۸۶ ق‌.=۱۳۴۴ ]۵ج‌.‭BP,‭۱۷۹/۸,‭/فلا۲ف۲۱۰۶۷-۱۰۶۶-۱۰۶۵-۱۰۶۴-۱۰۶۳
۴۴۲اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الاس‍ت‍ذک‍ار ال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍م‍ذاه‍ب‌ ف‍ق‍ه‍اء الام‍ص‍ار و ع‍ل‍م‍اء الاق‍طار ف‍ی‍م‍ا ت‍ض‍م‍ن‍ه‌ "ال‍م‍وطا" م‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍رای‌ و الاث‍ار و ش‍رح‌ ذل‍ک‌ ک‍ل‍ه‌ ب‍الای‍ج‍از و الاخ‍ت‍ص‍ارح‍ل‍ب‌دارال‍وع‍ی‌؛ ق‍اه‍ره‌: م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌۱۹۹۳م‌.=۱۴۱۴ ق‌.=۱۳۷۲۳۰ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌‭BP,‭۱۱۷/۵,‭/م۲،م۸۰۲۲,‭۱۳۷۲۱۰۹۷-۱۰۹۶-۱۰۹۵-۱۰۹۴-۱۰۹۳-۱۰۹۲-۱۰۹۱-۱۰۹۰-۱۰۸۹-۱۰۸۸-۱۰۸۷-۱۰۸۶-۱۰۸۵-۱۰۸۴-۱۰۸۳-۱۰۸۲-۱۰۸۱-۱۰۸۰-۱۰۷۹-۱۰۷۸-۱۰۷۷-۱۰۷۶-۱۰۷۵-۱۰۷۴-۱۰۷۳-۱۰۷۲-۱۰۷۱-۱۰۷۰-۱۰۶۹-۱۰۶۸
۴۴۳ن‍وری‌، ح‍س‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌اب‍ان‍ه‌ الاح‍ک‍ام‌ش‍رح‌ ب‍ل‍وغ‌ ال‍م‍رام‌ ل‍ل‍ح‍اف‍ظ ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۴ج‌.‭BP,‭۱۲۴/۵,‭/فلا۲،ب۸۰۲۸,‭۱۳۸۱۱۱۰۱-۱۱۰۰-۱۰۹۹-۱۰۹۸
۴۴۴م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ ان‍س‌ال‍م‍دون‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۶ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۳,‭/م۲م۴,‭۱۳۷۷۱۱۰۷-۱۱۰۶-۱۱۰۵-۱۱۰۴-۱۱۰۳-۱۱۰۲
۴۴۵اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ت‍م‍ه‍ی‍د ل‍م‍ا ف‍ی‌ ال‍م‍وطا م‍ن‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و الاس‍ان‍ی‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۱۰ج‌.‭BP,‭۱۱۷/۵,‭/م۲،م۸۰۲۲,‭۱۳۸۱۱۱۱۷-۱۱۱۶-۱۱۱۵-۱۱۱۴-۱۱۱۳-۱۱۱۲-۱۱۱۱-۱۱۱۰-۱۱۰۹-۱۱۰۸
۴۴۶ت‍س‍ول‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ت‍ح‍ف‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ الارج‍وزه‌ ال‍م‍س‍م‍اه‌ ب‍ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ح‍ک‍ام‌ لاب‍ن‌ ع‍اص‍م‌ الان‍دل‍س‍ی‌م‍غ‍رب‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۷,‭/فلا۲،ت۳۰۲۲,‭۱۳۷۷۱۱۱۹-۱۱۱۸
۴۴۷م‍ی‍اره‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍در ال‍ث‍م‍ی‍ن‌ و ال‍م‍ورد ال‍م‍ع‍ی‍ن‌ ش‍رح‌ ال‍م‍رش‍د ال‍م‍ع‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ض‍روری‌ م‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ لاب‍ن‌ ع‍اش‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۸۰ص‌.‭BP,‭۱۷۸/۸,‭/فلا۲،م۴۰۲۸,‭۱۳۸۱۱۱۲۰
۴۴۸ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌وض‍وء ال‍ن‍ب‍ی‌دراس‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ت‍ت‍ن‍اول‌ ال‍م‍وض‍وع‌ م‍ن‌ خ‍لال‌ روی‍ه‌ ج‍دی‍ده‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ورخ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۵۲۴۰ص‌.‭BP,‭۱۸۵/۵,‭/ش۹و۶,‭۱۳۷۵۱۱۲۱
۴۴۹ق‍دوری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ق‍دوری‌ (ال‍ک‍ت‍اب‌)ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ری‍ان‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۶۷۱ص‌.‭BP,‭۱۷۲,‭/ق۴،م۳۰۳۷۱۱۲۲
۴۵۰ب‍درال‍ع‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ب‍ن‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۰ق‌.=۱۹۸۰ م‌.=۱۳۵۸۱۲ج‌.‭BP,‭۱۷۲/۲,‭/م۴،ب۴۰۲۸۲۲۱۱۳۴-۱۱۳۳-۱۱۳۲-۱۱۳۱-۱۱۳۰-۱۱۲۹-۱۱۲۸-۱۱۲۷-۱۱۲۶-۱۱۲۵-۱۱۲۴-۱۱۲۳
۴۵۱ح‍طاب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... م‍واه‍ب‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ل‍ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر خ‍ل‍ی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۶ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۶۵,‭/ج۹،م۳۰۲۳,‭۱۳۸۱۱۱۴۰-۱۱۳۹-۱۱۳۸-۱۱۳۷-۱۱۳۶-۱۱۳۵
۴۵۲ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ج‍ام‍ع‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۴۴۳ص‌.‭BP,‭۱۷۱/۲,‭/ش۹ج۲,‭۱۳۷۹۱۱۴۱
۴۵۳ک‍ش‍ن‍اوی‌، اب‍وب‍ک‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌اس‍ه‍ل‌ ال‍م‍دارک‌ش‍رح‌ ارش‍اد ال‍س‍ال‍ک‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‌ الائ‍م‍ه‌ م‍ال‍ک‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۳ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۶۵,‭/فلا۲،فلا۴۰۲۸,‭۱۳۷۹۱۱۴۴-۱۱۴۳-۱۱۴۲
۴۵۴طح‍اوی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ش‍ک‍ل‌ الاث‍ارب‍ی‍روت‌دارص‍ادر۴ج‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/ط۳م۵۱۱۴۸-۱۱۴۷-۱۱۴۶-۱۱۴۵
۴۵۵اب‍ن‌ دب‍وس‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د... الاح‍ک‍ام‌م‍غ‍رب‌دارال‍رش‍اد ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۳۳۶ص‌.‭BP,‭۱۹۵,‭/فلا۲فلا۳,‭۱۳۷۹۱۱۴۹
۴۵۶زرق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ش‍رح‌ ال‍زرق‍ان‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ م‍وطا الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۱۷/۵,‭/م۲،م۸۰۲۴,‭۱۳۸۰۱۱۵۳-۱۱۵۲-۱۱۵۱-۱۱۵۰
۴۵۷ش‍م‍س‌ الائ‍م‍ه‌ س‍رخ‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د... ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍ح‍ن‍ف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۲۰۰۹م‌.=۱۳۸۸۳۰ج‌. در پ‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۲,‭/ش۸م۲۱۱۶۸-۱۱۶۷-۱۱۶۶-۱۱۶۵-۱۱۶۴-۱۱۶۳-۱۱۶۲-۱۱۶۱-۱۱۶۰-۱۱۵۹-۱۱۵۸-۱۱۵۷-۱۱۵۶-۱۱۵۵-۱۱۵۴
۴۵۸م‍رغ‍ی‍ن‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ه‍دای‍ه‌ ش‍رح‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍م‍ب‍ت‍دی‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۷۲/۲,‭/م۴،ب۴۰۲۸,‭۱۳۸۳۱۱۷۰-۱۱۶۹
۴۵۹ع‍لاءال‍دی‍ن‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، اب‍وب‍ک‍ر ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود... ب‍دائ‍ع‌ ال‍ص‍ن‍ائ‍ع‌ ف‍ی‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ال‍ش‍رائ‍ع‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۷ج‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ع۸ب۴,‭۱۳۷۵۱۱۷۷-۱۱۷۶-۱۱۷۵-۱۱۷۴-۱۱۷۳-۱۱۷۲-۱۱۷۱
۴۶۰ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ان‍وی‌، ظف‍ر اح‍م‍داع‍لاء ال‍س‍ن‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲۱ج‌.‭BP,‭۱۷۴,‭/ع۲فلا۶,‭۱۳۸۰۱۱۹۸-۱۱۹۷-۱۱۹۶-۱۱۹۵-۱۱۹۴-۱۱۹۳-۱۱۹۲-۱۱۹۱-۱۱۹۰-۱۱۸۹-۱۱۸۸-۱۱۸۷-۱۱۸۶-۱۱۸۵-۱۱۸۴-۱۱۸۳-۱۱۸۲-۱۱۸۱-۱۱۸۰-۱۱۷۹-۱۱۷۸
۴۶۵اس‍م‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍دت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و دراس‍ه‌ اب‍واب‌ ال‍ع‍ب‍ادات‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ال‍روای‍ه‌ک‍وی‍ت‌وزاره‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍ئ‍ون‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۵۴۷۵ص‌.‭BP,‭۱۷۰,‭/فلا۵،م۳۰۱۷,‭۱۳۶۵۱۱۹۹
۴۶۶اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ت‍م‍ه‍ی‍د ل‍م‍ا ف‍ی‌ ال‍م‍وطا م‍ن‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ و الاس‍ان‍ی‍د م‍رت‍ب‍ا ع‍ل‍ی‌ الاب‍واب‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وطاق‍اه‍ره‌ال‍ف‍اروق‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۱۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۷/۵,‭/م۲،م۸۰۲۲۱۲۱۷-۱۲۱۶-۱۲۱۵-۱۲۱۴-۱۲۱۳-۱۲۱۲-۱۲۱۱-۱۲۱۰-۱۲۰۹-۱۲۰۸-۱۲۰۷-۱۲۰۶-۱۲۰۵-۱۲۰۴-۱۲۰۳-۱۲۰۲-۱۲۰۱-۱۲۰۰
۴۶۷اب‍ن‌ ه‍م‍ام‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واح‍دش‍رح‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍ق‍دی‍ر ع‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ش‍رح‌ ب‍دای‍ه‌ ال‍م‍ب‍ت‍دی‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‌ ب‍ره‍ان‌ ال‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر ال‍م‍رغ‍ی‍ن‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۰ج‌.‭BP,‭۱۷۲/۲,‭/م۴،ب۴۰۲۸۲۱۲۲۷-۱۲۲۶-۱۲۲۵-۱۲۲۴-۱۲۲۳-۱۲۲۲-۱۲۲۱-۱۲۲۰-۱۲۱۹-۱۲۱۸
۴۶۸اب‍ن‌ ح‍زم‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍م‍ح‍ل‍ی‌ش‍رح‌ ال‍م‍ج‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍زاث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۸-۱۴۱۹ ق‌.=۱۹۹۷ -۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۶ -۱۳۷۸۱۴ج‌.در ه‍ش‍ت‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۸۰/۲,‭/فلا۲،م۳۰۲۲۱۲۳۵-۱۲۳۴-۱۲۳۳-۱۲۳۲-۱۲۳۱-۱۲۳۰-۱۲۲۹-۱۲۲۸
۴۶۹ق‍راف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ال‍ف‍روق‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۶۹/۵,‭/ق۴ف۴۱۲۳۷-۱۲۳۶
۴۷۰طح‍اوی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دش‍رح‌ م‍ع‍ان‍ی‌ الاث‍ارب‍ی‍روت‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۹۶م‌.=۱۴۱۶ ق‌.=۱۳۷۴۴ج‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/ط۳م۶۱۲۴۱-۱۲۴۰-۱۲۳۹-۱۲۳۸
۴۷۱طح‍اوی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دش‍رح‌ م‍ع‍ان‍ی‌ الاث‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/ط۳م۶,‭۱۳۸۰۱۲۴۵-۱۲۴۴-۱۲۴۳-۱۲۴۲
۴۷۲اب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍م‍غ‍ن‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۱۱۲ج‌.‭BP,‭۱۷۹/۳,‭/خ۴،م۳۰۲۲,‭۱۳۶۱۱۲۵۷-۱۲۵۶-۱۲۵۵-۱۲۵۴-۱۲۵۳-۱۲۵۲-۱۲۵۱-۱۲۵۰-۱۲۴۹-۱۲۴۸-۱۲۴۷-۱۲۴۶
۴۷۳م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌م‍س‍ت‍خ‍ل‍ص‌ م‍ن‌ (ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍غ‍ن‍ی‌) لاب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ت‍س‍ه‍ی‍لا ل‍م‍راج‍ع‍ه‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ ال‍ح‍ن‍ب‍ل‍ی‌ ف‍ی‌ م‍رج‍ع‌ م‍وج‍ز م‍رت‍ب‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ا ال‍ف‍ب‍ائ‍ی‍ا[وزاره‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍ئ‍ون‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ دول‍ه‌ ال‍ک‍وی‍ت‌]ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۲۲ج‌.‭BP,‭۱۷۹/۳,‭/خ۴،م۳۰۲۲۷,‭۱۳۶۲۱۲۵۹-۱۲۵۸
۴۷۴ب‍ه‍وت‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ ی‍ون‍س‌ک‍ش‍اف‌ ال‍ق‍ن‍اع‌ ع‍ن‌ م‍ت‍ن‌ الاق‍ن‍اع‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۹۸۲م‌.=۱۴۰۲ ق‌.=۱۳۶۰۶ج‌.‭BP,‭۱۷۹/۶,‭/ح۳،فلا۷۰۲۲۱۲۶۵-۱۲۶۴-۱۲۶۳-۱۲۶۲-۱۲۶۱-۱۲۶۰
۴۷۵اب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ک‍اف‍ی‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ن‍ب‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۹/۴۵,‭/فلا۲ک۲,‭۱۳۷۷۱۲۶۹-۱۲۶۸-۱۲۶۷-۱۲۶۶
۴۷۶زرک‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ش‍رح‌ ال‍زرک‍ش‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳ج‌.‭BP,‭۱۷۹/۳,‭/خ۴،م۳۰۲۴,‭۱۳۸۱۱۲۷۲-۱۲۷۱-۱۲۷۰
۴۷۷آل‌ب‍س‍ام‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍ی‍س‍ی‍ر ال‍ع‍لام‌ ش‍رح‌ ع‍م‍ده‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۶ج‌. در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۲۳,‭/م۷،ع۸۰۲۱,‭۱۳۸۲۱۲۷۵-۱۲۷۴-۱۲۷۳
۴۷۸اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ م‍ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۹/۴,‭/فلا۲،ت۷۰۲۲۲,‭۱۳۷۷۱۲۷۸-۱۲۷۷-۱۲۷۶
۴۷۹ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ف‍ی‍ه‍ا ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۹/۴,‭/فلا۲،ت۷۰۲۲۴,‭۱۳۸۱۱۲۸۰-۱۲۷۹
۴۸۰س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۶۰۶ص‌.‭BP,‭۱۷۲/۲,‭/س۸ت۳,‭۱۳۸۱۱۲۸۱
۴۸۱اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... اح‍ک‍ام‌ ال‍ن‍س‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۸۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۹/۴,‭/فلا۲فلا۳,‭۱۳۸۲۱۲۸۲
۴۸۲اب‍و ی‍وس‍ف‌ ق‍اض‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌... ال‍خ‍راج‌ع‍م‍ان‌دارک‍ن‍وز ال‍م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۶۳۷، ۴ص‌.‭BP,‭۱۹۶/۳,‭/فلا۲خ۴,‭۱۳۸۸۱۲۸۳
۴۸۳اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍طرق‌ ال‍ح‍ک‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍س‍ی‍اس‍ه‌ ال‍ش‍رع‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارالارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۷۳۳۳ص‌.‭BP,‭۱۹۵,‭/فلا۲ط۴,‭۱۳۷۷۱۲۸۴
۴۸۴اب‍واس‍ح‍اق‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ه‍ذب‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۷۵/۵,‭/فلا۲م۹,‭۱۳۷۷۱۲۸۶-۱۲۸۵
۴۸۵س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر... ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ف‍روع‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۱۷۵/۵,‭/فلا۲،ت۹۰۲۵۱۲۸۸-۱۲۸۷
۴۸۶ش‍ع‍ران‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍م‍ه‌ ع‍ن‌ ج‍م‍ی‍ع‌ الام‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/ش۷ک۵,‭۱۳۷۷۱۲۸۹
۴۸۷س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ح‍اوی‌ ل‍ل‍ف‍ت‍اوی‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ال‍ح‍دی‍ث‌ و الاص‍ول‌ و ال‍ن‍ح‍و و الاع‍راب‌ و س‍ائ‍ر ال‍ف‍ن‍ون‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۳۲ج‌.‭BP,‭۱۷۷/۸,‭/س۹ح۲,‭۱۳۷۳۱۲۹۱-۱۲۹۰
۴۸۸م‍زج‍د، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ع‍ب‍اب‌ ال‍م‍ح‍ی‍ط ب‍م‍ع‍ظم‌ ن‍ص‍وص‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ و الاص‍ح‍اب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/م۴ع۲,‭۱۳۸۰۱۲۹۷-۱۲۹۶-۱۲۹۵-۱۲۹۴-۱۲۹۳-۱۲۹۲
۴۸۹ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌الام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۹ج‌. در ۵ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۷۵/۲,‭/ش۲فلا۸,‭۱۳۸۱۱۳۰۲-۱۳۰۱-۱۳۰۰-۱۲۹۹-۱۲۹۸
۴۹۰ق‍ل‍ی‍وب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دح‍اش‍ی‍ت‍ان‌ق‍ل‍ی‍وب‍ی‌- ع‍م‍ی‍ره‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.‭BP,‭۱۷۶/۲,‭/ن۹،م۸۰۲۸۳۷,‭۱۳۷۷۱۳۰۶-۱۳۰۵-۱۳۰۴-۱۳۰۳
۴۹۱اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ه‍ی‍ت‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍ق‍وی‍م‌ ش‍رح‌ ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ه‍ی‍ت‍م‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ ال‍ح‍ض‍رم‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ ل‍ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍اف‍ض‍ل‌ ال‍ح‍ض‍رم‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]۴۱۶ص‌.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/ب۲،م۷۰۲۲۱۳۰۷
۴۹۲ش‍اف‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ال‍رس‍ال‍ه‌[۱۱۶]،۶۷۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۵/۳,‭/ش۲ر۵۱۳۰۸
۴۹۴ن‍ووی‌، م‍ح‍م‍دن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍زی‍ن‌ ف‍ی‌ ارش‍اد ال‍م‍ب‍ت‍دئ‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۹۹ص‌.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/م۶،ق۴۰۲۹,‭۱۳۸۱۱۳۱۰
۴۹۵ق‍اض‍ی‌ ص‍ف‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌رح‍م‍ه‌ الام‍ه‌ ف‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ الائ‍م‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲۵۴ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ق۲ر۳,‭۱۳۷۹۱۳۱۱
۴۹۶ب‍ک‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رالاس‍ت‍غ‍ن‍اء ف‍ی‌ ال‍ف‍رق‌ و الاس‍ت‍ث‍ن‍اءم‍ک‍ه‌ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌، م‍ع‍ه‍د ال‍ب‍ح‍وث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۶۲ج‌.‭BP,‭۱۷۶/۶,‭/ب۸فلا۵,‭۱۳۶۶۱۳۱۳-۱۳۱۲
۴۹۷س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رالاش‍ب‍اه‌ و ال‍ن‍ظائ‍ر ف‍ی‌ ق‍واع‍د و ف‍روع‌ ف‍ق‍ه‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌؛ دار ال‍ف‍ک‍ر[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]۶۹۶ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۳,‭/س۹فلا۵۱۳۱۴
۴۹۸س‍م‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دال‍ق‍دی‍م‌ و ال‍ج‍دی‍د م‍ن‌ اق‍وال‌ الام‍ام‌ الاش‍اف‍ع‍ی‌ (م‍ن‌ خ‍لال‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ن‌)دراس‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ ب‍اش‍ه‍ر ال‍م‍ذاه‍ب‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ت‍ه‍ران‌اح‍س‍ان‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۶۴۵ص‌.‭BP,‭۱۵۰/۵,‭/ش۲س۸,‭۱۳۸۴۱۳۱۵
۴۹۹م‍اوردی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ح‍اوی‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۵/۳,‭/م۴،م۳۰۲۸,‭۱۳۸۲۱۳۰۹-۱۳۳۸-۱۳۳۷-۱۳۳۶-۱۳۳۵-۱۳۳۴-۱۳۳۳-۱۳۳۲-۱۳۳۱-۱۳۳۰-۱۳۲۹-۱۳۲۸-۱۳۲۷-۱۳۲۶-۱۳۲۵-۱۳۲۴-۱۳۲۳-۱۳۲۲-۱۳۲۱-۱۳۲۰-۱۳۱۹-۱۳۱۸-۱۳۱۷-۱۳۱۶
۵۰۰روی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍واح‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ح‍ر ال‍م‍ذه‍ب‌ ف‍ی‌ ف‍روع‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۵/۵,‭/ر۹ب۳,‭۱۳۸۱۱۳۵۱-۱۳۵۰-۱۳۴۹-۱۳۴۸-۱۳۴۷-۱۳۴۶-۱۳۴۵-۱۳۴۴-۱۳۴۳-۱۳۴۲-۱۳۴۱-۱۳۴۰-۱۳۳۹
۵۰۱اب‍ن‌ م‍ن‍ذر، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌الاش‍راف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ذاه‍ب‌ اه‍ل‌ ال‍ع‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۵/۴,‭/فلا۲فلا۵,‭۱۳۷۲۱۳۵۴-۱۳۵۳-۱۳۵۲
۵۰۲اب‍ن‌ دق‍ی‍ق‌ ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اح‍ک‍ام‌ الاح‍ک‍ام‌ش‍رح‌ ع‍م‍ده‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۶۵۶ص‌.‭BP,‭۱۲۳,‭/م۷،ع۸۰۲۲,‭۱۳۷۹۱۳۵۵
۵۰۳اب‍ن‌ دق‍ی‍ق‌ ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اح‍ک‍ام‌ الاح‍ک‍ام‌ش‍رح‌ ع‍م‍ده‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۲۳,‭/م۷،ع۸۰۲۲۱۳۵۷-۱۳۵۶
۵۰۴ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌ال‍م‍ج‍م‍وع‌ش‍رح‌ ال‍م‍ه‍ذب‌ [لاب‍ی‌ اس‍ح‍اق‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌]ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲۲ج‌.‭BP,‭۱۷۵/۵,‭/فلا۲،م۹۰۲۹,‭۱۳۷۹۱۳۷۹-۱۳۷۸-۱۳۷۷-۱۳۷۶-۱۳۷۵-۱۳۷۴-۱۳۷۳-۱۳۷۲-۱۳۷۱-۱۳۷۰-۱۳۶۹-۱۳۶۸-۱۳۶۷-۱۳۶۶-۱۳۶۵-۱۳۶۴-۱۳۶۳-۱۳۶۲-۱۳۶۱-۱۳۶۰-۱۳۵۹-۱۳۵۸
۵۰۵رم‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍م‍ح‍ت‍اج‌ ال‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ن‍ه‍اج‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ذه‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۷۹۸ج‌.‭BP,‭۱۷۶/۲,‭/ن۹،م۸۰۲۴,‭۱۳۷۹۱۳۸۷-۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴-۱۳۸۳-۱۳۸۲-۱۳۸۱-۱۳۸۰
۵۰۶ب‍ک‍ری‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍اش‍ی‍ه‌ اع‍ان‍ه‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍ل‌ ال‍ف‍اظ ف‍ت‍ح‌ ال‍م‍ع‍ی‍ن‌ ل‍ش‍رح‌ ق‍ره‌ ال‍ع‍ی‍ن‌ ب‍م‍ه‍م‍ات‌ ال‍دی‍ن‌ ل‍زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ال‍م‍ل‍ی‍ب‍اری‌ ال‍ف‍ن‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/م۶،ق۴۰۲۸۲,‭۱۳۸۰۱۳۹۱-۱۳۹۰-۱۳۸۹-۱۳۸۸
۵۰۷ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌روض‍ه‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ن‌ و ع‍م‍ده‌ ال‍م‍ف‍ت‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۷۶/۲,‭/ن۹ر۹۱۴۰۳-۱۴۰۲-۱۴۰۱-۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸-۱۳۹۷-۱۳۹۶-۱۳۹۵-۱۳۹۴-۱۳۹۳-۱۳۹۲
۵۰۸ب‍ج‍ی‍رم‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ی‍ج‍ی‍رم‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍خ‍طی‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.‭BP,‭۱۷۶/۵,‭/خ۶،فلا۷۰۲۲,‭۱۳۷۷۱۴۰۷-۱۴۰۶-۱۴۰۵-۱۴۰۴
۵۰۹اب‍ن‌ م‍ن‍ذر، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌الاق‍ن‍اع‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۳۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/فلا۲فلا۷,‭۱۳۸۱۱۴۰۸
۵۱۰اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ل‍وغ‌ ال‍م‍رام‌ م‍ن‌ ادل‍ه‌ الاح‍ک‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۵۰۷ص‌.‭BP,‭۱۲۴/۵,‭/فلا۲ب۸,‭۱۳۸۲۱۴۰۹
۵۱۱ی‍ون‍س‌، ص‍اح‍ب‌م‍ع‍اوی‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ س‍ف‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و ال‍ت‍اری‍خ‌ب‍ح‍ث‌ م‍وث‍ق‌ ع‍ن‌ س‍ی‍ره‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ه‌ م‍ع‍اوی‍ه‌ (۲۰ق‌. ه‍- ۶۰ ه‍ج‍ری‍ه‌)دم‍ش‍ق‌دارال‍ع‍ل‍وم‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۷۶۸ص‌.‭DS,‭۳۸/۴,‭/م۶ی۹,‭۱۳۸۱۱۴۱۰
۵۱۲طای‍ی‌، ن‍ج‍اح‌ه‍ل‌ ق‍ت‍ل‌ م‍ع‍اوی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ا؟ل‍ن‍دن‌دارال‍ه‍دی‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲۶۳ص‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ط۲ه۸,‭۱۳۸۳۱۴۱۱
۵۱۳خ‍وان‍د م‍ی‍ر، غ‍ی‍اث‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ ال‍دی‍ن‌ت‍اری‍خ‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍رت‍ه‍ران‌خ‍ی‍ام‌۱۳۸۰۴ج‌.‭DSR,‭۱۰۷,‭/خ۹ت۲۱۴۱۵-۱۴۱۴-۱۴۱۳-۱۴۱۲
۵۱۴م‍ی‍رخ‍وان‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ خ‍اون‍د ش‍اه‌ت‍اری‍خ‌ روض‍ه‌ ال‍ص‍ف‍ا ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ الان‍ب‍ی‍اء و ال‍م‍ل‍وک‌ و ال‍خ‍ل‍ف‍ات‍ه‍ران‌اس‍اطی‍ر۱۳۸۰۱۰ج‌. در پ‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۰۷,‭/م۹ر۹,‭۱۳۸۰۱۴۳۰-۱۴۲۹-۱۴۲۸-۱۴۲۷-۱۴۲۶-۱۴۲۵-۱۴۲۴-۱۴۲۳-۱۴۲۲-۱۴۲۱-۱۴۲۰-۱۴۱۹-۱۴۱۸-۱۴۱۷-۱۴۱۶
۵۱۵م‍ام‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍رآه‌ ال‍ک‍م‍ال‌ ل‍م‍ن‌ رام‌ درک‌ م‍ص‍ال‍ح‌ الاع‍م‍ال‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۳ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/م۲م۴,‭۱۳۸۲۱۴۳۳-۱۴۳۲-۱۴۳۱
۵۱۶م‍ام‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍رآه‌ ال‍رش‍اد ف‍ی‌ ال‍وص‍ی‍ه‌ ال‍ی‌ الاح‍ب‍ه‌ و ال‍ذری‍ه‌ و الاولادق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۴۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۹,‭/م۲م۴۱۴۳۴
۵۱۷ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ی‍اءق‍م‌ح‍س‍ن‍ی‍ن‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۴ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/ف۹م۳,‭۱۳۸۴۱۴۳۸-۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵
۵۱۸ورام‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍خ‍واطر و ن‍زه‍ه‌ ال‍ن‍واظرال‍م‍ع‍روف‌ ب‍م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ورام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۲ج‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/و۴ت۹۱۴۴۰-۱۴۳۹
۵۱۹ک‍ف‍ع‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ف‍س‌ ال‍ل‍وام‍ه‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍روح‌ ال‍ن‍وام‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۱۸۸ص‌.‭BP,‭۲۴۷/۵۵,‭/ک۷م۳,‭۱۳۷۰۱۴۴۱
۵۲۰ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ص‍وم‌ک‍ش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ع‍ن‌ وج‍وه‌ م‍راس‍م‌ الاه‍ت‍داء (ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاخ‍لاق‌)ق‍زوی‍ن‌ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌، ق‍س‍م‌ الاب‍ح‍اث‌ و ال‍دراس‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۰۷۰۴ص‌.‭BP,‭۲۴۷/۷۵,‭/ق۴ک۵,‭۱۳۸۰۱۴۴۲
۵۲۱دی‍ل‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دارش‍اد ال‍ق‍ل‍وب‌ ال‍م‍ن‍ج‍ی‌ م‍ن‌ ع‍م‍ل‌ ب‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ی‍م‌ ال‍ع‍ق‍اب‌ت‍ه‍ران‌م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌، دار الاس‍وه‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۵,‭/د۹فلا۴۱۴۴۴-۱۴۴۳
۵۲۲ن‍راق‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ذرج‍ام‍ع‌ ال‍س‍ع‍ادات‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۳ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۷,‭/ن۴ج۲۱۴۴۷-۱۴۴۶-۱۴۴۵
۵۲۳ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ص‍ن‍ف‍ات‌ الارب‍ع‍ه‌) ۱ک‍ش‍ف‌ ال‍ری‍ب‍ه‌،۲ ) م‍س‍ک‍ن‌ ال‍ف‍واد،۳ ) ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ ال‍ع‍ل‍ی‍ه‌،۴ ) ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ الای‍م‍ان‌ق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌)۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۴۸۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱,‭/ش۹م۶,‭۱۳۸۰۱۴۴۸
۵۲۴ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌ال‍ح‍ق‍ای‍ق‌ ف‍ی‌ م‍ح‍اس‍ن‌ الاخ‍لاق‌، ق‍ره‌ ال‍ع‍ی‍ون‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ و ال‍ح‍ک‍م‌. و ی‍ل‍ی‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍ظارق‍م‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۳۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/ف۹ح۷۸۰۶۶-۱۴۴۹
۵۲۵ش‍ب‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍س‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ف‍واد ف‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ ال‍م‍وت‌ و ال‍م‍ع‍ادب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍وف‍اء۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۲۲۷۲ص‌.‭BP,‭۲۲۲,‭/ش۲ت۵۱۴۵۰
۵۲۶ن‍اطق‌ ب‍ال‍ح‍ق‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ت‍ی‍س‍ی‍ر ال‍م‍طال‍ب‌ ف‍ی‌ ام‍ال‍ی‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ع‍م‍ان‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۷۴۸ص‌.‭BP,‭۱۳۸,‭/ن۲ت۹,‭۱۳۸۱۱۴۵۱
۵۲۷ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ن‍ی‍ه‌ ال‍م‍ری‍د ف‍ی‌ ادب‌ ال‍م‍ف‍ی‍د و ال‍م‍س‍ت‍ف‍ی‍دق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۴۲۷ق‌.=۱۳۸۵۴۹۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۵۴/۴,‭/ش۹م۸۱۴۵۲
۵۲۸م‍درس‍ی‌، ه‍ادی‌اخ‍لاق‍ی‍ات‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ة الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۶۹۶۰۸ص‌.‭BP,‭۳۷/۴,‭/م۴فلا۳,‭۱۳۶۹۱۴۵۳
۵۲۹م‍ی‍لان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌م‍ح‍اض‍رات‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ق‍م‌دارالاس‍وه‌ (ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌)۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۱۱,‭/م۹م۳,‭۱۳۸۲۱۴۵۵-۱۴۵۴
۵۳۰ام‍ی‍ن‌، اح‍م‍دال‍ت‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۲۷ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.: ج‍دول‌.‭BP,‭۱۱,‭/فلا۸ت۸,‭۱۳۶۲۱۴۵۷-۱۴۵۶
۵۳۱ک‍راج‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ت‍ع‍ری‍ف‌ ب‍وج‍وب‌ ح‍ق‌ ال‍وال‍دی‍ن‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۷ق‌.=۱۳۸۵[۳۶]،۶۳ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۵۳/۶,‭/ک۴ت۷,‭۱۳۸۵۹۷۴۱-۱۴۵۸
۵۳۲ش‍اک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ن‍ج‍اه‌ م‍ن‌ ال‍ذن‍وب‌ک‍ت‍اب‌ اخ‍لاق‍ی‌. ت‍رب‍وی‌. ق‍ص‍ص‍ی‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۳۶۶ص‌.‭BP,‭۲۴۹/۵,‭/ش۲ن۳,‭۱۳۷۴۱۴۵۹
۵۳۳ق‍ب‍ان‍چ‍ی‌، ح‍س‍ن‌ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ح‍ق‍وق‌ ل‍لام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۱۴۰۶ق‌.=۱۳۶۴۲ج‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/ع۸،ر۵۰۲۷۱۴۶۱-۱۴۶۰
۵۳۴ع‍ی‍ن‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داداب‌ ال‍ن‍ف‍س‌ت‍ه‍ران‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍وی‍ه‌۱۳۸۰ق‌.=۱۳۳۸۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۶۵,‭/ع۹آ۴,‭۱۳۳۸۱۴۶۲
۵۳۵ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍س‍ک‍ن‌ ال‍ف‍واد ع‍ن‍د ف‍ق‍د الاح‍ب‍ه‌ و الاولادق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۰۷ق‌.=۱۳۶۵۱۶۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/ش۹م۵,‭۱۳۶۵۱۴۶۳
۵۳۶اح‍ق‍اق‍ی‌ اس‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍س‍ن‌رس‍ال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌م‍ن‍ه‍ج‌ ل‍ص‍ی‍اغ‍ه‌ الان‍س‍ان‌ وف‍ق‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍س‍م‍اءک‍وی‍ت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۸,‭/فلا۳ر۵۱۴۶۴
۵۳۷ع‍ام‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ص‍م‍دن‍ور ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ و ن‍ور ال‍ح‍دی‍ق‍ه‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاخ‍لاق‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ور ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۶۳۱۹ص‌.‭BP,‭۲۴۷/۶,‭/ع۲ن۹۱۴۶۵
۵۳۸ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رض‍اال‍س‍ل‍وک‌ ال‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ق‍م‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۴۳۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۷۵,‭/ح۵س۸,‭۱۳۸۴۸۰۵۹-۱۴۶۶
۵۳۹ع‍ی‍ن‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍واع‍ظ ال‍ع‍ددی‍ه‌اح‍ادی‍ث‌ و ح‍ک‍م‌ و م‍واع‍ظ ت‍ب‍دا ب‍الاح‍اد و ت‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ب‍الاث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍رب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍لاغ‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۷۳۶ص‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/ع۹م۸,‭۱۳۸۱۱۴۶۷
۵۴۰طب‍رس‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ف‍ض‍ل‌م‍ک‍ارم‌ الاخ‍لاق‌[ق‍م‌]دارال‍ف‍ق‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۴۸۰ص‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/ط۲م۷۱۴۶۸
۵۴۱م‍وی‍د، ع‍ل‍ی‌ ح‍ی‍درن‍ب‍ی‌ و وص‍ی‌ و وص‍ای‍اب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ة الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۶۲۴ص‌.‭BP,‭۱۴۲/۵,‭/م۸ن۲۱۴۶۹
۵۴۲طب‍رس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌الاداب‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌ ل‍ل‍خ‍زان‍ه‌ ال‍م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ه‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ آن‌ آداب‌ دی‍ن‍ی‌ق‍م‌آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر۱۳۸۰۳۶۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/ط۲،آ۴۰۴۱,‭۱۳۸۰۱۴۷۰
۵۴۳ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ وزی‍ر، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍س‍خ‍ه‌ م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد ب‍ی‍اض‌ ت‍اج‌ ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د وزی‍رق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭AC,‭۱۲۷,‭/ت۲ب۹,‭۱۳۸۱۱۴۷۲-۱۴۷۱
۵۴۴ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ الاخ‍ب‍ار (ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر خ‍ات‍م‌)ت‍ه‍ران‌وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌۱۳۴۲لا،۴۱۱ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۴۲/۵,‭/ق۶،ش۹۰۴۲۲,‭۱۳۴۲۱۴۷۳
۵۴۵م‍ح‍ق‍ق‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌روض‍ه‌ الان‍وار ع‍ب‍اس‍ی‌ (در اخ‍لاق‌ و ش‍ی‍وه‌ ک‍ش‍ورداری‌)ت‍ه‍ران‌م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۳۹۱۱ص‌.‭JC,‭۴۹,‭/م۳ر۹۱۴۷۴
۵۴۶ش‍ی‍ع‍ی‌ س‍ب‍زواری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ ال‍ق‍ل‍وب‌ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ پ‍ن‍ج‍اه‌ و س‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ از پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ (ص‌)ت‍ه‍ران‌م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۳[ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار]،۶۲۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۳,‭/ش۹،م۶۰۴۱,‭۱۳۸۳۱۴۷۵
۵۴۷اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ح‍ف‍ص‌ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍م‍ل‍وک‌ت‍ه‍ران‌م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۲[س‍ی‌ و چ‍ه‍ار]،۱۸۲ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۴۵,‭/فلا۶ت۳,‭۱۳۸۲۱۴۷۶
۵۴۸اب‍ن‌ طاوس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌زه‍ره‌ ال‍ری‍اض‌ و ن‍زه‍ه‌ ال‍م‍رت‍اض‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر ال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۱۶۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭BP,‭۲۸۹,‭/فلا۲ز۹,‭۱۳۸۲۱۴۷۷
۵۴۹ک‍راج‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ع‍دن‌ ال‍ج‍واه‍ر و ری‍اض‍ه‌ ال‍خ‍واطرق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰[۱۷۲]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۹,‭/ک۴م۶,‭۱۳۸۰۱۴۷۸
۵۵۰ح‍ل‍وان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍زه‍ه‌ ال‍ن‍اظر و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍خ‍اطر ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ م‍س‍ع‍ودی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر۱۳۸۳[۲۵۵]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۰,‭/ح۸ن۴,‭۱۳۸۳۱۴۷۹
۵۵۱ش‍ه‍ی‍د اول‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍ی‌ال‍دره‌ ال‍ب‍اه‍ره‌ م‍ن‌ الاص‍داف‌ ال‍طاه‍ره‌ق‍م‌آس‍ت‍ان‍ه‌ م‍ق‍دس‍ه‌ ق‍م‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ زائ‍ر۱۳۷۹۵۸ص‌.‭BP,‭۱۳۳,‭/ش۹د۴,‭۱۳۷۹۱۴۸۰
۵۵۲ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... آداب‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۱ص‌.‭BP,‭۲۵۴/۴,‭/ن۶آ۴,‭۱۳۸۲۱۴۸۱
۵۵۴ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ل‍ول‍و و م‍رج‍ان‌ در آداب‌ اه‍ل‌ م‍ن‍ب‍رت‍ه‍ران‌ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍اب‍دی‌د،۲۱۸ ص‌.‭BP,‭۲۶۰/۴,‭/ن۹ل۹۱۴۸۳
۵۵۵ذب‍ی‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ح‍ج‍اب‌ ع‍زت‌ اس‍ت‌ ی‍ا اس‍ارت‌ ؟!!ن‍گ‍اه‌ ب‍ه‌ ن‍ام‍ح‍رم‌ ...م‍ش‍ه‍دپ‍ی‍ام‌ طوس‌۱۳۸۷۱۲۰ص‌.‭BP,‭۲۳۰/۱۷,‭/ذ۲ح۳,‭۱۳۸۷۱۴۸۴
۵۵۶دل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ای‍ف‌ج‍م‍ه‍ره‌ وص‍ای‍ا ال‍ع‍رب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ن‍ض‍ال‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۶۹۳ج‌.‭BP,‭۲۴۹,‭/د۸ج۸,‭۱۳۶۹۱۴۸۷-۱۴۸۶-۱۴۸۵
۵۵۷غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داح‍ی‍اء ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ق‍اه‍ره‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۵ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۳۵,‭/غ۴فلا۳,‭۱۳۷۷۱۴۹۲-۱۴۹۱-۱۴۹۰-۱۴۸۹-۱۴۸۸
۵۵۸غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍رش‍د الام‍ی‍ن‌ ال‍ی‌ م‍وع‍ظه‌ ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ م‍ن‌ اح‍ی‍اء ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۴۱۸۴ص‌.‭BP,‭۲۴۷/۳۵,‭/غ۴،فلا۳۰۱۷,‭۱۳۷۴۱۴۹۳
۵۵۹م‍رش‍د ب‍ال‍ل‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌... الام‍ال‍ی‌و ه‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‍ه‌ ب‍الام‍ال‍ی‌ ال‍خ‍م‍ی‍س‍ی‍ه‌رت‍ب‌ م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ق‍رش‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲ج‌.‭BP,‭۱۴۳,‭/م۴فلا۸,‭۱۳۸۰۱۴۹۵-۱۴۹۴
۵۶۰ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌ری‍اض‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌دم‍ش‍ق‌دارال‍م‍ام‍ون‌ ل‍ل‍ت‍راث‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۰۶۰۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۳/۶,‭/ن۹ر۹۱۴۹۶
۵۶۱اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍راغ‍اث‍ه‌ ال‍ل‍ه‍ف‍ان‌ م‍ن‌ م‍ص‍ای‍د ال‍ش‍ی‍طان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۵,‭/فلا۲۷فلا۶,‭۱۳۸۲۱۴۹۸-۱۴۹۷
۵۶۲ح‍س‍ون‍ه‌، ع‍رف‍ان‌ ع‍ش‍اروض‍ه‌ ال‍م‍ت‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رح‌ ری‍اض‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ک‍لام‌ س‍ی‍د ال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۱۲۳/۶,‭/ن۹،ر۹۰۲۳,‭۱۳۸۰۱۵۰۲-۱۵۰۱-۱۵۰۰-۱۴۹۹
۵۶۳اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ل‍ب‍ی‍س‌ اب‍ل‍ی‍س‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۲۵۶۰ص‌.‭BP,‭۲۳۶,‭/فلا۱۸ت۸,‭۱۳۷۲۱۵۰۳
۵۶۴اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ه‍ی‍ت‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍زواج‍ر ع‍ن‌ اق‍ت‍راف‌ ال‍ک‍ب‍ائ‍رب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۲۲۵/۶,‭/فلا۲ز۹,‭۱۳۷۷۱۵۰۵-۱۵۰۴
۵۶۵ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ت‍ذک‍ره‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍م‍وت‍ی‌ و ام‍ور الاخ‍ره‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۲۲/۲۲,‭/ق۴ت۴,‭۱۳۸۲۱۵۰۶
۵۶۷ش‍ع‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دش‍رح‌ ش‍ع‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ش‍اطب‍ی‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ک‍ن‍ز ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ش‍رح‌ ح‍رزالام‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۴۰۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۷۵/۴,‭/ش۲،ح۴۰۲۵,‭۱۳۸۰۱۵۰۸
۵۶۸ع‍روس‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دح‍اش‍ی‍ه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ ال‍ع‍روس‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍اه‌ ن‍ت‍ائ‍ج‌ الاف‍ک‍ار ال‍ق‍دس‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍رس‍ال‍ه‌ ال‍ق‍ش‍ی‍ری‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۸۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۸۲/۶,‭/ق۵،ر۵۰۲۷,‭۱۳۷۸۱۵۱۰-۱۵۰۹
۵۷۰ص‍ف‍وری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ن‍زه‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ال‍ن‍ف‍ائ‍س‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۲۴۷/۵۵,‭/ص۷ن۴,‭۱۳۷۷۱۵۱۵-۱۵۱۴
۵۷۱ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ک‍ب‍ائ‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۳۸۸ص‌.‭BP,‭۲۲۵/۶,‭/ذ۹ک۲,‭۱۳۸۰۱۵۱۶
۵۷۲س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ن‍ص‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ال‍غ‍اف‍ل‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍م‍وع‍ظه‌ ب‍اح‍ادی‍ث‌ س‍ی‍د الان‍ب‍ی‍اء و ال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴۳۲ص‌.‭BP,‭۲۴۸,‭/س۸ت۹,‭۱۳۸۲۱۵۱۷
۵۷۳اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍ان‌ ال‍ع‍ل‍م‌ و ف‍ض‍ل‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۵۰۸ص‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/د۲فلا۲,‭۱۳۷۹۱۵۱۸
۵۷۴راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ م‍ک‍ارم‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ق‍م‌ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۳۴۹۹ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴۷/۳۵,‭/ر۲ذ۴,‭۱۳۷۳۱۵۱۹
۵۷۵س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رش‍رح‌ ال‍ص‍دور ب‍ش‍رح‌ ح‍ال‌ ال‍م‍وت‍ی‌ و ال‍ق‍ب‍ورب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۳۱۲ص‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/م۴س۹,‭۱۳۸۲۱۵۲۰
۵۷۶م‍ه‍لا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍اص‍رم‍طم‍ح‌ الام‍ال‌ ف‍ی‌ ای‍ق‍اظ ج‍ه‍ل‍ه‌ ال‍ع‍م‍ال‌ م‍ن‌ س‍ن‍ه‌ ال‍ض‍لال‌، و، ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ا ک‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رس‍ول‌ ال‍ل‍ه‌ (ص‌) و وص‍ی‍ه‌ ...ع‍م‍ان‌م‍وس‍س‍ة الام‍ام‌ زی‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ة۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۳۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۶,‭/م۹م۶,‭۱۳۸۱۱۵۲۱
۵۷۷اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ج‍واب‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ ل‍م‍ن‌ س‍ال‌ ع‍ن‌ ال‍دواء ال‍ش‍اف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۰۳۴۷ص‌.‭BP,‭۲۲۵/۶,‭/فلا۲۷ج۹۱۵۲۲
۵۷۸دی‍ن‍وری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍روان‌ال‍م‍ج‍ال‍س‍ه‌ و ج‍واه‍ر ال‍ع‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌داراب‍ن‌ ح‍زم‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۷۵۰ص‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/د۹م۳,‭۱۳۸۱۱۵۲۳
۵۷۹اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ف‍وائ‍ددم‍ش‍ق‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ب‍ی‍ان‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳۹۹ص‌.‭BP,‭۲۴۷/۵,‭/فلا۲۷ف۹۱۵۲۴
۵۸۰ب‍ی‍ح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د س‍ال‍م‌اص‍لاح‌ ال‍م‍ج‍ت‍م‍ع‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴۳۶ص‌.‭BP,‭۱۲۷,‭/ب۹فلا۶۱۵۲۵
۵۸۲ح‍ی‍در، ع‍ام‍ر اح‍م‍داس‍ت‍دراک‍ات‌ ال‍ب‍ع‍ث‌ و ال‍ن‍ش‍ورج‍م‍ع‍ه‌ ع‍ام‍ر اح‍م‍د ح‍ی‍درب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۳۵۱ص‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/ر۵،ب۹۰۱۳,‭۱۳۷۲۱۵۲۷
۵۸۳ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍ح‍اس‍ن‌ و ال‍م‍س‍اوی‌ق‍م‌ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۶۰۶ص‌.‭PJA,‭۳۹۰۶,‭م۳,‭۱۳۸۱۱۵۲۸
۵۸۴ت‍ن‍وخ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍س‍ت‍ج‍اد م‍ن‌ ف‍ع‍لات‌ الاج‍واددم‍ش‍ق‌م‍ح‍م‍د ک‍رد ع‍ل‍ی‌۱۹۷۰م‌.=۱۳۴۹[۲۸۵]ص‌.‭PJA,‭۳۹۱۰,‭/م۵,‭۱۳۴۹۱۵۲۹
۵۸۵رس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌م‍ج‍م‍وع‌ ک‍ت‍ب‌ و رس‍ائ‍ل‌ الام‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ال‍ق‍اس‍م‌ ال‍رس‍ی‌ص‍ع‍ده‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۱۶ص‌.‭BP,‭۲۱۴,‭/ر۵م۳,‭۱۳۸۱۱۵۳۰
۵۸۶اب‍ن‌ م‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌... الای‍م‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۵۹۴ص‌.‭BP,‭۲۲۵,‭/فلا۲۸فلا۹,‭۱۳۸۰۱۵۳۱
۵۸۷اب‍ن‌ اب‍ی‌ دن‍ی‍ا، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دالاش‍راف‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ن‍اق‍ب‌ الاش‍راف‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۰۲۳۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲فلا۵,‭۱۳۷۰۱۵۳۲
۵۹۰اب‍وطال‍ب‌ م‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ق‍وت‌ ال‍ق‍ل‍وب‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌ ال‍م‍ح‍ب‍وب‌ و وص‍ف‌ طری‍ق‌ ال‍م‍ری‍د ال‍ی‌ م‍ق‍ام‌ ال‍ت‍وح‍ی‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۸۲/۵,‭/فلا۲ق۹۱۵۳۵
۵۹۱اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ه‍ی‍ت‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍زواج‍ر ع‍ن‌ اق‍ت‍راف‌ ال‍ک‍ب‍ائ‍ر. و ی‍ل‍ی‍ه‌:۱ - ک‍ف‌ ال‍رع‍اع‌ ع‍ن‌ م‍ح‍روم‍ات‌ ال‍ل‍ه‍و و ال‍س‍م‍اع‌۲ - الاع‍لام‌ ب‍ق‍واطع‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۱۲ج‌.‭BP,‭۲۲۵/۶,‭/فلا۲ز۹,‭۱۳۶۱۱۵۳۷-۱۵۳۶
۵۹۲ق‍اض‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ اح‍م‍ددق‍ائ‍ق‌ الاخ‍ب‍ار ف‍ی‌ ذک‍ر ال‍ج‍ن‍ه‌ و ال‍ن‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۴۴ص‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/ب۹ق۲۱۵۳۸
۵۹۳س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رالات‍ق‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌ف‍خ‍ر دی‍ن‌۱۳۸۰۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۶۹,‭/س۹فلا۲,‭۱۳۸۰۱۵۴۰-۱۵۳۹
۵۹۴زرک‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ب‍ه‍ادرال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۶-۱۴۲۵ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۳۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۶۹,‭/ز۴ب۴,‭۱۳۸۳۱۵۴۴-۱۵۴۳-۱۵۴۲-۱۵۴۱
۵۹۵اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ اق‍س‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۸۰ص‌.‭BP,‭۸۷,‭/فلا۲ت۲۱۵۴۵
۵۹۶ب‍اق‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ طی‍ب‌اع‍ج‍از ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۹۱ص‌.‭BP,‭۸۶,‭/ب۲فلا۶,‭۱۳۸۰۱۵۴۶
۵۹۷ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ال‍م‍ف‍س‍رون‌ب‍ح‍ث‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ع‍ن‌ ن‍ش‍اه‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ت‍طوره‌ و ال‍وان‍ه‌ و م‍ذاه‍ب‍ه‌ م‍ع‌ ع‍رض‌ ش‍ام‍ل‌ لاش‍ه‍ر ال‍م‍ف‍س‍ری‍ن‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ لاه‍م‌ ک‍ت‍ب‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ن‌ ع‍ص‍ر ال‍ن‍ب‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ ال‍ی‌ ع‍ص‍رن‍ا ال‍ح‍اض‍ر[ت‍ه‍ران‌]آون‍د دان‍ش‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۳۳ج‌.‭BP,‭۹۲,‭/ذ۹ت۷,‭۱۳۸۳۱۵۴۹-۱۵۴۸-۱۵۴۷
۵۹۸ع‍ک‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ اع‍راب‌ ال‍ق‍رآن‌ی‍ع‍رض‌ لاه‍م‌ وج‍وه‌ ال‍ق‍راءات‌ و ی‍ع‍رب‌ ج‍م‍ی‍ع‌ آی‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.‭BP,‭۸۲/۸,‭/ع۸ت۲,‭۱۳۷۹۱۵۵۱-۱۵۵۰
۵۹۹م‍وذن‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍وس‍وع‍ه‌ الاس‍م‍اء و الاع‍لام‌ ال‍م‍ب‍ه‍م‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ت‍روی‍ح‌ اول‍ی‌ ال‍دم‍اث‍ه‌ ب‍م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍لاث‍ه‌ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ب‍ی‍ک‍ان‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.‭BP,‭۸۵/۱,‭/م۸م۸,‭۱۳۷۹۱۵۵۳-۱۵۵۲
۶۰۰زرق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌م‍ن‍اه‍ل‌ ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌ طب‍ق‌ م‍ا ق‍رره‌ م‍ج‍ل‍س‌ الازه‍ر الاع‍ل‍ی‌ ف‍ی‌ دراس‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ات‌ الازه‍ری‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۶۹/۵,‭/ز۴م۸۱۵۵۴
۶۰۱اش‍ی‍ق‍ر، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ل‍م‍ح‍ات‌ م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۴۱۶ص‌.‭BP,‭۷۲,‭/فلا۵ل۸,‭۱۳۷۸۱۵۵۵
۶۰۲م‍ک‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍م‍وش‌... م‍ش‍ک‍ل‌ اع‍راب‌ ال‍ق‍رآن‌دم‍ش‍ق‌م‍طب‍وع‍ات‌ م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۳۹۴ق‌.=۱۹۷۴ م‌.=۱۳۵۲۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۲/۸,‭/م۷م۵,‭۱۳۵۲۱۵۵۷-۱۵۵۶
۶۰۳اس‍ف‍رای‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ف‍ور ب‍ن‌ طاه‍رت‍اج‌ ال‍ت‍راج‍م‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ل‍لاع‍اج‍م‌ت‍ه‍ران‌ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌؛ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۷۵-ج‌.‭BP,‭۹۴,‭/فلا۵ت۲۱۵۶۰-۱۵۵۹-۱۵۵۸
۶۰۴ح‍ی‍ری‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دوج‍وه‌ ال‍ق‍رآن‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰[۶۸۰]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۲/۶,‭/ح۹و۳,‭۱۳۸۰۱۵۶۱
۶۰۵م‍ارغ‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ن‍ج‍وم‌ ال‍طوال‍ع‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍درر ال‍ل‍وام‍ع‌ ف‍ی‌ اص‍ل‌ م‍ق‍را الام‍ام‌ ن‍اف‍ع‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲۶۹ص‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۷۵/۵,‭/فلا۲،د۴۰۲۸,‭۱۳۷۷۱۵۶۲
۶۰۶ق‍اض‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌ال‍ب‍دور ال‍زاه‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍راءات‌ ال‍ع‍ش‍ر ال‍م‍ت‍وات‍ره‌ م‍ن‌ طری‍ق‍ی‌ ال‍ش‍اطب‍ی‍ه‌ و ال‍دره‌م‍ک‍ه‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ان‍س‌ ب‍ن‌ م‍ال‍ک‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۴۵۶ص‌.‭BP,‭۷۶,‭/ق۲ب۴,‭۱۳۸۱۱۵۶۳
۶۰۷دی‍ری‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ت‍ی‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۵-۱۴۲۶ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۴۷۹ص‌.‭BP,‭۹۵,‭/د۹ت۹,‭۱۳۸۴۱۵۶۴
۶۰۸اب‍ن‌ ج‍زری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ن‍ش‍ر ف‍ی‌ ال‍ق‍راءات‌ ال‍ع‍ش‍ر[ق‍اه‍ره‌]۲ج‌.‭BP,‭۷۵/۵۶,‭/فلا۲ن۵۱۵۶۶-۱۵۶۵
۶۰۹اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌ت‍اوی‍ل‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ت‍راث‌۱۹۷۳م‌.=۱۳۵۲۶۲۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۱/۲,‭/فلا۲ت۲۱۵۶۷
۶۱۰اه‍وازی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ش‍رح‌ ق‍راءات‌ ال‍ق‍راه‌ ال‍ث‍م‍ان‍ی‍ه‌ ائ‍م‍ه‌ الام‍ص‍ار ال‍خ‍م‍س‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۲م‌.=۱۳۸۱۴۴۸ص‌.‭BP,‭۷۵/۳۵,‭/فلا۹و۳,‭۱۳۸۱۱۵۶۸
۶۱۱ف‍راء، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ زی‍ادم‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۱۳ج‌.‭BP,‭۸۲/۲,‭/ف۴م۶۱۵۷۱-۱۵۷۰-۱۵۶۹
۶۱۲اخ‍ف‍ش‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ده‌م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۷۰۴ص‌.‭BP,‭۸۲,‭/فلا۳م۶,‭۱۳۸۲۱۵۷۲
۶۱۳زج‍اج‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ س‍ری‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ و اع‍راب‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۲/۲,‭/ز۳،م۶۰۱۴,‭۱۳۸۵۱۵۷۷-۱۵۷۶-۱۵۷۵-۱۵۷۴-۱۵۷۳
۶۱۴ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌اع‍لام‌ ال‍ق‍ران‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۱۱۲۸ص‌.‭BP,‭۸۷/۸,‭/ش۲فلا۶,‭۱۳۷۹۱۵۷۸
۶۱۵ن‍وی‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ن‍ه‍ای‍ه‌ الارب‌ ف‍ی‌ ف‍ن‍ون‌ الادب‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۶-۱۴۲۴ ق‌.=۲۰۰۵ -۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۴ -۱۳۸۲۳۴ج‌. در ش‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭AE,‭۱۰/۵۵,‭/ن۹ن۹۱۵۹۴-۱۵۹۳-۱۵۹۲-۱۵۹۱-۱۵۹۰-۱۵۸۹-۱۵۸۸-۱۵۸۷-۱۵۸۶-۱۵۸۵-۱۵۸۴-۱۵۸۳-۱۵۸۲-۱۵۸۱-۱۵۸۰-۱۵۷۹
۶۱۶ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ م‍ت‍ش‍اب‍ه‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ه‍اج‍رج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۵/۱,‭/ش۴ح۷۱۵۹۵
۶۱۷ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ارش‍اد الاذه‍ان‌ ال‍ی‌ اع‍لام‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌دار ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌۱۴۱۴- ق‌.=۱۳۷۲ -ج‌.‭BP,‭۸۷/۸,‭/ش۲فلا۴۱۵۹۶
۶۱۸ح‍س‍ن‍ی‌ واع‍ظ، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ددق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ت‍ه‍ران‌وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌۱۳۸۱[ه‍ش‍ت‍اد]،۷۰۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۵,‭/ح۵د۷,‭۱۳۸۱۱۵۹۷
۶۱۹ک‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ت‍دوی‍ن‌ ال‍ق‍ران‌ت‍ه‍ران‌دار ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۴۸۷ص‌.‭BP,‭۷۲/۴,‭/ک۹ت۴,‭۱۳۷۶۱۵۹۹-۱۵۹۸
۶۲۰م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ال‍ت‍م‍ه‍ی‍دم‍وج‍ز دراس‍ات‌ م‍ب‍س‍طه‌ ع‍ن‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍وون‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ق‍م‌ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۲ج‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۶۹/۵,‭/م۶،ت۸۰۱۸۱۶۰۱-۱۶۰۰
۶۲۱ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ ن‍ف‍ی‌ ال‍ت‍ح‍ری‍ف‌ ع‍ن‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ق‍م‌م‍رک‍ز ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷۴۰۰ص‌.‭م BP,‭۸۹/۲,‭/ح۵ت۳۸۸۸۰۲۳-۱۶۰۲
۶۲۲ص‍در، م‍ح‍م‍دم‍ن‍ه‌ ال‍م‍ن‍ان‌ ف‍ی‌ ال‍دف‍اع‌ ع‍ن‌ ال‍ق‍ران‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۴۸۵ص‌.‭BP,‭۸۹/۲,‭/ص۴م۸,‭۱۳۸۴۱۶۰۳
۶۲۳اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اطی‍ب‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ل‍م‍ع‍ال‍م‌ س‍ور ال‍ق‍رآن‌۸۲۰[ث‍م‍ان‍ی‍ه‌ م‍ائ‍ه‌ و ال‍ع‍ش‍رون‌] س‍وال‌ و ج‍واب‌ ف‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ال‍س‍ور ال‍ق‍ص‍ار م‍ع‌ ف‍ض‍ائ‍ل‍ه‍ا و خ‍واص‍ه‍اق‍م‌دار ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۳۳۵ص‌.‭BP,‭۶۵/۳,‭/فلا۲فلا۶,‭۱۳۸۳۱۶۰۴
۶۲۴ح‍ک‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍ران‌ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌۵۶۴ص‌.‭BP,‭۶۹/۵,‭/ح۸ع۸۱۶۰۵
۶۲۵ح‍ک‍ی‍م‌، ری‍اض‌م‍راج‍ع‍ات‌ ق‍رآن‍ی‍ه‌اس‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ و ردودن‍ج‍ف‌دار ال‍ه‍لال‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۳۴۷۲ص‌.‭BP,‭۶۵/۲,‭/ح۸م۴,‭۱۳۸۳۱۶۰۶
۶۲۶ح‍ک‍ی‍م‌، ری‍اض‌ع‍ل‍وم‌ ال‍ق‍رآن‌دروس‌ م‍ن‍ه‍ج‍ی‍ه‌ن‍ج‍ف‌دارال‍ه‍لال‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲۴۷ص‌.‭BP,‭۶۹/۵,‭/ح۷۸ع۸۱۶۰۷
۶۲۷ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و روای‍ات‌ ال‍م‍درس‍ت‍ی‍ن‌ت‍ه‍ران‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ الاس‍لام‍ی‌ ش‍رک‍ه‌ ال‍ت‍وح‍ی‍د ل‍ل‍ن‍ش‍ر۱۳۷۵-۱۳۷۸۳ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/ق۴ع۵۱۶۱۰-۱۶۰۹-۱۶۰۸
۶۲۸م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ش‍ب‍ه‍ات‌ و ردود ح‍ول‌ ال‍ق‍ران‌ ال‍ک‍ری‍م‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ت‍م‍ه‍ی‍د۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۶۰۷ص‌.‭BP,‭۸۹/۲,‭/م۶ش۲,‭۱۳۸۱۱۶۱۱
۶۲۹دق‍اق‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ م‍ص‍ح‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ع‍ن‍د ال‍س‍ن‍ه‌ و ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ص‍ف‍وه‌؛ دارال‍ع‍ص‍م‍ه‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۳۹۹ص‌.‭BP,‭۷۲/۴,‭/د۷ح۷,‭۱۳۸۸۱۶۱۲
۶۳۰م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ال‍م‍ف‍س‍رون‌ ف‍ی‌ ث‍وب‍ه‌ ال‍ق‍ش‍ی‍ب‌م‍ش‍ه‍دال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍رض‍وی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۶۲ج‌.‭BP,‭۹۱,‭/م۶ت۷۱۶۱۴-۱۶۱۳
۶۳۱طاه‍ری‌ خ‍رم‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌ع‍دم‌ ت‍ح‍ری‍ف‌ ق‍رآن‌ق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۷۱۷۶ص‌.‭BP,‭۸۹/۲,‭/ط۲ع۴۱۶۱۵
۶۳۲ع‍ل‍م‌ ال‍ه‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍وض‍ح‌ ع‍ن‌ ج‍ه‍ه‌ اع‍ج‍از ال‍ق‍رآن‌ و ه‍و ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‌"ال‍ص‍رف‍ه‌"م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌. =۱۳۸۲ی‍ه‌،۳۴۴ ص‌.‭BP,‭۸۶,‭/ع۸م۸,‭۱۳۸۲۱۶۱۶
۶۳۳رض‍ای‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ع‍لام‍ه‌ ش‍ب‍ر (ره‌) و ت‍ف‍اس‍ی‍ر س‍ه‌ گ‍ان‍ه‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ر وج‍ی‍ز، وس‍ی‍ط و ک‍ب‍ی‍ر)ت‍ه‍ران‌ت‍اب‍ان‌؛ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۰۲۶۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۲/۸,‭/ش۲ر۶,‭۱۳۸۰۱۶۱۷
۶۳۴زی‍دی‌، ک‍اص‍د ی‍اس‍رم‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ اب‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍طوس‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌دراس‍ه‌ ل‍غ‍وی‍ه‌ ن‍ح‍وی‍ه‌ ب‍لاغ‍ی‍ه‌ب‍غ‍دادب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳۱۹ص‌.‭BP,‭۹۴,‭/ط۹،ت۲۰۸۴,‭۱۳۸۳۱۶۱۸
۶۳۵ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ت‍وش‍ی‍ح‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ ق‍واع‍د ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ال‍ت‍اوی‍ل‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‌ س‍ع‍دی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۷۰ج‌.‭BP,‭۹۱/۵,‭/ت۹ت۹۱۶۱۹
۶۳۶ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍وددراس‍ات‌ ف‍ن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ص‍ور ال‍ق‍رآن‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۷۱۵ص‌.‭BP,‭۸۲,‭/ب۵د۴,‭۱۳۷۹۱۶۲۰
۶۳۷ال‍ن‍ظام‌ ال‍ت‍رب‍وی‌ الای‍ران‍ی‌م‍ح‍اولات‌ اع‍اده‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ال‍م‍ف‍اه‍ی‍م‌ب‍ی‍روت‌م‍رک‍ز ال‍ح‍ض‍اره‌ ل‍ت‍ن‍م‍ی‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۷م‌.=۱۳۸۶۲۷۸ص‌.‭LB,‭۱۰۲۸,‭/ن۶,‭۱۳۸۶۱۶۲۱
۶۳۸ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ آداب‌ ح‍م‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۱۰۴ص‌.‭BP,‭۸۰/۸,‭/ن۹ت۲,‭۱۳۸۲۱۶۲۲
۶۳۹اب‍ن‌ س‍لام‍ه‌، ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ س‍لام‍ه‌ال‍ن‍اس‍خ‌ و ال‍م‍ن‍س‍وخ‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ب‍ی‍روت‌ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌۱۹۸۹م‌.=۱۳۶۸۲۲۰ص‌.‭BP,‭۸۵/۲,‭/فلا۲ن۲,‭۱۳۶۸۱۶۲۳
۶۴۰زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ و م‍ش‍اه‍د ال‍ف‍داء الاس‍لام‍ی‌ الاول‌ و م‍س‍رح‌ ق‍ص‍ص‌ ال‍ق‍رآن‌ ف‍ی‌ الاردن‌م‍ش‍ه‍دس‍ن‍ب‍ل‍ه‌۱۳۸۴۵۶ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۲۶۵/۹,‭/ز۹آ۷,‭۱۳۸۴۱۶۲۴
۶۴۱ب‍اق‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ طی‍ب‌اع‍ج‍از ال‍ق‍رآن‌ق‍اه‍ره‌دار ال‍م‍ع‍ارف‌[۱۹۹۵م‌.=۱۳۷۴ ]۳۹۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۶,‭/ب۲فلا۶۱۶۲۵
۶۴۲خ‍وری‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ک‍ت‍اب‌ ف‍ی‌ ق‍وارع‌ ال‍ق‍ران‌و م‍ا ی‍س‍ت‍ح‍ب‌ ان‌ لای‍خ‍ل‌ ب‍ق‍راءت‍ه‌ ک‍ل‌ ی‍وم‌ و ل‍ی‍ل‍ه‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۰ق‌. =۱۳۶۸۱۰۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۷۱/۹,‭/خ۹ک۲,‭۱۳۶۸۱۶۲۶
۶۴۳م‍رع‍ش‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ال‍ق‍ول‌ ال‍ف‍اص‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍رد ع‍ل‍ی‌ م‍دع‍ی‌ ال‍ت‍ح‍ری‍ف‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۲۴ق‌. =۲۰۰۳ م‌. =۱۳۸۲۷۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۹/۲,‭/م۴ق۹,‭۱۳۸۲۱۶۲۷
۶۴۴ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ح‍ی‍ط ب‍ل‍غ‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌، ال‍خ‍زان‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍خ‍طوطات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌. =۲۰۰۴ م‌. =۱۳۸۳۲۲۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۶۸,‭/ب۹م۳,‭۱۳۸۳۱۶۲۸
۶۴۵ق‍راءات‌ م‍ع‍اص‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ص‌ ال‍ق‍رآن‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍رک‍ز ال‍ح‍ض‍اره‌ ل‍ت‍ن‍م‍ی‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷۲۸۰ص‌.‭BP,‭۶۵/۴,‭/ق۴,‭۱۳۸۷۱۶۲۹
۶۴۶واح‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍داس‍ب‍اب‌ ال‍ن‍زول‌ و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌ ال‍ن‍اس‍خ‌ و ال‍م‍ن‍س‍وخ‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍م‍ع‍رف‍ه‌۳۴۷،۵ ص‌.‭BP,‭۷۰/۲,‭/و۲فلا۵۱۶۳۰
۶۴۷اب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ن‍ی‌ال‍م‍ح‍ت‍س‍ب‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ وج‍وه‌ ش‍واذ ال‍ق‍راءات‌ و الای‍ض‍اح‌ ع‍ن‍ه‍اق‍اه‍ره‌وزاره‌ الاوق‍اف‌، ال‍م‍ج‍ل‍س‌ الاع‍ل‍ی‌ ل‍ل‍ش‍ئ‍ون‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ل‍ج‍ن‍ه‌ اح‍ی‍اء ک‍ت‍ب‌ ال‍س‍ن‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۷۷/۳,‭/فلا۲م۳,‭۱۳۸۳۱۶۳۲-۱۶۳۱
۶۴۸ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۵ -۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۴۲۲ج‌. در دوازده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۹/۴,‭/ق۴ج۲,‭۱۳۷۴۱۶۴۴-۱۶۴۳-۱۶۴۲-۱۶۴۱-۱۶۴۰-۱۶۳۹-۱۶۳۸-۱۶۳۷-۱۶۳۶-۱۶۳۵-۱۶۳۴-۱۶۳۳
۶۵۰زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ک‍ش‍اف‌ ع‍ن‌ ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ع‍ی‍ون‌ الاق‍اوی‍ل‌ ف‍ی‌ وج‍وه‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ز۸ک۵۱۶۴۹-۱۶۴۸-۱۶۴۷-۱۶۴۶-۱۶۴۵
۶۵۱ث‍وری‌، س‍ف‍ی‍ان‌ ب‍ن‌ س‍ع‍ی‍دت‍ف‍س‍ی‍ر س‍ف‍ی‍ان‌ ال‍ث‍وری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۴۸۲ص‌.‭BP,‭۹۳,‭/ث۹ت۷۱۶۵۰
۶۵۲ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍ج‍واه‍ر ال‍ح‍س‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۶۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۶,‭/ث۷ج۹,‭۱۳۷۶۱۶۵۵-۱۶۵۴-۱۶۵۳-۱۶۵۲-۱۶۵۱
۶۵۳طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍رج‍ام‍ع‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ع‍ن‌ ت‍اوی‍ل‌ آی‌ ال‍ق‍رآن‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍طب‍ری‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۲۰۰۱م‌.=۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۸۰۳۰ج‌. در ش‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۳,‭/ط۲ج۲,‭۱۳۸۰۱۶۷۱-۱۶۷۰-۱۶۶۹-۱۶۶۸-۱۶۶۷-۱۶۶۶-۱۶۶۵-۱۶۶۴-۱۶۶۳-۱۶۶۲-۱۶۶۱-۱۶۶۰-۱۶۵۹-۱۶۵۸-۱۶۵۷-۱۶۵۶
۶۵۴دی‍ن‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ن‌ وه‍ب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ال‍واض‍ح‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/د۹ت۷,‭۱۳۸۲۱۶۷۳-۱۶۷۲
۶۵۵م‍ق‍ات‍ل‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ق‍ات‍ل‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌[ب‍ی‍روت‌]دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]۵ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/م۷ت۷۱۶۷۸-۱۶۷۷-۱۶۷۶-۱۶۷۵-۱۶۷۴
۶۵۶ه‍واری‌، ه‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍ک‍م‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ت‍اب‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍زی‍زب‍ی‍روت‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۹۹۰م‌.=۱۳۶۹۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/ه۹ت۷,‭۱۳۶۹۱۶۸۲-۱۶۸۱-۱۶۸۰-۱۶۷۹
۶۵۷س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍در ال‍م‍ن‍ث‍ور ف‍ی‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍اث‍ورب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۸ج‌.‭BP,‭۹۶,‭/س۹د۴,‭۱۳۸۱۱۶۹۰-۱۶۸۹-۱۶۸۸-۱۶۸۷-۱۶۸۶-۱۶۸۵-۱۶۸۴-۱۶۸۳
۶۵۸ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ف‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍م‍دارک‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۵,‭/ن۵م۴۱۶۹۲-۱۶۹۱
۶۵۹رض‍ا، م‍ح‍م‍د رش‍ی‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ح‍ک‍ی‍م‌ ال‍ش‍ه‍ی‍ر ب‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ن‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍رج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ر۶ت۷۱۷۰۴-۱۷۰۳-۱۷۰۲-۱۷۰۱-۱۷۰۰-۱۶۹۹-۱۶۹۸-۱۶۹۷-۱۶۹۶-۱۶۹۵-۱۶۹۴-۱۶۹۳
۶۶۰م‍ظه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ث‍ن‍اء ال‍ل‍ه‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ظه‍ری‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۱۰ج‌.‭BP,‭۹۷/۳,‭/م۶ت۷,‭۱۳۸۳۱۷۱۴-۱۷۱۳-۱۷۱۲-۱۷۱۱-۱۷۱۰-۱۷۰۹-۱۷۰۸-۱۷۰۷-۱۷۰۶-۱۷۰۵
۶۶۱آل‍وس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌روح‌ ال‍م‍ع‍ان‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ و ال‍س‍ب‍ع‌ ال‍م‍ث‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۰-۱۴۲۱ ق‌.=۱۹۹۹ -۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۸ -۱۳۷۹۳۰ج‌. در پ‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۷/۵,‭/آ۷ر۹۱۷۲۹-۱۷۲۸-۱۷۲۷-۱۷۲۶-۱۷۲۵-۱۷۲۴-۱۷۲۳-۱۷۲۲-۱۷۲۱-۱۷۲۰-۱۷۱۹-۱۷۱۸-۱۷۱۷-۱۷۱۶-۱۷۱۵
۶۶۲م‍راغ‍ی‌، اح‍م‍د م‍ص‍طف‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍راغ‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۳۰ج‌. در ده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۸,‭/م۴ت۷۱۷۳۹-۱۷۳۸-۱۷۳۷-۱۷۳۶-۱۷۳۵-۱۷۳۴-۱۷۳۳-۱۷۳۲-۱۷۳۱-۱۷۳۰
۶۶۳ص‍اب‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌روائ‍ع‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ات‌ الاح‍ک‍ام‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر خ‍اص‌ لای‍ات‌ الاح‍ک‍ام‌ م‍س‍ت‍م‍د م‍ن‌ اوث‍ق‌ م‍ص‍ادر ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ...ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۲ج‌.‭BP,‭۹۹,‭/ص۲ر۹۱۷۴۱-۱۷۴۰
۶۶۴ش‍ن‍ق‍ی‍طی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌اض‍واء ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ای‍ض‍اح‌ ال‍ق‍رآن‌ ب‍ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۹ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ش۹فلا۶,‭۱۳۷۴۱۷۵۰-۱۷۴۹-۱۷۴۸-۱۷۴۷-۱۷۴۶-۱۷۴۵-۱۷۴۴-۱۷۴۳-۱۷۴۲
۶۶۵ن‍س‍ائ‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ائ‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹۲ج‌.‭BP,‭۹۳,‭/ن۵ت۷,‭۱۳۶۹۱۷۵۲-۱۷۵۱
۶۶۶ص‍ن‍ع‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍رزاق‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۳ج‌.‭BP,‭۹۳,‭/ص۹ت۷,‭۱۳۷۸۱۷۵۵-۱۷۵۴-۱۷۵۳
۶۶۷م‍ال‍ک‌ ب‍ن‌ ان‍س‌الام‍ام‌ م‍ال‍ک‌ م‍ف‍س‍را رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۴۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/م۲فلا۸,‭۱۳۷۴۱۷۵۶
۶۶۸ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ س‍لام‌ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ن‌ اب‍ی‌ زم‍ن‍ی‍ن‌ و ه‍و م‍خ‍ت‍ص‍ر ت‍ف‍س‍ی‍ر ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ س‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/ی۳،ت۷۰۱۲,‭۱۳۸۲۱۷۵۸-۱۷۵۷
۶۶۹ح‍ق‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ م‍ص‍طف‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر روح‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۰ج‌.‭BP,‭۹۷/۳,‭/ح۷ت۷,‭۱۳۸۰۱۷۶۸-۱۷۶۷-۱۷۶۶-۱۷۶۵-۱۷۶۴-۱۷۶۳-۱۷۶۲-۱۷۶۱-۱۷۶۰-۱۷۵۹
۶۷۰اب‍ن‌ اب‍ی‌ ج‍ام‍ع‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍وج‍ی‍ز ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍زی‍زق‍م‌دارال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌۱۴۱۳ق‌.=۱۳۷۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۷/۳,‭/فلا۲و۳,‭۱۳۷۱۱۷۷۱-۱۷۷۰-۱۷۶۹
۶۷۱اب‍ن‌ اب‍ی‌ ح‍ات‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ م‍س‍ن‍دا ع‍ن‌ رس‍ول‌ ال‍ل‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ و ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ و ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳/۵,‭/فلا۲ت۷,‭۱۳۸۲۱۷۸۵-۱۷۸۴-۱۷۸۳-۱۷۸۲-۱۷۸۱-۱۷۸۰-۱۷۷۹-۱۷۷۸-۱۷۷۷-۱۷۷۶-۱۷۷۵-۱۷۷۴-۱۷۷۳-۱۷۷۲
۶۷۲ح‍س‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ش‍واه‍د ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ ل‍ق‍واع‍د ال‍ت‍ف‍ض‍ی‍ل‌ ف‍ی‌ الای‍ات‌ ال‍ن‍ازل‍ه‌ ف‍ی‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ص‍ل‍وات‌ ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌[ت‍ه‍ران‌]م‍ج‍م‍ع‌ اح‍ی‍اء ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۷ق‌.=۱۳۸۵۳ج‌.‭BP,‭۱۰۴,‭/خ۲ح۵۱۷۸۸-۱۷۸۷-۱۷۸۶
۶۷۳ب‍غ‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ودم‍ع‍ال‍م‌ ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر و ال‍ت‍اوی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵ج‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ب۷م۶,‭۱۳۸۱۱۷۹۳-۱۷۹۲-۱۷۹۱-۱۷۹۰-۱۷۸۹
۶۷۴اب‍وال‍س‍ع‍ود، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دارش‍اد ال‍ع‍ق‍ل‌ ال‍س‍ل‍ی‍م‌ ال‍ی‌ م‍زای‍ا ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ری‍م‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ی‌ ال‍س‍ع‍ودب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۷ج‌.‭BP,‭۹۶/۵,‭/فلا۲فلا۴,‭۱۳۸۰۱۸۰۰-۱۷۹۹-۱۷۹۸-۱۷۹۷-۱۷۹۶-۱۷۹۵-۱۷۹۴
۶۷۵اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌اح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍ران‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۴ج‌.‭BP,‭۹۹/۴,‭/فلا۲فلا۳۱۸۰۴-۱۸۰۳-۱۸۰۲-۱۸۰۱
۶۷۶ش‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دف‍ت‍ح‌ ال‍ق‍دی‍رال‍ج‍ام‍ع‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ن‍ی‌ ال‍روای‍ه‌ و ال‍درای‍ه‌ م‍ن‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍رق‍اه‍ره‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۵ج‌.‭BP,‭۹۷/۵,‭/ش۹ف۲,‭۱۳۷۲۱۸۰۹-۱۸۰۸-۱۸۰۷-۱۸۰۶-۱۸۰۵
۶۷۷ج‍ص‍اص‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌اح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳ج‌.‭BP,‭۹۹/۲,‭/ج۶فلا۳۱۸۱۲-۱۸۱۱-۱۸۱۰
۶۷۸س‍ع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ت‍ی‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ری‍م‌ ال‍رح‍م‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ک‍لام‌ ال‍م‍ن‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۵ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/س۷ت۹,‭۱۳۷۴۱۸۱۷-۱۸۱۶-۱۸۱۵-۱۸۱۴-۱۸۱۳
۶۷۹س‍م‍رق‍ن‍دی‌، ن‍ص‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍س‍م‍رق‍ن‍دی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ (ب‍ح‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌)ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳/۵,‭/س۸ت۷,‭۱۳۷۵۱۸۲۰-۱۸۱۹-۱۸۱۸
۶۸۰ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍اس‍م‍ی‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ م‍ح‍اس‍ن‌ ال‍ت‍اوی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۵-۱۴۲۶ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۱۰ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ق۲م۳,‭۱۳۸۴۱۸۳۰-۱۸۲۹-۱۸۲۸-۱۸۲۷-۱۸۲۶-۱۸۲۵-۱۸۲۴-۱۸۲۳-۱۸۲۲-۱۸۲۱
۶۸۱ث‍ع‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ک‍ش‍ف‌ و ال‍ب‍ی‍ان‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ث‍ع‍ل‍ب‍ی‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۱۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۴,‭/ث۷ک۵,‭۱۳۸۱۱۸۴۰-۱۸۳۹-۱۸۳۸-۱۸۳۷-۱۸۳۶-۱۸۳۵-۱۸۳۴-۱۸۳۳-۱۸۳۲-۱۸۳۱
۶۸۲ن‍ظام‌ الاع‍رج‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر غ‍رائ‍ب‌ ال‍ق‍رآن‌ و رغ‍ائ‍ب‌ ال‍ف‍رق‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۶ج‌.‭BP,‭۹۵/۵,‭/ن۶ت۷,‭۱۳۷۵۱۸۴۶-۱۸۴۵-۱۸۴۴-۱۸۴۳-۱۸۴۲-۱۸۴۱
۶۸۳دروی‍ش‌، م‍ح‍ی‍ی‌ ال‍دی‍ن‌اع‍راب‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و ب‍ی‍ان‍ه‌[ای‍ران‌]ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۹ج‌.‭BP,‭۸۲/۸,‭/د۴فلا۶,‭۱۳۸۳۱۸۵۵-۱۸۵۴-۱۸۵۳-۱۸۵۲-۱۸۵۱-۱۸۵۰-۱۸۴۹-۱۸۴۸-۱۸۴۷
۶۸۴اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۴ج‌.‭BP,‭۹۵/۵,‭/فلا۲۲ت۷,‭۱۳۷۸۱۸۵۹-۱۸۵۸-۱۸۵۷-۱۸۵۶
۶۸۵م‍ح‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر الام‍ام‍ی‍ن‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر[۵۲۸]ص‌.‭BP,‭۹۶,‭/م۳ت۷۱۸۶۰
۶۸۶ب‍ی‍ض‍اوی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ران‍وار ال‍ت‍ن‍زی‍ل‌ و اس‍رار ال‍ت‍اوی‍ل‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ب‍ی‍ض‍اوی‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌[۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷ ]۵ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۵,‭/ب۹ت۸۱۸۶۲-۱۸۶۱
۶۸۷ف‍خ‍ر رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۳۲ج‌. در ش‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ف۳م۷۱۸۷۸-۱۸۷۷-۱۸۷۶-۱۸۷۵-۱۸۷۴-۱۸۷۳-۱۸۷۲-۱۸۷۱-۱۸۷۰-۱۸۶۹-۱۸۶۸-۱۸۶۷-۱۸۶۶-۱۸۶۵-۱۸۶۴-۱۸۶۳
۶۸۸ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌... ال‍ص‍اف‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌. =۱۳۷۷۷ج‌.‭BP,‭۹۷,‭/ف۹ص۲,‭۱۳۷۷۱۸۸۵-۱۸۸۴-۱۸۸۳-۱۸۸۲-۱۸۸۱-۱۸۸۰-۱۸۷۹
۶۸۹ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌الاص‍ف‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر۱۴۲۰-۱۴۱۸ ق‌.=۱۳۷۸ -۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۷,‭/ف۹فلا۶۱۸۸۷-۱۸۸۶
۶۹۰ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌م‍خ‍ت‍ص‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ت‍ه‍ران‌م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌، دار الاس‍وه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۶۰۴ص‌.‭BP,‭۹۵,‭/ش۹،ن۹۰۱۵,‭۱۳۷۶۱۸۸۸
۶۹۱ک‍اش‍ان‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌زب‍ده‌ ال‍ت‍ف‍اس‍ی‍رق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۶/۵,‭/ک۲ز۲,‭۱۳۸۱۱۸۹۵-۱۸۹۴-۱۸۹۳-۱۸۹۲-۱۸۹۱-۱۸۹۰-۱۸۸۹
۶۹۲ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ال‍ح‍م‍دق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر ال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۲۲۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۰۲/۱۲,‭/ش۹ع۴,‭۱۳۸۰۱۸۹۶
۶۹۳ف‍اض‍ل‌ م‍ق‍داد، م‍ق‍داد ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ک‍ن‍ز ال‍ع‍رف‍ان‌ ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌[ق‍م‌]ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ت‍ق‍ری‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۲-۱۴۱۹ ق‌.=۱۳۸۰ -۱۳۷۷۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۹/۶,‭/ف۲ک۹۱۸۹۸-۱۸۹۷
۶۹۴م‍ل‍ک‍ی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رم‍ن‍اه‍ج‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ت‍ه‍ران‌وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۶- ق‌.=۱۳۷۴ -ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/م۷م۸,‭۱۳۷۴۱۹۰۲-۱۹۰۱-۱۹۰۰-۱۸۹۹
۶۹۵اب‍ن‌ ج‍ح‍ام‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ت‍اوی‍ل‌ م‍ا ن‍زل‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ و آل‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ق‍م‌ال‍ه‍ادی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۵۲۵ص‌.‭BP,‭۱۰۴,‭/خ۲فلا۲,‭۱۳۷۸۱۹۰۳
۶۹۶ب‍لاغ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادآلاء ال‍رح‍م‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۲ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ب۸آ۷,‭۱۳۷۸۱۹۰۵-۱۹۰۴
۶۹۷طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ و ال‍ن‍ک‍ت‌ ال‍م‍س‍ت‍خ‍رج‍ه‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۴,‭/ط۹،ت۲۰۱۲,‭۱۳۶۷۱۹۰۷-۱۹۰۶
۶۹۸اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌س‍ع‍د ال‍س‍ع‍ود ل‍ل‍ن‍ف‍وس‌ق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر ال‍ت‍اب‍ع‌ ل‍م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌)۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۵۶۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۲/۹۵,‭/فلا۲س۷,‭۱۳۸۰۱۹۰۸
۶۹۹م‍ق‍دس‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دزب‍ده‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ب‍راه‍ی‍ن‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌م‍وم‍ن‍ی‍ن‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۸۱۰۰۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۹/۶,‭/م۷ز۲۱۹۰۹
۷۰۰ع‍اص‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ع‍س‍ل‌ ال‍م‍ص‍ف‍ی‌ م‍ن‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ زی‍ن‌ ال‍ف‍ت‍ی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ س‍وره‌ ه‍ل‌ ات‍ی‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ اح‍ی‍اء ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۰۲/۹۳۳,‭/ع۲ز۹,‭۱۳۷۶۱۹۱۱-۱۹۱۰
۷۰۱طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ت‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۰ج‌.‭BP,‭۹۴,‭/ط۹ت۲۱۹۲۱-۱۹۲۰-۱۹۱۹-۱۹۱۸-۱۹۱۷-۱۹۱۶-۱۹۱۵-۱۹۱۴-۱۹۱۳-۱۹۱۲
۷۰۲س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍دال‍ج‍دی‍د ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍م‍ج‍ی‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۶-۱۴۰۲ ق‌.=۱۹۸۵ -۱۹۸۲ م‌.=۱۳۶۴ -۱۳۶۱۷ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/س۲ج۴۱۹۲۸-۱۹۲۷-۱۹۲۶-۱۹۲۵-۱۹۲۴-۱۹۲۳-۱۹۲۲
۷۰۳ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ام‍ام‌ ی‍ازده‍م‌ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ن‍س‍وب‌ ال‍ی‌ الام‍ام‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۳۸۴۴۳،۶۳۷ ص‌.‭BP,‭۹۳,‭/ح۵ت۷,‭۱۳۸۴۱۹۲۹
۷۰۴ج‍ع‍ف‍ی‌، ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ی‍زی‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ج‍اب‍ر ال‍ج‍ع‍ف‍ی‌ ص‍اح‍ب‌ الام‍ام‌ ال‍ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌اع‍اد ج‍م‍ع‍ه‌ و رت‍ب‍ه‌ رس‍ول‌ ک‍اظم‌ ع‍ب‍دال‍س‍اده‌[ن‍ج‍ف‌]الاع‍ت‍ص‍ام‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۸۸۶ص‌.‭BP,‭۹۳,‭/ج۱۸ت۷,‭۱۳۸۷۱۹۳۰
۷۰۵ب‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ودال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ب‍ن‍ائ‍ی‌ ل‍ل‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۴-۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۸۲ -۱۳۸۰۵ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ب۵ت۷۱۹۳۵-۱۹۳۴-۱۹۳۳-۱۹۳۲-۱۹۳۱
۷۰۶ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د (ع‌)، ام‍ام‌ ش‍ش‍م‌ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ن‍ت‍س‍ب‌ ال‍ی‌ م‍ول‍ن‍ا اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ت‍ه‍ران‌ح‍ک‍م‍ت‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷ه‍، [۳۴۳]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/ج۷ت۷,‭۱۳۸۷۱۹۳۶
۷۰۷م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍رن‍ف‍ح‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌اس‍ل‍وب‌ ج‍دی‍د ف‍ی‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍وض‍وع‍ی‌ ل‍ل‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌[ای‍ران‌]م‍وس‍س‍ه‌ اب‍ی‌ ص‍ال‍ح‌ لال‍ن‍ش‍ر و ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌۱۰ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/م۷ن۷۱۹۴۶-۱۹۴۵-۱۹۴۴-۱۹۴۳-۱۹۴۲-۱۹۴۱-۱۹۴۰-۱۹۳۹-۱۹۳۸-۱۹۳۷
۷۰۸دش‍ت‍ک‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ف‍ت‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ه‍ل‌ ات‍ی‌ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌۱۳۸۱ن‍ود و ی‍ک‌،۱۸۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۰۲/۹۳۳,‭/د۵ت۳,‭۱۳۸۱۱۹۴۷
۷۰۹ش‍وش‍ت‍ری‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ش‍ری‍ف‌ ال‍دی‍ن‌ک‍ش‍ف‌ ال‍ع‍وار ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ه‌ ال‍غ‍ارق‍م‌دارال‍ح‍ب‍ی‍ب‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷۱۷۹ص‌.‭BP,‭۱۰۲/۲۹۵,‭/ش۹ک۵,‭۱۳۸۷۱۹۴۸
۷۱۰ح‍س‍ن‍ی‌ واع‍ظ، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ف‍س‍ی‍ر ش‍ری‍ف‌ ال‍ب‍لاب‍ل‌ ال‍ق‍لاق‍ل‌ت‍ه‍ران‌اح‍ی‍اء ک‍ت‍اب‌؛ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌۱۳۷۶۴ج‌.‭BP,‭۹۵,‭/ح۵ت۷,‭۱۳۷۶۱۹۵۲-۱۹۵۱-۱۹۵۰-۱۹۴۹
۷۱۱ب‍ح‍ران‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍ع‍ث‍ه‌۱۴۲۱-۱۴۱۹ ق‌.=۲۰۰۰ -۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۹ -۱۳۷۸۱۰ج‌.‭BP,‭۹۷,‭/ب۳ب۴۱۹۶۲-۱۹۶۱-۱۹۶۰-۱۹۵۹-۱۹۵۸-۱۹۵۷-۱۹۵۶-۱۹۵۵-۱۹۵۴-۱۹۵۳
۷۱۲ب‍ح‍ران‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ال‍ه‍دای‍ه‌ ال‍ق‍ران‍ی‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ولای‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ق‍م‌پ‍ای‍ه‌ دان‍ش‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌.‭BP,‭۱۰۴,‭/و۸ب۳,‭۱۳۸۳۱۹۶۴-۱۹۶۳
۷۱۳ای‍روان‍ی‌، ب‍اق‍ردروس‌ ت‍م‍ه‍ی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ات‌ الاح‍ک‍ام‌ق‍م‌دارال‍ف‍ق‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌.(۱۴۳۱ص‌).‭BP,‭۹۹/۶,‭/فلا۹د۴۱۹۶۶-۱۹۶۵
۷۱۴ب‍ح‍ران‍ی‌، ه‍اش‍م‌ ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ال‍ب‍ره‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۸ج‌.‭BP,‭۹۷,‭/ب۳ب۴۱۹۷۵-۱۹۷۴-۱۹۷۳-۱۹۷۲-۱۹۷۱-۱۹۷۰-۱۹۶۹-۱۹۶۸-۱۹۶۷
۷۱۵ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍رت‍ف‍س‍ی‍ر راه‍ن‍م‍اروش‍ی‌ ن‍و در ارائ‍ه‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ ق‍رآن‌ق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۶۲۰ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ه۲ت۷,‭۱۳۸۶۱۹۹۵-۱۹۹۴-۱۹۹۳-۱۹۹۲-۱۹۹۱-۱۹۹۰-۱۹۸۹-۱۹۸۸-۱۹۸۷-۱۹۸۶-۱۹۸۵-۱۹۸۴-۱۹۸۳-۱۹۸۲-۱۹۸۱-۱۹۸۰-۱۹۷۹-۱۹۷۸-۱۹۷۷-۱۹۷۶
۷۱۶ت‍ف‍س‍ی‍ر راه‍ن‍م‍ان‍م‍ای‍ه‌ ه‍اق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۶۵۴۷ص‌.‭BP,‭۹۸,‭/ه۲،ت۷۰۷۸,‭۱۳۸۶۱۹۹۶
۷۱۷ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍رف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌ک‍ل‍ی‍د راه‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍وض‍وع‍ات‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۳-ج‌.‭BP,‭۶۶/۶,‭/ه۲ف۴,‭۱۳۸۶۲۰۲۳-۲۰۲۲-۲۰۲۱-۲۰۲۰-۲۰۱۹-۲۰۱۸-۲۰۱۷-۲۰۱۶-۲۰۱۵-۲۰۱۴-۲۰۱۳-۲۰۱۲-۲۰۱۱-۲۰۱۰-۲۰۰۹-۲۰۰۸-۲۰۰۷-۲۰۰۶-۲۰۰۵-۲۰۰۴-۲۰۰۳-۲۰۰۲-۲۰۰۱-۲۰۰۰-۱۹۹۹-۱۹۹۸-۱۹۹۷
۷۱۸طب‍رس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ت‍ه‍ران‌ن‍اص‍ر خ‍س‍رو۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۱۰ج‌. در پ‍ن‍ج‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ط۲م۳۲۰۲۸-۲۰۲۷-۲۰۲۶-۲۰۲۵-۲۰۲۴
۷۱۹طب‍رس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۵ م‌=۱۳۸۴۱۱ج‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ط۲م۳۲۰۳۹-۲۰۳۸-۲۰۳۷-۲۰۳۶-۲۰۳۵-۲۰۳۴-۲۰۳۳-۲۰۳۲-۲۰۳۱-۲۰۳۰-۲۰۲۹
۷۲۰طب‍رس‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ج‍وام‍ع‌ ال‍ج‍ام‍ع‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ ال‍م‍ش‍رف‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌[۱۴۲۱ق‌.=۱۳۸۰ ]۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ط۲ج۹۲۰۴۲-۲۰۴۱-۲۰۴۰
۷۲۱اب‍وح‍م‍زه‌ ث‍م‍ال‍ی‌، ث‍اب‍ت‌ ب‍ن‌ دی‍ن‍ارت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۴۷۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۳,‭/فلا۲ت۷,‭۱۳۷۸۲۰۴۳
۷۲۲ع‍ی‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ودت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ع‍ی‍اش‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۲ج‌.‭BP,‭۹۳/۵,‭/ع۹ت۷,‭۱۳۷۰۲۰۴۵-۲۰۴۴
۷۲۳ق‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍م‍ی‌ق‍م‌دارال‍ح‍ج‍ه‌ ع‍ج‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۲ج‌.‭BP,‭۹۳,‭/ق۸ت۷,‭۱۳۸۴۲۰۴۷-۲۰۴۶
۷۲۴اب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ت‍ن‍وی‍ر ال‍م‍ق‍ب‍اس‌ م‍ن‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ن‌ ع‍ب‍اس‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۶۰۴ص‌.‭BP,‭۹۳,‭/فلا۲ت۹,‭۱۳۸۰۲۰۴۸
۷۲۵ق‍طب‌ راون‍دی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ف‍ق‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۹/۶,‭/ق۶ف۷۲۰۵۰-۲۰۴۹
۷۲۶ح‍وی‍زی‌، ع‍ب‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ج‍م‍ع‍ه‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور ال‍ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۸ج‌.‭BP,‭۹۷,‭/ح۹ت۷,‭۱۳۸۰۲۰۵۸-۲۰۵۷-۲۰۵۶-۲۰۵۵-۲۰۵۴-۲۰۵۳-۲۰۵۲-۲۰۵۱
۷۲۷م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ق‍م‌دار ال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳[۸۳۰]ص‌.‭BP,‭۹۸,‭/م۶ت۷۸۲۰۵۹
۷۲۸ق‍م‍ی‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د رض‍ات‍ف‍س‍ی‍ر ک‍ن‍ز ال‍دق‍ائ‍ق‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۰-۱۴۱۳ ق‌.=۱۳۶۸ -۱۳۷۱۱۱ج‌.‭BP,‭۹۷/۳,‭/ق۸ک۹۲۰۷۰-۲۰۶۹-۲۰۶۸-۲۰۶۷-۲۰۶۶-۲۰۶۵-۲۰۶۴-۲۰۶۳-۲۰۶۲-۲۰۶۱-۲۰۶۰
۷۲۹طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍ی‍زان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌، ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ادب‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، روائ‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ح‍دی‍ث‌، ی‍ف‍س‍ر ال‍ق‍رآن‌ ب‍ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲۲ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/ط۲۵م۹,‭۱۳۷۶۲۰۹۲-۲۰۹۱-۲۰۹۰-۲۰۸۹-۲۰۸۸-۲۰۸۷-۲۰۸۶-۲۰۸۵-۲۰۸۴-۲۰۸۳-۲۰۸۲-۲۰۸۱-۲۰۸۰-۲۰۷۹-۲۰۷۸-۲۰۷۷-۲۰۷۶-۲۰۷۵-۲۰۷۴-۲۰۷۳-۲۰۷۲-۲۰۷۱
۷۳۰خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍زه‍راء۱۴۰۱ق‌.=۱۹۸۱ م‌.=۱۳۶۰۵۵۷ص‌.‭BP,‭۶۹/۵,‭/خ۹ب۹۲۰۹۳
۷۳۱ک‍وف‍ی‌، ف‍رات‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍رات‌ ال‍ک‍وف‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۲ج‌.‭BP,‭۹۳,‭/ک۹ت۷,‭۱۳۷۱۲۰۹۴-۲۰۹۵
۷۳۲م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ک‍اش‍ف‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۷ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/م۶ت۷,‭۱۳۸۲۲۱۰۲-۲۱۰۱-۲۱۰۰-۲۰۹۹-۲۰۹۸-۲۰۹۷-۲۰۹۶
۷۳۳س‍ب‍زواری‌، ع‍ب‍دالاع‍ل‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ال‍ع‍ظی‍م‌ ال‍م‍ع‍روف‌ م‍واه‍ب‌ ال‍رح‍م‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۲ج‌.‭BP,‭۹۸,‭/س۲م۹,‭۱۳۸۲۲۱۱۴-۲۱۱۳-۲۱۱۲-۲۱۱۱-۲۱۱۰-۲۱۰۹-۲۱۰۸-۲۱۰۷-۲۱۰۶-۲۱۰۵-۲۱۰۴-۲۱۰۳
۷۳۴ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ری‍ب‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ی‌ الاذه‍ان‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍وف‍اء۱۴۰۰ق‌.=۱۹۸۰ م‌.=۱۳۵۸۳۰ج‌. در ده‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۸,‭/ح۵ت۷,‭۱۳۵۸۲۱۲۴-۲۱۲۳-۲۱۲۲-۲۱۲۱-۲۱۲۰-۲۱۱۹-۲۱۱۸-۲۱۱۷-۲۱۱۶-۲۱۱۵
۷۳۵ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍ع‍ی‍ن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۹۷,‭/ک۲ت۷۲۱۲۷-۲۱۲۶-۲۱۲۵
۷۳۶زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رت‍ف‍س‍ی‍ر اس‍ئ‍ل‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍م‍ج‍ی‍د و اج‍وب‍ت‍ه‍اپ‍رس‍ش‍ه‍ای‍ی‌ از اح‍ک‍ام‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د و پ‍اس‍خ‌ ب‍ان‍ه‍ا از خ‍ود آی‍ات‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ق‍م‌م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ الان‍ص‍اری‌۱ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌)‭BP,‭۹۱/۹,‭/ز۹م۵۲۱۲۸
۷۳۷م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ی‍ب‍ح‍ث‌ ع‍ن‌ الاص‍ل‌ ال‍واح‍د ف‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ل‍م‍ه‌ و ت‍طوره‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍وارد الاس‍ت‍ع‍م‍ال‌ ف‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ت‍ه‍ران‌؛ ل‍ن‍دن‌؛ ق‍اه‍ره‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر آث‍ار ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌؛ ب‍ی‍روت‌: دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۳۹۳ق‌.=۱۳۵۱۱۴ج‌.‭BP,‭۶۷,‭/م۶ت۳,‭۱۳۵۱۲۱۴۲-۲۱۴۱-۲۱۴۰-۲۱۳۹-۲۱۳۸-۲۱۳۷-۲۱۳۶-۲۱۳۵-۲۱۳۴-۲۱۳۳-۲۱۳۲-۲۱۳۱-۲۱۳۰-۲۱۲۹
۷۳۸ح‍ائ‍ری‌ طه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌... ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍م‍ق‍ت‍ن‍ی‍ات‌ ال‍دررت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۳۷-۱۳۳۹۱۲ج‌. در ش‍ش‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۹۸,‭/ح۲م۷۲۱۴۸-۲۱۴۷-۲۱۴۶-۲۱۴۵-۲۱۴۴-۲۱۴۳
۷۳۹اب‍وال‍ف‍ت‍وح‌ رازی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ف‍س‍ی‍ر روح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ و روح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)۱۴۰۴ق‌.=۱۳۶۲۵ج‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/فلا۲ر۹,‭۱۳۶۲۲۱۵۳-۲۱۵۲-۲۱۵۱-۲۱۵۰-۲۱۴۹
۷۴۰ب‍لاذری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ان‍س‍اب‌ الاش‍راف‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۹۷۷م‌.=۱۳۹۷ ق‌.=۱۳۵۵۵۰۱ص‌.‭CS,‭۱۰۸۳,‭/ب۸فلا۸,‭۱۳۵۵۲۱۵۴
۷۴۱ب‍لاذری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌... ج‍م‍ل‌ م‍ن‌ ان‍س‍اب‌ الاش‍راف‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CS,‭۱۰۸۳,‭/ب۸فلا۸,‭۱۳۷۵۲۱۶۷-۲۱۶۶-۲۱۶۵-۲۱۶۴-۲۱۶۳-۲۱۶۲-۲۱۶۱-۲۱۶۰-۲۱۵۹-۲۱۵۸-۲۱۵۷-۲۱۵۶-۲۱۵۵
۷۴۲اب‍ن‌ دق‍م‍اق‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ج‍وه‍ر ال‍ث‍م‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ س‍ی‍ر ال‍م‍ل‍وک‌ و ال‍س‍لاطی‍ن‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۳۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۴,‭/آ۲فلا۲,‭۱۳۶۳۲۱۶۸
۷۴۳ک‍ان‍ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌ح‍ی‍اه‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‍م‌ و رض‍وا ع‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۱۶ج‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/ک۲ح۹,‭۱۳۸۱۲۱۷۴-۲۱۷۳-۲۱۷۲-۲۱۷۱-۲۱۷۰-۲۱۶۹
۷۴۴ع‍اص‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌س‍م‍ط ال‍ن‍ج‍وم‌ ال‍ع‍وال‍ی‌ ف‍ی‌ ان‍ب‍اء الاوائ‍ل‌ و ال‍ت‍وال‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ع۲س۸,‭۱۳۷۷۲۱۷۸-۲۱۷۷-۲۱۷۶-۲۱۷۵
۷۴۵خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ب‍ن‌ خ‍ی‍اطت‍اری‍خ‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ب‍ن‌ خ‍ی‍اط ال‍ع‍ص‍ف‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۵۲۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/خ۸ت۲,‭۱۳۷۲۲۱۷۹
۷۴۶اب‍ن‌ وردی‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ م‍ظف‍رت‍اری‍خ‌ اب‍ن‌ ال‍وردی‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۲ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۹،م۳۰۱۲,‭۱۳۷۵۱۳۱۵۴-۱۳۱۵۳-۲۱۸۱
۷۴۷اب‍ن‌ ف‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ح‍وادث‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ و ال‍ت‍ج‍ارب‌ ال‍ن‍اف‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ائ‍ه‌ ال‍س‍اب‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳۴۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۷۶/۴,‭/فلا۲ح۹,‭۱۳۸۲۲۱۸۰
۷۴۸ق‍اض‍ی‌، خ‍ال‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ال‍ح‍ی‍اه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ص‍ر ال‍ف‍اطم‍ی‍ه‌۴۶۶ -۱۰۷۴ م‌/۵۶۷ -۱۱۷۱ م‌ب‍ی‍روت‌ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۳۷۶ص‌.: ج‍دول‌.‭DT,‭۹۵/۷,‭/ق۲ح۹,‭۱۳۸۷۲۱۸۲
۷۴۹ب‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ن‍ج‍ف‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‌: ال‍ی‍ت‍ی‍م‍ه‌ ال‍غ‍روی‍ه‌ و ال‍ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الارض‌ ال‍م‍ب‍ارک‍ه‌ ال‍زک‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ورخ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۷۲۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۷۹/۹,‭/ن۳ب۴,‭۱۳۸۸۲۱۸۳
۷۵۰اب‍ن‌ ب‍طوطه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌رح‍ل‍ه‌ اب‍ن‌ ب‍طوطه‌ب‍ی‍روت‌دارص‍ادر[۷۴۹]ص‌.‭DS,‭۳۵/۵۷,‭/فلا۲ت۳۲۱۸۴
۷۵۱دی‍ن‍وری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ داودالاخ‍ب‍ار ال‍طوال‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۳۷۹ذ،۴۶۷ ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/د۹فلا۳۲۱۸۵
۷۵۲ی‍اف‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اس‍ع‍دم‍رآه‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ و ع‍ب‍ره‌ ال‍ی‍ق‍ظان‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ م‍ا ی‍ع‍ت‍ب‍ر م‍ن‌ ح‍وادث‌ ال‍زم‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۹۹۷م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۶۴ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ی۲م۴,‭۱۳۷۶۲۱۸۹-۲۱۸۸-۲۱۸۷-۲۱۸۶
۷۵۳م‍ه‍ران‌، م‍ح‍م‍د ب‍ی‍وم‍ی‌الام‍ام‍ه‌ و اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۹۹۵م‌.=۱۳۷۴۳ج‌.‭BP,‭۲۲۳,‭/م۹فلا۸,‭۱۳۷۴۲۱۹۲-۲۱۹۱-۲۱۹۰
۷۵۴ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍اث‍ر الان‍اف‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ال‍م‌ ال‍خ‍لاف‍ه‌ک‍وی‍ت‌م‍طب‍ع‍ه‌ ح‍ک‍وم‍ت‌۱۹۸۵م‌.=۱۳۶۴۳ج‌.: ج‍دول‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/ق۸م۲۲۱۹۵-۲۱۹۴-۲۱۹۳
۷۵۵ش‍اب‍ن‍در، غ‍ال‍ب‌ل‍ی‍س‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ال‍رس‍ول‌ ال‍ک‍ری‍م‌[ل‍ب‍ن‍ان‌]دارال‍ع‍ل‍وم‌۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۳۰۴ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ش۲ل۹,‭۱۳۸۵۲۱۹۶
۷۵۶اب‍ون‍ع‍ی‍م‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌... دلائ‍ل‌ ال‍ن‍ب‍وه‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۵۰۰ص‌.‭BP,‭۲۲/۴۵,‭/فلا۲د۸,‭۱۳۶۷۲۱۹۷
۷۵۷اب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌... ال‍م‍ن‍م‍ق‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار ق‍ری‍ش‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴۴۷۹ص‌.‭DS,‭۲۱۹,‭/ق۴فلا۲,‭۱۳۶۴۸۶۶۰-۲۱۹۸
۷۵۸س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رح‍س‍ن‌ ال‍م‍ح‍اض‍ره‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار م‍ص‍ر و ال‍ق‍اه‍ره‌ق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DT,‭۷۷,‭/س۹ح۵,‭۱۳۸۶۲۲۰۰-۲۱۹۹
۷۵۹م‍ص‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ج‍ی‍ب‌ال‍ص‍ح‍اب‍ی‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ ع‍ن‍د ال‍ع‍رب‌ و ال‍ف‍رس‌ و ال‍ت‍رک‌ق‍اه‍ره‌ال‍دار ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸[۱۷۶]ص‌.‭BP,‭۳۳,‭/س۸م۶,‭۱۳۷۸۲۲۰۱
۷۶۱م‍لاح‌، ه‍اش‍م‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ح‍ک‍وم‍ه‌ ال‍رس‍ول‌ (ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌)"دراس‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌- دس‍ت‍وری‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌"ب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱[۳۰۰]ص‌.‭BP,‭۲۴/۵۵,‭/م۷ح۸,‭۱۳۸۱۲۲۰۳
۷۶۲ک‍ان‍ده‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌م‍خ‍ت‍ص‍ر ح‍ی‍اه‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌دم‍ش‍ق‌دارالای‍م‍ان‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹۵۴۸ص‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/ک۲،ح۹۰۱۸,‭۱۳۶۹۲۲۰۴
۷۶۳ق‍زن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ص‍ال‍ح‌ال‍ح‍ب‍ی‍ب‍ه‌ اول‍ی‌ ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ال‍س‍ی‍ده‌ خ‍دی‍ج‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ خ‍وی‍ل‍د رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ن‍ه‍اق‍اه‍ره‌دارج‍وام‍ع‌ ال‍ک‍ل‍م‌۲۰۰۷م‌.=۱۳۸۶۲۳۴ص‌.: ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۲۶/۲,‭/ق۴ح۲,‭۱۳۸۶۲۲۰۵
۷۶۴رض‍ا، م‍ح‍م‍دال‍ح‍س‍ن‌ و ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ن‍ه‍م‍ا س‍ی‍دا ش‍ب‍اب‌ اه‍ل‌ ال‍ج‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۱۲۸ص‌.‭BP,‭۴۰,‭/ر۶ح۵,‭۱۳۸۳۲۲۰۶
۷۶۵ف‍راج‍ی‌، ع‍دن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ح‍ی‍اه‌ ال‍ف‍ک‍ری‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ن‍وره‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‍ی‍ن‌ الاول‌ و ال‍ث‍ان‍ی‌ ل‍ل‍ه‍ج‍ره‌ب‍ی‍روت‌ال‍دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵[۳۲۵]ص‌.: ج‍دول‌.‭DS,‭۲۴۸,‭/م۴ف۴,‭۱۳۸۵۲۲۰۷
۷۶۶ن‍ص‍ار، ع‍م‍ار ع‍ب‍ودی‌اخ‍ب‍ار ال‍م‍لاح‍م‌ و ال‍ف‍ت‍ن‌ و اث‍ره‍ا ف‍ی‌ ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌ ح‍ت‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر الام‍وی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍ع‍اون‍ی‍ه‌ الاب‍ح‍اث‌، م‍رک‍ز ال‍ع‍ل‍وم‌ و ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۳۹۱ص‌.‭BP,‭۲۲۴/۵,‭/ن۶فلا۳,‭۱۳۸۸۲۲۰۸
۷۶۷ع‍ل‍ی‌، ص‍ال‍ح‌ اح‍م‍دس‍ام‍راءدراس‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ش‍اه‌ و ال‍ب‍ن‍ی‍ه‌ ال‍س‍ک‍ان‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌۲۰۰۱م‌.=۱۳۸۰۲۰۰ص‌.: ج‍دول‌، م‍ص‍ور.‭DS,‭۷۹/۹,‭/س۲ع۸,‭۱۳۸۰۲۲۰۹
۷۶۸ع‍ل‍ی‌، ص‍ال‍ح‌ اح‍م‍دالاداره‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍ه‍ود الاس‍لام‍ی‍ه‌ الاول‍ی‌ب‍ی‍روت‌ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌۲۰۰۱م‌.=۱۳۸۰۳۸۳ص‌.: ج‍دول‌‭DS,‭۳۷/۷,‭/ع۸فلا۴,‭۱۳۸۰۲۲۱۰
۷۶۹ه‍واری‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌ال‍م‍ول‍د ال‍ن‍ب‍وی‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌م‍ول‍د ال‍ب‍رع‍ی‌ ...ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌؛ دارال‍ب‍ح‍ار۲۰۰۳م‌.=۱۳۸۲۲۸۵ص‌.‭BP,‭۲۴,‭/ه۹م۸,‭۱۳۸۲۲۲۱۱
۷۷۰ع‍زال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ک‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌ال‍ت‍اری‍خ‌ و ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ت‍اری‍خ‍ی‌ لاب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار اق‍را۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۳۵۶۰ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۷,‭/فلا۲ع۴,‭۱۳۶۳۲۲۱۲
۷۷۱ن‍اج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ارف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ و ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ح‍ت‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ح‍ض‍اره‌ و ال‍دول‍ه‌ب‍غ‍دادال‍ح‍ض‍اری‍ه‌؛ ب‍ی‍روت‌: ال‍ع‍ارف‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷۱۷۵ص‌.‭D,‭۱۶/۸,‭/ن۲ف۸,‭۱۳۸۷۲۲۱۳
۷۷۲ب‍ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌وف‍اه‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‌ ال‍ت‍ه‍اب‌ ن‍ی‍ران‌ الاح‍زان‌ و م‍ث‍ی‍ر الاک‍ت‍ئ‍اب‌ و الاش‍ج‍ان‌ق‍م‌ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۷۱۲۰ص‌.‭BP,‭۲۴/۳,‭/ب۳و۷,‭۱۳۷۷۲۲۱۴
۷۷۳اب‍وال‍ف‍داء، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار ال‍ب‍ش‍رق‍اه‍ره‌دارال‍م‍ع‍ارف‌۱۹۹۸-۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۷ -۱۳۷۸۴ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۹م۳۲۲۱۸-۲۲۱۷-۲۲۱۶-۲۲۱۵
۷۷۴طای‍ی‌، ن‍ج‍اح‌ه‍ل‌ اغ‍ت‍ی‍ل‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌؟ب‍ی‍روت‌؛ ل‍ن‍دن‌دارال‍ه‍دی‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۱۹۴ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ط۲ه۸,‭۱۳۷۸۲۲۱۹
۷۷۵ب‍ک‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ق‍ص‍ه‌ س‍ی‍ر الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ ک‍رم‌ ال‍ل‍ه‌ وج‍ه‍ه‌ و م‍ح‍ارب‍ت‍ه‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ال‍ه‍ض‍ام‌ اب‍ن‌ ال‍ح‍ج‍اف‌ و ق‍طع‍ه‌ ال‍ح‍ص‍ون‌ ...ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍ع‍ی‍ب‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۷۲ص‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ب۸ق۶۲۲۲۰
۷۷۶ج‍وه‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍زال‍س‍ق‍ی‍ف‍ه‌ و ف‍دک‌ت‍ه‍ران‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ن‍ی‍ن‍وی‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌۱۵۲ص‌.‭BP,‭۲۲۳/۵۴,‭/ج۹س۷۲۲۲۱
۷۷۷اب‍وزی‍د، س‍رک‍ی‍س‌ال‍م‍س‍ی‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ای‍ران‌ت‍اری‍خ‍ه‍ا و واق‍ع‍ه‍ا ال‍راه‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍رک‍ز ال‍ح‍ض‍اره‌ ل‍ت‍ن‍م‍ی‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷۳۰۴ ص‌.: ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BR,‭۱۱۱۵,‭/فلا۹فلا۲,‭۱۳۸۷۲۲۲۲
۷۷۸ب‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ س‍ی‍د اح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ال‍م‍ع‍ت‍ص‍م‌ و ع‍س‍ک‍ره‌ ال‍خ‍لاف‍ه‌ ال‍ع‍ب‍اس‍ی‍ه‌ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌ش‍رک‍ه‌ ال‍م‍طب‍وع‍ات‌۲۰۰۴م‌.=۱۳۸۳۲۲۷ص‌.‭DS,‭۳۸/۴,‭/م۶۳ب۹,‭۱۳۸۳۲۲۲۳
۷۷۹اب‍ون‍ص‍ر، ع‍م‍رع‍ل‍ی‌ و ع‍ائ‍ش‍ه‌وص‍ف‌ ج‍دی‍د ل‍ل‍خ‍ص‍وم‍ه‌ ال‍س‍ی‍اس‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‍ه‍م‍ا و اث‍ره‍ا و خ‍طره‍ا ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ الاس‍لام‌پ‍اری‍س‌دارب‍ی‍ب‍ل‍ی‍ون‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷۱۴۵ص‌.‭BP,‭۲۶/۴,‭/فلا۲ع۸,‭۱۳۸۷۲۲۲۴
۷۸۰ع‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ج‍م‍ع‍ی‍ات‌ ال‍س‍ری‍ه‌دراس‍ه‌ ل‍ل‍ح‍رک‍ات‌ ال‍ب‍اطن‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ و ل‍ل‍ج‍م‍ع‍ی‍ات‌ ف‍ی‌ ال‍م‍س‍ی‍ح‍ی‍ه‌ و ال‍ی‍ه‍ودی‍ه‌ ک‍ال‍ص‍ل‍ی‍ب‌ ال‍وردی‌ و ال‍م‍اس‍ون‍ی‍ه‌ و ال‍ک‍اب‍الاپ‍اری‍س‌دارب‍ی‍ب‍ل‍ی‍ون‌۲۰۰۹م‌.=۱۳۸۸[۲۲۵]ص‌.: م‍ص‍ور.‭HS,‭۱۲۵,‭/ع۹ت۲,‭۱۳۸۸۲۲۲۵
۷۸۱اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اءب‍ی‍روت‌ع‍زال‍دی‍ن‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۶۶۰۶ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/فلا۲ق۶,‭۱۳۶۶۲۲۲۶
۷۸۲اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍ب‍دای‍ه‌ و ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۱۴ج‌. در ه‍ف‍ت‌ م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۷ب۴,‭۱۳۷۶۲۲۳۳-۲۲۳۲-۲۲۳۱-۲۲۳۰-۲۲۲۹-۲۲۲۸-۲۲۲۷
۷۸۳دی‍ار ب‍ک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍اری‍خ‌ ال‍خ‍م‍ی‍س‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ان‍ف‍س‌ ن‍ف‍ی‍س‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۲/۷,‭/د۹ت۲۲۲۳۴
۷۸۴اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍اری‍خ‌ اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ دی‍وان‌ ال‍م‍ب‍ت‍دا و ال‍خ‍ب‍ر ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‌ و ال‍ب‍رب‍ر و م‍ن‌ ع‍اص‍ره‍م‌ م‍ن‌ ذوی‌ ال‍ش‍ان‌ الاک‍ب‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۱ق‌.=۱۹۸۱ م‌.=۱۳۶۰۸ج‌.: ن‍م‍ودار.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۳۸،ع۲۲۲۴۲-۲۲۴۱-۲۲۴۰-۲۲۳۹-۲۲۳۸-۲۲۳۷-۲۲۳۶-۲۲۳۵
۷۸۵طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍رت‍اری‍خ‌ ال‍طب‍ری‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ الام‍م‌ و ال‍م‍ل‍وک‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۸۸ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ط۲ت۲۲۲۵۰-۲۲۴۹-۲۲۴۸-۲۲۴۷-۲۲۴۶-۲۲۴۵-۲۲۴۴-۲۲۴۳
۷۸۶ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍ددول‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴۵۴۶ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ذ۹د۹,‭۱۳۶۴۲۲۵۱
۷۸۷اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ ف‍ه‍وم‌ اه‍ل‌ الاث‍ر ف‍ی‌ ع‍ی‍ون‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ و ال‍س‍ی‍رب‍ی‍روت‌دار الارق‍م‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ الارق‍م‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۵۵۰ص‌.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲ت۸,‭۱۳۷۶۲۲۵۲
۷۸۸اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌الام‍ام‍ه‌ و ال‍س‍ی‍اس‍ه‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اء[ای‍ران‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۶۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۳۸/۲,‭/فلا۲فلا۸,‭۱۳۸۶۲۲۵۳
۷۸۹اب‍وال‍ی‍م‍ن‌ ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دالان‍س‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ق‍دس‌ و ال‍خ‍ل‍ی‍ل‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۲ج‌.‭DS,‭۱۰۹/۹,‭/فلا۲فلا۸,‭۱۳۶۸۲۲۵۵-۲۲۵۴
۷۹۰زب‍ی‍رب‍ن‌ ب‍ک‍ارالاخ‍ب‍ار ال‍م‍وف‍ق‍ی‍ات‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴[۷۰۴]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭D,‭۲۴,‭/ز۲فلا۳,‭۱۳۷۴۲۲۵۶
۷۹۱اب‍وال‍ف‍رج‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌م‍ق‍ات‍ل‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ی‍ن‌[ق‍م‌]گ‍ن‍ج‌ م‍ع‍رف‍ت‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۶۶۴ص‌.‭BP,‭۵۳/۷,‭/فلا۲م۷,‭۱۳۸۳۲۲۵۷
۷۹۲اب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ش‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دغ‍زوات‌ اب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ش‌و ه‍و ک‍ت‍اب‌ ال‍غ‍زوات‌ ال‍ض‍ام‍ن‍ه‌ ال‍ک‍ام‍ل‍ه‌ و ال‍ف‍ت‍وح‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ ال‍ح‍اف‍ل‍ه‌ ال‍ک‍ائ‍ن‍ه‌ ف‍ی‌ ای‍ام‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اء الاول‌ ال‍ث‍لاث‍ه‌ ...ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۱,‭/فلا۲غ۴۲۲۵۹-۲۲۵۸
۷۹۳ن‍ص‍ر ب‍ن‌ م‍زاح‍م‌وق‍ع‍ه‌ ص‍ف‍ی‍ن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶ن‌،۶۹۱ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌.‭BP,‭۳۷/۹۵,‭/ص۷ن۶۲۲۶۰
۷۹۴ث‍ق‍ف‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍غ‍ارات‌، او، الاس‍ت‍ن‍ف‍ار و ال‍غ‍ارات‌دار ال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۹ط،۵۰۰ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۷/۹,‭/ث۷غ۲,‭۱۳۶۹۲۲۶۱
۷۹۵س‍خ‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌الاع‍لان‌ ب‍ال‍ت‍وب‍ی‍خ‌ ل‍م‍ن‌ ذم‌ ال‍ت‍اری‍خ‌م‍ک‍ه‌دارال‍ب‍از۴۶۰ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۵,‭/س۳فلا۶۲۲۶۲
۷۹۶اب‍وری‍ه‌، م‍ح‍م‍ودش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ض‍ی‍ره‌ اب‍وه‍ری‍ره‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۳۴۳ص‌.‭BP,‭۳۲/۵,‭/فلا۲۷فلا۲۲۲۶۳
۷۹۷م‍ق‍ری‍زی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ات‍ع‍اظ ال‍ح‍ن‍ف‍ا ب‍اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ ال‍ف‍اطم‍ی‍ی‍ن‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.(۳۵۸ص‌).: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DT,‭۹۵/۵,‭/م۷فلا۲,‭۱۳۸۰۲۲۶۴
۷۹۸اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌۱۳۶۶۱۳ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲ک۲,‭۱۳۶۶۲۲۷۷-۲۲۷۶-۲۲۷۵-۲۲۷۴-۲۲۷۳-۲۲۷۲-۲۲۷۱-۲۲۷۰-۲۲۶۹-۲۲۶۸-۲۲۶۷-۲۲۶۶-۲۲۶۵
۷۹۹اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ج‍ارب‌ الام‍م‌ و ت‍ع‍اق‍ب‌ ال‍ه‍م‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۷ج‌. در ش‍ش‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۸ت۳,‭۱۳۸۲۲۲۸۳-۲۲۸۲-۲۲۸۱-۲۲۸۰-۲۲۷۹-۲۲۷۸
۸۰۰اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ب‍دای‍ه‌ و ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ت‍ن‌ و ال‍م‍لاح‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۹۹۳م‌.=۱۳۷۲۲ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۷،ب۴۰۹۵۲۲۲۸۵-۲۲۸۴
۸۰۱اب‍ن‌ اع‍ث‍م‌ ک‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ف‍ت‍وح‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۱,‭/فلا۲ف۲,‭۱۳۷۱۲۲۸۸-۲۲۸۷-۲۲۸۶
۸۰۲واق‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رف‍ت‍وح‌ ال‍ش‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ج‍ی‍ل‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۹۷,‭/و۲ف۲۲۲۸۹
۸۰۳ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ م‍رغ‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د... غ‍رر ال‍س‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵و،۴۶۴ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/ث۷غ۴,‭۱۳۷۵۲۲۹۰
۸۰۴ن‍ع‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ح‍م‍ادال‍ف‍ت‍ن‌[ق‍م‌]م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۵۲۷ص‌.‭BP,‭۲۲۴/۵,‭/ن۷ف۲,‭۱۳۸۲۲۲۹۱
۸۰۵ت‍ن‍وخ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ن‍ش‍وار ال‍م‍ح‍اض‍ره‌ و اخ‍ب‍ار ال‍م‍ذاک‍ره‌[ب‍ی‍روت‌][دارص‍ادر]۱۳۹۱-۱۳۹۳ ق‌.=۱۹۷۱ -۱۹۷۳ م‌.=۱۳۴۹ -۱۳۵۱۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۳۹۱۰,‭/ن۵۲۲۹۹-۲۲۹۸-۲۲۹۷-۲۲۹۶-۲۲۹۵-۲۲۹۴-۲۲۹۳-۲۲۹۲
۸۰۶ح‍ل‍ی‌، ب‍اس‍م‌ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر و م‍درس‍ه‌ ال‍رس‍ول‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ (ال‍ذات‍ی‍ه‌ و الان‍ت‍م‍اء)ت‍ه‍ران‌ژرف‌۱۳۸۱۵۴۲ص‌.‭BP,‭۳۴,‭/ع۲۴ح۸,‭۱۳۸۱۲۳۰۰
۸۰۷طب‍اخ‌، م‍ح‍م‍د راغ‍ب‌اع‍لام‌ ال‍ن‍ب‍لاء ب‍ت‍اری‍خ‌ ح‍ل‍ب‌ ال‍ش‍ه‍ب‍اءح‍ل‍ب‌دارال‍ق‍ل‍م‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۳۴۱ق‌.=۱۹۲۳ م‌.=۱۲۹۹۸ج‌.: م‍ص‍ور.‭DS,‭۹۹,‭/ح۸ط۲,‭۱۲۹۹۲۳۰۸-۲۳۰۷-۲۳۰۶-۲۳۰۵-۲۳۰۴-۲۳۰۳-۲۳۰۲-۲۳۰۱
۸۰۸ع‍ل‍ی‌، ج‍وادال‍م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‌ ق‍ب‍ل‌ الاس‍لام‌ب‍غ‍دادج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍غ‍داد۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۱۰ج‌.‭DS,‭۳۸,‭/ع۸م۷۲۳۱۸-۲۳۱۷-۲۳۱۶-۲۳۱۵-۲۳۱۴-۲۳۱۳-۲۳۱۲-۲۳۱۱-۲۳۱۰-۲۳۰۹
۸۰۹ج‍ب‍رت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ت‍اری‍خ‌ ع‍ج‍ائ‍ب‌ الاث‍ار ف‍ی‌ ال‍ت‍راج‍م‌ و الاخ‍ب‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ج‍ی‍ل‌۱۹۷۸م‌.=۱۳۵۷۳ج‌.‭DT,‭۹۷,‭/ج۲ع۳۲۳۲۱-۲۳۲۰-۲۳۱۹
۸۱۰اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ن‍ت‍ظم‌ ف‍ی‌ ت‍واری‍خ‌ ال‍م‍ل‍وک‌ و الام‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۵-۱۴۱۶ ق‌.=۱۹۹۵ -۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۴ -۱۳۷۵۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۳م۸۲۳۳۴-۲۳۳۳-۲۳۳۲-۲۳۳۱-۲۳۳۰-۲۳۲۹-۲۳۲۸-۲۳۲۷-۲۳۲۶-۲۳۲۵-۲۳۲۴-۲۳۲۳-۲۳۲۲
۸۱۱اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ق‍ل‍م‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۶۳۴ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/فلا۲ق۶۲۳۳۵
۸۱۲ث‍ع‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اء ال‍م‍س‍م‍ی‌ ع‍رائ‍س‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۴۵۴ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/ث۷ق۶,‭۱۳۸۳۲۳۳۶
۸۱۳خ‍طی‍ب‌ ب‍غ‍دادی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍اری‍خ‌ الان‍ب‍ی‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۴۲۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۸,‭/خ۶ت۲,‭۱۳۸۳۴۴۵۵-۲۳۳۷
۸۱۴س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رت‍اری‍خ‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اء[ق‍م‌]ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۵۳۵ص‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/س۹ت۲۲۳۳۸
۸۱۵ج‍زی‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍درر ال‍ف‍رائ‍د ال‍م‍ن‍ظم‍ه‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار ال‍ح‍اج‌ و طری‍ق‌ م‍ک‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۶۲/۲,‭/ج۴د۴,‭۱۳۸۱۲۳۴۰-۲۳۳۹
۸۱۶ف‍س‍وی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌ ب‍ن‌ س‍ف‍ی‍ان‌ال‍م‍ع‍رف‍ه‌ و ال‍ت‍اری‍خ‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۳ج‌.‭DS,‭۳۸/۶,‭/ف۵م۶,‭۱۳۷۸۲۳۴۳-۲۳۴۲-۲۳۴۱
۸۱۷م‍ق‍ری‍زی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ن‍ق‍ود الاس‍لام‍ی‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ش‍ذور ال‍ع‍ق‍ود ف‍ی‌ ذک‍ر ال‍ن‍ق‍ودق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۰۷ق‌.=۱۳۶۵۳۱۸ص‌.‭HG,‭۱۲۱۸,‭/م۷ش۴,‭۱۳۶۵۲۳۴۴
۸۱۹ب‍لاذری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ال‍ب‍ل‍دان‌ و ف‍ت‍وح‍ه‍ا و اح‍ک‍ام‍ه‍اب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۵۲۲ص‌.‭DS,‭۳۸/۱,‭/ب۸ب۸,‭۱۳۷۱۲۳۴۶
۸۲۰س‍ال‍م‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌ت‍ح‍ف‍ه‌ الاع‍ی‍ان‌ ب‍س‍ی‍ره‌ اه‍ل‌ ع‍م‍ان‌[ع‍م‍ان‌]م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ ال‍س‍ال‍م‍ی‌۲۰۰۰م‌.=۱۳۷۹۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۲۴۷,‭/ع۸س۲,‭۱۳۷۹۲۳۴۷
۸۲۱ص‍دف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍اری‍خ‌ اب‍ن‌ ی‍ون‍س‌ ال‍ص‍دف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ص۴,‭۱۳۷۹۲۳۴۹-۲۳۴۸
۸۲۲اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍اض‍ره‌ الاب‍رار و م‍س‍ام‍ره‌ الاخ‍ی‍ار ف‍ی‌ الادب‍ی‍ات‌ و ال‍ن‍وادر و الاخ‍ب‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۱,‭/فلا۲م۳,‭۱۳۸۰۲۳۵۰
۸۲۳ش‍ع‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ال‍ت‍اری‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ج‍دی‍دت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د ح‍س‍ی‍ب‌ ال‍ق‍ی‍س‍ی‌دارال‍دراس‍ات‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‍ی‍ه‌؛ دارال‍وف‍اق‌ج‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ش۷ت۲۲۳۵۱
۸۲۴س‍م‍ه‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌وف‍اء ال‍وف‍ا ب‍اخ‍ب‍ار دار ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۳۷۴ق‌.=۱۹۵۵ م‌.=۱۳۳۳۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۲۴۸,‭/م۴س۸,‭۱۳۳۳۲۳۵۳-۲۳۵۲
۸۲۵م‍دور، ج‍م‍ی‍ل‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍راق‌ ف‍ی‌ ع‍ص‍ر ال‍ع‍ب‍اس‍ی‍ی‍ن‌ال‍م‍س‍م‍ی‌ ح‍ض‍اره‌ الاس‍لام‍ی‌ ف‍ی‌ دارال‍س‍لام‌ق‍اه‍ره‌دار الاف‍اق‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲ی‌،۳۲۴ ص‌.‭DS,‭۷۶/۴,‭/م۴ت۲,‭۱۳۸۲۲۳۵۴
۸۲۶پ‍لان‍ول‌، گ‍زاوی‍ه‌ دوت‍اری‍خ‌ ارض‌ الاس‍لام‌الاس‍س‌ ال‍ج‍غ‍راف‍ی‍ه‌ ل‍ت‍اری‍خ‌ الاس‍لام‌ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍اوی‍ه‌ س‍ع‍ی‍دون‍ی‌ت‍ون‍س‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷[۵۰۹]ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۵۶,‭/پ۸ت۲,‭۱۳۸۷۲۳۵۵
۸۲۷خ‍ض‍ری‌، م‍ح‍م‍دات‍م‍ام‌ ال‍وف‍اء ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲۱۲ص‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/خ۶فلا۲,‭۱۳۸۱۲۳۵۶
۸۲۸واق‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر... ال‍م‍غ‍ازی‌ ل‍ل‍واق‍دی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۴/۴,‭/و۲م۶۲۳۵۹-۲۳۵۸-۲۳۵۷
۸۲۹س‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ص‍ام‍ل‌م‍ن‍ه‍ج‌ ک‍ت‍اب‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌ م‍ع‌ دراس‍ه‌ ل‍ت‍طور ال‍ت‍دوی‍ن‌ و م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍م‍ورخ‍ی‍ن‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ث‍ال‍ث‌ ال‍ه‍ج‍ری‌م‍ک‍ه‌دارال‍رس‍ال‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۴۶۳۸ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۵,‭/س۸م۸,‭۱۳۶۴۲۳۶۰
۸۳۰ف‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دش‍ف‍اء ال‍غ‍رام‌ ب‍اخ‍ب‍ار ال‍ب‍ل‍د ال‍ح‍رام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.: م‍ص‍ور.‭DS,‭۲۴۸,‭/م۷ف۲,‭۱۳۷۹۲۳۶۲-۲۳۶۱
۸۳۱ع‍ث‍م‍ان‌، ه‍اش‍م‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ س‍اح‍ل‌ ب‍لاد ال‍ش‍ام‌ ال‍ش‍م‍ال‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۳۲۰۸ص‌.: ن‍م‍ودار.‭BP,‭۲۳۹,‭/ع۲ت۲,‭۱۳۷۳۲۳۶۳
۸۳۲ع‍ل‍وش‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ق‍ص‍ص‌ ال‍ق‍رآن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳۱۲ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/ع۸ق۶,‭۱۳۸۲۲۳۶۴
۸۳۳خ‍ال‍د، خ‍ال‍د م‍ح‍م‍دخ‍ل‍ف‍اء ال‍رس‍ول‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴۵۵ص‌.‭BP,‭۲۸/۸,‭/خ۲خ۸,‭۱۳۷۷۲۳۶۵
۸۳۴ج‍رداق‌، ج‍ورج‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌ق‍م‌طل‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ور۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ج۴فلا۸,‭۱۳۸۳۲۳۶۷-۲۳۶۶
۸۳۵ج‍رداق‌، ج‍ورج‌الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ص‍وت‌ ال‍ع‍دال‍ه‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌ج‍دح‍ف‍ص‌ (ب‍ح‍ری‍ن‌)دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ص‍ع‍ص‍ع‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۵ج‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ج۴فلا۸,‭۱۳۸۲۲۳۷۲-۲۳۷۱-۲۳۷۰-۲۳۶۹-۲۳۶۸
۸۳۶ظاه‍ر، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ال‍س‍ی‍اس‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ ال‍دی‍ن‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰ج‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۲۳۹,‭/ظ۲ت۲,‭۱۳۸۰۲۳۷۵-۲۳۷۴-۲۳۷۳
۸۳۷اب‍ن‌ ای‍اس‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دب‍دائ‍ع‌ ال‍زه‍ور ف‍ی‌ وق‍ائ‍ع‌ ال‍ده‍ورق‍اه‍ره‌دار اح‍ی‍اء ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌۱۳۷۹- ق‌.=۱۹۶۰ - م‌.=۱۳۳۷ -ج‌.‭DT,‭۹۶,‭/فلا۲ب۴۲۳۸۱-۲۳۸۰-۲۳۷۹-۲۳۷۸-۲۳۷۶
۸۳۹اب‍ن‌ ای‍اس‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دب‍دائ‍ع‌ ال‍زه‍ور ف‍ی‌ وق‍ائ‍ع‌ ال‍ده‍ورادب‌- ت‍اری‍خ‌- ق‍ص‍ص‌- ف‍ک‍اه‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۹۷ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/فلا۲ب۴۲۳۸۹
۸۴۰اب‍ن‌ طوی‍ر، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ن‍زه‍ه‌ ال‍م‍ق‍ل‍ت‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار ال‍دول‍ت‍ی‍ن‌اش‍ت‍وت‍گ‍ارت‌دارال‍ن‍ش‍ر ف‍ران‍ت‍س‌ اش‍ت‍ای‍ر۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۲۹۰ص‌.‭DS,‭۳۸/۶,‭/فلا۲ن۴,‭۱۳۷۱۲۳۹۰
۸۴۱س‍وی‍دی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ح‍دی‍ق‍ه‌ ال‍زوراء ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍وزراءب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۱۶۵۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۷۷,‭/س۹ح۴,‭۱۳۸۱۲۳۹۱
۸۴۲ق‍دام‍ه‌ ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍رال‍خ‍راج‌ و ص‍ن‍اع‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ه‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و ااع‍لام‌، دارال‍رش‍ی‍د ل‍ل‍ن‍ش‍ر۱۹۸۱م‌.=۱۳۶۰۶۲۳ص‌.‭BP,‭۱۹۶/۳,‭/ق۴خ۴,‭۱۳۶۰۲۳۹۲
۸۴۳ج‍م‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ض‍ی‍ر ع‍ب‍اس‌ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌ ق‍ری‍ش‌ و اث‍ره‍ا ف‍ی‌ ال‍ح‍ی‍اه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ الاس‍لام‌ب‍غ‍دادال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۱۹۰ص‌.: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭DS,‭۲۱۹,‭/ق۴ج۸,‭۱۳۸۰۲۳۹۳
۸۴۴ب‍ک‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الان‍وار ف‍ی‌ م‍ول‍د ال‍ن‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸[۳۶۰]ص‌.‭BP,‭۲۴,‭/ب۸فلا۸,‭۱۳۷۸۲۳۹۴
۸۴۵ب‍ک‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الان‍وار ف‍ی‌ م‍ول‍د ال‍ن‍ب‍ی‌ م‍ح‍م‍د (ص‌)ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۲۰۶ص‌.‭BP,‭۲۴,‭/ب۸فلا۸,‭۱۳۷۸۲۳۹۵
۸۴۶ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍اص‍رزب‍ده‌ ال‍ت‍واری‍خ‌اخ‍ب‍ار الام‍راء و ال‍م‍ل‍وک‌ ال‍س‍ل‍ج‍وق‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌داراق‍را۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۴۳۶۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۸۰۹,‭/ح۵ز۲۲۳۹۶
۸۴۷ن‍ج‍ار، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اء(ل‍ق‍د ک‍ان‌ ف‍ی‌ ق‍ص‍ص‍ه‍م‌ ع‍ب‍ره‌ لاول‍ی‌ الال‍ب‍اب‌)ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۵-۱۴۲۶ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۴۷۸ص‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۸۸,‭/ن۳ق۶,‭۱۳۸۴۲۳۹۷
۸۴۸اب‍ن‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، م‍ب‍ارک‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍اری‍خ‌ ارب‍ل‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ن‍ب‍اه‍ه‌ ال‍ب‍ل‍د ال‍خ‍ام‍ل‌ ب‍م‍ن‌ ورده‌ م‍ن‌ الام‍اث‍ل‌ب‍غ‍دادوزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌، دارال‍رش‍ی‍د۱۹۸۰م‌.=۱۳۵۹۲ج‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۷۹/۹,‭/فلا۴فلا۲,‭۱۳۵۹۲۳۹۹-۲۳۹۸
۸۴۹طای‍ی‌، ن‍ج‍اح‌اغ‍ت‍ی‍ال‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر و ال‍س‍ی‍ده‌ ع‍ائ‍ش‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ه‍دی‌ ل‍ل‍ت‍راث‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۱۳۵ص‌.‭BP,‭۲۹,‭/ط۲فلا۶,‭۱۳۷۷۲۴۰۰
۸۵۰رب‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍اری‍خ‌ م‍ول‍د ال‍ع‍ل‍م‍اء و وف‍ی‍ات‍ه‍م‌ک‍وی‍ت‌م‍رک‍ز ال‍م‍خ‍طوطات‌ و ال‍ت‍راث‌ و ال‍وق‍ائ‍ق‌۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹ل‌،۴۹۸ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ر۲,‭۱۳۶۹۲۴۰۱
۸۵۱اب‍ن‌ طق‍طق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ف‍خ‍ری‌ ف‍ی‌ الاداب‌ ال‍س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ و ال‍دول‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌[ق‍م‌]ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۲۳۶۰ص‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/فلا۲ف۳,‭۱۳۷۲۲۴۰۲
۸۵۲ه‍ن‍دوش‍اه‌ ب‍ن‌ س‍ن‍ج‍رت‍ج‍ارب‌ ال‍س‍ل‍ف‌ در ت‍اری‍خ‌اص‍ف‍ه‍ان‌ن‍ف‍ائ‍س‌ م‍خ‍طوطات‌۱۴۰۲ق‌.=۱۳۶۱۱۶،۳۹۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/ه۹ت۳,‭۱۳۶۱۲۴۰۳
۸۵۳ص‍در، م‍ح‍م‍دم‍وس‍وع‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۴ج‌.‭BP,‭۲۲۴/۴,‭/ص۴م۸۲۴۰۷-۲۴۰۶-۲۴۰۵-۲۴۰۴
۸۵۴ت‍ن‍وخ‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... ال‍ف‍رج‌ ب‍ع‍د ال‍ش‍ده‌ب‍ی‍روت‌دارص‍ادر۵ج‌.‭PJA,‭۳۹۱۰,‭/ف۴۲۴۱۲-۲۴۱۱-۲۴۱۰-۲۴۰۹-۲۴۰۸
۸۵۵م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ن‍ف‍ی‍س‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ الائ‍م‍ه‌ (ع‌)م‍ن‌ آث‍ار ال‍ق‍دم‍اء م‍ن‌ ع‍ل‍م‍اء الام‍ام‍ی‍ه‌ ال‍ث‍ق‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ق‍اری‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۸۷ص‌.‭BP,‭۳۶/۵,‭/م۳,‭۱۳۸۱۲۴۱۳
۸۵۶ق‍طب‌ راون‍دی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اء[اع‍داد و ت‍ن‍ظی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌]ق‍م‌م‍ح‍ب‍ی‍ن‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۴۲۹ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/ق۶ق۶,‭۱۳۸۴۲۴۱۴
۸۵۷ج‍زای‍ری‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍ن‍ور ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ق‍ص‍ص‌ الان‍ب‍ی‍اء و ال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۴۸۰ص‌.‭BP,‭۸۸,‭/ج۴ن۹۲۴۱۵
۸۵۸ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ال‍دم‍ع‍ه‌ ال‍س‍اک‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌) و ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍طاه‍ره‌م‍ن‍ام‍ه‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍ام‍ه‌؛ ب‍ی‍روت‌: م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۸-۱۴۰۹ ق‌.=۱۹۸۸ -۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۶ -۱۳۶۷۸ج‌.‭BP,‭۳۶,‭/ب۹د۸۲۴۲۳-۲۴۲۲-۲۴۲۱-۲۴۲۰-۲۴۱۹-۲۴۱۸-۲۴۱۷-۲۴۱۶
۸۵۹ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌خ‍ات‍م‍ه‌ ال‍دم‍ع‍ه‌ ال‍س‍اک‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ و ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍طاه‍ره‌[ق‍م‌]ع‍طر ع‍ت‍رت‌۱۳۸۱۲ج‌.‭BP,‭۳۶,‭/ب۹،د۸۰۱۲,‭۱۳۸۱۲۴۲۵-۲۴۲۴
۸۶۰... ال‍وف‍ی‍ات‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷[۴۴۷]ص‌.‭BP,‭۳۶/۵,‭/و۷,‭۱۳۶۷۲۴۲۶
۸۶۱ب‍ل‍داوی‌، وس‍ام‌ ب‍ره‍ان‌ال‍ق‍ول‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ف‍ی‌ ع‍دد زوج‍ات‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ک‍رب‍لاال‍ع‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ه‌، ق‍س‍م‌ ال‍ش‍وون‌ ال‍ف‍ک‍ری‍ه‌ و ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۳۲۰ص‌.‭BP,‭۴۰,‭/ب۸ق۹,‭۱۳۸۷۲۴۲۷
۸۶۲ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ن‌ ه‍م‌ ق‍ت‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ک‍وف‍ه‌؟ق‍م‌ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷۴۸۷ص‌.‭م BP,‭۴۱/۵,‭/ح۵م۸,‭۱۳۸۷۸۸۸۰۷۹-۲۴۲۸
۸۶۳ن‍ق‍دی‌، ج‍ع‍ف‍رغ‍زوات‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، او، اش‍ع‍ه‌ الان‍وار ف‍ی‌ ف‍ض‍ل‌ ح‍ی‍در ال‍ک‍رارق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۲۸۵ص‌.‭BP,‭۳۷/۹,‭/ن۷غ۴,‭۱۳۷۹۲۴۲۹
۸۶۴ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌ ک‍چ‍وئ‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ان‍وار ال‍م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‍ن‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌۲۰۰۲م‌.=۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۱۳ج‌.‭DSR,‭۲۱۱۳,‭/م۷۵ن۲,‭۱۳۸۱۲۴۳۲-۲۴۳۱-۲۴۳۰
۸۶۵ف‍ی‍اض‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍اری‍خ‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ و اس‍لاف‍ه‍م‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ن‍ذ ن‍ش‍اه‌ ال‍ت‍ش‍ی‍ع‌ ح‍ت‍ی‌ م‍طل‍ع‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۵۲۲۱ص‌.‭BP,‭۲۳۹/۲,‭/ف۹ت۲۸۰۹۳-۲۴۳۳
۸۶۶م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌م‍روج‌ ال‍ذه‍ب‌ و م‍ع‍ادن‌ ال‍ج‍وه‍رق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۷ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/م۵م۴,‭۱۳۸۰۲۴۴۰-۲۴۳۹-۲۴۳۸-۲۴۳۷-۲۴۳۶-۲۴۳۵-۲۴۳۴
۸۶۷م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ح‍ی‍وه‌ ال‍ق‍ل‍وب‌ق‍م‌س‍رور۱۳۸۰۵ج‌.‭BP,‭۸۸,‭/م۳ح۹۲۴۴۵-۲۴۴۴-۲۴۴۳-۲۴۴۲-۲۴۴۱
۸۶۸ح‍ی‍در، اس‍دالام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الارب‍ع‍ه‌[ق‍م‌]دارال‍ک‍ت‍اب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۸ج‌. در چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۴۵,‭/ح۹فلا۸,‭۱۳۸۳۲۴۴۹-۲۴۴۸-۲۴۴۷-۲۴۴۶
۸۶۹ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ب‍ی‍ان‌ الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ل‍ل‍وق‍ائ‍ع‌ ال‍غ‍ری‍ب‍ه‌ و الاس‍رار ال‍ع‍ج‍ی‍ب‍ه‌و ه‍و ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌ ...ق‍م‌دار ال‍غ‍دی‍ر۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۶/۹,‭/ن۳ب۹,‭۱۳۸۳۲۴۵۶-۲۴۵۵-۲۴۵۴-۲۴۵۳-۲۴۵۲-۲۴۵۱-۲۴۵۰
۸۷۰ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍ف‍اخ‍ره‌ ف‍ی‌ م‍ات‍م‌ ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍طاه‍ره‌ و ب‍ض‍م‍ن‍ه‌ ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ ال‍زاه‍ره‌ ل‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍ف‍اخ‍ره‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۳۸۲ص‌.‭BP,‭۲۶۰,‭/ش۴م۳,‭۱۳۷۹۲۴۵۷
۸۷۱ق‍رش‍ی‌، م‍ه‍دی‌ال‍رس‍ول‌ الاع‍ظم‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ م‍ع‌ خ‍ل‍ف‍ائ‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۲۷۱ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ق۴ر۵۵۶۸۶-۲۴۵۸
۸۷۲م‍ج‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ت‍س‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ و زی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ ال‍م‍وس‍وم‌ ب‌ "م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌"ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/م۳ت۵,‭۱۳۷۶۲۴۶۰-۲۴۵۹
۸۷۳ح‍ائ‍ری‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ه‍دی‌م‍ع‍ال‍ی‌ ال‍س‍ب‍طی‍ن‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍ح‍س‍ن‌ و ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ ال‍ل‍ه‌ و س‍لام‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۳۶۳۲ج‌.‭BP,‭۴۰,‭/ح۲م۶۲۴۶۲-۲۴۶۱
۸۷۴خ‍رس‍ان‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ال‍م‍ح‍س‍ن‌ ال‍س‍ب‍ط م‍ول‍ود ام‌ س‍ق‍طس‍رد ت‍اری‍خ‍ی‌ لاه‍م‌ م‍ا ج‍ری‌ ب‍ع‍د رس‍ول‌ ال‍ل‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۷ق‌.=۱۳۸۵۶۳۱ص‌.‭BP,‭۳۷/۸۳,‭/خ۴م۳,‭۱۳۸۵۲۴۶۳
۸۷۵ب‍راق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍وف‍ه‌[ای‍ران‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۶۱۴ص‌.: ع‍ک‍س‌، ن‍ق‍ش‍ه‌.‭DS,‭۷۹/۹,‭/ک۹ب۴,‭۱۳۸۲۲۴۶۴
۸۷۶طب‍رس‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ک‍ام‍ل‌ ال‍ب‍ه‍ائ‍ی‌[ای‍ران‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۲ج‌.‭BP,‭۲۲۳/۵۴,‭/ط۲۴،ک۲۰۴۳,‭۱۳۸۴۲۴۶۶-۲۴۶۵
۸۷۷ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ت‍ق‍وی‍م‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۸ق‌.=۱۳۸۵۵۲۶ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ن۹،ت۷۰۴۳,‭۱۳۸۵۲۴۶۷
۸۷۸م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وس‍ع‍ی‍ده‌ب‍لاغ‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ دراس‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌[ای‍ران‌]م‍وس‍س‍ه‌ ع‍اش‍ورا۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳ج‌.‭BP,‭۴۱/۷,‭/م۸ب۸,‭۱۳۸۳۲۴۷۰-۲۴۶۹-۲۴۶۸
۸۷۹ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ص‍ائ‍ب‌ت‍اری‍خ‌ الاس‍لام‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌ و ال‍س‍ی‍اس‍ی‌م‍س‍ار الاس‍لام‌ ب‍ع‍دال‍رس‍ول‌ و ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۸۸۸ص‌.‭BP,‭۱۴,‭/ع۲ت۲۲۴۷۱
۸۸۰ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ج‍ب‍ل‌ ع‍ام‍ل‌ ال‍س‍ی‍ف‌ و ال‍ق‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌دارالام‍ی‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۷۵۱ص‌.‭DS,‭۸۹,‭/ج۲فلا۸,‭۱۳۸۲۲۴۷۲
۸۸۱اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، ل‍وط ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ن‍ص‍وص‌ م‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ اب‍ی‌ م‍خ‍ن‍ف‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء؛ دارال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭DS,‭۳۸/۲,‭/فلا۲ن۶,‭۱۳۷۷۲۴۷۴-۲۴۷۳
۸۸۲ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ت‍اری‍خ‌ ال‍ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ق‍م‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ی۷ت۲,‭۱۳۸۳۲۴۷۶-۲۴۷۵
۸۸۳ی‍ع‍ق‍وب‌ اردن‍ی‌، اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍واج‍ه‍ه‌ م‍ع‌ رس‍ول‌ ال‍ل‍ه‌ و آل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍ص‍لاه‌ و ال‍س‍لام‌ال‍ق‍ص‍ه‌ ال‍ک‍ام‍ل‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍غ‍دی‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۶۸۰ص‌.‭BP,‭۲۴/۶۵,‭/ی۷م۹۲۴۷۷
۸۸۴خ‍طی‍ب‌، ص‍ف‍اء اح‍م‍ددول‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار ال‍ث‍ق‍ف‍ی‌۶۶-۶۷ ه‍/۶۸۵ -۶۸۷ م‌ "روی‍ه‌ ج‍دی‍ده‌"[ب‍ی‍روت‌]دارال‍ع‍ل‍وم‌۱۴۲۷ق‌.= ۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۵۹۲ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭DS,‭۳۸/۴,‭/م۳خ۶,‭۱۳۸۷۲۴۷۸
۸۸۵ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ ف‍ی‌ ت‍واری‍خ‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌) و الال‌ (ع‌)ت‍ع‍ری‍ب‌ ن‍ادر ال‍ت‍ق‍ی‌ب‍ی‍روت‌ال‍دارالاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.‭BP,‭۳۶,‭/ق۸،م۸۰۴۳,‭۱۳۸۱۲۴۸۰-۲۴۷۹
۸۸۶ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌س‍ل‍م‍ان‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ ف‍ی‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ال‍ت‍ح‍دی‌"دراس‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌"ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۷۲۵۲ص‌.‭BP,‭۳۳,‭/س۸ع۲۲۴۸۱
۸۸۷ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ب‍راءه‌ آدم‌ (ع‌)ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ق‍رآن‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۷۴ص‌.‭BP,‭۸۸/۱,‭/ع۲ب۴۲۴۸۲
۸۸۸ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ظلام‍ه‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌"ت‍اری‍خ‌ و دراس‍ه‌"ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۱۷۵ص‌.‭BP,‭۲۵/۶,‭/ع۲ظ۸۲۴۸۳
۸۸۹ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ظلام‍ه‌ ام‌ ک‍ل‍ث‍وم‌ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و دراس‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۱۵۹ص‌.‭BP,‭۵۲/۲,‭/فلا۸ع۲,‭۱۳۸۱۲۴۸۴
۸۹۰اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، ل‍وط ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌... م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌[ق‍م‌؟][ح‍س‍ن‌ غ‍ف‍اری‌]ی‍ه‌،۴۰۷ ص‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۲م۷۲۴۸۵
۸۹۱ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌الان‍وار ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍واری‍خ‌ ال‍ح‍ج‍ج‌ الال‍ه‍ی‍ه‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۴۷۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۶,‭/ق۸فلا۸۲۴۸۶
۸۹۲م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وف‍ی‍ات‌ الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ وی‍ل‍ی‍ه‌ وف‍اه‌ ال‍س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‌)ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۴۸۵ص‌.‭BP,‭۳۶/۵,‭/م۳,‭۱۳۷۴۲۴۸۷
۸۹۳م‍ن‍ص‍وری‌، ک‍م‍ال‌درر ال‍ب‍ح‍ار ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ و آل‍ه‌ الاطه‍ارق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ص‍اری‍ان‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۶۴۷ص‌.‭BP,‭۳۶,‭/س۹د۴,‭۱۳۸۴۲۴۸۸
۸۹۴م‍وس‍وی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رری‍اض‌ ال‍م‍ص‍ائ‍ب‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۶۵۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۶,‭/م۸ر۹,‭۱۳۸۱۲۴۸۹
۸۹۵ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ م‍س‍اره‍م‌ ال‍ت‍اری‍خ‍ی‌"م‍ق‍دم‍ه‌ اع‍ی‍ان‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌"ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌ طب‍ق‍ا ل‍م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌)، م‍رک‍ز ال‍غ‍دی‍ر ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۷۴۲ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/فلا۸،فلا۶۰۹۵,‭۱۳۷۹۲۴۹۰
۸۹۶م‍ن‍دلاوی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍ودال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ظل‍م‌ ال‍س‍لاطی‍ن‌(م‍ن‌ ف‍ت‍ن‍ه‌ ال‍س‍ق‍ی‍ف‍ه‌ ال‍ی‌ ه‍دم‌ ال‍ق‍ب‍ت‍ی‍ن‌)ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۲۴۰ص‌.‭BP,‭۲۳۹,‭/م۸ش۹,‭۱۳۸۷۲۴۹۱
۸۹۷آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍واداب‍وذر ال‍غ‍ف‍اری‌ رم‍ز ال‍ی‍ق‍ظه‌ ف‍ی‌ ال‍ض‍م‍ی‍ر الان‍س‍ان‍ی‌ع‍رض‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ن‍ون‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹[۲۰۷]ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۲,‭/فلا۲۵آ۷۲۴۹۲
۸۹۸آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادس‍ل‍م‍ان‌ س‍اب‍ق‌ ف‍ارس‌ع‍رض‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ن‍ون‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۱۷۲ص‌.‭BP,‭۳۳,‭/س۸آ۷۲۴۹۳
۸۹۹آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادال‍م‍ق‍داد اب‍ن‌ الاس‍ود ال‍ک‍ن‍دی‌اول‌ ف‍ارس‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۳[۱۸۸]ص‌.‭BP,‭۳۴/۵,‭/م۷آ۷۲۴۹۴
۹۰۰آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادع‍م‍ار ب‍ن‌ ی‍اس‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ن‍ون‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲۴۰ص‌.‭BP,‭۳۴,‭/ع۸آ۷۲۴۹۵
۹۰۱ج‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍ل‍ی‍م‌الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ت‍ه‍ران‌ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ت‍ق‍ری‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۴۹۵ص‌.‭BP,‭۴۵,‭/ج۹فلا۸,‭۱۳۸۲۲۴۹۶
۹۰۲الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) ک‍م‍ا ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍غ‍رب‌ن‍ق‍ل‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ آل‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۴۲۱ص‌.‭BP,‭۴۵,‭/فلا۸۸۰۸۸-۲۴۹۷
۹۰۳آل‌ ع‍ص‍ف‍ور، س‍ل‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ص‍ارع‌ ال‍ش‍ه‍داء و م‍ق‍ات‍ل‌ ال‍س‍ع‍داءق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ اح‍ی‍اء ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰[۳۸۴]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۶,‭/آ۷م۶,‭۱۳۸۰۲۴۹۸
۹۰۴س‍ل‍طان‌ ، ف‍ت‍ح‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادرت‍اری‍خ‌ و ب‍ی‍وت‍ات‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ف‍ی‌ ب‍لاد ال‍راف‍دی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء؛ دارال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵۴۴ص‌.‭BP,‭۵۳/۷,‭/س۸ت۲,‭۱۳۸۱۲۴۹۹
۹۰۵ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ات‍اری‍خ‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ن‍ق‍لا ع‍ن‌ الائ‍م‍ه‌ ال‍ب‍اق‍ر و ال‍ص‍ادق‌ و ال‍رض‍ا و ال‍ع‍س‍ک‍ری‌ ع‍ن‌ آب‍ائ‍ه‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۲۲۳ص‌.: ن‍م‍ودار.‭BP,‭۳۶,‭/ح۵ت۲,‭۱۳۸۴۹۷۳۸-۲۵۰۰
۹۰۶س‍ی‍لاوی‌، غ‍ال‍ب‌الان‍وار ال‍س‍اطع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍غ‍راء ال‍طاه‍ره‌خ‍دی‍ج‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ خ‍وی‍ل‍د ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌غ‍ال‍ب‌ ال‍س‍ی‍لاوی‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹[۵۰۹]ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۶/۲,‭/س۹فلا۸,‭۱۳۷۹۲۵۰۱
۹۰۷س‍ی‍لاوی‌، غ‍ال‍ب‌الان‍وار ال‍س‍اطع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍غ‍راء ال‍طاه‍ره‌خ‍دی‍ج‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ خ‍وی‍ل‍د ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌[ای‍ران‌]م‍ح‍لات‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲[۵۰۹]ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۶/۲,‭/س۹فلا۸۲۵۰۲
۹۰۸ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ ن‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ الان‍وار ال‍م‍ض‍ی‍ئ‍ه‌ [ف‍ی‌ ذک‍ر ال‍ق‍ائ‍م‌ ال‍ح‍ج‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌]ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ه‍ادی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۶۴، [۴۵۱]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۱,‭/ب۹،فلا۸۰۱۸,‭۱۳۷۸۲۵۰۳
۹۰۹ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍رض‍ا (ع‌)دراس‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌دارال‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ الاس‍لام‍ی‌۱۳۹۸ق‌.=۱۹۷۸ م‌.=۱۳۵۶۵۱۱ص‌.‭BP,‭۴۷,‭/ع۲ح۹,‭۱۳۵۶۲۵۰۴
۹۱۰ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ب‍ن‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ ام‌ رب‍ائ‍ب‍ه‌؟ وی‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ق‍ول‌ ال‍ص‍ائ‍ب‌ ف‍ی‌ اث‍ب‍ات‌ ال‍رب‍ائ‍ب‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۱۵۹ص‌.‭BP,‭۲۷,‭/ع۲ب۹۲۵۰۵
۹۱۱ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ و ال‍خ‍وارج‌ت‍اری‍خ‌ و دراس‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌.‭BP,‭۲۴۲,‭/ع۲ع۸,‭۱۳۸۱۲۵۰۷-۲۵۰۶
۹۱۲م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رع‍ب‍رات‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ال‍م‍اخ‍وذ م‍ن‌ اق‍دم‌ ال‍م‍ص‍ادر ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ اح‍ی‍اء ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۲ج‌.‭BP,‭۴۱/۴,‭/م۳ع۲۲۵۰۹-۲۵۰۸
۹۱۳گ‍رم‍رودی‌، م‍ح‍م‍د رف‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ذری‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اه‌ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍ام‍ل‌ ل‍واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لاءت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۵۱۸ص‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/گ۴ذ۴,‭۱۳۸۰۲۵۱۰
۹۱۴ق‍زوی‍ن‍ی‌، رض‍ی‌ ب‍ن‌ ن‍ب‍ی‌ت‍ظل‍م‌ ال‍زه‍راء م‍ن‌ اه‍راق‌ دم‍اء ال‌ ال‍ع‍ب‍اء ع‍ل‍ی‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۵۵۹ص‌.‭BP,‭۴۱/۴,‭/ق۴ت۶,‭۱۳۷۵۲۵۱۱
۹۱۵ک‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ج‍واه‍ر ال‍ت‍اری‍خ‌[ق‍م‌]دار ال‍ه‍دی‌۱۴۲۵- ق‌.=۲۰۰۴ - م‌.=۱۳۸۳ -ج‌.‭BP,‭۲۱,‭/ک۹ج۹۲۵۱۲
۹۱۶آل‌ ع‍ص‍ف‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ف‍وادح‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ و ال‍ف‍وادح‌ ال‍ب‍ی‍ن‍ی‍ه‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۲۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۶۰/۳,‭/آ۷ف۹,‭۱۳۷۲۲۵۱۳
۹۱۷ع‍طاردی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ح‍ی‍ات‍ه‌ و م‍س‍ن‍ده‌، ی‍ا، زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ح‍س‍ن‍ی‌ و روای‍ات‌ اوت‍ه‍ران‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ص‍در[۱۳۴۲]۳۲۰ص‌.: م‍ص‍ور.‭BP,‭۵۳/۵,‭/ع۲ع۶۲۵۱۴
۹۱۸ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ن‍ف‍س‌ ال‍م‍ه‍م‍وم‌ ف‍ی‌ م‍ص‍ی‍ب‍ه‌ س‍ی‍دن‍ا ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍م‍ظل‍وم‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ ن‍ف‍ث‍ه‌ ال‍م‍ص‍دور ف‍ی‍م‍ا ی‍ت‍ج‍دد ب‍ه‌ ح‍زن‌ ال‍ع‍اش‍ور[ق‍م‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۶۴۴ص‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/ق۸ن۷,‭۱۳۷۹۲۵۱۵
۹۱۹ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌ل‍واع‍ج‌ الاش‍ج‍ان‌ ف‍ی‌ م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارالام‍ی‍ر۱۹۹۶م‌.=۱۳۷۵۱۹۸ص‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۸ل۹,‭۱۳۷۵۲۵۱۶
۹۲۰م‍وس‍وع‍ه‌ ک‍ل‍م‍ات‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌اع‍داد ق‍س‍م‌ ال‍ح‍دی‍ث‌، م‍ح‍م‍ود ال‍ش‍ری‍ف‍ی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]، م‍ع‍ه‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍اق‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌ (ع‌)، م‍ن‍ظم‍ه‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌ق‍م‌دار ال‍م‍ع‍روف‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۳۹۹ص‌.‭BP,‭۴۰/۴,‭/م۸,‭۱۳۸۱۲۵۱۷
۹۲۱اح‍م‍دی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ظلام‍ه‌ ال‍زه‍راء ع‍ل‍ی‍ه‍ا ال‍س‍لام‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ص‍وص‌ و الاث‍ار"ازاح‍ه‌ الارت‍ی‍اب‌ ع‍ن‌ ح‍دی‍ث‌ ال‍ب‍اب‌"ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲[۲۲۴]ص‌.‭BP,‭۲۷/۲,‭/فلا۳ظ۸,‭۱۳۸۲۲۵۱۸
۹۲۲ش‍رح‌ اح‍وال‌ م‍ال‍ک‌ الاش‍ت‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍رض‍وان‌م‍ش‍ه‍دت‍اس‍وع‍ا۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۹۱۶۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۴/۵,‭/م۲ش۴,‭۱۳۷۹۲۵۱۹
۹۲۳ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ ای‍ران‌دراس‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ب‍دای‍ه‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ت‍اس‍ع‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ت‍ع‍ری‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‌ الاس‍دی‌م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۵۹۸ص‌.‭BP,‭۲۳۹,‭/ج۷،ت۲۰۴۳,‭۱۳۷۸۲۵۲۰
۹۲۴طب‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ه‍ادی‌دراس‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌[ق‍م‌]دارال‍ه‍دی‌۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۳۹۹ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۴۹,‭/ط۲ح۹,‭۱۳۸۴۲۵۲۱
۹۲۵ش‍م‍ری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ طاه‍رش‍ه‍داء الاس‍لام‌ م‍ن‌ س‍ن‍ه‌ ۱۱ ال‍ی‌ ۴۰ ال‍ه‍ج‍ری‍ه‌م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۴۷۹ص‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/آ۹،ش۹۰۹۵,‭۱۳۸۲۲۵۲۲
۹۲۶س‍م‍اوی‌، م‍ح‍م‍داب‍ص‍ار ال‍ع‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ و ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌)ق‍م‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۲۲۳ص‌.‭BP,‭۴۲,‭/س۸فلا۲,‭۱۳۸۱۲۵۲۳
۹۲۷ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍ک‍رام‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ک‍ه‌ و ب‍ی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍رام‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۳۴۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۶۲/۲,‭/ب۳ت۳,‭۱۳۸۳۲۵۲۴
۹۲۸م‍ق‍رم‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ال‍س‍ی‍ده‌ س‍ک‍ی‍ن‍ه‌ اب‍ن‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍ه‍ی‍د اب‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۳ق‌.=۱۳۷۱۱۵۶ص‌.‭BP,‭۵۲/۲,‭/س۸م۷,‭۱۳۷۱۲۵۲۵
۹۲۹رب‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌وف‍اه‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ض‍ام‍ن‌ ال‍ج‍ن‍ان‌ و غ‍ری‍ب‌ خ‍راس‍ان‌ الام‍ام‌ ال‍ث‍ام‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ال‍س‍ل‍طان‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌[ای‍ران‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۱۰۸ص‌.‭BP,‭۴۷,‭/ر۲و۷,‭۱۳۸۱۲۵۲۶
۹۳۰ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ب‍ی‍ت‌ الاح‍زان‌ ف‍ی‌ م‍ص‍ائ‍ب‌ س‍ی‍ده‌ ال‍ن‍س‍وان‌ق‍م‌اس‍ت‍اد اح‍م‍د م‍طه‍ری‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۳۱۶۸ص‌.‭BP,‭۲۷/۲,‭/ق۸ب۹,‭۱۳۸۳۲۵۲۷
۹۳۱ب‍ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌وف‍اه‌ ف‍اطم‍ه‌ ال‍زه‍راءق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۳۷۰۹۶ص‌.‭BP,‭۲۷/۲,‭/ب۳و۷۲۵۲۸
۹۳۲ب‍ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ق‍ت‍ل‌ و م‍ص‍رع‌ ال‍ع‍ب‍اس‌ اب‍ن‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۷۰۶۶ص‌.‭BP,‭۴۲/۴,‭/ع۲ب۳,‭۱۳۷۰۲۵۲۹
۹۳۳اح‍م‍دی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ع‍ق‍ی‍ل‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ق‍م‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۱۲۸ص‌.‭BP,‭۳۴,‭/ع۷فلا۳,‭۱۳۸۳۲۵۳۰
۹۳۴ب‍ح‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌م‍ق‍ت‍ل‌ اولاد م‍س‍ل‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ی‍ل‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۷۰۶۴ص‌.‭BP,‭۴۲,‭/ب۳م۷,‭۱۳۷۰۲۵۳۱
۹۳۵ب‍ح‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۷۰۳۲ص‌.‭BP,‭۴۲/۴,‭/ق۲ب۳,‭۱۳۷۰۲۵۳۲
۹۳۶ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌اب‍وذر لااش‍ت‍راک‍ی‍ه‌ .. و لا م‍زدک‍ی‍ه‌ ..ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۷۸ص‌.‭BP,‭۳۲,‭/فلا۲۵ع۲,‭۱۳۸۸۲۵۳۴
۹۳۷اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ال‍م‍ل‍ه‍وف‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ت‍ل‍ی‌ ال‍طف‍وف‌ت‍ه‍ران‌م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍ئ‍ون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌، دار الاس‍وه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۶۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۲ل۹۲۵۳۵
۹۳۸ح‍س‍ن‌، ح‍م‍زه‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍م‍م‍ل‍ک‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍س‍ع‍ودی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍س‍اق‍ی‌۲۰۱۰م‌.=۱۳۸۹۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۳۹,‭/ح۴۸ش۹,‭۱۳۸۹۲۵۳۷-۲۵۳۶
۹۳۹م‍ظف‍ری‌ ورس‍ی‌، ح‍ی‍درم‍ادران‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‌)ق‍م‌م‍رک‍ز ج‍ه‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۲۲۴۳ص‌.‭BP,‭۵۲,‭/م۶م۲,‭۱۳۸۲۲۵۳۸
۹۴۰ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌ج‍ری‍ان‌ ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌. س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌(از روی‌ ک‍ار آم‍دن‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا ش‍اه‌ ت‍ا پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) س‍ال‌ ه‍ای‌۱۳۲۰ -۱۳۵۷ت‍ه‍ران‌خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌۱۳۸۷۱۰۳۲ص‌.‭DSR,‭۱۵۳۰,‭/ج۷ج۴۲۵۳۹
۹۴۱اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌آل‌ ن‍وب‍خ‍ت‌ن‍ق‍ل‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‌ الاس‍دی‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۸۸ص‌.‭CS,‭۱۴۱۹,‭/ن۹،فلا۷۰۴۳,‭۱۳۸۳۲۵۴۰
۹۴۲ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ق‍م‌ان‍ص‍اری‍ان‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۳۳۲ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۵,‭/ج۷م۸,‭۱۳۷۶۲۵۴۱
۹۴۳س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رف‍رازه‍ای‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ت‍ه‍ران‌م‍ش‍ع‍ر۱۳۷۳۵۳۶ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/س۲ف۴۲۵۴۲
۹۴۴اب‍ن‌ ادری‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍دی‍ن‍ه‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ب‍ع‍ث‍ت‌ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ان‍ص‍اری‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌۱۳۸۶[۳۷۱]ص‌.: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌.‭DS,‭۲۴۸,‭/م۴،فلا۲۰۴۱,‭۱۳۸۶۲۵۴۳
۹۴۵ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ب‍ررس‍ی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ دی‍ن‌- ح‍اک‍م‍ی‍ت‌- م‍دن‍ی‍ت‌ و ت‍ک‍وی‍ن‌ دول‍ت‌- م‍ل‍ت‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌۱۳۸۱ش‍ش‌،۶۵۰ ص‌.: ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۱۷۰,‭/ن۳ت۲۲۵۴۴
۹۴۶ب‍ه‍ادل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ک‍اظم‌ام‍ه‍ات‌ ال‍م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ س‍ی‍ره‌ و ت‍اری‍خ‌ق‍م‌م‍رک‍ز ال‍رس‍ال‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۱۶۵ص‌.‭BP,‭۵۲,‭/ب۹فلا۸,‭۱۳۸۳۲۵۴۵
۹۴۷اب‍ن‌ ه‍م‍ام‌ اس‍ک‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ه‍م‍ام‌م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ الان‍وار ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰[۱۰۰]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۶,‭/فلا۲۸م۸,‭۱۳۸۰۲۵۴۶
۹۴۸ص‍در، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍رف‍دک‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍وس‍وی‍ه‌۱۶۸ص‌.‭BP,‭۲۷/۲۵,‭/ص۴ف۴۲۵۴۷
۹۴۹ک‍ع‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍زه‍راءال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ق‍ت‍ی‍ل‌ ال‍ع‍ب‍ره‌م‍ق‍ت‍ل‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ال‍ذی‌ اذی‍ع‌ م‍ن‌ دار الاذاع‍ه‌ ال‍ع‍راق‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ی‍وم‌ ع‍اش‍وراء م‍ن‍ذ ع‍ام‌۱۳۷۹ ه‌[ق‍م‌]ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۸ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۴۱/۵,‭/ک۷ح۵۲۵۴۸
۹۵۰طه‍م‍اس‍ب‌ ص‍ف‍وی‌ اول‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌ت‍ذک‍ره‌ ش‍اه‌ طه‍م‍اس‍ب‌ق‍م‌م‍طب‍وع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌۱۳۸۳۱۸۸ص‌.‭DSR,‭۱۲۰۶,‭/ط۹ت۴,‭۱۳۸۳۲۵۴۹
۹۵۱ب‍ی‍ات‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رم‍ا م‍ن‍ا... الا م‍ق‍ت‍ول‌ او م‍س‍م‍وم‌م‍ش‍ه‍دع‍روج‌ ان‍دی‍ش‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۱۸۲ص‌.‭BP,‭۳۶,‭/ب۹م۲۲۵۵۰
۹۵۲رف‍اع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ارم‍درس‍ه‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌) ف‍ی‌ ال‍م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍م‍ن‍وره‌ و ال‍ک‍وف‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ه‍دی‌ ال‍دول‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۰۹ص‌.‭BP,‭۷/۴,‭/ر۷م۴,‭۱۳۸۰۲۵۵۱
۹۵۳ادی‍ب‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌... ه‍دی‍ه‌ ال‍ع‍ب‍اددر ش‍رح‌ ح‍ال‌ ص‍اح‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍اداص‍ف‍ه‍ان‌ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ادی‍ب‌۱۳۸۵ق‌.= ۱۳۴۴ (چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ زی‍ب‍ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)ز، [۳۴۸]ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭PJA,‭۳۹۵۴,‭/فلا۴ه۴,‭۱۳۴۴۲۵۵۲
۹۵۴ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌اس‍ن‍ادی‌ از خ‍ان‍دان‌ روض‍ات‍ی‍ان‌ق‍م‌ان‍ص‍اری‍ان‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲س‍ی‌ و دو،۴۳۲ ص‌.: ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭CS,‭۱۴۱۹,‭/ر۹ج۷,‭۱۳۸۲۲۵۵۳
۹۶۲رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ج‍ام‍ع‌ ال‍ت‍واری‍خ‌(ت‍اری‍خ‌ اف‍رن‍ج‌، پ‍ای‍ان‌ و ق‍ی‍اص‍ره‌)ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۴[چ‍ه‍ل‌ و ش‍ش‌]،۱۹۷ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭D,‭۱۷,‭/ر۵ج۲,‭۱۳۸۴۲۵۶۱
۹۶۳م‍ن‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ خ‍واج‍ه‌ ب‍ق‍ات‍ذک‍ره‌ م‍ق‍ی‍م‌ خ‍ان‍ی‌(س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍اوراءال‍ن‍ه‍ر در ع‍ه‍د ش‍ی‍ب‍ان‍ی‍ان‌ و اش‍ت‍رخ‍ان‍ی‍ان‌) (۹۰۶-۱۱۱۶ ه‍.ق‌)ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌۱۳۸۰۳۵۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۲۹/۴,‭/م۸ت۴,‭۱۳۸۰۲۵۶۲
۹۶۴ظف‍رن‍ام‍ه‌ خ‍س‍روی‌ش‍رح‌ ح‍ک‍م‍روای‍ی‌ س‍ی‍د ام‍ی‍ر ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ادر س‍ل‍طان‌ ب‍ن‌ ح‍ی‍در (۱۲۴۲-۱۲۷۷ ه‍.ق‌) "در ب‍خ‍ارا و س‍م‍رق‍ن‍د"ت‍ه‍ران‌دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌، آی‍ن‍ه‌ م‍ی‍راث‌۱۳۷۷۲۶۳ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۳۲۹,‭/ظ۷,‭۱۳۷۷۲۵۶۳
۹۶۵اس‍ت‍رآب‍ادی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌آث‍ار اح‍م‍دی‌(ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ و ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌)ت‍ه‍ران‌وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ ن‍ش‍ر ق‍ب‍ل‍ه‌۱۳۷۴۵۹۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۷,‭/فلا۵آ۲,‭۱۳۷۴۲۵۶۴
۹۶۶س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رف‍روغ‌ ولای‍ت‌ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ی‍رم‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۳۱ق‌.=۱۳۸۹۸۶۰ص‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/س۲ف۴۱۳۴۲۵-۲۵۶۵
۹۶۷م‍درس‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍رگ‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ق‍زوی‍ن‌ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ای‌ از آس‍ت‍ان‍ه‌ ش‍اه‍زاده‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و دودم‍ان‌ س‍ادات‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ق‍زوی‍ن‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌۱۳۶۱۱ج‌.(ص‍ف‍ح‍ه‌گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌.): م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌‭DSR,‭۲۱۱۳,‭/ز۷۴م۴,‭۱۳۶۱۲۵۶۶
۹۶۸ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ت‍اری‍خ‌ و س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ح‍زی‍ن‌ت‍ه‍ران‌م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۷۵۴۴۴ص‌.‭PIR,‭۶۶۷۱,‭/ت۲,‭۱۳۷۵۲۵۶۷
۹۶۹ه‍م‍ائ‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌ت‍اری‍خ‌ اص‍ف‍ه‍ان‌م‍ج‍ل‍د اب‍ن‍ی‍ه‌ و ع‍م‍ارات‌ ف‍ص‍ل‌ ت‍ک‍ای‍ا و م‍ق‍اب‍رت‍ه‍ران‌ه‍م‍ا۱۳۸۱۵۴۲ص‌.‭DSR,‭۲۰۷۳,‭/ص۷۴ه۸,‭۱۳۸۱۲۵۶۸
۹۷۰م‍درس‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ق‍م‌ ن‍ام‍ه‌(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ و م‍ت‍ون‌ درب‍اره‌ ق‍م‌)ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌۱۳۶۴[۴۱۳]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۲۱۱۳,‭/م۷۲،م۴,‭۱۳۶۴۲۵۶۹
۹۷۱ص‍اب‍ری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، اح‍م‍دت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ه‍م‍دان‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اک‍ر۱۳۸۲۳ج‌.: م‍ص‍ور.‭DSR,‭۲۰۵۹,‭/م۴۵ص۲۲۵۷۲-۲۵۷۱-۲۵۷۰
۹۷۲اف‍وش‍ت‍ه‌ ی‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ن‍ق‍اوه‌ الاث‍ار ف‍ی‌ ذک‍ر الاخ‍ی‍ار در ت‍اری‍خ‌ ص‍ف‍وی‍ه‌[ت‍ه‍ران‌]وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌۱۳۵۰س‍ی‌،۶۴۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۱۷۶,‭/فلا۷ن۷,‭۱۳۵۰۲۵۷۳
۹۷۳س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رف‍روغ‌ اب‍دی‍ت‌ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ام‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۳۱۰۴۷ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/س۲ف۴۲۲۵۷۴
۹۷۴ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الام‍ال‌ق‍م‌ه‍ج‍رت‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۲ج‌.: م‍ص‍ور.‭BP,‭۳۶,‭/ق۸م۸۲۵۷۶-۲۵۷۵
۹۷۵طای‍ی‌، ن‍ج‍اح‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ب‍لاغ‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۲ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ط۲س۹,‭۱۳۸۰۲۵۷۸-۲۵۷۷
۹۷۶ق‍س‍ام‌، ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‌س‍ی‍ره‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۶۱۰ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ق۵س۹,‭۱۳۷۹۲۵۷۹
۹۷۷ق‍رش‍ی‌، ب‍اق‍ر ش‍ری‍ف‌ح‍ی‍اه‌ ال‍م‍ح‍رر الاع‍ظم‌ ال‍رس‍ول‌ الاک‍رم‌ م‍ح‍م‍د ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ق‍م‌م‍ه‍ر ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ق۴ح۹,‭۱۳۸۳۲۵۸۲-۲۵۸۱-۲۵۸۰
۹۷۸زی‍ن‌، م‍ح‍م‍د خ‍ل‍ی‍ل‌الاص‍ول‌ و ال‍ف‍روع‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ک‍ت‍اب‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍ق‍ائ‍د ال‍ت‍ی‌ ی‍ج‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍س‍ل‍م‌ ان‌ ی‍وم‍ن‌ ب‍ه‍ا و ی‍ع‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ا ج‍اء ب‍ه‍اب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۳۵۰ص‌.‭BP,‭۲۱۱/۵,‭/ز۹فلا۶,‭۱۳۶۷۲۵۸۳
۹۷۹ش‍اک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ و ال‍ع‍ت‍ره‌ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ادب‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌ ی‍ب‍ح‍ث‌ ف‍ی‌ ح‍ی‍اه‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌) و ال‍ع‍ت‍ره‌ ال‍طاه‍ره‌ق‍م‌ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌۱۴۱۵-۱۴۲۲ ق‌.=۱۳۷۳ -۱۳۸۰۱۹ج‌.‭BP,‭۳۶,‭/ش۲م۹۲۶۰۲-۲۶۰۱-۲۶۰۰-۲۵۹۹-۲۵۹۸-۲۵۹۷-۲۵۹۶-۲۵۹۵-۲۵۹۴-۲۵۹۳-۲۵۹۲-۲۵۹۱-۲۵۹۰-۲۵۸۹-۲۵۸۸-۲۵۸۷-۲۵۸۶-۲۵۸۵-۲۵۸۴
۹۸۰ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ال‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ (ال‍م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ال‍م‍رت‍ض‍ی‌)ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۳۰-۱۴۳۳ ق‌.=۲۰۰۹ -۲۰۱۲ م‌.=۱۳۸۸ -۱۳۹۱۵۳ج‌.‭BP,‭۳۷/۳۵,‭/ع۲ص۳۱۰۲۷۱-۱۰۲۷۰-۱۰۲۶۹-۱۰۲۶۸-۱۰۲۶۷-۱۰۲۶۶-۱۰۲۶۵-۱۰۲۶۴-۱۰۲۶۳-۱۰۲۶۲-۱۰۲۶۱-۱۰۲۶۰-۱۰۲۵۹-۱۰۲۵۸-۱۰۲۵۷-۱۰۲۵۶-۱۰۲۵۵-۱۰۲۵۴-۱۰۲۵۳-۱۰۲۵۲-۱۰۲۵۱-۱۰۲۵۰-۱۰۲۴۹-۲۶۳۲-۲۶۳۱-۲۶۳۰-۲۶۲۹-۲۶۲۸-۲۶۲۷-۲۶۲۶-۲۶۲۵-۲۶۲۴-۲۶۲۳-۲۶۲۲-۲۶۲۱-۲۶۲۰-۲۶۱۹-۲۶۱۸-۲۶۱۷-۲۶۱۶-۲۶۱۵-۲۶۱۴-۲۶۱۳-۲۶۱۲-۲۶۱۱-۲۶۱۰-۲۶۰۹-۲۶۰۸-۲۶۰۷-۲۶۰۶-۲۶۰۵-۲۶۰۴-۲۶۰۳
۹۸۱ب‍دری‌، س‍ام‍ی‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ت‍دوی‍ن‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر م‍ع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و اث‍ارات‌ ج‍دی‍ده‌ق‍م‌دارال‍ف‍ق‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱[۳۵۲]ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ب۴س۹۲۶۳۳
۹۸۲ح‍ائ‍ری‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ه‍دی‌ال‍ک‍وک‍ب‌ ال‍دری‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ و ال‍ب‍ت‍ول‌ و ال‍وص‍ی‌ق‍م‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۰/۵,‭/ح۲ک۹۲۶۳۴
۹۸۳طای‍ی‌، ن‍ج‍اح‌ن‍ظری‍ات‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ف‍ان‌ب‍ی‍روت‌؛ ل‍ن‍دن‌دارال‍ه‍دی‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۳۱,‭/ط۲ن۶,‭۱۳۸۲۲۶۳۵
۹۸۴ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ال‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ الاع‍ظم‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۵۳۵ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ع۲ص۳,‭۱۳۸۵۲۶۷۰-۲۶۶۹-۲۶۶۸-۲۶۶۷-۲۶۶۶-۲۶۶۵-۲۶۶۴-۲۶۶۳-۲۶۶۲-۲۶۶۱-۲۶۶۰-۲۶۵۹-۲۶۵۸-۲۶۵۷-۲۶۵۶-۲۶۵۵-۲۶۵۴-۲۶۵۳-۲۶۵۲-۲۶۵۱-۲۶۵۰-۲۶۴۹-۲۶۴۸-۲۶۴۷-۲۶۴۶-۲۶۴۵-۲۶۴۴-۲۶۴۳-۲۶۴۲-۲۶۴۱-۲۶۴۰-۲۶۳۹-۲۶۳۸-۲۶۳۷-۲۶۳۶
۹۸۵ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍ددور الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍ی‍اه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ش‍رح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ ل‍ل‍ش‍ه‍ی‍د ال‍س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ال‍ص‍در " ق‍دس‌ س‍ره‌"ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۸ق‌.=۲۰۰۷ م‌.=۱۳۸۶۳۵۹ص‌.‭BP,‭۳۶/۵,‭/ص۴،د۹۰۲۸,‭۱۳۸۶۲۶۷۱
۹۸۶ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍س‍ن‌ال‍م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ ف‍ی‌ غ‍زوات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ الاع‍ظم‌ (ص‌)[ب‍ی‍روت‌]م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌۱۴۱۷-۱۴۱۸ ق‌.=۱۹۹۶ -۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۵ -۱۳۷۶۵ج‌.‭BP,‭۲۴/۴,‭/ف۷م۸۲۶۷۶-۲۶۷۵-۲۶۷۴-۲۶۷۳-۲۶۷۲
۹۸۷پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌؛ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌۱۳۸۲۴۹۳ص‌.: ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/پ۴,‭۱۳۸۲۲۶۷۷
۹۸۸س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رال‍س‍ی‍ره‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‍ه‌دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ل‍ل‍س‍ی‍ره‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ض‍وء ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌ و ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ح‌ت‍ع‍ری‍ب‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ه‍ادی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۲۸۷ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/س۲،س۹۰۴۴,‭۱۳۷۸۲۶۷۸
۹۸۹ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ک‍ح‍ل‌ ال‍ب‍ص‍ر ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ س‍ی‍د ال‍ب‍ش‍ر ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ و س‍ل‍م‌ق‍م‌ال‍رس‍ول‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ (ص‌)۱۴۰۴ق‌.=۱۳۶۲۱۵۲ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ق۸ک۳,‭۱۳۶۲۲۶۷۹
۹۹۰ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌س‍ی‍رت‍ن‍ا و س‍ن‍ت‍ن‍اس‍ی‍ره‌ ن‍ب‍ی‍ن‍ا و س‍ن‍ت‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و آل‍ه‌ن‍ج‍ف‌م‍طب‍ع‍ه‌ الاداب‌۱۹۶۵م‌.=۱۳۸۴ ق‌.=۱۳۴۴۱۷۱ص‌.‭BP,‭۲۱۲/۵,‭/فلا۸س۹,‭۱۳۴۴۲۶۸۰
۹۹۱ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌م‍ن‍طل‍ق‍ات‌ ال‍ب‍ح‍ث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍رک‍ز الاس‍لام‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۴۶ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ع۲م۸,‭۱۳۷۵۲۶۸۱
۹۹۲ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌س‍ی‍رت‌ ج‍اودان‍ه‌ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ الاع‍ظم‌ (ص‌)م‍ت‍رج‍م‌ م‍ح‍م‍د س‍پ‍ه‍ری‌ت‍ه‍ران‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۳۸۵۲ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ع۲،ص۳۰۴۲۵۲۶۸۳-۲۶۸۲
۹۹۳ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) و خ‍وارج‌ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د س‍پ‍ه‍ری‌ت‍ه‍ران‌پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌۱۳۸۷۶۸۲ص‌.‭BP,‭۲۴۲,‭/ع۲،ع۸۰۴۱۲۶۸۴
۹۹۴ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ج‍واه‍ر ال‍ب‍ح‍ار ف‍ی‌ ف‍ض‍ائ‍ل‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ع‍ل‍ی‌ آل‍ه‌ و ص‍ح‍ب‍ه‌ و س‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۴ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ن۲ج۹,‭۱۳۷۶۲۶۸۸-۲۶۸۷-۲۶۸۶-۲۶۸۵
۹۹۵اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رزاد ال‍م‍ع‍اد ف‍ی‌ ه‍دی‌ خ‍ی‍ر ال‍ع‍ب‍ادب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۲۹۶ص‌.‭BP,‭۲۴/۴۶,‭/فلا۲ز۲,‭۱۳۸۰۲۶۸۹
۹۹۶ن‍ج‍ار، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۳۴۲ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/ن۳س۹,‭۱۳۷۶۲۶۹۰
۹۹۷ق‍اض‍ی‌ ع‍ی‍اض‌، ع‍ی‍اض‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ت‍رت‍ی‍ب‌ ال‍م‍دارک‌ و ت‍ق‍ری‍ب‌ ال‍م‍س‍ال‍ک‌ ل‍م‍ع‍رف‍ه‌ اع‍لام‌ م‍ذه‍ب‌ م‍ال‍ک‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۵۱,‭/ق۲ت۴,‭۱۳۷۷۲۶۹۲-۲۶۹۱
۹۹۸ق‍اض‍ی‌ ع‍ی‍اض‌، ع‍ی‍اض‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌... ال‍ش‍ف‍ا ب‍ت‍ع‍ری‍ف‌ ح‍ق‍وق‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۲/۵,‭/ق۲ش۷,‭۱۳۸۱۲۶۹۳
۹۹۹خ‍ف‍اج‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍س‍ی‍م‌ ال‍ری‍اض‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ش‍ف‍اء ال‍ق‍اض‍ی‌ ع‍ی‍اض‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۶ج‌.‭BP,‭۲۲/۵,‭/ق۲،ش۷۰۲۳,‭۱۳۸۰۲۶۹۹-۲۶۹۸-۲۶۹۷-۲۶۹۶-۲۶۹۵-۲۶۹۴
۱۰۰۰ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ج‍ای‍گ‍اه‌ "اش‍ه‍د ان‌ ع‍ل‍ی‍ا ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌" در اذان‌ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۳۸۹۶۷۹ص‌.‭BP,‭۱۸۶/۳,‭/ش۹،فلا۵۰۴۱,‭۱۳۸۹۲۷۰۰
۱۰۰۱ب‍ح‍رق‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رح‍دائ‍ق‌ الان‍وار و م‍طال‍ع‌ الاس‍رار ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ و ع‍ل‍ی‌ آل‍ه‌ و ص‍ح‍ب‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‍ن‌ الاخ‍ی‍ارال‍م‍س‍م‍ی‌ ت‍ب‍ص‍ره‌ ال‍ح‍ض‍ره‌ الاح‍م‍دی‍ه‌ ال‍ش‍اه‍ی‍ه‌ ب‍س‍ی‍ره‌ ال‍ح‍ض‍ره‌ الاح‍م‍دی‍ه‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ن‍ه‍اج‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۷۷۵۹۱ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌ ( رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۷,‭/ب۳ح۴,‭۱۳۷۷۲۷۰۱
۱۰۰۲م‍ب‍ارک‍ف‍وری‌، ص‍ف‍ی‌ ال‍رح‍م‍ن‌روض‍ه‌ الان‍وار ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ال‍م‍خ‍ت‍ار ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ادی‍س‌ اب‍اب‍ا (ات‍ی‍وپ‍ی‌)م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍ص‍ع‍ب‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۲۵۲ص‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/م۲ر۹۲۷۰۲
۱۰۰۳اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/فلا۲س۹,‭۱۳۸۲۲۷۰۶-۲۷۰۵-۲۷۰۴-۲۷۰۳
۱۰۰۴اب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارص‍ادر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/فلا۲س۹۲۷۱۰-۲۷۰۹-۲۷۰۸-۲۷۰۷
۱۰۰۵دح‍لان‌، اح‍م‍د زی‍ن‍ی‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌[ب‍ی‍روت‌]دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳ج‌.‭BP,‭۲۲/۹,‭/د۳س۹۲۷۱۳-۲۷۱۲-۲۷۱۱
۱۰۰۶اب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ و اخ‍ب‍ار ال‍خ‍ل‍ف‍اءو ه‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ و خ‍ل‍ف‍ائ‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ث‍ق‍ات‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌؛ دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌. (۶۰۸ص‌).‭BP,‭۲۲/۴,‭/فلا۲س۹۲۷۱۵-۲۷۱۴
۱۰۰۷ع‍راق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ال‍ذی‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍ب‍ر ف‍ی‌ خ‍ب‍ر م‍ن‌ ع‍ب‍رب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ذ۹،ع۲۰۱۶,‭۱۳۶۷۲۷۱۸-۲۷۱۷-۲۷۱۶
۱۰۰۸ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌دلائ‍ل‌ ال‍ن‍ب‍وه‌ و م‍ع‍رف‍ه‌ اح‍وال‌ ص‍اح‍ب‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۴۵,‭/ب۹د۸۲۷۲۵-۲۷۲۴-۲۷۲۳-۲۷۲۲-۲۷۲۱-۲۷۲۰-۲۷۱۹
۱۰۰۹غ‍م‍ری‌، ن‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ه‍اش‍م‌م‍ن‍اح‍ل‌ ال‍ش‍ف‍ا و م‍ن‍اه‍ل‌ ال‍ص‍ف‍ا ب‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رف‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌م‍ک‍ه‌دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۴,‭/خ۴،ش۴۰۲۷,‭۱۳۸۲۲۷۳۱-۲۷۳۰-۲۷۲۹-۲۷۲۸-۲۷۲۷-۲۷۲۶
۱۰۱۰اب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، م‍ح‍م‍د... ال‍س‍ی‍ر و ال‍م‍غ‍ازی‌ق‍م‌دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۳۸۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/فلا۱۶س۹,‭۱۳۶۸۲۷۳۲
۱۰۱۱ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‍ه‌ و ه‍و ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ال‍ع‍ی‍ون‌ ف‍ی‌ س‍ی‍ره‌ الام‍ی‍ن‌ ال‍م‍ام‍ون‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷۳ج‌.‭BP,‭۲۲/۷۵,‭/ح۸س۹۲۷۳۵-۲۷۳۴-۲۷۳۳
۱۰۱۲اب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌، م‍ح‍م‍دال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۲۰۰۹م‌.=۱۳۸۸۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/فلا۱۶س۹۲۷۳۶
۱۰۱۳ح‍ک‍ی‍م‌ ت‍رم‍ذی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ن‍وادر الاص‍ول‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ اح‍ادی‍ث‌ ال‍رس‍ول‌ب‍ی‍روت‌دارص‍ادرک‌،۴۳۲ ،۱۴۲ ص‌.‭BP,‭۱۲۲,‭/ح۸ن۹۲۷۳۷
۱۰۱۴اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۵-۱۴۲۶ ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۶,‭/فلا۲س۹,‭۱۳۸۴۲۷۴۱-۲۷۴۰-۲۷۳۹-۲۷۳۸
۱۰۱۵اب‍ن‌ ک‍ث‍ی‍ر، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رش‍م‍ائ‍ل‌ ال‍رس‍ول‌ و دلائ‍ل‌ ن‍ب‍وت‍ه‌ و ف‍ض‍ائ‍ل‍ه‌ و خ‍ص‍ائ‍ص‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌و،۵۸۴ ص‌.‭BP,‭۲۲/۶,‭/فلا۲ش۸۲۷۴۲
۱۰۱۶ت‍رم‍ذی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ال‍ش‍م‍ائ‍ل‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‍ه‌ج‍ده‌دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۲۵۴ص‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/ت۴ش۸۲۷۴۳
۱۰۱۷اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍درر ف‍ی‌ اخ‍ت‍ص‍ار ال‍م‍غ‍ازی‌ و ال‍س‍ی‍رق‍اه‍ره‌دارال‍م‍ع‍ارف‌[۱۹۹۱م‌.=۱۳۷۰ ]۳۵۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۲/۴۵,‭/فلا۲د۴۲۷۴۴
۱۰۱۸م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌... م‍غ‍ازی‌ م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ق‍ب‍ه‌ ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‌ ال‍م‍غ‍ازی‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۵۳۵ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.‭BP,‭۲۴/۴,‭/م۸م۶,‭۱۳۸۲۲۷۴۵
۱۰۱۹اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌م‍خ‍ت‍ص‍ر س‍ی‍ره‌ ال‍رس‍ول‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌[م‍ک‍ه‌]ال‍ف‍ی‍ص‍ل‍ی‍ه‌۵۱۲ص‌.‭BP,‭۲۲/۸,‭/فلا۲م۳۲۷۴۶
۱۰۲۰م‍اوردی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داع‍لام‌ ال‍ن‍ب‍وه‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۲۴۸ص‌.‭BP,‭۲۲۱,‭/م۲فلا۶,‭۱۳۶۷۲۷۴۷
۱۰۲۱س‍ه‍ی‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍روض‌ الان‍ف‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍س‍ی‍ره‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ لاب‍ن‌ ه‍ش‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۴ج‌.‭BP,‭۲۲/۲,‭/فلا۲،س۹۰۲۵,‭۱۳۶۷۲۷۵۱-۲۷۵۰-۲۷۴۹-۲۷۴۸
۱۰۲۲خ‍طی‍ب‌ ب‍غ‍دادی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍اری‍خ‌ ب‍غ‍داد، او، م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍س‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲۴ج‌. در ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌‭DS,‭۷۹/۹,‭/ب۷خ۶۲۷۷۲-۲۷۷۱-۲۷۷۰-۲۷۶۹-۲۷۶۸-۲۷۶۷-۲۷۶۶-۲۷۶۵-۲۷۶۴-۲۷۶۳-۲۷۶۲-۲۷۶۱-۲۷۶۰-۲۷۵۹-۲۷۵۸-۲۷۵۷-۲۷۵۶-۲۷۵۵-۲۷۵۴-۲۷۵۳-۲۷۵۲
۱۰۲۳س‍ب‍ک‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌طب‍ق‍ات‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۶ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴/۴,‭/س۲ط۲,‭۱۳۷۸۲۷۷۸-۲۷۷۷-۲۷۷۶-۲۷۷۵-۲۷۷۴-۲۷۷۳
۱۰۲۴اب‍ن‌ ق‍اض‍ی‌ ش‍ه‍ب‍ه‌، اب‍وب‍ک‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍دطب‍ق‍ات‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۵۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴/۴,‭/فلا۲ط۲,‭۱۳۶۵۲۷۸۰-۲۷۷۹
۱۰۲۵اب‍وال‍ی‍م‍ن‌ ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍م‍ن‍ه‍ج‌ الاح‍م‍د ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ اص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ اح‍م‍دب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴/۸,‭/فلا۲م۸,‭۱۳۷۸۲۷۸۳-۲۷۸۲-۲۷۸۱
۱۰۲۶اب‍ن‌ اب‍ی‌ ی‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ی‍ع‍ل‍ی‌طب‍ق‍ات‌ ال‍ح‍ن‍اب‍ل‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴/۸,‭/فلا۲ط۲۲۷۸۷-۲۷۸۶-۲۷۸۵-۲۷۸۴
۱۰۲۸اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍درر ال‍ک‍ام‍ن‍ه‌ ف‍ی‌ اع‍ی‍ان‌ ال‍م‍ائ‍ه‌ ال‍ث‍ام‍ن‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴فلا۲۲,‭۱۳۷۶۲۷۸۹-۲۷۸۸
۱۰۲۹اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ذی‍ل‌ ال‍درر ال‍ک‍ام‍ن‍ه‌ ف‍ی‌ اع‍ی‍ان‌ ال‍م‍ائ‍ه‌ ال‍ت‍اس‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۳۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴،فلا۲۲۰۱۲,‭۱۳۷۷۲۷۹۰
۱۰۳۰اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌ال‍م‍ع‍ارف‌ق‍م‌ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۱۲۴،۸۱۷ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۶۸،م۶,‭۱۳۷۳۲۷۹۱
۱۰۳۱اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍دت‍رج‍م‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ و م‍ق‍ت‍ل‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ق‍س‍م‌ غ‍ی‍ر ال‍م‍طب‍وع‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۱۲۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۴۱/۴,‭/فلا۲ت۴,‭۱۳۷۴۱۲۶۲۷-۲۷۹۲
۱۰۳۲اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍دت‍رج‍م‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ م‍ن‌ ال‍ق‍س‍م‌ غ‍ی‍رال‍م‍طب‍وع‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۱۲۶ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۴۰,‭/فلا۲ت۲,‭۱۳۷۵۸۲۲۴-۲۷۹۳
۱۰۳۳اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍دال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ص‍غ‍ی‍رت‍ون‍س‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۲۰۰۹م‌.=۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲ط۲,‭۱۳۸۸۲۷۹۵-۲۷۹۴
۱۰۳۴اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍دال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۲۶ج‌.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲ط۲,‭۱۳۷۲۲۸۰۱-۲۸۰۰-۲۷۹۹-۲۷۹۸-۲۷۹۷-۲۷۹۶
۱۰۳۵اب‍ن‌ س‍ع‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ع‍دال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارص‍ادر۹ج‌.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲ط۲۲۸۱۰-۲۸۰۹-۲۸۰۸-۲۸۰۷-۲۸۰۶-۲۸۰۵-۲۸۰۴-۲۸۰۳-۲۸۰۲
۱۰۳۶خ‍ف‍اج‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دری‍ح‍ان‍ه‌ الال‍ب‍ا و زه‍ره‌ ال‍ح‍ی‍اه‌ ال‍دن‍ی‍ا[ح‍ل‍ب‌]م‍طب‍ع‍ه‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ال‍ب‍اب‍ی‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ و ش‍رک‍اه‌۱۳۸۶ق‌.=۱۹۶۷ م‌.=۱۳۴۴۲ج‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/خ۷ر۹,‭۱۳۴۴۲۸۱۲-۲۸۱۱
۱۰۳۷ع‍ام‍ری‌ ح‍رض‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رال‍ری‍اض‌ ال‍م‍س‍ت‍طاب‍ه‌ ف‍ی‌ ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ن‌ روی‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ح‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌۱۹۸۳م‌.=۱۳۶۲۳۳۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ع۲ر۹۲۸۱۳
۱۰۳۸م‍وی‍د ب‍ال‍ل‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌طب‍ق‍ات‌ ال‍زی‍دی‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ (ال‍ق‍س‍م‌ ال‍ث‍ال‍ث‌) و ی‍س‍م‍ی‌ ب‍ل‍وغ‌ ال‍م‍راد ال‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ الاس‍ن‍ادع‍م‍ان‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ زی‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۶,‭/م۸ط۲,‭۱۳۸۰۲۸۱۶-۲۸۱۵-۲۸۱۴
۱۰۳۹خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ب‍ن‌ خ‍ی‍اط... ال‍طب‍ق‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۹۹۳م‌.=۱۴۱۴ ق‌.=۱۳۷۲۷۶۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۱,‭/خ۸ط۲,‭۱۳۷۲۲۸۱۷
۱۰۴۰ادری‍س‌ب‍ن‌ح‍س‍ن‌ت‍اری‍خ‌ ال‍خ‍ل‍ف‍اء ال‍ف‍اطم‍ی‍ی‍ن‌ ب‍ال‍م‍غ‍رب‌ال‍ق‍س‍م‌ ال‍خ‍اص‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ی‍ون‌ الاخ‍ب‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۹۸۵م‌.=۱۳۶۴۸۱۹ ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DT,‭۹۵/۵,‭/فلا۴،ع۹۰۱۹,‭۱۳۶۴۲۸۱۸
۱۰۴۱اب‍ون‍ع‍ی‍م‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ح‍ل‍ی‍ه‌ الاول‍ی‍اء و طب‍ق‍ات‌ الاص‍ف‍ی‍اءق‍اه‍ره‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍خ‍ان‍ج‍ی‌؛ ب‍ی‍روت‌: دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۴۱۰ج‌.‭BP,‭۲۷۸,‭/فلا۲ح۸,‭۱۳۷۴۲۸۲۸-۲۸۲۷-۲۸۲۶-۲۸۲۵-۲۸۲۴-۲۸۲۳-۲۸۲۲-۲۸۲۱-۲۸۲۰-۲۸۱۹
۱۰۴۲زغ‍ل‍ول‌، س‍ع‍ی‍دف‍ه‍ارس‌ ح‍ل‍ی‍ه‌ الاول‍ی‍اء لاب‍ی‌ ن‍ع‍ی‍م‌ الاص‍ب‍ه‍ان‍ی‌اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍وی‍ه‌- آث‍ار- اع‍لام‌- ب‍ق‍اع‌- اش‍ع‍ارب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۶۴۳ص‌.‭BP,‭۲۷۸,‭/فلا۲،ح۸۰۷۴,‭۱۳۷۹۲۸۲۹
۱۰۴۳اب‍ون‍ع‍ی‍م‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ح‍ل‍ی‍ه‌ الاول‍ی‍اء و طب‍ق‍ات‌ الاص‍ف‍ی‍اءب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۷۹۱۰ج‌.‭BP,‭۲۷۸,‭/فلا۲ح۸,‭۱۳۷۹۲۸۳۹-۲۸۳۸-۲۸۳۷-۲۸۳۶-۲۸۳۵-۲۸۳۴-۲۸۳۳-۲۸۳۲-۲۸۳۱-۲۸۳۰
۱۰۴۴ص‍ف‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ای‍ب‍ک‌... ال‍واف‍ی‌ ب‍ال‍وف‍ی‍ات‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲۹ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ص۷,‭۱۳۷۹۲۸۶۷-۲۸۶۶-۲۸۶۵-۲۸۶۴-۲۸۶۳-۲۸۶۲-۲۸۶۱-۲۸۶۰-۲۸۵۹-۲۸۵۸-۲۸۵۷-۲۸۵۶-۲۸۵۵-۲۸۵۴-۲۸۵۳-۲۸۵۲-۲۸۵۱-۲۸۵۰-۲۸۴۹-۲۸۴۸-۲۸۴۷-۲۸۴۶-۲۸۴۵-۲۸۴۴-۲۸۴۳-۲۸۴۲-۲۸۴۱-۲۸۴۰
۱۰۴۵ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دی‍ت‍ی‍م‍ه‌ ال‍ده‍ر ف‍ی‌ م‍ح‍اس‍ن‌ اه‍ل‌ ال‍ع‍ص‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۸۶ج‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ث۷ی۲,‭۱۳۷۸۲۸۷۳-۲۸۷۲-۲۸۷۱-۲۸۷۰-۲۸۶۹-۲۸۶۸
۱۰۴۶ص‍ف‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ای‍ب‍ک‌... ال‍واف‍ی‌ ب‍ال‍وف‍ی‍ات‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]ج‌.: ج‍دول‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ص۷۲۸۷۴
۱۰۴۷ش‍وک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دال‍ب‍در ال‍طال‍ع‌ ب‍م‍ح‍اس‍ن‌ م‍ن‌ ب‍ع‍د ال‍ق‍رن‌ ال‍س‍اب‍ع‌دم‍ش‍ق‌؛ ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۱۰۵۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ش۹,‭۱۳۷۷۲۸۷۵
۱۰۴۸ب‍ام‍طرف‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ق‍ادرال‍ج‍ام‍ع‌"ج‍ام‍ع‌ ش‍م‍ل‌ اع‍لام‌ ال‍م‍ه‍اج‍ری‍ن‌ ال‍م‍ن‍ت‍س‍ب‍ی‍ن‌ ال‍ی‌ ال‍ی‍م‍ن‌ و ق‍ب‍ائ‍ل‍ه‍م‌"[ب‍غ‍داد]وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الاع‍لام‌؛ دارال‍رش‍ی‍د۱۹۸۱م‌.=۱۳۶۰۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۲۴۷,‭/ی۸ب۲,‭۱۳۶۰۲۸۷۷-۲۸۷۶
۱۰۴۹اب‍ن‌ ش‍اک‍ر ک‍ت‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اک‍رف‍وات‌ ال‍وف‍ی‍ات‌ و ال‍ذی‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اب‍ی‍روت‌دار ص‍ادر[۱۹۷۳؟م‌.=۱۳۵۲ ؟]۵ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴،فلا۲۳۰۱۲۲۸۸۲-۲۸۸۱-۲۸۸۰-۲۸۷۹-۲۸۷۸
۱۰۵۰س‍خ‍اوی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ال‍ض‍وء ال‍لام‍ع‌ لاه‍ل‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ت‍اس‍ع‌ب‍ی‍روت‌دارم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌۱۲ج‌. در ش‍ش‌ م‍ج‍ل‍د.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴س۳۲۸۸۸-۲۸۸۷-۲۸۸۶-۲۸۸۵-۲۸۸۴-۲۸۸۳
۱۰۵۱ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ع‍ق‍د ال‍ث‍م‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ی‍ن‌ق‍اه‍ره‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲۴۸ص‌.‭PJ,‭۶۰۶۳,‭/ذ۹ع۷,‭۱۳۸۳۲۸۸۹
۱۰۵۲ب‍اخ‍رزی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌دم‍ی‍ه‌ ال‍ق‍ص‍ر و ع‍ص‍ره‌ اه‍ل‌ ال‍ع‍ص‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ج‍ی‍ل‌۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۳ج‌. (۱۷۵۰ص‌).‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ب۲د۸,‭۱۳۷۲۲۸۹۲-۲۸۹۱-۲۸۹۰
۱۰۵۳اب‍ن‌ ف‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دم‍ج‍م‍ع‌ الاداب‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ج‍م‌ الال‍ق‍اب‌ت‍ه‍ران‌وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴فلا۲۶,‭۱۳۷۴۲۸۹۸-۲۸۹۷-۲۸۹۶-۲۸۹۵-۲۸۹۴-۲۸۹۳
۱۰۵۴ح‍اف‍ظ، م‍ح‍م‍د م‍طی‍ع‌ع‍ل‍م‍اء دم‍ش‍ق‌ و اع‍ی‍ان‍ه‍ا ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ال‍ه‍ج‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر؛ دم‍ش‍ق‌: دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۳ج‌.‭DS,‭۹۹,‭/د۸ح۲,‭۱۳۷۹۲۹۰۱-۲۹۰۰-۲۸۹۹
۱۰۵۵ح‍اف‍ظ، م‍ح‍م‍د م‍طی‍ع‌ع‍ل‍م‍اء دم‍ش‍ق‌ و اع‍ی‍ان‍ه‍ا ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍ث‍ان‍ی‌ ع‍ش‍ر ال‍ه‍ج‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر؛ دم‍ش‍ق‌: دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۲ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۹۹,‭/د۸ح۲,‭۱۳۷۰۲۹۰۳-۲۹۰۲
۱۰۵۶ص‍ف‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ای‍ب‍ک‌اع‍ی‍ان‌ ال‍ع‍ص‍ر و اع‍وان‌ ال‍ن‍ص‍رب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۰۶۶,‭/ص۷فلا۶,‭۱۳۷۷۲۹۰۷-۲۹۰۶-۲۹۰۵-۲۹۰۴
۱۰۵۷اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍وال‍ی‌ ال‍ت‍اس‍ی‍س‌ ل‍م‍ع‍ال‍ی‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ادری‍س‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۴۲۷۲ص‌.‭BP,‭۱۵۰/۵,‭/ش۲فلا۲۳,‭۱۳۶۴۲۹۰۸
۱۰۵۸ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ض‍ی‍اف‍ه‌ الاخ‍وان‌ و ه‍دی‍ه‌ ال‍خ‍لان‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ذخ‍ائ‍ر الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۹۷ق‌.=۱۳۵۵[۳۸۷]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ق۴ض۹,‭۱۳۵۵۲۹۰۹
۱۰۵۹اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌م‍ع‍ج‍م‌ ش‍ی‍وخ‌ الاس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۳۵۷ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۵م۶,‭۱۳۷۲۲۹۱۰
۱۰۶۰اب‍ن‌ اب‍ی‌ ح‍ات‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دآداب‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌ و م‍ن‍اق‍ب‍ه‌ح‍دی‍ث‌ و ف‍ق‍ه‌، ف‍راس‍ه‌ و طب‌، ت‍اری‍خ‌ و ادب‌، ل‍غ‍ه‌ و ن‍س‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۶۳ص‌.‭BP,‭۱۵۰/۵,‭/ش۲فلا۲,‭۱۳۸۲۲۹۱۱
۱۰۶۱م‍س‍ل‍م‌ ب‍ن‌ ح‍ج‍اج‌رج‍ال‌ ع‍روه‌ ب‍ن‌ ال‍زب‍ی‍ر و ج‍م‍اع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌ و غ‍ی‍ره‍م‌دم‍ش‍ق‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ف‍اراب‍ی‌۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۴۱۷۵ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۵ر۳,‭۱۳۸۴۲۹۱۲
۱۰۶۲اب‍ن‌ ف‍رح‍ون‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍دی‍ب‍اج‌ ال‍م‍ذه‍ب‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ اع‍ی‍ان‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍م‍ذه‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۵۰۳ص‌.‭BP,‭۱۵۱,‭/فلا۲د۹,‭۱۳۷۵۲۹۱۳
۱۰۶۳ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دم‍ع‍ج‍م‌ ال‍ش‍ی‍وخ‌ ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۱۵,‭/ذ۹م۶,‭۱۳۷۶۲۹۱۴
۱۰۶۴طراب‍ی‍ش‍ی‌، م‍طاع‌رواه‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ ی‍س‍ار ف‍ی‌ ال‍م‍غ‍ازی‌ و ال‍س‍ی‍ر و س‍ائ‍ر ال‍م‍روی‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر؛ دم‍ش‍ق‌: دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۲۵۶۸ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ط۴ر۹,‭۱۳۷۲۲۹۱۵
۱۰۶۵ب‍ک‍ری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ اح‍م‍دم‍ن‌ ح‍ی‍اه‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ع‍م‍ر ب‍ن‌ ال‍خ‍طاب‌ب‍ی‍روت‌؛ ل‍ن‍دن‌الارش‍اد۳۹۶ص‌.‭BP,‭۳۰,‭/ب۸م۸۲۹۱۶
۱۰۶۶اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داس‍دال‍غ‍اب‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۶ج‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲فلا۵,‭۱۳۸۲۲۹۲۲-۲۹۲۱-۲۹۲۰-۲۹۱۹-۲۹۱۸-۲۹۱۷
۱۰۶۷اب‍ن‌ ع‍م‍اد، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دش‍ذرات‌ ال‍ذه‍ب‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار م‍ن‌ ذه‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارالاف‍اق‌ ال‍ج‍دی‍ده‌۸ج‌. در چ‍ه‍ار م‍ج‍ل‍د.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/فلا۲۶ش۴۲۹۲۶-۲۹۲۵-۲۹۲۴-۲۹۲۳
۱۰۶۸خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌... الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍ح‍دی‍ث‌ (م‍ن‌ ت‍ج‍زئ‍ه‌ ال‍س‍ل‍ف‍ی‌)ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍رش‍د۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۳ج‌.(۱۲۰۹ص‌).: ج‍دول‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۸فلا۴,‭۱۳۶۷۲۹۲۹-۲۹۲۸-۲۹۲۷
۱۰۶۹خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الارش‍اد ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍ح‍دی‍ث‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۴۹۶ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۸فلا۴,‭۱۳۷۲۲۹۳۰
۱۰۷۰اب‍ون‍ع‍ی‍م‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌... ت‍اری‍خ‌ اص‍ب‍ه‍ان‌(ذک‍ر اخ‍ب‍ار اص‍ب‍ه‍ان‌)ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۸۲ج‌.‭DSR,‭۲۰۰۱,‭/ص۷۵فلا۲,‭۱۳۶۸۲۹۳۲-۲۹۳۱
۱۰۷۱اع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ت‍راج‍م‌ اع‍لام‌ ال‍ن‍س‍اءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۵۲ج‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۲/۵,‭/فلا۶ت۴,‭۱۳۶۵۲۹۳۴-۲۹۳۳
۱۰۷۲اب‍ن‌ ع‍س‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌اع‍لام‌ ال‍ن‍س‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳۷۴ص‌.‭BP,‭۵۲/۵,‭/فلا۲فلا۶,‭۱۳۸۲۲۹۳۵
۱۰۷۳ب‍واب‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ س‍ل‍ی‍م‌م‍ئ‍ه‌ اوائ‍ل‌ م‍ن‌ ال‍ن‍س‍اءدم‍ش‍ق‌دار ال‍ح‍ک‍م‍ه‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۵۴۶۲ص‌.‭BP,‭۵۲/۵,‭/ب۹م۹۲۹۳۶
۱۰۷۴ح‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود طع‍م‍ه‌ن‍س‍اء ح‍ول‌ ال‍رس‍ول‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و س‍ل‍م‌ف‍واض‍ل‌ ال‍ن‍س‍اء ال‍م‍ق‍رب‍ات‌ م‍ن‌ رس‍ول‌ رب‌ ال‍س‍م‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۲۰۸ص‌.‭BP,‭۲۶,‭/ح۸ن۵۲۹۳۷
۱۰۷۵ش‍ع‍راوی‌، م‍ح‍م‍د م‍ت‍ول‍ی‌زوج‍ات‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ ص‍ل‍ی‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ وس‍ل‍م‌ و آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۲۰۰۸م‌.=۱۴۲۹ ق‌.=۱۳۸۷۳۹۰ص‌.‭BP,‭۲۶,‭/ش۷ز۹,‭۱۳۸۷۲۹۳۸
۱۰۷۶ک‍ن‍اس‌، م‍ح‍م‍د راج‍ی‌ح‍ی‍اه‌ ن‍س‍اء اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۷۵۲ص‌.‭BP,‭۵۲,‭/ک۹ح۹,‭۱۳۸۷۲۹۳۹
۱۰۷۷اب‍ن‌ ق‍ان‍ع‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ ب‍ن‌ ق‍ان‍ع‌م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۱۵ج‌. (۵۶۲۳ص‌).: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲۷م۶,‭۱۳۸۳۲۹۵۴-۲۹۵۳-۲۹۵۲-۲۹۵۱-۲۹۵۰-۲۹۴۹-۲۹۴۸-۲۹۴۷-۲۹۴۶-۲۹۴۵-۲۹۴۴-۲۹۴۳-۲۹۴۲-۲۹۴۱-۲۹۴۰
۱۰۷۸اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌الاص‍اب‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍م‍ی‍ی‍ز ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۹ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲فلا۶۲۹۶۳-۲۹۶۲-۲۹۶۱-۲۹۶۰-۲۹۵۹-۲۹۵۸-۲۹۵۷-۲۹۵۶-۲۹۵۵
۱۰۷۹اب‍ن‌ خ‍طی‍ب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الاح‍اطه‌ ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار غ‍رن‍اطه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.‭DP,‭۱۰۲,‭/فلا۲فلا۳,‭۱۳۸۲۲۹۶۷-۲۹۶۶-۲۹۶۵-۲۹۶۴
۱۰۸۰اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ب‍ر، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الاس‍ت‍ی‍ع‍اب‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ الاص‍ح‍اب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲۵فلا۵۲۹۷۱-۲۹۷۰-۲۹۶۹-۲۹۶۸
۱۰۸۱اب‍وال‍ف‍رج‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌الاغ‍ان‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۵۲۵ج‌.‭PJA,‭۳۸۹۲,‭/فلا۶,‭۱۳۶۵۲۹۹۶-۲۹۹۵-۲۹۹۴-۲۹۹۳-۲۹۹۲-۲۹۹۱-۲۹۹۰-۲۹۸۹-۲۹۸۸-۲۹۸۷-۲۹۸۶-۲۹۸۵-۲۹۸۴-۲۹۸۳-۲۹۸۲-۲۹۸۱-۲۹۸۰-۲۹۷۹-۲۹۷۸-۲۹۷۷-۲۹۷۶-۲۹۷۵-۲۹۷۴-۲۹۷۳-۲۹۷۲
۱۰۸۲س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍رب‍غ‍ی‍ه‌ ال‍وع‍اه‌ ف‍ی‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍ل‍غ‍وی‍ی‍ن‌ و ال‍ن‍ح‍اه‌[ب‍ی‍روت‌]دارال‍ف‍ک‍ر۱۳۹۹ق‌.=۱۹۷۹ م‌.=۱۳۵۷۲ج‌.‭PJ,‭۶۰۶۳,‭/س۹ب۷۲۹۹۸-۲۹۹۷
۱۰۸۳اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ص‍ف‍ه‌ ال‍ص‍ف‍وه‌ب‍ی‍روت‌درال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۴ج‌. در دو م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۲۱,‭/فلا۲ص۷۳۰۰۰-۲۹۹۹
۱۰۸۴ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دن‍ف‍ح‍ات‌ الان‍س‌ م‍ن‌ ح‍ض‍رات‌ ال‍ق‍دس‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۷۸,‭/ج۲ن۷,‭۱۳۸۲۳۰۰۲-۳۰۰۱
۱۰۸۵داوودی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌طب‍ق‍ات‌ ال‍م‍ف‍س‍ری‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۵۶۰ص‌.‭BP,‭۹۲/۶,‭/د۲ط۲,‭۱۳۸۰۹۷۰۰-۷۷۹۰-۳۰۰۳
۱۰۸۶ع‍م‍ادال‍دی‍ن‌ ک‍ات‍ب‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دخ‍ری‍ده‌ ال‍ق‍ص‍ر و ج‍ری‍ده‌ ال‍ع‍ص‍رج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، م‍ص‍ور.‭PJA,‭۲۱۸۳,‭/ع۸خ۴۳۳۹۵-۳۳۹۴-۳۳۹۳-۳۳۹۲-۳۳۹۱-۳۳۹۰-۳۳۸۹-۳۳۸۸-۳۳۸۷-۳۳۸۶-۳۳۸۵-۳۳۸۴-۳۳۸۳-۳۳۸۲-۳۳۸۱-۳۳۸۰-۳۳۷۹-۳۳۷۸-۳۳۷۷-۳۳۷۶
۱۰۸۷ه‍روی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ف‍ی‌ م‍ش‍ت‍ب‍ه‌ اس‍ام‍ی‌ ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍رش‍د۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹۳۱۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ه۴م۷,‭۱۳۶۹۳۰۰۴
۱۰۸۸ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ع‍ب‍ر ف‍ی‌ خ‍ب‍ر م‍ن‌ ع‍ب‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/ذ۹ع۲,‭۱۳۷۶۳۰۰۶-۳۰۰۵
۱۰۸۹ق‍ف‍طی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ان‍ب‍اه‌ ال‍رواه‌ ع‍ل‍ی‌ ان‍ب‍اه‌ ال‍ن‍ح‍اه‌ب‍ی‍روت‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۰۶۳,‭/ق۷فلا۸,‭۱۳۸۲۳۰۱۰-۳۰۰۹-۳۰۰۸-۳۰۰۷
۱۰۹۰اب‍ون‍ع‍ی‍م‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۰۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲م۶,‭۱۳۸۰۳۰۱۵-۳۰۱۴-۳۰۱۳-۳۰۱۲-۳۰۱۱
۱۰۹۱ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌... ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۹ج‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ب۳ت۲۷۷۳۱-۷۷۳۰-۷۷۲۹-۷۷۲۸-۷۷۲۷-۷۷۲۶-۷۷۲۵-۷۷۲۴-۷۷۲۳-۳۰۲۴-۳۰۲۳-۳۰۲۲-۳۰۲۱-۳۰۲۰-۳۰۱۹-۳۰۱۸-۳۰۱۷-۳۰۱۶
۱۰۹۲اب‍ن‌ ع‍س‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ت‍اری‍خ‌ م‍دی‍ن‍ه‌ دم‍ش‍ق‌ و ذک‍ر ف‍ض‍ل‍ه‍ا و ت‍س‍م‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ح‍ل‍ه‍ا م‍ن‌ الام‍اث‍ل‌ او اج‍ت‍از ب‍ن‍واح‍ی‍ه‍ا م‍ن‌ واردی‍ه‍ا و اه‍ل‍ه‍اب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷-۱۴۲۱ ق‌.=۱۹۹۷ -۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۵ -۱۳۷۹۸۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۹۹,‭/د۸فلا۲۳۱۰۴-۳۱۰۳-۳۱۰۲-۳۱۰۱-۳۱۰۰-۳۰۹۹-۳۰۹۸-۳۰۹۷-۳۰۹۶-۳۰۹۵-۳۰۹۴-۳۰۹۳-۳۰۹۲-۳۰۹۱-۳۰۹۰-۳۰۸۹-۳۰۸۸-۳۰۸۷-۳۰۸۶-۳۰۸۵-۳۰۸۴-۳۰۸۳-۳۰۸۲-۳۰۸۱-۳۰۸۰-۳۰۷۹-۳۰۷۸-۳۰۷۷-۳۰۷۶-۳۰۷۵-۳۰۷۴-۳۰۷۳-۳۰۷۲-۳۰۷۱-۳۰۷۰-۳۰۶۹-۳۰۶۸-۳۰۶۷-۳۰۶۶-۳۰۶۵-۳۰۶۴-۳۰۶۳-۳۰۶۲-۳۰۶۱-۳۰۶۰-۳۰۵۹-۳۰۵۸-۳۰۵۷-۳۰۵۶-۳۰۵۵-۳۰۵۴-۳۰۵۳-۳۰۵۲-۳۰۵۱-۳۰۵۰-۳۰۴۹-۳۰۴۸-۳۰۴۷-۳۰۴۶-۳۰۴۵-۳۰۴۴-۳۰۴۳-۳۰۴۲-۳۰۴۱-۳۰۴۰-۳۰۳۹-۳۰۳۸-۳۰۳۷-۳۰۳۶-۳۰۳۵-۳۰۳۴-۳۰۳۳-۳۰۳۲-۳۰۳۱-۳۰۳۰-۳۰۲۹-۳۰۲۸-۳۰۲۷-۳۰۲۶-۳۰۲۵
۱۰۹۳خ‍طی‍ب‌ ب‍غ‍دادی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍خ‍ت‍ار م‍خ‍ت‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ ب‍غ‍دادب‍غ‍دادب‍ی‍ت‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌۲۰۰۳م‌.=۱۳۸۲۵۱۲ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DS,‭۷۹/۹,‭/ب۷،خ۶۰۱۲,‭۱۳۸۲۳۱۰۵
۱۰۹۴زب‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌طب‍ق‍ات‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ی‍ن‌ و ال‍ل‍غ‍وی‍ی‍ن‌ق‍اه‍ره‌دار ال‍م‍ع‍ارف‌[۱۹۸۴م‌.=۱۳۶۳ ]۴۱۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJ,‭۶۰۶۳,‭/ز۲ط۲۳۱۰۶
۱۰۹۵س‍ام‍رائ‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ اح‍م‍دم‍ن‌ اع‍لام‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء ال‍ع‍رب‌ ف‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ب‍غ‍داددارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۲م‌.=۱۳۸۱۳۸۹ص‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴س۲,‭۱۳۸۱۳۱۰۷
۱۰۹۶ض‍اری‌، ح‍ارث‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌الام‍ام‌ ال‍زه‍ری‌ واث‍ره‌ ف‍ی‌ ال‍س‍ن‍ه‌م‍وص‍ل‌م‍ن‍ش‍ورات‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ب‍س‍ام‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴۵۲۳ص‌.‭BP,‭۱۱۶,‭/فلا۲ض۲,‭۱۳۶۴۳۱۰۸
۱۰۹۷م‍ح‍م‍ود، زک‍ی‌ ن‍ج‍ی‍ب‌ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌۱۳۶۲[۲۷۲]ص‌.: ج‍دول‌، م‍ص‍ور.‭QD,‭۲۲,‭/ج۲ز۸,‭۱۳۶۲۳۱۰۹
۱۰۹۸ح‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ .... ف‍ی‌ م‍رای‍ا ال‍ن‍ق‍د ال‍م‍ع‍اص‍رب‍غ‍داددارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۴م‌.=۱۳۸۳۲۳۰ص‌.‭D,‭۱۱۶/۷,‭/فلا۲ح۸,‭۱۳۸۳۳۱۱۰
۱۰۹۹اب‍ن‌ م‍ع‍ت‍ز، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دطب‍ق‍ات‌ ال‍ش‍ع‍راءق‍اه‍ره‌دار ال‍م‍ع‍ارف‌[۱۹۸۱م‌.=۱۳۶۰ ]۶۰۳ص‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/فلا۲۸ط۲۳۱۱۱
۱۱۰۰اب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌... م‍ش‍اه‍ی‍ر ع‍ل‍م‍اء الام‍ص‍ارق‍اه‍ره‌م‍طب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍ن‍ه‌ ال‍ت‍ال‍ی‍ف‌ و ال‍ت‍رج‍م‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۳۷۹ق‌.=۱۹۵۹ م‌.=۱۳۳۷ح‌،۲۵۶ ،VIIIص‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/فلا۲م۵,‭۱۳۳۷۳۱۱۲
۱۱۰۱ع‍ان‍ی‌، س‍ام‍ی‌ م‍ک‍ی‌م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ق‍اب‌ ال‍ش‍ع‍راءن‍ج‍ف‌م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ع‍م‍ان‌۱۹۷۱م‌.=۱۳۵۰۳۲۲ص‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ع۲م۶,‭۱۳۵۰۳۱۱۳
۱۱۰۲ای‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍راخ‍ب‍ار ال‍م‍ل‍وک‌ و ن‍زه‍ه‌ ال‍م‍ال‍ک‌ وال‍م‍م‍ل‍وک‌ ف‍ی‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍ش‍ع‍راءب‍غ‍داددارال‍ش‍وون‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۲۰۰۱م‌.=۱۳۸۰۳۹۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/فلا۹فلا۳,‭۱۳۸۰۳۱۱۴
۱۱۰۴اب‍ن‌ ب‍ش‍ک‍وال‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌... غ‍وام‍ض‌ الاس‍م‍اء ال‍م‍ب‍ه‍م‍ه‌ ال‍واق‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ت‍ون‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍م‍س‍ن‍ده‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۴۲ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/فلا۲غ۹۵۱۵۰-۵۱۴۹-۳۱۱۷-۳۱۱۶
۱۱۰۵ج‍م‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍لام‌طب‍ق‍ات‌ ف‍ح‍ول‌ ال‍ش‍ع‍راءق‍اه‍ره‌۱۴۰۰ق‌.= ۱۳۵۸ (م‍طب‍ع‍ه‌ م‍دن‍ی‌)۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ج۸ط۲,‭۱۳۵۸۳۱۱۹-۳۱۱۸
۱۱۰۶اب‍وال‍ش‍ی‍خ‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دطب‍ق‍ات‌ ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ ب‍اص‍ب‍ه‍ان‌ و ال‍واردی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌۱۴۰۸-۱۴۱۲ ق‌.=۱۹۸۸ -۱۹۹۲ م‌.=۱۳۶۶ -۱۳۷۰۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۲ط۲۳۱۲۳-۳۱۲۲-۳۱۲۱-۳۱۲۰
۱۱۰۷س‍م‍ع‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ت‍ح‍ب‍ی‍ر ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۱۵,‭/س۸ت۳,‭۱۳۷۶۳۱۲۴
۱۱۰۸ل‍ک‍ن‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍ب‍ه‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ال‍ح‍ن‍ف‍ی‍ه‌پ‍اک‍س‍ت‍ان‌اداره‌ ال‍ق‍رآن‌ و ال‍ع‍ل‍وم‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۳۵۹ص‌.‭BP,‭۵۴/۳,‭/ل۸ف۹,‭۱۳۷۷۳۱۲۵
۱۱۰۹اب‍ن‌ ض‍وی‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌رف‍ع‌ ال‍ن‍ق‍اب‌ ع‍ن‌ ت‍راج‍م‌ الاص‍ح‍اب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۳۷۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۲ر۷,‭۱۳۷۶۳۱۲۶
۱۱۱۰س‍ل‍ف‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ع‍ج‍م‌ ال‍س‍ف‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۹۹۳م‌.=۱۴۱۴ ق‌.=۱۳۷۲۶۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴,‭/س۸م۶,‭۱۳۷۲۳۱۲۷
۱۱۱۲ن‍ووی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ش‍رف‌م‍خ‍ت‍ص‍ر طب‍ق‍ات‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۵۹۲ص‌.‭BP,‭۱۴۹/۱,‭/ن۹م۳,‭۱۳۷۴۳۱۲۹
۱۱۱۳ی‍اق‍وت‌ ح‍م‍وی‌، ی‍اق‍وت‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ع‍ج‍م‌ الادب‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۲۰ج‌. در ده‌ م‍ج‍ل‍د.‭PJA,‭۲۰۶۶,‭/ی۲م۶۳۱۳۹-۳۱۳۸-۳۱۳۷-۳۱۳۶-۳۱۳۵-۳۱۳۴-۳۱۳۳-۳۱۳۲-۳۱۳۱-۳۱۳۰
۱۱۱۴م‍ق‍ری‍زی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... ال‍م‍ق‍ف‍ی‌ ال‍ک‍ب‍ی‍رب‍ی‍روت‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۸ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۷م۷,‭۱۳۷۰۳۱۴۷-۳۱۴۶-۳۱۴۵-۳۱۴۴-۳۱۴۳-۳۱۴۲-۳۱۴۱-۳۱۴۰
۱۱۱۵خ‍ش‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ارث‌اخ‍ب‍ار ال‍ف‍ق‍اء و ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸[۳۱۲]ص‌.‭BP,‭۱۴۹/۱,‭/خ۵فلا۳,‭۱۳۷۸۳۱۴۸
۱۱۱۶غ‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ن‍ع‍ت‌ الاک‍م‍ل‌ لاص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ن‍ب‍ل‌ م‍ن‌ س‍ن‍ه‌۹۰۱ - ۱۲۰۷ ه‍ج‍ری‍ه‌دم‍ش‍ق‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۲ق‌.=۱۹۸۲ م‌.=۱۳۶۰۴۹۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۲,‭/غ۴ن۷,‭۱۳۶۰۳۱۴۹
۱۱۱۷ق‍س‍طلان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ف‍ت‍ح‌ ال‍م‍واه‍ب‍ی‌ ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اطب‍ی‌ع‍م‍ان‌دارال‍ف‍ت‍ح‌۲۰۰۰م‌.=۱۴۲۱ ق‌.=۱۳۷۹۱۵۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۸۱/۵,‭/ش۲ق۵,‭۱۳۷۹۳۱۵۰
۱۱۱۸ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ح‍س‍ن‌الاغ‍ت‍ی‍الات‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ اغ‍ت‍ی‍ال‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ و ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الان‍ت‍ش‍ار ال‍ع‍رب‍ی‌۲۰۰۶م‌.=۱۳۸۵۱۴۷ص‌.‭HV,‭۶۴۳۳,‭/ک۵ع۲,‭۱۳۸۵۳۱۵۱
۱۱۱۹ول‍ه‍اوزن‌، ی‍ول‍ی‍وس‌ت‍اری‍خ‌ ال‍دول‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌م‍ن‍ذ ظه‍ور الاس‍لام‌ ال‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍دول‍ه‌ الام‍وی‍ه‌ن‍ق‍ل‍ه‌ ع‍ن‌ الال‍م‍ان‍ی‍ه‌ و ع‍ل‍ق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ اب‍وری‍ده‌پ‍اری‍س‌دارب‍ی‍ب‍ل‍ی‍ون‌۲۰۰۸م‌.=۱۳۸۷ظ،۵۹۶ ص‌.‭DS,‭۳۵/۶۳,‭/و۸ت۲,‭۱۳۸۷۳۱۵۲
۱۱۲۰ج‍اح‍ظ، ع‍م‍روب‍ن‌ ب‍ح‍ررس‍ائ‍ل‌ ال‍ج‍اح‍ظال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍س‍ی‍اس‍ی‍ه‌ق‍دم‌ ل‍ه‍ا و ب‍وب‍ه‍ا و ش‍رح‍ه‍ا ع‍ل‍ی‌ اب‍وم‍ل‍ح‍م‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]۶۴۶ص‌.‭PJA,‭۳۷۱۴,‭/ر۵۵۳۱۵۳
۱۱۲۱ف‍ارس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍غ‍اف‍ر ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ال‍م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍س‍ی‍اق‌ ل‍ت‍اری‍خ‌ ن‍ی‍س‍اب‍ور[ان‍ت‍خ‍اب‌] ت‍ق‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍واس‍ح‍ق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ال‍ص‍ی‍رف‍ی‍ن‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۶۳۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۲۱۲۳,‭/ی۵۵،ف۲۰۱۶,‭۱۳۷۲۳۱۵۴
۱۱۲۲ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د... ت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۵ج‌. در س‍ه‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۱۱۵,‭/ذ۹ت۴,‭۱۳۷۷۳۱۵۷-۳۱۵۶-۳۱۵۵
۱۱۲۳ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دت‍ذک‍ره‌ ال‍ح‍ف‍اظب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۵ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ذ۹ت۴,‭۱۳۸۱۳۱۶۲-۳۱۶۱-۳۱۶۰-۳۱۵۹-۳۱۵۸
۱۱۲۴اب‍واس‍ح‍اق‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌طب‍ق‍ات‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۰۱ق‌.=۱۹۸۱ م‌.=۱۳۵۹۲۳۱ص‌.‭BP,‭۱۴۹/۱,‭/فلا۲ط۲۳۱۶۳
۱۱۲۵اب‍ن‌ ب‍ش‍ک‍وال‌، خ‍ل‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌... ال‍ص‍ل‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ع‍ل‍م‍اء الان‍دل‍س‌ذی‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ اب‍ن‌ ال‍ف‍رض‍ی‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۱۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭DP,‭۱۰۳/۷,‭/فلا۲،ت۲۰۱۲,‭۱۳۸۱۳۱۶۴
۱۱۲۶ف‍رح‍ان‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ع‍ش‍اق‌ ال‍ک‍ت‍ب‌اع‍داد ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ ال‍ف‍رح‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳۰۴ص‌.‭Z,‭۴,‭/ف۴ع۵,‭۱۳۸۱۳۱۶۵
۱۱۲۷س‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍طب‍ق‍ات‌ ال‍ص‍وف‍ی‍ه‌ق‍اه‍ره‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ش‍ع‍ب‌۱۴۱۹ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۱۸۰ص‌.‭BP,‭۲۷۸,‭/س۸ط۲,‭۱۳۷۷۳۱۶۶
۱۱۲۸رش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌الاع‍لام‌ ب‍ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ک‍ت‍اب‌ الاع‍لام‌ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍اف‍ع‍ی‌؛ ب‍ی‍روت‌: دار اب‍ن‌ ح‍زم‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۷۱ص‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴،ز۴۰۸۴,‭۱۳۸۰۳۱۶۷
۱۱۲۹زرک‍ل‍ی‌، خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌الاع‍لام‌ق‍ام‍وس‌ ت‍راج‍م‌ لاش‍ه‍ر ال‍رج‍ال‌ و ال‍ن‍س‍اء م‍ن‌ ال‍ع‍رب‌ و ال‍م‍س‍ت‍ع‍رب‍ی‍ن‌ و ال‍م‍س‍ت‍ش‍رق‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌۲۰۰۵م‌.=۱۳۸۴۸ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ز۴۳۱۷۵-۳۱۷۴-۳۱۷۳-۳۱۷۲-۳۱۷۱-۳۱۷۰-۳۱۶۹-۳۱۶۸
۱۱۳۰اب‍اظه‌، ن‍زارات‍م‍ام‌ الاع‍لام‌ (ذی‍ل‌ ل‍ک‍ت‍اب‌ الاع‍لام‌ ل‍خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ال‍زرک‍ل‍ی‌)دم‍ش‍ق‌دارال‍ف‍ک‍ر؛ ب‍ی‍روت‌: دارص‍ادر۱۹۹۹م‌.=۱۳۷۸۵۰۳ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴،ز۴۰۱۲,‭۱۳۷۸۳۱۷۶
۱۱۳۱اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دوف‍ی‍ات‌ الاع‍ی‍ان‌ و ان‍ب‍اء اب‍ن‍اء ال‍زم‍ان‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۷-۱۴۱۹ ق‌.=۱۹۹۷ -۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۶ -۱۳۷۷۴ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴فلا۲۳۳۱۸۰-۳۱۷۹-۳۱۷۸-۳۱۷۷
۱۱۳۲آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍واداب‍وذر ال‍غ‍ف‍اری‌ رم‍ز ال‍ی‍ق‍ظه‌ ف‍ی‌ ال‍ض‍م‍ی‍ر الان‍س‍ان‍ی‌ع‍رض‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴[۲۰۷]ص‌.: م‍ص‍ور.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۱.ش۳۱۸۱
۱۱۳۳آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادس‍ل‍م‍ان‌ س‍اب‍ق‌ ف‍ارس‌ع‍رض‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ن‍ون‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۸۱۷۲ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۲.ش۳۱۸۲
۱۱۳۴آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادال‍م‍ق‍داد اب‍ن‌ الاس‍ود ال‍ک‍ن‍دی‌اول‌ ف‍ارس‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴[۱۸۷]ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۳.ش۳۱۸۳
۱۱۳۵آل‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ج‍وادع‍م‍ار ب‍ن‌ ی‍اس‍رب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ن‍ون‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۰ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۸۲۴۰ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۴.ش۳۱۸۴
۱۱۳۶ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ات‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء ع‍ب‍ر ال‍ع‍ص‍ور ال‍م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۲۶۶۴ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۵.ش۳۱۸۵
۱۱۳۷ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ااذک‍ی‍اء ال‍ف‍ق‍ه‍اء و ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۸ م‌.=۱۳۷۷۵۴۳ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۶.ش۳۱۸۶
۱۱۳۸اع‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ت‍راج‍م‌ اع‍لام‌ ال‍ن‍س‍اءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۶۲ج‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۷-۸.ش۳۱۸۸-۳۱۸۷
۱۱۳۹ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ااذک‍ی‍اء الاطب‍اءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۴۸۰ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۹.ش۳۱۸۹
۱۱۴۰ب‍ح‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ان‍وار ال‍ب‍دری‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍ق‍طی‍ف‌ و الاح‍س‍اء و ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۳۳۶۸ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۱۰.ش۳۱۹۰
۱۱۴۱اب‍ن‌ طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ال‍ت‍ح‍ری‍ر ال‍طاووس‍ی‌ال‍م‍س‍ت‍خ‍رج‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ "ح‍ل‌ الاش‍ک‍ال‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌" ل‍ل‍س‍ی‍د اح‍م‍د ب‍ن‌ طاوس‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۳۵۲ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۱۱.ش۳۱۹۱
۱۱۴۲ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ااب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ع‍ب‍ق‍ری‌ ی‍ت‍ی‍م‌ و ت‍اری‍خ‌ ح‍اف‍ل‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۸,‭۱۲.ش۳۱۹۲
۱۱۴۳ت‍ق‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍رض‍ی‌۳۱۶ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ت۷ر۳۳۱۹۳
۱۱۴۴ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال‌ ال‍ف‍ک‍ر و الادب‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‌ خ‍لال‌ ال‍ف‌ ع‍ام‌ن‍ج‍ف‌۱۳۸۴ق‌.=۱۹۶۴ م‌.=۱۳۴۲۳ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴فلا۸,‭۱۳۴۲۳۱۹۶-۳۱۹۵-۳۱۹۴
۱۱۴۵طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۳۸۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ط۹ف۹۳۱۹۷
۱۱۴۶ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ای‍ض‍اح‌ الاش‍ت‍ب‍اه‌ ف‍ی‌ اس‍م‍اء ال‍رواه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ک‍ب‍ری‌، ال‍خ‍زان‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍خ‍طوطات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳۳۹ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ع۸فلا۹,‭۱۳۸۳۳۱۹۸
۱۱۴۷طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌رج‍ال‌ ال‍طوس‍ی‌ق‍م‌م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍رض‍ی‌۵۳۵ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ط۹ر۳۳۱۹۹
۱۱۴۸طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ف‍ه‍رس‍ت‌ ک‍ت‍ب‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و اص‍ول‍ه‍م‌ و اس‍م‍اء ال‍م‍ص‍ن‍ف‍ی‍ن‌ و اص‍ح‍اب‌ الاص‍ول‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍طب‍اطب‍ائ‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۶۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ط۹ف۹,‭۱۳۷۸۳۲۰۰
۱۱۴۹م‍ن‍ت‍ج‍ب‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)۱۳۶۶ش‍ان‍زده‌، [۵۷۱]ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۸ف۹,‭۱۳۶۶۳۲۰۱
۱۱۵۰م‍وس‍وع‍ه‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اءق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۸-۱۴۲۴ ق‌.=۱۳۷۶ -۱۳۸۲۱۴ج‌.‭BP,‭۱۴۹,‭/م۸۳۲۱۸-۳۲۱۷-۳۲۱۶-۳۲۱۵-۳۲۱۴-۳۲۱۳-۳۲۱۲-۳۲۱۱-۳۲۱۰-۳۲۰۹-۳۲۰۸-۳۲۰۷-۳۲۰۶-۳۲۰۵-۳۲۰۴-۳۲۰۳-۳۲۰۲
۱۱۵۱س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رت‍ذک‍ره‌ الاع‍ی‍ان‌ی‍ح‍ت‍وی‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ل‍ف‍ی‍ف‌ م‍ن‌ اع‍ی‍ان‌ ال‍م‍ت‍ک‍ل‍م‍ی‍ن‌ و ال‍ف‍ق‍ه‍اء و ع‍ل‍ی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ه‍ام‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۴۷۶ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/س۲ت۴,‭۱۳۷۷۳۲۱۹
۱۱۵۲م‍ع‍ج‍م‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍م‍ت‍ک‍ل‍م‍ی‍ن‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۴- ق‌.=۱۳۸۲ -ج‌.‭BP,‭۲۰۱/۷۱,‭/م۶۳۲۲۳-۳۲۲۲-۳۲۲۱-۳۲۲۰
۱۱۵۳خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ش‍ع‍راء ال‍غ‍ری‌، او، ال‍ن‍ج‍ف‍ی‍ات‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۸ق‌.=۱۳۶۶۱۲ج‌.‭PJA,‭۵۰۴۱/۵,‭/خ۲ش۷,‭۱۳۶۶۳۲۳۵-۳۲۳۴-۳۲۳۳-۳۲۳۲-۳۲۳۱-۳۲۳۰-۳۲۲۹-۳۲۲۸-۳۲۲۷-۳۲۲۶-۳۲۲۵-۳۲۲۴
۱۱۵۴خ‍اق‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍س‍ت‍درک‌ ش‍ع‍راء ال‍غ‍ری‌ب‍ی‍روت‌دارالاض‍واء۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۳ج‌.‭PJA,‭۵۰۴۱/۵,‭/خ۲،ش۷۰۱۷,‭۱۳۸۱۳۲۳۸-۳۲۳۷-۳۲۳۶
۱۱۵۵ش‍ب‍ر، ج‍وادادب‌ ال‍طف‌، او، ش‍ع‍راء ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رن‌ الاول‌ ال‍ه‍ج‍ری‌ ح‍ت‍ی‌ ال‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍رب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۱۰ج‌.: ع‍ک‍س‌.‭PJA,‭۲۶۰۲,‭/م۴۳،ح۵۵,‭۱۳۸۰۳۲۴۸-۳۲۴۷-۳۲۴۶-۳۲۴۵-۳۲۴۴-۳۲۴۳-۳۲۴۲-۳۲۴۱-۳۲۴۰-۳۲۳۹
۱۱۵۶ج‍ب‍وری‌، ک‍ام‍ل‌ س‍ل‍م‍ان‌م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ش‍ع‍راء م‍ن‌ ال‍ع‍ص‍ر ال‍ج‍اه‍ل‍ی‌ ح‍ت‍ی‌ س‍ن‍ه‌۲۰۰۲ م‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۶ج‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ج۲م۶,‭۱۳۸۲۳۲۵۴-۳۲۵۳-۳۲۵۲-۳۲۵۱-۳۲۵۰-۳۲۴۹
۱۱۵۷ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌وض‍وء ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ف‍ان‌ م‍ن‌ ال‍ن‍ش‍اه‌ ال‍ی‌ الان‍ت‍ش‍ارت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ م‍ش‍ع‍ر۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۲۵۷ص‌.‭BP,‭۱۸۵/۵,‭/ش۹و۶۳,‭۱۳۸۴۳۲۵۵
۱۱۵۸ج‍زائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌ ق‍رن‍ه‌ال‍م‍غ‍ی‍ره‌ ب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ت‍ه‍ران‌روش‍ن‍ای‌ م‍ه‍ر۱۳۸۹۴۸۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۳۴/۵,‭/م۶ج۴,‭۱۳۸۹۳۲۵۷-۳۲۵۶
۱۱۵۹ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌م‍ش‍رق‌ ال‍ش‍م‍س‍ی‍ن‌ و اک‍س‍ی‍ر ال‍س‍ع‍ادت‍ی‍ن‌م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‍ه‌ ال‍رض‍وی‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ه‌، م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۹ق‌.=۱۳۸۷۴۸۶ص‌.‭BP,‭۱۴۱/۵,‭/ط۹ش۹۳۲۵۸
۱۱۶۰ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ت‍ت‍م‍ه‌ ال‍م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ت‍اری‍خ‌ خ‍ل‍ف‍ا و ع‍ل‍م‍اق‍م‌م‍وم‍ن‍ی‍ن‌۱۳۸۷۷۳۴ص‌.‭BP,‭۳۶,‭/ق۸،م۸۰۹۵۳۲۵۹
۱۱۶۱اب‍ن‌ رش‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دب‍دای‍ه‌ ال‍م‍ج‍ت‍ه‍د و ن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍م‍ق‍ت‍ص‍دق‍م‌ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍ت‍ق‍ری‍ب‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ال‍م‍ع‍اون‍ی‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ال‍دراس‍ات‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۳۱ق‌.=۲۰۱۰ م‌.=۱۳۸۹۷ج‌.‭BP,‭۱۷۸/۵۵,‭/فلا۲ب۴,‭۱۳۸۹۳۲۷۱-۳۲۷۰-۳۲۶۹-۳۲۶۸-۳۲۶۷-۳۲۶۶-۳۲۶۵
۱۱۶۲ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌ت‍ذی‍ی‍ل‌ س‍لاف‍ه‌ ال‍ع‍ص‍رق‍م‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الادب‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸[۵۷]ص‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/م۴،س۸۰۱۳,‭۱۳۷۸۳۲۷۲
۱۱۶۳آل‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ ب‍اق‍رم‍اض‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‌ و ح‍اض‍ره‍اب‍ی‍روت‌دارالاض‍واء۱۹۸۶م‌.=۱۴۰۶ ق‌.=۱۳۶۵۳ج‌.: ع‍ک‍س‌، م‍ص‍ور.‭DS,‭۷۹/۹,‭/ن۳آ۷۳۲۷۵-۳۲۷۴-۳۲۷۳
۱۱۶۴م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دس‍لاف‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر ف‍ی‌ م‍ح‍اس‍ن‌ ال‍ش‍ع‍راء ب‍ک‍ل‌ م‍ص‍ر[ت‍ه‍ران‌]م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍رت‍ض‍وی‍ه‌، لاح‍ی‍اء الاث‍ار ال‍ج‍ع‍ف‍ری‍ه‌۱۳۸۳۵۹۹، وص‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/م۴س۸۳۲۷۶
۱۱۶۵ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ه‍دی‍ه‌ الاح‍ب‍اب‌ ف‍ی‌ ذک‍ر ال‍م‍ع‍روف‍ی‍ن‌ ب‍ال‍ک‍ن‍ی‌ والال‍ق‍اب‌ والان‍س‍اب‌ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍اش‍م‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ال‍ف‍ق‍اه‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۹۳۶۷ص‌.‭BP,‭۲۱,‭/ق۸ه۴,‭۱۳۷۹۳۲۷۷
۱۱۶۶ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ت‍ذک‍ره‌ ال‍ع‍ل‍م‍اءب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا اظه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا پ‍رن‍ده‌م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۷۲۳۱۵ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ت۹ت۴,‭۱۳۷۲۳۲۷۸
۱۱۶۸ت‍ب‍ری‍زی‍ان‌، ف‍ارس‌ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍س‍ی‍د ه‍اش‍م‌ ال‍ب‍ح‍ران‍ی‌، ح‍ی‍ات‍ه‌، ک‍ت‍ب‍ه‌، م‍ک‍ت‍ب‍ت‍ه‌ق‍م‌دار ال‍م‍ع‍روف‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۵۳۰۴ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۳,‭/ب۳ت۲,‭۱۳۷۵۳۲۸۰
۱۱۶۹م‍درس‌ رض‍وی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ال‍طوس‍ی‌ح‍ی‍ات‍ه‌ و آث‍اره‌ت‍ع‍ری‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ه‍اش‍م‌ الاس‍دی‌م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۴۴۹ص‌.‭Q,‭۱۴۳,‭/ن۶،م۴۰۴۳,‭۱۳۷۷۳۲۸۱
۱۱۷۰طب‍ی‍ب‍ی‌، ن‍اص‍راب‍وراف‍ع‌ م‍ول‍ی‌ رس‍ول‌ ال‍ل‍ه‌ (ص‌)م‍ش‍ه‍دآس‍ت‍ان‍ه‌ ال‍رض‍وی‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ه‌، م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۱۴۴ص‌.‭BP,‭۱۱۶,‭/فلا۲ط۲,‭۱۳۷۱۳۲۸۲
۱۱۷۲س‍اع‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ال‍م‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ خ‍ن‍ی‍س‌ش‍ه‍ادت‍ه‌ و وث‍اق‍ت‍ه‌ و م‍س‍ن‍ده‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲۶۰ص‌.‭BP,‭۱۱۶,‭/م۷س۲,‭۱۳۸۳۳۲۸۴
۱۱۷۴ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍دخ‍ان‍دان‌ ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌ش‍رح‌ اح‍وال‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ و م‍رج‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍اج‍ی‌ م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ ک‍رب‍اس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌)، پ‍در و اولاد و اح‍ف‍ادش‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ش‍رح‌ اح‍وال‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر، اس‍ات‍ی‍د، م‍ع‍اص‍ران‌ و ش‍اگ‍ردان‌ ح‍اج‍ی‌ ک‍رب‍اس‍ی‌اص‍ف‍ه‍ان‌ک‍ان‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‌۱۳۸۱۳۶۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار، م‍ص‍ور.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ک۸خ۲,‭۱۳۸۱۳۲۸۶
۱۱۷۵ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ص‍ادق‌ح‍دی‍ث‌ ع‍ش‍ق‌اس‍ت‍اد ح‍س‍ی‍ن‍ی‌اش‍ک‍وری‌ ع‍رض‌ ح‍ال‌، ج‍س‍ت‍اره‍ا و گ‍ف‍ت‍اره‍ات‍ه‍ران‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۴۴۹۵ص‌.: م‍ص‍ور(ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌‭Z,‭۱۰۰۴,‭/ح۵ح۴,‭۱۳۸۴۳۲۸۷
۱۱۷۶ن‍ص‍ی‍ری‌، ب‍ه‍روزف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ام‌ آوران‌ خ‍وی‌(از س‍ده‌ اول‌ ت‍ا چ‍ه‍ارده‌ ه‍ج‍ری‌)خ‍وی‌ق‍راق‍وش‌۱۳۸۲۵۳۶ص‌.‭DSR,‭۲۰۸۵,‭/و۸ن۶,‭۱۳۸۲۳۲۸۸
۱۱۷۷ع‍ب‍اس‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌پ‍ن‍ه‍ان‌ ت‍ر از پ‍ن‍ه‍ان‍ی‌ی‍ادن‍ام‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌ طب‍س‍ی‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ق‍م‌روح‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ب‍اس‍ی‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۳۲۶، [۷۴]ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۳,‭/ح۲ع۲,‭۱۳۸۳۳۲۸۹
۱۱۷۸اس‍ت‍ادی‌، رض‍ام‍ن‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ق‍م‌ق‍دس‌۱۳۸۳۴۰۰ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/فلا۵م۸,‭۱۳۸۳۳۲۹۰
۱۱۷۹اس‍ت‍ادی‌، رض‍ان‍وزده‌ س‍ت‍اره‌ و ی‍ک‌ م‍اه‌ش‍رح‌ ح‍ال‌ چ‍ن‍د ن‍ف‍ر از ف‍ق‍ه‍اء و ح‍ک‍م‍اق‍م‌ق‍دس‌۱۳۸۲۵۶۰ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/فلا۵ن۹,‭۱۳۸۲۳۲۹۱
۱۱۸۰ح‍رزال‍دی‍ن‌، م‍ح‍م‍دم‍ع‍ارف‌ ال‍رج‍ال‌ ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء و الادب‍اءق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۳ج‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۴م۶,‭۱۳۶۳۳۲۹۴-۳۲۹۳-۳۲۹۲
۱۱۸۱آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍س‍ن‌طب‍ق‍ات‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌ج‌.: ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/آ۷ط۲۳۲۹۸-۳۲۹۷-۳۲۹۶-۳۲۹۵
۱۱۸۲آق‍اب‍زرگ‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍س‍ن‌طب‍ق‍ات‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌(ن‍ق‍ب‍اء ال‍ب‍ش‍ر ف‍ی‌ ل‍ق‍رن‌ ال‍راب‍ع‌ ع‍ش‍ر)ت‍ه‍ران‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ و م‍ت‍ح‍ف‌ و م‍رک‍ز وث‍ائ‍ق‌ م‍ج‍ل‍س‌ ال‍ش‍وری‌ الاس‍لام‍ی‌؛ م‍ش‍ه‍د: م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌[ ۱۴ ق‌.= ۱۳ ]ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/آ۷ط۲۳۲۹۹
۱۱۸۴اف‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ی‍گ‌ری‍اض‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء و ح‍ی‍اض‌ ال‍ف‍ض‍لاءق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۱-۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۶۰ -۱۳۷۳۷ج‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/فلا۷ر۹۳۳۱۰-۳۳۰۹-۳۳۰۸-۳۳۰۷-۳۳۰۶-۳۳۰۵-۳۳۰۴
۱۱۸۵ف‍ت‍لاوی‌، ک‍اظم‌ ع‍ب‍ودم‍ش‍اه‍ی‍ر ال‍م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍ح‍ن‌ ال‍ع‍ل‍وی‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ق‍م‌اج‍ت‍ه‍اد۱۴۲۷ق‌.=۲۰۰۶ م‌.=۱۳۸۵۴۲۴ص‌.: ن‍ق‍ش‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ف۲م۵,‭۱۳۸۵۳۳۱۱
۱۱۸۶ج‍واه‍ر ک‍لام‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ت‍رب‍ت‌ پ‍اک‍ان‌ ق‍م‌ش‍رح‌ ح‍ال‌ م‍دف‍ون‍ی‍ن‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ ق‍م‌ق‍م‌ان‍ص‍اری‍ان‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.(۲۵۹۸ص‌).: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ج۹ت۴,‭۱۳۸۲۳۳۱۵-۳۳۱۴-۳۳۱۳-۳۳۱۲
۱۱۸۷ح‍ک‍ی‍م‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ات‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء ع‍ب‍ر ال‍ع‍ص‍ور ال‍م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ه‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۲۶۶۴ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۸ت۲,‭۱۳۶۲۳۳۱۶
۱۱۸۸خ‍وان‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌روض‍ات‌ ال‍ج‍ن‍ات‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء و ال‍س‍ادات‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۱۳۹۰-۱۳۹۲ ق‌.=۱۳۴۸ -۱۳۵۰۸ج‌.‭BP,‭۵۴,‭/خ۹ر۹۳۳۲۴-۳۳۲۳-۳۳۲۲-۳۳۲۱-۳۳۲۰-۳۳۱۹-۳۳۱۸-۳۳۱۷
۱۱۸۹ب‍ح‍ران‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ف‍ه‍رس‍ت‌ آل‌ ب‍اب‍وی‍ه‌ و ع‍ل‍م‍اء ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۴ق‌.=۱۳۶۲[۱۲۲]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ب۳ف۹,‭۱۳۶۲۳۳۲۵
۱۱۹۰م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍درج‍ات‌ ال‍رف‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ب‍ص‍ی‍رت‍ی‌۱۳۹۷ق‌.=۱۳۵۵۵۹۶ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/م۴د۴۳۳۲۶
۱۱۹۱غ‍ف‍ار، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ و ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۵۸۹ص‌.‭BP,‭۱۱۶,‭/ک۸غ۷,‭۱۳۷۴۳۳۲۷
۱۱۹۲ع‍م‍ی‍دی‌، ث‍ام‍ر ه‍اش‍م‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌ ال‍ب‍غ‍دادی‌ و ک‍ت‍اب‍ه‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ (ال‍ف‍روع‌)ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۲۴۹۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۶,‭/ک۸ع۸,‭۱۳۷۲۳۳۲۸
۱۱۹۳ام‍ام‍ی‌، ک‍ری‍م‌ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ت‍ه‍ران‌ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر۱۳۸۵[س‍ی‍زده‌]،۱۰۰۱ ص‌.‭PE,‭۱۶۴۵,‭/ف۲فلا۸۳۳۲۹
۱۱۹۴ک‍رم‍ی‌، ن‍اص‍رال‍ب‍در ال‍زاه‍ر ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ اع‍لام‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍واه‍ر[ق‍م‌]ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۷۰۴ص‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۱۸۲,‭/م۳،ش۴۰۲۶۷,‭۱۳۸۲۳۳۳۰
۱۱۹۵ج‍اب‍ل‍ق‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‌طرائ‍ف‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۹۲ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ج۲ط۴,‭۱۳۶۹۳۳۳۲-۳۳۳۱
۱۱۹۶اخ‍طب‌ خ‍وارزم‌، م‍وف‍ق‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دم‍ق‍ت‍ل‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ل‍ل‍خ‍وارزم‍ی‌ب‍ی‍روت‌داران‍وار ال‍ه‍دی‌۱۴۳۰ق‌.=۲۰۰۹ م‌.=۱۳۸۸۲ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د.‭BP,‭۴۱/۵,‭/فلا۳م۷۳۳۳۳
۱۱۹۷ت‍ب‍ری‍زی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ع‍ل‍م‍ای‌ م‍ع‍اص‍رق‍م‌ن‍وی‍د اس‍لام‌۱۳۸۲[۵۶۴]ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌ (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌.)‭BP,‭۵۵/۲,‭/ت۲ع۸,‭۱۳۸۲۳۳۳۴
۱۱۹۸ص‍ن‍ع‍ان‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ن‍س‍م‍ه‌ ال‍س‍ح‍ر ب‍ذک‍ر م‍ن‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ش‍ع‍رب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ورخ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PJA,‭۲۱۶۴,‭/ص۸ن۵,‭۱۳۷۸۳۳۳۷-۳۳۳۶-۳۳۳۵
۱۱۹۹آزاد ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ن‍ج‍وم‌ ال‍س‍م‍اءت‍ک‍م‍ل‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ب‍ص‍ی‍رت‍ی‌[ ۱۳ ]۲ج‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/آ۴،ن۳۰۱۲۳۳۳۹-۳۳۳۸
۱۲۰۰آزاد ک‍ش‍م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ن‍ج‍وم‌ ال‍س‍م‍اء ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ال‍ع‍ل‍م‍اء(ش‍رح‌ ح‍ال‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ق‍رن‌ ه‍ای‌ ی‍ازده‍م‌ و دوازده‍م‌ و س‍ی‍زده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌)ت‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌۱۳۸۲ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌، [۵۳۱]ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/آ۴ن۳,‭۱۳۸۲۱۳۷۱۴-۳۳۴۰
۱۲۰۱اف‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌ ب‍ی‍گ‌ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ام‍ل‌ الام‍ل‌ [ل‍ل‍ح‍ر ال‍ع‍ام‍ل‍ی‌]ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍رع‍ش‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸[۴۴۰]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۴،فلا۸۰۲۲,‭۱۳۶۸۳۳۴۱
۱۲۰۲ص‍در، ح‍س‍ن‌ت‍ک‍م‍ل‍ه‌ ام‍ل‌ الام‍ل‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌۱۴۰۶ق‌.=۱۳۶۴۵۲۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۴،فلا۸۰۹۶,‭۱۳۶۴۳۳۴۲
۱۲۰۳ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ت‍ت‍م‍ی‍م‌ ام‍ل‌ الام‍ل‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۷ق‌.=۱۳۶۵[۲۲۲]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۴،فلا۸۰۹۷,‭۱۳۶۵۳۳۴۳
۱۲۰۴ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ال‍ک‍ن‍ی‌ و الال‍ق‍اب‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۲۱,‭/ق۸ک۹,‭۱۳۸۳۳۳۴۵-۳۳۴۴
۱۲۰۵ش‍خ‍ص‌، ه‍اش‍م‌ م‍ح‍م‍داع‍لام‌ ه‍ج‍ر م‍ن‌ ال‍م‍اض‍ی‍ن‌ و ال‍م‍ع‍اص‍ری‍ن‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌۱۴۱۶- ق‌.=۱۳۸۴ -ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ن‍م‍ودار.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ش۳فلا۶۳۳۴۶
۱۲۰۶طع‍م‍ه‌، س‍ل‍م‍ان‌ ه‍ادی‌ت‍راث‌ ک‍رب‍لاءب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۰۳ق‌.=۱۹۸۳ م‌.=۱۳۶۱۴۳۲ص‌.: م‍ص‍ور.‭DS,‭۷۹/۹,‭/ک۴ط۷,‭۱۳۶۱۳۳۴۷
۱۲۰۷آل‌ خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ام‍راء ال‍ک‍وف‍ه‌ و ح‍ک‍ام‍ه‍ات‍ه‍ران‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌۱۴۲۵ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۳ج‌. در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د (۷۷۶ص‌).‭DS,‭۷۹/۹,‭/ک۹آ۷,‭۱۳۸۳۳۳۴۸
۱۲۰۸م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌ ع‍ل‍ی‌ع‍ل‍م‍اء ث‍غ‍ور الاس‍لام‌ ف‍ی‌ ل‍ب‍ن‍ان‌۱۹۵۰ - .... ب‍ی‍روت‌- ل‍ب‍ن‍ان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍رت‍ض‍ی‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.: م‍ص‍ور.‭BP,‭۵۴,‭/م۸ع۸,‭۱۳۷۹۳۳۵۰-۳۳۴۹
۱۲۰۹ص‍در، ح‍س‍ن‌ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ و ف‍ن‍ون‌ الاس‍لام‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍س‍ب‍طی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍ا ال‍س‍لام‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۷ق‌.=۱۳۸۵۶۶۷ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ص۴ش۹,‭۱۳۸۵۳۳۵۱
۱۲۱۰ب‍ح‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ان‍وار ال‍ب‍دری‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍راج‍م‌ ع‍ل‍م‍اء ال‍ق‍طی‍ف‌ و الاح‍س‍اء و ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۷ق‌.=۱۳۶۵ن‌،۴۳۳ ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ب۳فلا۸,‭۱۳۶۵۳۳۵۲
۱۲۱۱ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ص‍ائ‍ب‌م‍ع‍ج‍م‌ م‍ورخ‍ی‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌الام‍ام‍ی‍ه‌- ال‍زی‍دی‍ه‌- اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ م‍ع‍ارف‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۲۲ج‌.‭DS,‭۳۵/۶۷,‭/آ۱ع۲,‭۱۳۸۲۱۴۳۸۴-۱۴۳۸۳-۳۳۵۴-۳۳۵۳
۱۲۱۲ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، اح‍م‍دت‍راج‍م‌ ال‍رج‍ال‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍راج‍م‌ لاع‍لام‌ اک‍ث‍ره‍م‌ م‍غ‍م‍ورون‌ ت‍ن‍ش‍ر م‍واده‍ا ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ لاول‌ م‍ره‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۴ج‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۵ت۴,‭۱۳۸۰۳۳۵۸-۳۳۵۷-۳۳۵۶-۳۳۵۵
۱۲۱۳ش‍اک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ص‍ف‍وه‌ م‍ن‌ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ و ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌ق‍م‌دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳ج‌.‭BP,‭۲۸/۶,‭/ش۲ص۷,‭۱۳۷۳۳۳۶۰-۳۳۵۹
۱۲۱۴ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍دت‍لام‍ذه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ج‍ل‍س‍ی‌ و ال‍م‍ج‍ازون‌ م‍ن‍ه‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸۲۲۳ص‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ح۵ت۸,‭۱۳۶۸۳۳۶۱
۱۲۱۵آل‌ ق‍طی‍ط، ه‍ش‍ام‌ال‍م‍ه‍ت‍دون‌ ب‍ک‌ ی‍ا ع‍ل‍ی‌ب‍ی‍روت‌ال‍ف‍ج‍ر۱۴۳۱ق‌.=۲۰۱۰ م‌.=۱۳۸۹۷۹۱ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، م‍ص‍ور.‭BP,‭۲۱۲/۵,‭/آ۷م۹,‭۱۳۸۹۳۳۶۲
۱۲۱۷ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ک‍ارم‌ الاث‍ار در اح‍وال‌ رج‍ال‌ دوره‌ ق‍اج‍ارم‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ت‍راج‍م‌ و ش‍رح‌ اح‍وال‌ اع‍ی‍ان‌ رج‍ال‌ ع‍ل‍م‍ی‌ زم‍ان‌ ق‍اج‍اری‌ ...[اص‍ف‍ه‍ان‌]ک‍م‍ال‌۱۳۷۷- ق‌.=۱۳۳۷ -ج‌.: م‍ص‍ور.‭DSR,‭۱۳۲۶,‭/ح۲م۷۳۳۶۷
۱۲۱۸ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ک‍ارم‌ الاث‍ار در اح‍وال‌ رج‍ال‌ دو ق‍رن‌ ۱۳ و ۱۴ ه‍ج‍ری‌اص‍ف‍ه‍ان‌ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ن‍ف‍ائ‍س‌ م‍خ‍طوطات‌۱۳۵۱-ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، م‍ص‍ور.‭DSR,‭۱۳۲۶,‭/ح۲م۷۳۳۷۰-۳۳۶۹-۳۳۶۸
۱۲۱۹ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ک‍ارم‌ الاث‍ار در اح‍وال‌ رج‍ال‌ دو ق‍رن‌ ۱۳ و ۱۴ ه‍ج‍ری‌اص‍ف‍ه‍ان‌ن‍ف‍ائ‍س‌ م‍خ‍طوطات‌[ ۱۳ ]ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۳۲۶,‭/ح۲م۷۳۳۷۱
۱۲۲۰ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ک‍ارم‌ الاث‍ار در اح‍وال‌ رج‍ال‌ دو ق‍رن‌ ۱۳ و ۱۴ ه‍ج‍ری‌اص‍ف‍ه‍ان‌ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌[ ۱۳ ]ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۳۲۶,‭/ح۲م۷۳۳۷۲
۱۲۲۱ح‍ب‍ی‍ب‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌م‍ک‍ارم‌ الاث‍ار در اح‍وال‌ رج‍ال‌ دو ق‍رن‌ ۱۳ و ۱۴ ه‍ج‍ری‌اص‍ف‍ه‍ان‌ن‍ق‍ش‌ م‍ان‍ا[ -۱۳ ]ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭DSR,‭۱۳۲۶,‭/ح۲م۷۳۳۷۳
۱۲۲۲ش‍وش‍ت‍ری‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ش‍ری‍ف‌ ال‍دی‍ن‌م‍ج‍ال‍س‌ ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ت‍ه‍ران‌ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ش۹م۳۳۳۷۵-۳۳۷۴
۱۲۲۳ع‍طاردی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌راوی‍ان‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ در م‍س‍ن‍د ال‍رض‍ام‍ش‍ه‍دک‍ن‍گ‍ره‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۳۶۷۵۶۴ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ع۶ر۲,‭۱۳۶۷۳۳۹۶
۱۲۲۵ری‍ح‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍اآی‍ن‍ه‌ دان‍ش‍وران‌ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌۱۳۷۲[۹۵۰]ص‌.: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ر۹آ۹۳۳۹۸
۱۲۲۶رف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ش‍ه‍اب‌ ش‍ری‍ع‍ت‌درن‍گ‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)ق‍م‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ره‌)۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۷۴۸ص‌؛ [۱۱۴]ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۳,‭/م۴ر۷,‭۱۳۷۳۳۳۹۹
۱۲۲۷ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ت‍ذک‍ره‌ ال‍م‍ع‍اص‍ری‍ن‌ت‍ه‍ران‌دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌؛ س‍ای‍ه‌۱۳۷۵[۴۳۰]ص‌.‭PIR,‭۶۶۷۱,‭/ت۴,‭۱۳۷۵۳۴۰۱-۳۴۰۰
۱۲۲۸ان‍ص‍اری‌، م‍رت‍ض‍ی‌زن‍دگ‍ان‍ی‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ش‍ی‍خ‌ ان‍ص‍اری‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ق‍م‌ک‍ن‍گ‍ره‌ ش‍ی‍خ‌ اع‍ظم‌ ان‍ص‍اری‌۱۳۷۳۶۱۱ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۵۳/۵,‭/فلا۸فلا۸,‭۱۳۷۳۳۴۰۲
۱۲۲۹دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ف‍اخ‍ر اس‍لام‌[ت‍ه‍ران‌]م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌[ ۱۳ ]ج‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۴,‭/د۹م۷۳۴۰۳
۱۲۳۰م‍رع‍ش‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ال‍طرق‌ و الاس‍ان‍ی‍د ال‍ی‌ م‍روی‍ات‌ اه‍ل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌)ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۸[۱۵۸]ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۴ط۴۳۴۰۴
۱۲۳۱ع‍لام‍ه‌ ه‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ورث‍ه‌ الان‍ب‍ی‍اءق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌۱۳۸۹۵۴۰، IIص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۵۵/۳,‭/ن۷ع۸,‭۱۳۸۹۳۴۰۵
۱۲۳۲ش‍ب‍ی‍ری‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌ج‍رع‍ه‌ ای‌ از دری‍اق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌۱۳۸۹-ج‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ش۲ج۴۳۴۰۶
۱۲۳۳ف‍ره‍ن‍گ‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ات‍ه‍ران‌م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء۱۳۶۹-ج‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ف۲۸ف۴۳۴۰۷
۱۲۳۴م‍رع‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍ودال‍م‍س‍ل‍س‍لات‌ ف‍ی‌ الاج‍ازات‌م‍ح‍ت‍وی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اج‍ازات‌ ع‍ل‍م‍اء الاس‍لام‌ ف‍ی‌ ح‍ق‌ وال‍دی‌ ل‍ع‍لام‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍س‍ی‍د اب‍ی‌ ال‍م‍ع‍ال‍ی‌ ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ج‍م‍ع‍ه‍ا ن‍ج‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍ود ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۹,‭/م۴م۵,‭۱۳۷۴۳۴۰۹-۳۴۰۸
۱۲۳۵خ‍دام‍ی‍ان‌ آران‍ی‌، م‍ه‍دی‌ف‍ه‍ارس‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ج‍م‍ع‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ه‍دی‌ خ‍دام‍ی‍ان‌ الاران‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ت‍راث‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌۱۴۳۱ق‌.=۱۳۸۹۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۴ف۹,‭۱۳۸۹۳۴۱۱-۳۴۱۰
۱۲۳۶ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍س‍ن‌اع‍ی‍ان‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۸-۱۴۲۰ ق‌.=۱۹۹۸ -۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۷ -۱۳۷۹۱۵ج‌.: ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/فلا۸فلا۶۳۴۲۶-۳۴۲۵-۳۴۲۴-۳۴۲۳-۳۴۲۲-۳۴۲۱-۳۴۲۰-۳۴۱۹-۳۴۱۸-۳۴۱۷-۳۴۱۶-۳۴۱۵-۳۴۱۴-۳۴۱۳-۳۴۱۲
۱۲۳۷ج‍زائ‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ن‌ س‍ع‍دال‍دی‍ن‌ح‍اوی‌ الاق‍وال‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌ری‍اض‌ ال‍ن‍اص‍ری‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۴ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ج۴ح۲,‭۱۳۷۶۳۴۳۰-۳۴۲۹-۳۴۲۸-۳۴۲۷
۱۲۳۸س‍اع‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ض‍ع‍ف‍اء م‍ن‌ رج‍ال‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر۱۴۲۶ق‌.=۱۳۸۴۳ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۵,‭/س۲ض۷,‭۱۳۸۴۳۴۳۳-۳۴۳۲-۳۴۳۱
۱۲۳۹ش‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ی‍دآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌اص‍ف‍ه‍ان‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ م‍س‍ج‍د ال‍س‍ی‍د۱۴۱۷ق‌.=۱۳۷۵۷۰۰ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ش۷ر۵,‭۱۳۷۵۳۴۳۴
۱۲۴۰م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ث‍ق‍ات‌ ال‍رواه‌ک‍ت‍اب‌ ع‍ل‍م‍ی‌، رج‍ال‍ی‌، ح‍دی‍ث‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ن‍ت‍ظر (ع‍ج‍ل‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ف‍رج‍ه‌ ال‍ش‍ری‍ف‌)۱۳۸۲۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۴,‭/م۸ث۷,‭۱۳۸۲۳۴۳۷-۳۴۳۶-۳۴۳۵
۱۲۴۱ن‍م‍ازی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌م‍س‍ت‍درک‍ات‌ ع‍ل‍م‌ رج‍ال‌ ال‍ح‍دی‍ث‌اص‍ف‍ه‍ان‌؛ ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌اب‍ن‌ ال‍م‍ول‍ف‌۱۴۱۲-۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۷۰ -۱۳۷۳۸ج‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ن۸م۵۳۴۴۵-۳۴۴۴-۳۴۴۳-۳۴۴۲-۳۴۴۱-۳۴۴۰-۳۴۳۹-۳۴۳۸
۱۲۴۲اب‍ن‌ طاوس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ال‍ت‍ح‍ری‍ر ال‍طاووس‍ی‌ال‍م‍س‍ت‍خ‍رج‌ م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍ل‌ الاش‍ک‍ال‌ ل‍ل‍س‍ی‍د اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ آل‌ طاووس‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۱ق‌.=۱۳۶۹[۲۴]،۷۴۹ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۲،ح۸۰۱۲,‭۱۳۶۹۳۴۴۶
۱۲۴۳م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌اج‍ازات‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۳۶۹۳۱۰، [۱۰۹]،۳۱ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۹,‭/م۳فلا۳,‭۱۳۶۹۳۴۴۷
۱۲۴۴اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۲- ق‌.=۱۳۸۰ -ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۵م۸۱۳۴۴۸-۱۳۴۴۷-۱۳۴۴۶-۱۳۴۴۵-۳۴۵۰-۳۴۴۹-۳۴۴۸
۱۲۴۵ب‍ص‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رض‍اف‍ائ‍ق‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ و ال‍رج‍ال‌ق‍م‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۳۹۰ص‌.‭BP,‭۱۰۸/۶,‭/ب۶ف۲,‭۱۳۸۰۳۴۵۱
۱۲۴۶زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍وس‍ی‌... ال‍ج‍ام‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌۱۳۹۴- ق‌.=۱۳۵۳ - (ق‍م‌: چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ پ‍ی‍روز)ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ز۸ج۲۳۴۵۲
۱۲۴۷م‍ام‍ق‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۳- ق‌.=۱۳۸۱ -ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۲ت۹۱۳۴۵۵-۱۳۴۵۴-۱۳۴۵۳-۱۳۴۵۲-۱۳۴۵۱-۱۳۴۵۰-۱۳۴۴۹-۸۶۹۹-۸۶۹۸-۶۶۷۸-۶۶۷۷-۳۴۷۸-۳۴۷۷-۳۴۷۶-۳۴۷۵-۳۴۷۴-۳۴۷۳-۳۴۷۲-۳۴۷۱-۳۴۷۰-۳۴۶۹-۳۴۶۸-۳۴۶۷-۳۴۶۶-۳۴۶۵-۳۴۶۴-۳۴۶۳-۳۴۶۲-۳۴۶۱-۳۴۶۰-۳۴۵۹-۳۴۵۸-۳۴۵۷-۳۴۵۶-۳۴۵۵-۳۴۵۴-۳۴۵۳
۱۲۴۸ت‍ف‍رش‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ن‍ق‍د ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ت۷ن۷,‭۱۳۷۶۳۴۸۳-۳۴۸۲-۳۴۸۱-۳۴۸۰-۳۴۷۹
۱۲۴۹م‍ازن‍دران‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۷ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۲م۸,‭۱۳۷۴۳۴۹۰-۳۴۸۹-۳۴۸۸-۳۴۸۷-۳۴۸۶-۳۴۸۵-۳۴۸۴
۱۲۵۰دری‍اب‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍وح‍د لاع‍لام‌ الاص‍ول‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ و ال‍خ‍لاص‍ه‌ ل‍ل‍ع‍لام‍ه‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ف‍ک‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۴ق‌.=۱۳۷۲۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/د۴م۶,‭۱۳۷۲۳۴۹۲-۳۴۹۱
۱۲۵۱س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍رک‍ل‍ی‍ات‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۵۰۳ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/س۲ک۸۳۴۹۳
۱۲۵۲م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د آص‍ف‌ب‍ح‍وث‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌طاووس‌ ب‍ه‍ش‍ت‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۵۳۵ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/م۳ب۳۳۴۹۴
۱۲۵۳ک‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۳۴۴ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ک۹ت۹,‭۱۳۷۹۳۴۹۵
۱۲۵۴طب‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ررج‍ال‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ اس‍ان‍ی‍د ال‍س‍ن‍ه‌ (دراس‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ح‍ول‌ رج‍ال‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ اس‍ان‍ی‍د ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍س‍ت‍ه‌)ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۴۸۰ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ط۲ر۳,‭۱۳۷۸۳۴۹۶
۱۲۵۵ک‍ج‍وری‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ق‍م‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۲۴ق‌.=۱۳۸۲۲۵۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ک۳ف۹,‭۱۳۸۲۳۴۹۷
۱۲۵۶اب‍ن‌ غ‍ض‍ائ‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍رج‍ال‌ لاب‍ن‌ ال‍غ‍ض‍ائ‍ری‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۲۰۸ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۲ر۳,‭۱۳۸۰۳۴۹۸
۱۲۵۷اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ج‍ام‍ع‌ ال‍رواه‌ و ازاح‍ه‌ الاش‍ت‍ب‍اه‍ات‌ ع‍ن‌ ال‍طرق‌ و الاس‍ن‍ادق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۰۳- ق‌.=۱۳۶۱ -ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۴ج۲۳۵۰۰-۳۴۹۹
۱۲۵۸ن‍ج‍ف‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ال‍ج‍ام‍ع‌ ل‍رواه‌ و اص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌[م‍ش‍ه‍د]ال‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۰۷-۱۴۰۹ ق‌.=۱۳۶۶ -۱۳۶۸۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ن۳ج۲۳۵۰۲-۳۵۰۱
۱۲۵۹ک‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍راخ‍ت‍ی‍ار م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‌ "رج‍ال‌ ال‍ک‍ش‍ی‌"ت‍ه‍ران‌وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد الاس‍لام‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۳۸۲۹۸۸ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ک۵،م۶۰۱۶,‭۱۳۸۲۳۵۰۳
۱۲۶۰ن‍ج‍اش‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ف‍ه‍رس‍ت‌ اس‍م‍اء م‍ص‍ن‍ف‍ی‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‌ رج‍ال‌ ال‍ن‍ج‍اش‍ی‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۴۹۰ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ن۳ر۳۳۵۰۴
۱۲۶۱ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ق‍ام‍وس‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴ق‌.= ۱۳۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ش۹ق۲۳۵۱۶-۳۵۱۵-۳۵۱۴-۳۵۱۳-۳۵۱۲-۳۵۱۱-۳۵۱۰-۳۵۰۹-۳۵۰۸-۳۵۰۷-۳۵۰۶-۳۵۰۵
۱۲۶۲ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، اب‍وال‍ه‍دی‌س‍م‍اء ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ول‍ی‌ ال‍ع‍ص‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌، ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ک۸س۸,‭۱۳۷۷۳۵۱۸-۳۵۱۷
۱۲۶۳ت‍راب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رال‍م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ ال‍م‍ی‍س‍ره‌، او، "م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال‌ ال‍وس‍ائ‍ل‌"ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۱۹ق‌.=۱۳۷۷۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ت۴م۸,‭۱۳۷۷۳۵۲۰-۳۵۱۹
۱۲۶۴ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍رت‍ض‍ی‌رج‍ال‌ ال‍س‍ی‍د ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍وائ‍د ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ت‍ه‍ران‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ص‍ادق‌۱۳۶۳۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ب۳ف۹۳۵۲۴-۳۵۲۳-۳۵۲۲-۳۵۲۱
۱۲۶۵خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ و ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ طب‍ق‍ات‌ ال‍رواه‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۲ م‌.=۱۳۷۱۲۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۹م۶۳۵۴۸-۳۵۴۷-۳۵۴۶-۳۵۴۵-۳۵۴۴-۳۵۴۳-۳۵۴۲-۳۵۴۱-۳۵۴۰-۳۵۳۹-۳۵۳۸-۳۵۳۷-۳۵۳۶-۳۵۳۵-۳۵۳۴-۳۵۳۳-۳۵۳۲-۳۵۳۱-۳۵۳۰-۳۵۲۹-۳۵۲۸-۳۵۲۷-۳۵۲۶-۳۵۲۵
۱۲۶۶خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌زب‍ده‌ ال‍م‍ق‍ال‌ م‍ن‌ م‍ع‍ج‍م‌ ال‍رج‍ال‌ [ل‍ل‍س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍خ‍وئ‍ی‌]ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء۱۴۲۶ق‌.=۲۰۰۵ م‌.=۱۳۸۴۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۹،م۶۰۱۸,‭۱۳۸۴۳۵۵۰-۳۵۴۹
۱۲۶۷ش‍رف‌ ال‍دی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ع‌ م‍وس‍وع‍ات‌ رج‍ال‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌۱- ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌۲ - طب‍ق‍ات‌ اع‍لام‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌۳ - اع‍ی‍ان‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ...ب‍ی‍روت‌؛ ل‍ن‍دن‌الارش‍اد۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ش۴م۶,‭۱۳۷۰۳۵۵۳-۳۵۵۲-۳۵۵۱
۱۲۶۸ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ف‍وای‍د رض‍وی‍ه‌ در ش‍رح‌ ح‍ال‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ه‌(ع‌) (ش‍رح‌ ح‍ال‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ی‍ا ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۲۰۰ ت‍ن‌)ق‍م‌ن‍وی‍د اس‍لام‌۱۳۸۷۹۱۱ص‌.: ع‍ک‍س‌.‭BP,‭۵۵/۲,‭/ق۸ف۹۳۵۵۴
۱۲۶۹اع‍رج‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ع‍ده‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌۱۴۱۵ق‌.=۱۳۷۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۶ع۴,‭۱۳۷۳۳۵۵۶-۳۵۵۵
۱۲۷۰ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ال‍رس‍ائ‍ل‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۲۲-۱۴۲۳ ق‌.=۱۳۸۰ -۱۳۸۱۴ج‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ک۸ر۵۳۵۶۰-۳۵۵۹-۳۵۵۸-۳۵۵۷
۱۲۷۱ب‍ح‍ران‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌م‍ع‍راج‌ اه‍ل‌ ال‍ک‍م‍ال‌ ال‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ ال‍ع‍وی‍ن‍ات‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۳۷۰۴۷۱ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ب۳م۶,‭۱۳۷۰۳۵۶۱
۱۲۷۲ع‍ل‍ی‍اری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ه‍ج‍ه‌ الام‍ال‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ زب‍ده‌ ال‍م‍ق‍ال‌ت‍ه‍ران‌ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍اج‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ک‍وش‍ان‌ پ‍ور۱۴ق‌.= ۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، م‍ص‍ور.‭BP,‭۱۱۴,‭/ب۴،ز۲۰۲۶۳۵۶۷-۳۵۶۶-۳۵۶۵-۳۵۶۴-۳۵۶۳-۳۵۶۲
۱۲۷۳ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ه‍دای‍ه‌ ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ ال‍ی‌ طری‍ق‍ه‌ ال‍م‍ح‍م‍دی‍ن‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍م‍ش‍ت‍رک‍ات‌ ال‍ک‍اظم‍ی‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۵ق‌.=۱۳۶۳۱۴، [۴۲۰]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/ک۲ه۴,‭۱۳۶۳۳۵۶۸
۱۲۷۴ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ن‍ورال‍دی‍ن‌الاج‍ازه‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ره‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۳۱۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ج۴فلا۳,‭۱۳۶۷۳۵۶۹
۱۲۷۵ک‍رب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د طاه‍راک‍ل‍ی‍ل‌ ال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ال‍م‍طل‍ب‌ق‍م‌دارال‍ح‍دی‍ث‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۶۴۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ک۴فلا۷,‭۱۳۸۳۳۵۷۰
۱۲۷۶دری‍اب‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودم‍ش‍ی‍خ‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اش‍ی‌ت‍وث‍ی‍ق‍ه‍م‌ و طرق‍ه‍م‌ ال‍ی‌ الاص‍ول‌ و ال‍ک‍ت‍ب‌ق‍م‌م‍ح‍م‍ود دری‍اب‌ ن‍ج‍ف‍ی‌۱۴۱۳ق‌.=۱۳۷۱[۴۶۹]ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ن۳،ر۳۰۹۵۴,‭۱۳۷۱۳۵۷۱
۱۲۷۷ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌ ک‍چ‍وئ‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ری‍اض‌ ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍رواه‌ و ال‍ع‍ل‍م‍اء ال‍ق‍م‍ی‍ی‍ن‌ م‍ن‌ ال‍م‍ت‍ق‍دم‍ی‍ن‌ و ال‍م‍ت‍اخ‍ری‍ن‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍م‍رع‍ش‍ی‌ ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌ ال‍ک‍ب‍ری‌، ال‍خ‍زان‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍خ‍طوطات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱ل‌،۸۶۳ ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ن۲ر۹,‭۱۳۸۱۳۵۷۲
۱۲۷۸م‍وس‍وی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ف‍وائ‍د ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ق‍م‌ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌[۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸ ]۱۸۸ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/م۸ف۹۳۵۷۳
۱۲۷۹م‍ش‍ک‍ی‍ن‍ی‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌وج‍ی‍زه‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۱ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۱۰۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/م۵و۳,‭۱۳۷۰۳۵۷۴
۱۲۸۰م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ال‍وج‍ی‍زه‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴[۴۲۸]ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۳و۳,‭۱۳۷۴۳۵۷۵
۱۲۸۱ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌اح‍س‍ن‌ ال‍ت‍راج‍م‌ لاص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ال‍ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌م‍ش‍ه‍دال‍م‍وت‍م‍ر ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍لام‍ام‌ ال‍رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۰۹ق‌.=۱۳۶۷۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ش۲فلا۳,‭۱۳۶۷۳۵۷۷-۳۵۷۶
۱۲۸۲ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ک‍م‍ل‍ه‌ ال‍رج‍ال‌[ق‍م‌]ان‍وارال‍ه‍دی‌۱۴۲۵ق‌.=۱۳۸۳۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ت۷،ن۷۰۳۷,‭۱۳۸۳۳۵۸۰-۳۵۷۹-۳۵۷۸
۱۲۸۳ک‍ع‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دق‍ب‍ول‌ الاخ‍ب‍ار و م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۰ م‌.=۱۳۷۹۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ک۷ق۲,‭۱۳۷۹۳۵۸۲-۳۵۸۱
۱۲۸۴ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ن‍ور ال‍ه‍ادی‌ ال‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ ال‍ه‍ادی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۳۵۹ص‌.‭BP,‭۴۹/۳۵,‭/ش۲ن۹,‭۱۳۷۹۳۵۸۳
۱۲۸۵ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌س‍ب‍ل‌ ال‍رش‍اد ال‍ی‌ اص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ ال‍ج‍واد ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌[ق‍م‌]ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ه‌۱۴۲۱ق‌.=۱۳۷۹۳۶۰ص‌.‭BP,‭۴۸/۳۵,‭/ش۲س۲,‭۱۳۷۹۳۵۸۴
۱۲۸۶ش‍ب‍س‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ف‍ائ‍ق‌ ف‍ی‌ رواه‌ و اص‍ح‍اب‌ الام‍ام‌ ال‍ص‍ادق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ش۲ف۲,‭۱۳۷۶۳۵۸۷-۳۵۸۶-۳۵۸۵
۱۲۸۷ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌ ی‍زدی‌، غ‍لام‍رض‍ام‍ش‍ای‍خ‌ ال‍ث‍ق‍ات‌[ق‍م‌]م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴ق‌.= ۱۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ع۴م۵۳۵۸۸
۱۲۸۸م‍ه‍دی‌، ع‍ب‍دال‍زه‍راال‍ه‍ج‍وم‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ت‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا ال‍س‍لام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍زه‍راء۱۴ق‌.= ۱۳[۵۲۸]ص‌.‭BP,‭۲۷/۲,‭/م۹ه۳۳۵۸۹
۱۲۸۹ب‍ح‍ران‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دل‍ول‍وه‌ ال‍ب‍ح‍ری‍ن‌ ف‍ی‌ الاج‍ازات‌ و ت‍راج‍م‌ رج‍ال‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌)۴۶۱ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۹,‭/ب۳ل۹۱۳۹۲۰-۳۵۹۰
۱۲۹۰ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌خ‍م‍س‍ون‌ و م‍ائ‍ه‌ ص‍ح‍اب‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ق‌ق‍م‌ال‍ت‍وح‍ی‍د۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۲ج‌.‭BP,‭۱۰۶/۵,‭/ع۵خ۸۳۵۹۲-۳۵۹۱
۱۲۹۱ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌زواج‌ ام‌ ک‍ل‍ث‍وم‌ق‍راءه‌ ف‍ی‌ ن‍ص‍وص‌ زواج‌ ع‍م‍ر م‍ن‌ ام‌ ال‍زواج‌ ال‍ل‍غ‍ز ک‍ل‍ث‍وم‌ ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ق‍م‌دل‍ی‍ل‌ م‍ا۱۳۸۸۲۲۴ص‌.‭BP,‭۵۲/۲,‭/فلا۸ش۹,‭۱۳۸۸۳۵۹۳
۱۲۹۲ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌الاس‍طوره‌ ال‍س‍ب‍ئ‍ی‍ه‌ ک‍م‍ا ت‍خ‍ی‍ل‍ه‍ا و اخ‍ت‍ل‍ق‍ه‍ا س‍ی‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رق‍م‌ک‍ل‍ی‍ه‌ اص‍ول‌ ال‍دی‍ن‌۱۴۲۴-۱۴۲۷ ق‌.=۱۳۸۲ -۱۳۸۵۲ج‌.: ن‍م‍ودار.‭BP,‭۲۴۱/۸,‭/س۲ع۵۲۳۵۹۵-۳۵۹۴
۱۲۹۳ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ت‍وث‍ی‍ق‌ ف‍ق‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ و ال‍س‍ن‍ن‌م‍ن‍ه‍ج‌ ج‍دی‍د ل‍دراس‍ه‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍ق‍ارن‌ق‍م‌م‍رک‍ز الاب‍ح‍اث‌ ال‍ع‍ق‍ائ‍دی‍ه‌۱۴۳۱ق‌.=۱۳۸۹۸۷ص‌.‭BP,‭۱۶۹/۷,‭/ش۹ت۹,‭۱۳۸۹۳۵۹۶
۱۲۹۴ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ا ان‍دی‍ش‍وران‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ (ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ن‍و در ف‍ق‍ه‌ م‍ق‍ارن‌)ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ص‍ل‍وه‌ و ال‍س‍لام‌م‍ش‍ه‍دی‍وس‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۳۸۸۹۵ص‌.‭BP,‭۲۱۲/۵,‭/ش۹ب۲,‭۱۳۸۸۳۵۹۷
۱۲۹۵ح‍اج‍ی‍ان‍ی‌ دش‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ن‍خ‍ب‍ه‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ت‍م‍ی‍ی‍ز الاس‍ن‍اد و ال‍رج‍ال‌و ه‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ف‍ی‌ اس‍ان‍ی‍د ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ال‍طائ‍ف‍ه‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍طوس‍ی‌ وال‍م‍ح‍دث‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍ص‍دوق‌ ...[۱۳۹۷ق‌.=۱۳۵۶ ](ق‍م‌: م‍طب‍ع‍ه‌ م‍ه‍ر)۵۳۵ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ح۲ن۳۳۵۹۸
۱۲۹۶ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍اال‍م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍رج‍ال‍ی‌ و ال‍م‍ع‍م‍ل‌ ال‍رائ‍د ف‍ی‌ ال‍م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ ل‍س‍ی‍د ال‍طائ‍ف‍ه‌ آی‍ه‌ ال‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍ب‍روج‍ردی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌)ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۳۸۴ص‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ب۴،م۸۰۸۳۳۵۹۹
۱۲۹۷م‍ح‍م‍ودی‌ دش‍ت‍ی‌، ع‍ب‍اس‌م‍ل‍خ‍ص‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ اس‍م‍اء ال‍م‍وث‍ق‍ی‍ن‌ و ال‍م‍ع‍ت‍م‍دی‍ن‌ م‍ن‌ ال‍رج‍ال‌ق‍م‌ع‍ب‍اس‌ ال‍م‍ح‍م‍ودی‌ ال‍دش‍ت‍ی‌۱۴۲۰ق‌.=۱۳۷۸۳۲۰ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۳م۷,‭۱۳۷۸۳۶۰۰
۱۲۹۸ت‍رت‍ی‍ب‌ خ‍لاص‍ه‌ الاق‍وال‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌م‍ش‍ه‍دم‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ح‍وث‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۵۰۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ع۸،خ۸۰۷۲,‭۱۳۸۱۳۶۰۱
۱۲۹۹م‍وس‍وی‌ ب‍لادی‌دراس‍ه‌ ح‍ول‌ م‍ش‍ای‍خ‌ اب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌۲۰۰۳م‌.=۱۳۸۲۷۳ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/م۹د۴,‭۱۳۸۲۳۶۰۲
۱۳۰۰ح‍ل‍و، م‍ض‍رال‍ب‍ی‍ان‌ ع‍م‍ا ف‍ی‌ ل‍س‍ان‌ ال‍م‍ی‍زان‌دراس‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍رج‍ال‍ی‍ه‌ الارب‍ع‍ه‌ ع‍ن‍د الام‍ام‍ی‍ه‌ و ک‍ت‍اب‌ ل‍س‍ان‌ ال‍م‍ی‍زان‌ لاب‍ن‌ ح‍ج‍رال‍ع‍س‍ق‍لان‍ی‌ق‍م‌م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ذخ‍ائ‍ر الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۷۵ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۲,‭/ح۸ب۹,‭۱۳۸۱۳۶۰۳
۱۳۰۱ح‍س‍ن‌ زاده‌ آم‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌اض‍ب‍ط ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ض‍ب‍ط اس‍م‍اء ال‍رج‍ال‌ق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍رک‍ز ال‍ن‍ش‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۳۷۶۲۰۰ص‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ح۵فلا۶,‭۱۳۷۶۳۶۰۴
۱۳۰۲ع‍زی‍زی‌، ح‍س‍ی‍ن‌راوی‍ان‌ م‍ش‍ت‍رک‌پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ راوی‍ان‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ق‍م‌ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)۱۳۸۰۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ع۴ر۲,‭۱۳۸۰۳۶۰۶-۳۶۰۵
۱۳۰۳ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دس‍ی‍ر اع‍لام‌ ال‍ن‍ب‍لاء و ب‍ه‍ام‍ش‍ه‌ اح‍ک‍ام‌ ال‍رج‍ال‌ م‍ن‌ م‍ی‍زان‌ الاع‍ت‍دال‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍د ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۷ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۱۷ج‌. در ش‍ان‍زده‌ م‍ج‍ل‍د.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭CT,‭۲۰۳,‭/ع۴ذ۹,‭۱۳۷۶۳۶۲۴-۳۶۲۳-۳۶۲۲-۳۶۲۱-۳۶۲۰-۳۶۱۹-۳۶۱۸-۳۶۱۷-۳۶۱۶-۳۶۱۵-۳۶۱۴-۳۶۱۳-۳۶۱۲-۳۶۱۱-۳۶۱۰-۳۶۰۹-۳۶۰۸-۳۶۰۷
۱۳۰۵م‍م‍دوح‌، م‍ح‍م‍ود س‍ع‍ی‍دالاح‍ت‍ف‍ال‌ ب‍م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رواه‌ ال‍ث‍ق‍ات‌ ال‍ذی‍ن‌ ل‍ی‍س‍وا ف‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍ک‍م‍ال‌دب‍ی‌دارال‍ب‍ح‍وث‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ واح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۴ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۴,‭/م۸فلا۳,‭۱۳۸۲۳۶۲۸-۳۶۲۷-۳۶۲۶-۳۶۲۵
۱۳۰۶اب‍ن‌ م‍اک‍ولا، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ م‍س‍ت‍م‍ر الاوه‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ذوی‌ ال‍م‍ع‍رف‍ه‌ و اول‍ی‌ الاف‍ه‍ام‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۹۳۶۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۲ت۹,‭۱۳۶۹۳۶۲۹
۱۳۰۷ن‍ور، زه‍ی‍ر ع‍ث‍م‍ان‌ ع‍ل‍ی‌اب‍ن‌ ع‍دی‌ و م‍ن‍ه‍ج‍ه‌ ف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ض‍ع‍ف‍اء ال‍رج‍ال‌ری‍اض‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍رش‍د؛ ش‍رک‍ه‌ ال‍ری‍اض‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۵,‭/فلا۲،ک۲۰۸۸,‭۱۳۷۶۳۶۳۱-۳۶۳۰
۱۳۰۹خ‍طی‍ب‌ ب‍غ‍دادی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌م‍وض‍ح‌ اوه‍ام‌ ال‍ج‍م‍ع‌ و ال‍ت‍ف‍ری‍ق‌ب‍ی‍روت‌دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۰۷ق‌.=۱۹۸۷ م‌.=۱۳۶۵۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/خ۶م۸,‭۱۳۶۵۳۶۳۳-۳۶۳۲
۱۳۱۰ق‍طب‌ راون‍دی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ ه‍ب‍ه‌ ال‍ل‍ه‌ل‍ب‌ ال‍ل‍ب‍اب‌ق‍م‌آل‌ ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌۱۴۳۱ق‌.=۱۳۸۹۲ج‌.‭BP,‭۹۴/۵,‭/ق۶ل۲,‭۱۳۸۹۳۶۳۵-۳۶۳۴
۱۳۱۱س‍ب‍ط ب‍ن‌ ع‍ج‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ه‍ای‍ه‌ ال‍س‍ول‌ ف‍ی‌ رواه‌ ال‍س‍ت‍ه‌ الاص‍ول‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۲۳ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۱۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/س۲ن۹,‭۱۳۸۲۳۶۴۵-۳۶۴۴-۳۶۴۳-۳۶۴۲-۳۶۴۱-۳۶۴۰-۳۶۳۹-۳۶۳۸-۳۶۳۷-۳۶۳۶
۱۳۱۲ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دم‍ی‍زان‌ الاع‍ت‍دال‌ ف‍ی‌ ن‍ق‍د ال‍رج‍ال‌دارال‍ف‍ک‍ر۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/ذ۹م۹۳۶۴۹-۳۶۴۸-۳۶۴۷-۳۶۴۶
۱۳۱۳ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍م‍غ‍ن‍ی‌ ف‍ی‌ ال‍ض‍ع‍ف‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۲ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۵,‭/ذ۹م۶,‭۱۳۷۶۳۶۵۱-۳۶۵۰
۱۳۱۴دولاب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ک‍ن‍ی‌ و الاس‍م‍اءب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۰ق‌.=۱۹۹۹ م‌.=۱۳۷۸۲ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/د۹ک۹,‭۱۳۷۸۳۶۵۳-۳۶۵۲
۱۳۱۵ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍رو... ال‍ض‍ع‍ف‍اء و م‍ن‌ ن‍س‍ب‌ ال‍ی‌ ال‍ک‍ذب‌ و وض‍ع‌ ال‍ح‍دی‍ث‌، و م‍ن‌ غ‍ل‍ب‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍دی‍ث‍ه‌ ال‍وه‍م‌، و م‍ن‌ ...ب‍ی‍روت‌داراب‍ن‌ ح‍زم‌۱۴۲۹ق‌.=۲۰۰۸ م‌.=۱۳۸۷۸۴۶ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۵,‭/ع۷ض۷,‭۱۳۸۷۳۶۵۴
۱۳۱۶دارق‍طن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رذک‍ر اس‍م‍اء ال‍ت‍اب‍ع‍ی‍ن‌ و م‍ن‌ ب‍ع‍ده‍م‌ م‍م‍ن‌ ص‍ح‍ت‌ روای‍ت‍ه‌ ع‍ن‌ ال‍ث‍ق‍ات‌ ع‍ن‍د ال‍ب‍خ‍اری‌ و م‍س‍ل‍م‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/د۲ذ۸,‭۱۳۶۴۳۶۵۶-۳۶۵۵
۱۳۱۷اب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ب‍ان‌... ال‍ث‍ق‍ات‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴ق‌.= ۱۳۱۰ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۴,‭/فلا۲ث۷۳۶۶۶-۳۶۶۵-۳۶۶۴-۳۶۶۳-۳۶۶۲-۳۶۶۱-۳۶۶۰-۳۶۵۹-۳۶۵۸-۳۶۵۷
۱۳۱۸ق‍ی‍س‍ی‌ دم‍ش‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍ش‍ت‍ب‍ه‌ (ف‍ی‌ ض‍ب‍ط اس‍م‍اء ال‍رواه‌ و ان‍س‍اب‍ه‍م‌ و ال‍ق‍اب‍ه‍م‌ و ک‍ن‍اه‍م‌)ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۱۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/ق۹ت۹,‭۱۳۷۲۳۶۷۶-۳۶۷۵-۳۶۷۴-۳۶۷۳-۳۶۷۲-۳۶۷۱-۳۶۷۰-۳۶۶۹-۳۶۶۸-۳۶۶۷
۱۳۱۹اب‍ن‌ اب‍ی‌ ح‍ات‍م‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ج‍رح‌ و ال‍ت‍ع‍دی‍ل‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۲ م‌.=۱۳۸۱۱۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۲,‭/فلا۲ج۴,‭۱۳۸۱۳۶۸۶-۳۶۸۵-۳۶۸۴-۳۶۸۳-۳۶۸۲-۳۶۸۱-۳۶۸۰-۳۶۷۹-۳۶۷۸-۳۶۷۷
۱۳۲۰ذه‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ک‍اش‍ف‌ ف‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ م‍ن‌ ل‍ه‌ روای‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍س‍ت‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ذ۹ک۲,‭۱۳۷۶۳۶۸۹-۳۶۸۸-۳۶۸۷
۱۳۲۱اب‍ن‌ ح‍ن‍ب‍ل‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ج‍ام‍ع‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍ل‍ل‌ و م‍ع‍رف‍ه‌ ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌۱۴۱۰ق‌.=۱۹۹۰ م‌.=۱۳۶۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۲ج۲,‭۱۳۶۸۳۶۹۱-۳۶۹۰
۱۳۲۲اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ج‍م‍ع‌ ال‍م‍وس‍س‌ ل‍ل‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍م‍ف‍ه‍رس‌ب‍ی‍روت‌دار ال‍م‍ع‍رف‍ه‌۱۴۱۳-۱۴۱۵ ق‌.=۱۹۹۲ -۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۱ -۱۳۷۳۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۹,‭/فلا۲م۳۳۶۹۵-۳۶۹۴-۳۶۹۳-۳۶۹۲
۱۳۲۳اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ل‍س‍ان‌ ال‍م‍ی‍زان‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۷-۱۴۱۴ ق‌.=۱۹۸۷ -۱۹۹۳ م‌.=۱۳۶۵ -۱۳۷۲۸ج‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۲ل۵۳۷۰۳-۳۷۰۲-۳۷۰۱-۳۷۰۰-۳۶۹۹-۳۶۹۸-۳۶۹۷-۳۶۹۶
۱۳۲۴اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ت‍ب‍ص‍ی‍ر ال‍م‍ن‍ت‍ب‍ه‌ ب‍ت‍ح‍ری‍ر ال‍م‍ش‍ت‍ب‍ه‌ب‍ی‍روت‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴ق‌.= ۱۳۴ج‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/فلا۲ت۲۳۷۰۷-۳۷۰۶-۳۷۰۵-۳۷۰۴
۱۳۲۵م‍زج‍اج‍ی‌، ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ن‍زه‍ه‌ ری‍اض‌ الاج‍ازه‌ال‍م‍س‍ت‍طاب‍ه‌ ب‍ذک‍ر م‍ن‍اق‍ب‌ ال‍م‍ش‍ای‍خ‌ اه‍ل‌ ال‍روای‍ه‌ و الاص‍اب‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۸ق‌.=۱۹۹۷ م‌.=۱۳۷۶۴۳۲ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۹,‭/م۴ن۴,‭۱۳۷۶۳۷۰۸
۱۳۲۶ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ت‍ص‍ح‍ی‍ف‍ات‌ ال‍م‍ح‍دث‍ی‍ن‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۰۸ق‌.=۱۹۸۸ م‌.=۱۳۶۷۳۵۲ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/ع۵ت۶,‭۱۳۶۷۳۷۰۹
۱۳۲۷ب‍ح‍ران‍ی‌، اح‍م‍د م‍اج‍دت‍وث‍ی‍ق‌ رواه‌ ال‍ص‍ح‍اح‌دراس‍ه‌ م‍وض‍وع‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ اح‍وال‌ ائ‍م‍ه‌ ال‍ج‍رح‌ و ال‍ت‍ع‍دی‍ل‌ و رج‍ال‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ب‍ی‍روت‌م‍وس‍س‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ور ال‍زه‍راء۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳۰۸ص‌.‭BP,‭۱۱۴/۲,‭/ب۳ت۹,‭۱۳۸۲۳۷۱۰
۱۳۲۸ف‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍دذی‍ل‌ ال‍ت‍ق‍ی‍ی‍د ل‍م‍ع‍رف‍ه‌ رواه‌ ال‍س‍ن‍ن‌ و ال‍م‍س‍ان‍ی‍دم‍ک‍ه‌ج‍ام‍ع‍ه‌ ام‌ ال‍ق‍ری‌۱۴۱۱-۱۴۱۸ ق‌.=۱۹۹۰ -۱۹۹۷ م‌.=۱۳۶۹ -۱۳۷۶۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ف۲ذ۹۳۷۱۳-۳۷۱۲-۳۷۱۱
۱۳۲۹س‍ب‍ط ب‍ن‌ ع‍ج‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ک‍ش‍ف‌ ال‍ح‍ث‍ی‍ث‌ ع‍م‍ن‌ رم‍ی‌ ب‍وض‍ع‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ب‍ی‍روت‌ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌۱۴۱۶ق‌.=۱۹۹۶ م‌.=۱۳۷۵۳۵۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۶,‭/س۲ک۵۳۷۱۴
۱۳۳۰اب‍ن‌ م‍ب‍رد، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌... ب‍ح‍ر ال‍دم‌ ف‍ی‍م‍ن‌ ت‍ک‍ل‍م‌ ف‍ی‍ه‌ الام‍ام‌ اح‍م‍د ب‍م‍دح‌ او ذم‌ری‍اض‌دارال‍رای‍ه‌۱۴۰۹ق‌.=۱۹۸۹ م‌.=۱۳۶۷۶۰۴ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴,‭/فلا۲ب۳,‭۱۳۶۷۳۷۱۵
۱۳۳۱ح‍اف‍ظ م‍زی‌، ی‍وس‍ف‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍ک‍م‍ال‌ ف‍ی‌ اس‍م‍اء ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۴ق‌.=۱۹۹۴ م‌.=۱۳۷۲۲۲ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ح۲ت۹,‭۱۳۷۲۳۷۳۹-۳۷۳۸-۳۷۳۷-۳۷۳۶-۳۷۳۵-۳۷۳۴-۳۷۳۳-۳۷۳۲-۳۷۳۱-۳۷۳۰-۳۷۲۹-۳۷۲۸-۳۷۲۷-۳۷۲۶-۳۷۲۵-۳۷۲۴-۳۷۲۳-۳۷۲۲-۳۷۲۱-۳۷۲۰-۳۷۱۹-۳۷۱۸-۳۷۱۷-۳۷۱۶
۱۳۳۲خ‍زرج‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌خ‍لاص‍ه‌ ت‍ذه‍ی‍ب‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍ک‍م‍ال‌ ف‍ی‌ اس‍م‍اء ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۲۲ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۸۰۳ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ح۲،ت۹۰۱۴۳,‭۱۳۸۰۳۷۴۲-۳۷۴۱-۳۷۴۰
۱۳۳۳اب‍ن‌ ع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍دی‌ال‍ک‍ام‍ل‌ ف‍ی‌ ض‍ع‍ف‍اء ال‍رج‍ال‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۰۴ق‌.=۱۹۸۴ م‌.=۱۳۶۲۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۴/۵,‭/فلا۲ک۲۳۷۵۰-۳۷۴۹-۳۷۴۸-۳۷۴۷-۳۷۴۶-۳۷۴۵-۳۷۴۴-۳۷۴۳
۱۳۳۴ب‍ن‍داری‌، ع‍ب‍دال‍غ‍ف‍ار س‍ل‍ی‍م‍ان‌م‍وس‍وع‍ه‌ رج‍ال‌ ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ت‍س‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌۱۴۱۳ق‌.=۱۹۹۳ م‌.=۱۳۷۲۴ج‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/ب۸م۸,‭۱۳۷۲۳۷۵۴-۳۷۵۳-۳۷۵۲-۳۷۵۱
۱۳۳۵اب‍ن‌ ح‍ج‍ر ع‍س‍ق‍لان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌... ت‍ه‍ذی‍ب‌ ال‍ت‍ه‍ذی‍ب‌ب‍ی‍روت‌دارال‍ف‍ک‍ر۱۴۱۵ق‌.=۱۹۹۵ م‌.=۱۳۷۴۱۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۱۵,‭/فلا۲ت۹,‭۱۳۷۴۳۷۶۶-۳۷۶۵-۳۷۶۴-۳۷۶۳-۳۷۶۲-۳۷۶۱-۳۷۶۰-۳۷۵۹-۳۷۵۸-۳۷۵۷-۳۷۵۶-۳۷۵۵
۱۳۳۶دارق‍طن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍م‍رال‍م‍وت‍ل‍ف‌ و ال‍م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ب‍ی‍روت‌دارال‍غ‍رب‌ الاس‍لام‍ی‌۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۶ م‌.=۱۳۶۴۵ج‌. (۲۶۶۵ص‌).‭BP,‭۱۱۴/۸,‭/د۲م۸,‭۱۳۶۴۳۷۷۱-۳۷۷۰-۳۷۶۹-۳۷۶۸-۳۷۶۷
۱۳۳۷م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌م‍راه‌ ال‍ع‍ق‍ول‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ ال‍رس‍ول‌ت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۶۳-۲۶ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸۳۷۹۹-۳۷۹۸-۳۷۹۷-۳۷۹۶-۳۷۹۵-۳۷۹۴-۳۷۹۳-۳۷۹۲-۳۷۹۱-۳۷۹۰-۳۷۸۹-۳۷۸۸-۳۷۸۷-۳۷۸۶-۳۷۸۵-۳۷۸۴-۳۷۸۳-۳۷۸۲-۳۷۸۱-۳۷۸۰-۳۷۷۹-۳۷۷۸-۳۷۷۷-۳۷۷۶-۳۷۷۵-۳۷۷۴
۱۳۳۸ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ ال‍ب‍ح‍ار و م‍دی‍ن‍ه‌ ال‍ح‍ک‍م‌ و الاث‍ارم‍ع‌ ت‍طب‍ی‍ق‌ ال‍ن‍ص‍وص‌ ال‍وارده‌ ف‍ی‍ه‍ا ع‍ل‍ی‌ ب‍ح‍ارالان‍وارت‍ه‍ران‌؛ ق‍م‌م‍ن‍ظم‍ه‌ الاوق‍اف‌ و ال‍ش‍وون‌ ال‍خ‍ی‍ری‍ه‌، دار الاس‍وه‌۱۴۲۲ق‌.=۱۳۸۰۸ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۷۷۳۸۰۹-۳۸۰۸-۳۸۰۷-۳۸۰۶-۳۸۰۵-۳۸۰۴-۳۸۰۳-۳۸۰۲
۱۳۳۹ن‍م‍ازی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌م‍س‍ت‍درک‌ س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ ال‍ب‍ح‍ارق‍م‌ج‍م‍اع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌۱۴۱۸-۱۴۱۹ ق‌.=۱۳۷۶ -۱۳۷۷۱۰ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۷۷۹۳۸۱۹-۳۸۱۸-۳۸۱۷-۳۸۱۶-۳۸۱۵-۳۸۱۴-۳۸۱۳-۳۸۱۲-۳۸۱۱-۳۸۱۰
۱۳۴۰م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌درر الاخ‍ب‍ار م‍ن‌ ب‍ح‍ارالان‍وار [م‍ج‍ل‍س‍ی‌]ب‍ی‍روت‌؛ ل‍ن‍دن‌الارش‍اد ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۹۹۶م‌.=۱۴۱۷ ق‌.=۱۳۷۵۵۴۸ص‌.: ج‍دول‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۱۳,‭۱۳۷۵۳۸۲۰
۱۳۴۱م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌م‍ش‍رع‍ه‌ ب‍ح‍ارالان‍وارق‍م‌م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ع‍زی‍زی‌۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱۲ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳،ب۳۰۵۸,‭۱۳۸۱۳۸۲۲-۳۸۲۱
۱۳۴۲ق‍زوی‍ن‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ غ‍ازی‌ال‍ش‍اف‍ی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۲-۱.ش۳۸۲۴-۳۸۲۳
۱۳۴۳ق‍زوی‍ن‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ غ‍ازی‌ص‍اف‍ی‌ در ش‍رح‌ ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۴-۳.ش۳۸۲۶-۳۸۲۵
۱۳۴۴اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ری‍ف‌ال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۲۶۸ص‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۵.ش۳۸۲۷
۱۳۴۵ع‍ل‍وی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۴۷۶ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۶.ش۳۸۲۸
۱۳۴۶ع‍ام‍ل‍ی‌، ب‍درال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍دال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۳۵۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۷.ش۳۸۲۹
۱۳۴۷م‍ع‍ی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ک‍ش‍ف‌ ال‍واف‍ی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۷۳۹ص‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۸.ش۳۸۳۰
۱۳۴۸ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ی‍درال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۶۷۲ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۹.ش۳۸۳۱
۱۳۴۹ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍د م‍ج‍ذوب‌ال‍ه‍دای‍ا ل‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ائ‍م‍ه‌ ال‍ه‍دی‌ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۱۱-۱۰.ش۳۸۳۳-۳۸۳۲
۱۳۵۰م‍وم‍ن‌ ج‍ی‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ح‍اف‍ظ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۱۳-۱۲.ش۳۸۳۵-۳۸۳۴
۱۳۵۱ش‍ی‍خ‌ ع‍ل‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دال‍در ال‍م‍ن‍ظوم‌ م‍ن‌ ک‍لام‌ ال‍م‍ع‍ص‍وم‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۷۱۵ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۱۴.ش۳۸۳۶
۱۳۵۲ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ت‍ح‍ف‍ه‌ الاول‍ی‍اء (ت‍رج‍م‍ه‌ اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌)ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۱۸-۱۵.ش۳۸۴۰-۳۸۳۹-۳۸۳۸-۳۸۳۷
۱۳۵۳م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ص‍ال‍ح‌ش‍رح‌ ف‍روع‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دارال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۲۳-۱۹.ش۳۸۴۵-۳۸۴۴-۳۸۴۳-۳۸۴۲-۳۸۴۱
۱۳۵۴اب‍ن‌ ق‍اری‍اغ‍دی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ال‍ب‍ض‍اع‍ه‌ ال‍م‍زج‍اه‌(ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍روض‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ک‍اف‍ی‌)ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۲۵-۲۴.ش۳۸۴۷-۳۸۴۶
۱۳۵۵گ‍ل‍س‍ت‍ان‍ه‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دم‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ی‍ق‍ی‍ن‌(ش‍رح‌ ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌) ب‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌)ق‍م‌؛ ت‍ه‍ران‌دار ال‍ح‍دی‍ث‌؛ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۵۲۷ص‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۲۶.ش۳۸۴۸
۱۳۵۶ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رس‍ائ‍ل‌ در ش‍رح‌ اح‍ادی‍ث‍ی‌ از ک‍اف‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر؛ ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌، م‍وزه‌ و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌۱۳۸۸۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸،ک۲۰۲۸,‭۲۸-۲۷.ش۳۸۵۰-۳۸۴۹
۱۳۵۷ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ال‍ک‍اف‍ی‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ دارال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز ال‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۱۵ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲,‭۱۳۸۸۳۸۶۵-۳۸۶۴-۳۸۶۳-۳۸۶۲-۳۸۶۱-۳۸۶۰-۳۸۵۹-۳۸۵۸-۳۸۵۷-۳۸۵۶-۳۸۵۵-۳۸۵۴-۳۸۵۳-۳۸۵۲-۳۸۵۱
۱۳۵۸ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌... ال‍واف‍ی‌[ق‍م‌]؛ اص‍ف‍ه‍ان‌ع‍طر ع‍ت‍رت‌؛ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الام‍ام‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌ ال‍ع‍ام‍ه‌۱۴۳۰ق‌.=۱۳۸۸۱۴ج‌. در ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‌ م‍ج‍ل‍د.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ف۹و۲,‭۱۳۸۸۳۸۹۱-۳۸۹۰-۳۸۸۹-۳۸۸۸-۳۸۸۷-۳۸۸۶-۳۸۸۵-۳۸۸۴-۳۸۸۳-۳۸۸۲-۳۸۸۱-۳۸۸۰-۳۸۷۹-۳۸۷۸-۳۸۷۷-۳۸۷۶-۳۸۷۵-۳۸۷۴-۳۸۷۳-۳۸۷۲-۳۸۷۱-۳۸۷۰-۳۸۶۹-۳۸۶۸-۳۸۶۷-۳۸۶۶
۱۳۵۹م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۶۲-ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳۳۹۳۹-۳۹۳۸-۳۹۳۷-۳۹۳۶-۳۹۳۵-۳۹۳۴-۳۹۳۳-۳۹۳۲-۳۹۳۱-۳۹۳۰-۳۹۲۹-۳۹۲۸-۳۹۲۷-۳۹۲۶-۳۹۲۵-۳۹۲۴-۳۹۲۳-۳۹۲۲-۳۹۲۱-۳۹۲۰-۳۹۱۹-۳۹۱۸-۳۹۱۷-۳۹۱۶-۳۹۱۵-۳۹۱۴-۳۹۱۳-۳۹۱۲-۳۹۱۱-۳۹۱۰-۳۹۰۹-۳۹۰۸-۳۹۰۷-۳۹۰۶-۳۹۰۵-۳۹۰۴-۳۹۰۳-۳۹۰۲-۳۹۰۱-۳۹۰۰-۳۸۹۹-۳۸۹۸-۳۸۹۷-۳۸۹۶-۳۸۹۵-۳۸۹۴-۳۸۹۳-۳۸۹۲
۱۳۶۰م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار۱۳ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳۳۹۴۰
۱۳۶۱م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ارق‍م‌دارال‍ف‍ق‍ه‌۱۴ق‌.= ۱۳ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳۳۹۴۲-۳۹۴۱
۱۳۶۲م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارت‍ه‍ران‌ک‍ت‍اب‍چ‍ی‌۱۴ق‌.= ۱۳ج‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳۳۹۴۹-۳۹۴۸-۳۹۴۷-۳۹۴۶-۳۹۴۵-۳۹۴۴-۳۹۴۳
۱۳۶۳م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارت‍ه‍ران‌ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۴ق‌.= ۱۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳۴۰۰۱-۴۰۰۰-۳۹۹۹-۳۹۹۸-۳۹۹۷-۳۹۹۶-۳۹۹۵-۳۹۹۴-۳۹۹۳-۳۹۹۲-۳۹۹۱-۳۹۹۰-۳۹۸۹-۳۹۸۸-۳۹۸۷-۳۹۸۶-۳۹۸۵-۳۹۸۴-۳۹۸۳-۳۹۸۲-۳۹۸۱-۳۹۸۰-۳۹۷۹-۳۹۷۸-۳۹۷۷-۳۹۷۶-۳۹۷۵-۳۹۷۴-۳۹۷۳-۳۹۷۲-۳۹۷۱-۳۹۷۰-۳۹۶۹-۳۹۶۸-۳۹۶۷-۳۹۶۶-۳۹۶۵-۳۹۶۴-۳۹۶۳-۳۹۶۲-۳۹۶۱-۳۹۶۰-۳۹۵۹-۳۹۵۸-۳۹۵۷-۳۹۵۶-۳۹۵۵-۳۹۵۴-۳۹۵۳-۳۹۵۲-۳۹۵۱-۳۹۵۰
۱۳۶۴م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ب‍ح‍ارالان‍وارال‍ج‍ام‍ع‍ه‌ ل‍درر اخ‍ب‍ار الائ‍م‍ه‌ الاطه‍ارب‍ی‍روت‌دار ال‍ت‍ع‍ارف‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌۱۴۲۱ق‌.=۲۰۰۱ م‌.=۱۳۷۹۴۴ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۶,‭/م۳ب۳,‭۱۳۷۹۴۰۴۶-۴۰۴۵-۴۰۴۴-۴۰۴۳-۴۰۴۲-۴۰۴۱-۴۰۴۰-۴۰۳۹-۴۰۳۸-۴۰۳۷-۴۰۳۶-۴۰۳۵-۴۰۳۴-۴۰۳۳-۴۰۳۲-۴۰۳۱-۴۰۳۰-۴۰۲۹-۴۰۲۸-۴۰۲۷-۴۰۲۶-۴۰۲۵-۴۰۲۴-۴۰۲۳-۴۰۲۲-۴۰۲۱-۴۰۲۰-۴۰۱۹-۴۰۱۸-۴۰۱۷-۴۰۱۶-۴۰۱۵-۴۰۱۴-۴۰۱۳-۴۰۱۲-۴۰۱۱-۴۰۱۰-۴۰۰۹-۴۰۰۸-۴۰۰۷-۴۰۰۶-۴۰۰۵-۴۰۰۴-۴۰۰۳-۴۰۰۲
۱۳۶۵ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌الاص‍ول‌ م‍ن‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارالاض‍واء۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲,‭۱۳۶۳۴۰۴۸-۴۰۴۷
۱۳۶۶ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ف‍روع‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ب‍ی‍روت‌دارالاض‍واء۱۴۰۵ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۳ج‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲,‭۱۳۶۳۴۰۵۴-۴۰۵۳-۴۰۵۲-۴۰۵۱-۴۰۵۰-۴۰۴۹
۱۳۶۷ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌الاص‍ول‌ م‍ن‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ت‍ه‍ران‌دار ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۷۵-ج‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲۴۰۵۶-۴۰۵۵
۱۳۶۸ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ال‍ف‍روع‌ م‍ن‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۷۵ج‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲۴۰۶۱-۴۰۶۰-۴۰۵۹-۴۰۵۸-۴۰۵۷
۱۳۶۹ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌ال‍روض‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ک‍اف‍ی‌ت‍ه‍ران‌دارال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌۱۳۸۹ق‌.=۱۳۴۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌، ج‍دول‌.‭BP,‭۱۲۹,‭/ک۸ک۲۴۰۶۲
۱۳۷۰طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ت‍ه‍ذی‍ب‌ الاح‍ک‍ام‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‍ه‌ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌ ال‍م‍ف‍ی‍د رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌دارالاض‍واء۱۴۰۶ق‌.=۱۹۸۵ م‌.=۱۳۶۴۱۰ج‌.‭BP,‭۱۸۱/۵,‭/م۷،م۷۰۲۶۴۰۷۲-۴۰۷۱-۴۰۷۰-۴۰۶۹-۴۰۶۸-۴۰۶۷-۴۰۶۶-۴۰۶۵-۴۰۶۴-۴۰۶۳
۱۳۷۱ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌وس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۱۲ق‌.=۱۹۹۱ م‌.=۱۳۷۰۲۰ج‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴و۵۴۰۹۲-۴۰۹۱-۴۰۹۰-۴۰۸۹-۴۰۸۸-۴۰۸۷-۴۰۸۶-۴۰۸۵-۴۰۸۴-۴۰۸۳-۴۰۸۲-۴۰۸۱-۴۰۸۰-۴۰۷۹-۴۰۷۸-۴۰۷۷-۴۰۷۶-۴۰۷۵-۴۰۷۴-۴۰۷۳
۱۳۷۲ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ وس‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۶ق‌.=۱۳۷۴۳۰ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴و۵۴۱۲۲-۴۱۲۱-۴۱۲۰-۴۱۱۹-۴۱۱۸-۴۱۱۷-۴۱۱۶-۴۱۱۵-۴۱۱۴-۴۱۱۳-۴۱۱۲-۴۱۱۱-۴۱۱۰-۴۱۰۹-۴۱۰۸-۴۱۰۷-۴۱۰۶-۴۱۰۵-۴۱۰۴-۴۱۰۳-۴۱۰۲-۴۱۰۱-۴۱۰۰-۴۰۹۹-۴۰۹۸-۴۰۹۷-۴۰۹۶-۴۰۹۵-۴۰۹۴-۴۰۹۳
۱۳۷۳ح‍رع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌ال‍ف‍ص‍ول‌ ال‍م‍ه‍م‍ه‌ ف‍ی‌ اص‍ول‌ الائ‍م‍ه‌ (ت‍ک‍م‍ل‍ه‌ ال‍وس‍ائ‍ل‌) و ه‍و ی‍ش‍ت‍م‍ل‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ک‍ل‍ی‍ه‌ ال‍م‍روی‍ه‌ ال‍ت‍ی‌ ت‍ت‍ف‍رع‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا الاح‍ک‍ام‌ ال‍ج‍زئ‍ی‍ه‌ ف‍ی‍ه‌ اک‍ث‍ر...ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۳ م‌.=۱۳۸۲۳ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴ف۶,‭۱۳۸۲۴۱۲۵-۴۱۲۴-۴۱۲۳
۱۳۷۴ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌م‍س‍ت‍درک‌ ال‍وس‍ائ‍ل‌ و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۰۷-۱۴۰۸ ق‌.=۱۳۶۵ -۱۳۶۶۱۸ج‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴،و۵۰۱۸۴۱۴۳-۴۱۴۲-۴۱۴۱-۴۱۴۰-۴۱۳۹-۴۱۳۸-۴۱۳۷-۴۱۳۶-۴۱۳۵-۴۱۳۴-۴۱۳۳-۴۱۳۲-۴۱۳۱-۴۱۳۰-۴۱۲۹-۴۱۲۸-۴۱۲۷-۴۱۲۶
۱۳۷۵ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌خ‍ات‍م‍ه‌ م‍س‍ت‍درک‌ ال‍وس‍ائ‍ل‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۵-۱۴۲۰ ق‌.=۱۳۷۳ -۱۳۷۸ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴،و۵۰۱۸۸۴۱۵۲-۴۱۵۱-۴۱۵۰-۴۱۴۹-۴۱۴۸-۴۱۴۷-۴۱۴۶-۴۱۴۵-۴۱۴۴
۱۳۷۶ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ف‍ه‍ارس‌ م‍س‍ت‍درک‌ ال‍وس‍ائ‍ل‌ق‍م‌م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌۱۴۱۴-۱۴۱۵ ق‌.=۱۳۷۲ -۱۳۷۳۳ج‌.‭BP,‭۱۳۵,‭/ح۴،و۵۰۱۸۷۴۱۵۵-۴۱۵۴-۴۱۵۳
۱۳۷۷ح‍ص‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌زه‍ر الاداب‌ و ث‍م‍ر الال‍ب‍اب‌دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌۲ج‌.‭PJA,‭۳۹۱۸,‭/ز۹۴۱۵۷-۴۱۵۶
۱۳۷۸اب‍ن‌ ان‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍اس‍م‌ال‍زاه‍ر ف‍ی‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ن‍اس‌دم‍ش‍ق‌دارال‍ب‍ش‍ائ‍ر۱۴۲۴ق‌.=۲۰۰۴ م‌.=۱۳۸۳۲ج‌.: ن‍م‍ون‍ه‌.‭PN,‭۶۰۹۵,‭/ع۴فلا۲۴۱۵۹-۴۱۵۸
۱۳۷۹ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ و س‍ر ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ب‍ی‍روت‌داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌۱۴۳۱ق‌.=۲۰۱۰ م‌.=۱۳۸۹۳۲۴ص‌.‭PJ,‭۶۶۲۰,‭/ث۷ف۷,‭۱۳۸۹۴۱۶۰
۱۳۸۰ح‍ات‍م‌ طائ‍ی‌دی‍وان‌ ح‍ات‍م‌ ال‍طائ‍ی‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۲۰۰۶م‌.=۱۳۸۵۸۲ص‌.‭PJA,‭۲۸۷۲,‭/د۹,‭۱۳۸۵۴۱۶۱
۱۳۸۱ام‍روال‍ق‍ی‍س‌دی‍وان‌ ام‍ری‌ ء ال‍ق‍ی‍س‌ ب‍ن‌ ح‍ج‍ر ال‍ک‍ن‍دی‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۲۰۰۴م‌.=۱۳۸۳۱۴۲ص‌.‭PJA,‭۲۸۵۷,‭/د۹,‭۱۳۸۳۴۱۶۲
۱۳۸۲ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍وردی‍وان‌ ال‍ح‍لاج‌ب‍ی‍روت‌دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌۲۰۰۵م‌.=۱۳۸۴