کتابخانه تخصصی بنیاد فرهنگی امامت  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ادی‍ث‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا --ق‍رن‌۵ ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ --م‍ت‍رداف‌ ه‍ا و م‍ت‍ض‍اد ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ --م‍ت‍رادف‌ ه‍ا و م‍ت‍ض‍اد ه‍ا
ق‍رآن‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، م‍ب‍ارک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ازه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍و ع‍م‍ر، ش‍ه‍اب‌ ال‍دی‍ن‌
زم‍خ‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍ر
طری‍ح‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ف‍راه‍ی‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
م‍ب‍رد، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍زی‍د
اب‍ن‌ ف‍ارس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ف‍ارس‌
اب‍ن‌ دری‍د، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ف‍ی‍وم‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‌
ش‍رت‍ون‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
زی‍ن‌ ال‍دی‍ن‌ رازی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍وب‍ک‍ر
اس‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اب‍ن‌ م‍ن‍ظور، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ک‍رم‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
ج‍م‍اع‍ه‌ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍رالاس‍لام‍ی‌
دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
م‍رت‍ض‍وی‌
طل‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ور
دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
[ال‍دار ال‍م‍ص‍ری‍ه‌]
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌
دارال‍ه‍ج‍ره‌
دارالاس‍وه‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ب‍ص‍ی‍رت‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
لسان العرب
ابن منظور، محمد بن مکرم ؛  بیروت دار احیاء التراث العربی ؛ موسسه التاریخ العربی   ، ۱۹۹۹م .=۱۴۱۹ ق .=۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ل۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد
شرتونی ، سعید ؛  [تهران ] دارالاسوه   ، ۱۴۱۶ق .=۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۲‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفردات الفاظ القرآن
راغب اصفهانی ، حسین بن محمد ؛  قم طلیعه النور   ، ۱۴۲۶ق .=۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۲/۳‬,‭ر۲‌م۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفائق =فائق >فی غریب الحدیث
زمخشری ، محمود بن عمر ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۴۱۷ ق .=۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۶/۲‬,‭ز۸‌ف۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجمع البحرین
طریحی ، فخرالدین بن محمد ؛  تهران مرتضوی   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۷‬,‭ط۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمهره اللغه
ابن درید، محمد بن حسن ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۲۶ق .=۲۰۰۵ م .=۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس =قاموس >الوافی
ابو عمر، شهاب الدین ؛  بیروت دارالفکر   ، ۲۰۰۳م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معجم مقاییس اللغه
ابن فارس ، احمد بن فارس ؛  قم اسماعیلیان   ،
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معجم المقاییس فی اللغه
ابن فارس ، احمد بن فارس ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۹۴م .=۱۴۱۵ ق .=۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف‍لا۲‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معجم الفروق اللغویه
عسکری ، حسن بن عبدالله ؛  قم جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم ، موسسه النشرالاسلامی   ، ۱۴۲۱ق .=۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۹۰‬,‭‌ع۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس =قاموس >المحیط
فیروزآبادی ، محمد بن یعقوب ؛  بیروت دار احیاء التراث العربی : موسسه التاریخ العربی   ، ۱۴۱۷ق .=۱۹۹۷ م .=۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۲‬,‭‌ف۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مختار الصحاح
زین الدین رازی ، محمد بن ابوبکر ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۲۰۰۷م .=۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭ز۹‌م۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تهذیب اللغه
ازهری ، محمد بن احمد ؛  [مصر] [الدار المصریه ]   ، [۱۹۶۴م .=۱۳۸۴ ق .=۱۳۴۳ ]
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ت۹‬,‭۱۳۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
< ...العین =عین >
فراهیدی ، خلیل بن احمد ؛  قم دارالهجره   ، ۱۴۰۹-۱۴۱۰ ق .=۱۳۶۷ -۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف۴‌ع۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
< ...العین =عین >
فراهیدی ، خلیل بن احمد ؛  بیروت دار احیاء التراث العربی   ، ۲۰۰۱م .=۱۴۲۱ ق .=۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف۴‌ع۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<المصباح =مصباح >المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی
فیومی ، احمد بن محمد ؛  قم دارالهجره   ، ۱۴۲۵ق .=۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۰‬,‭‌ف۹۶‌م۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<النهایه =نهایه >فی غریب الحدیث و الاثر
ابن اثیر، مبارک بن محمد ؛  قم اسماعیلیان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۶/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<الفروق =فروق >اللغویه
عسکری ، حسن بن عبدالله ؛  قم مکتبه بصیرتی   ، ۱۳۵۳ق .=۱۳۱۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۹۰‬,‭‌ع۵‌ف۴‬,‭۱۳۱۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
لغت فرس ( با حواشی و تعلیقات و فهارس )
اسدی ، علی بن احمد ؛  تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۴۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ل۷‬,‭۱۳۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<الکامل =کامل >فی اللغه و الادب
مبرد، محمد بن یزید ؛  بیروت موسسه المعارف   ، ۲۰۰۲م .=۱۴۲۳ ق .=۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۷۵۲۸‬,‭‌م۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9